Αποτελέσματα live αναζήτησης

1073967/578/0015/10/8/2006 Έννοια εφημεριδοπώλη και Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1073967/578/0015/10/8/2006
Έννοια εφημεριδοπώλη και Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.


1073967/578/0015/10/8/2006 Έννοια εφημεριδοπώλη και Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1073967/578/0015/10/8/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1073967/578/0015/10/8/2006

ΘΕΜΑ: Έννοια εφημεριδοπώλη – Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

    Από τo με ημερομηνία 8/3/2006 υπόμνημά σας, που περιήλθε στη Δ/νσή μας από το Γραφείο του κ. Υφυπουργού και τα όσα προφορικά μας αναπτύξατε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μαζί σας στα γραφεία της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι λόγω σύγχυσης που επικρατεί στις Δ.Ο.Υ. ως προς την ιδιότητα του εφημεριδοπώλη σε σχέση με τους νόμους που ισχύουν για το επάγγελμα αυτό έχει προκληθεί μια σειρά προβλημάτων, κυρίως για τον Κ.Α.Δ., την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πελατών, ακόμη και την απαλλαγή του κλάδου σας από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., που χρήζουν άμεσης επίλυσης.
    Ειδικότερα ζητάτε: α) να διευκρινισθεί ότι ο εφημεριδοπώλης δεν είναι υποπράκτορας και ότι η απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων αφορά στους εφημεριδοπώλες, με αναδρομική ισχύ των ανωτέρω από το 1993, ώστε να επιλυθούν όλες οι διαφορές που έχουν προκύψει μεταξύ εφημεριδοπωλών και αρμοδίων Δ.Ο.Υ. τα τελευταία χρόνια και β) να αποσαφηνισθεί αν υποχρεούνται οι εφημεριδοπώλες στην υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών και αν ναι, τότε ποιος θα την υποβάλλει από κάθε ομάδα, ποιές θεωρούνται επίσημες εκκαθαρίσεις και πώς θα επιλυθεί το πρόβλημα υποβολής των τιμολογίων εφημεριδοπωλών προς Υπηρεσίες.
    Ακόμη, εφόσον προκύψει υποχρέωση, να μη θεωρηθεί σκόπιμη παράλειψη η μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών τα προηγούμενα χρόνια και να μην επιβληθούν πρόστιμα.

    Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:    

    1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ειδικά, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων οι πράκτορες κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή) μόνο για τη δραστηριότητα αυτή, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος Κώδικα, καθώς και οι εφημεριδοπώλες (υποπράκτορες εφημερίδων και περιοδικών).

    2. Για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, οι οποίες ισχύουν πριν από το 1993 (σχετ. ΑΥΟ 1115278/842/0015/ΠΟΛ.1292/8.9.1993 (ΦΕΚ 728 ΒΆ), ν.2214/1994, άρθρο 43§35 (ΦΕΚ 73 ΑΆ), π.δ. 134/1996, άρθρο 2§3 (ΦΕΚ 105 ΑΆ), εγκύκλιος 1082121/391/ΠΟΛ.1206/17.7.1996, ν. 2703/1999, άρθρο 26 (ΦΕΚ 72 ΑΆ)), ως εφημεριδοπώλες νοούνται οι επιτηδευματίες που συμβάλλονται με Πρακτορεία Εφημερίδων ή με τις ίδιες τις εκδοτικές επιχειρήσεις, Περιοδικών και κάθε φύσης εντύπων και αναλαμβάνουν έναντι προμήθειας την πώληση σε ορισμένη τιμή των ειδών αυτών στο αναγνωστικό κοινό είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτων επιτηδευματιών, προς τους οποίους αποστέλλουν τα εν λόγω είδη (εκμεταλλευτές περιπτέρων, καταστήματα ψιλικών κ.λπ.). Επομένως οι εφημεριδοπώλες μέλη της Ένωσής σας, οι οποίοι ασκούν την παραπάνω δραστηριότητα, απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων κατ΄ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων του Κ.Β.Σ.
    3.    Όσον αφορά το θέμα των εκδιδόμενων εκκαθαρίσεων και την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) από τους εφημεριδοπώλες, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
    Ι.    Με τις περιπτώσεις αΆ, βΆ, δΆ και εΆ της Α.Υ.Ο. 1115278/842/0015Α/ΠΟΛ.1292/8.9.1993, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Α.Υ.Ο.Ο. 1090797/684/0015/ΠΟΛ. 1249/11.11.02 ορίζονται ως εξής:
    «α)  Για τις εφημερίδες και περιοδικά που πωλούνται σε ορισμένη τιμή και διακινούνται είτε μέσω πρακτορείων είτε από τις ίδιες τις εκδοτικές επιχειρήσεις προς τρίτους (υποπράκτορες, εκμεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.), προκειμένου να πωληθούν για λογαριασμό των αποστολέων έναντι προμηθείας, εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 (παραγ. 7) του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992) από τα πρακτορεία ή τις εκδοτικές επιχειρήσεις, κατά περίπτωση, και όχι από τους τρίτους.
    β)  Για τις εφημερίδες και περιοδικά που πωλούνται σε ορισμένη τιμή και αποστέλλονται περαιτέρω από τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) προς τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων, καταστημάτων ψιλικών και λοιπά σημεία λιανικώς πώλησης), προκειμένου να πωληθούν για λογαριασμό των υποπρακτόρων έναντι προμηθείας, εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 (παραγρ. 7) του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992) από τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) και όχι από τους τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.), μια φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, που αφορούν οι πωλήσεις και οι αντίστοιχες προμήθειες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οικείες διατάξεις του ΚΒΣ.
δ) Για την πώληση εφημερίδων και περιοδικών σε ορισμένη τιμή, που προορίζονται να πωληθούν λιανικώς από οργανωμένες αλυσίδες καταστημάτων και παραδίδονται από τα κεντρικά πρακτορεία στους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) για να διακινηθούν προς τα σημεία αυτά, παρέχεται η δυνατότητα αντί της έκδοσης εκκαθαρίσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση βΆ, να εκδίδονται μηνιαίες εκκαθαρίσεις από τα κεντρικά πρακτορεία προς τα ως άνω σημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (παράγραφος 7) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). Προς τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) μέσω των οποίων γίνεται η διακίνηση κατά τα ανωτέρω, εκδίδεται άλλη εκκαθάριση, σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 7) του Κ.Β.Σ., η οποία συμπεριλαμβάνει τα ίδια αναλυτικά στοιχεία πωλήσεων, με επιπλέον αναγραφή του αριθμού της αντίστοιχης εκκαθάρισης προς το σημείο πώλησης και με την οποία θα αποδίδεται σΆ αυτούς, η συμφωνηθείσα προμήθεια που τους αναλογεί. Για τις πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκδίδονται τα στοιχεία διακίνησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), προς και από τα σημεία πώλησης. Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων ΓΆ κατηγορίας, κατά τη πώληση των εφημερίδων και περιοδικών, μπορεί να εκδίδεται απόδειξη είσπραξης, τουλάχιστον μία ανά ημέρα, με το συνολικό ποσό είσπραξης εσόδων για λογαριασμό του εντολέα – κεντρικού πρακτορείου, μη αποκλειομένης της έκδοσης απόδειξης λιανικής πώλησης ανά περίπτωση.»

ε) Οι εκδίδοντες εκκαθαρίσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α, β και δ της παραγράφου αυτής υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για διασταύρωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).»
Σημειώνεται ότι το στοιχείο της εκκαθάρισης που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. εκδίδεται στο τέλος κάθε μήνα και μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα και με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

    ΙΙ. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1024664/196/0015/10.4.2006), στην περίπτωση που γίνεται πώληση εφημερίδων ή περιοδικών από τον εφημεριδοπώλη προς επιτηδευματία – τελικό αγοραστή/ καταναλωτή, δεν έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα ανωτέρω και κατά συνέπεια το προσήκον εκδιδόμενο στοιχείο είναι το τιμολόγιο πώλησης του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ..
    Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 12.2.4. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992, εφόσον πρόκειται για συνδρομή σε εφημερίδες ή περιοδικά μπορεί να εκδίδεται αθεώρητη απόδειξη είσπραξης,
     Τα εκδιδόμενα σε αυτές τις περιπτώσεις στοιχεία (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης) δεν αποτελούν παραστατικά εσόδου για τον εκδότη εφημεριδοπώλη και καταχωρούνται στα βιβλία σε ιδιαίτερη στήλη για την παρακολούθηση άλλων υποχρεώσεων.

4.    Από τα προαναφερθέντα και ειδικότερα από τη ρητή διατύπωση της περίπτ. ε΄ της ανωτέρω Α.Υ.Ο. προκύπτει ότι οι εφημεριδοπώλες υποβάλλουν καταστάσεις πελατών  και προμηθευτών. Στην κατάσταση πελατών συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές (προμήθειες) που λαμβάνουν οι εφημεριδοπώλες από τα πρακτορεία τύπου ή τις εκδοτικές επιχειρήσεις, όπως αυτές (προμήθειες) εμφανίζονται στις εκκαθαρίσεις, καθώς και τυχόν τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τους ίδιους τους εφημεριδοπώλες προς επιτηδευματίες, εκτός εάν πρόκειται για συνδρομές οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (εξαίρεση προβλεπόμενη στην εγκύκλιο 1076242/524/ΠΟΛ.1163/30.6.1994). Στην κατάσταση προμηθευτών συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές (προμήθειες) που καταβάλλουν οι εφημεριδοπώλες σε τρίτους - πωλητές τύπου, οι οποίες επίσης εμφανίζονται σε εκκαθαρίσεις, καθώς και άλλα φορολογικά στοιχεία που τυχόν έχουν εκδοθεί προς τους εφημεριδοπώλες από τους προμηθευτές τους (π.χ. αγορά εξοπλισμού τους κ.λπ.).
5.    Τέλος, τυχόν απαλλαγή του κλάδου σας από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, πέραν του ότι στερείται νομικού ερείσματος, θα συνιστούσε αντισυνταγματική, άνιση μεταχείριση των φορολογουμένων και θα έδινε το έναυσμα σε διάφορους άλλους κλάδους να υποβάλλουν αντίστοιχα αιτήματα, αποδοχή των οποίων θα οδηγούσε αφενός σε de facto κατάργηση της υποχρέωσης και αφετέρου σε προσβολή της αρχής της ισονομίας και ισοπολιτείας.

    Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία σε θέματα που σας απασχολούν.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης