Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΟΜΟΣ 3352/2005 Κύρωση των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους.

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)

ΝΟΜΟΣ 3352/2005
Κύρωση των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους.


ΝΟΜΟΣ 3352/2005 Κύρωση των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 

 ΝΟΜΟΣΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3352

ΦΕΚ 148/τ.Α΄/23.06.2005

Κύρωση των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής

Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για

την Αρούμπα για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την

προσωρινή εφαρμογή τους.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕκδίδομετονακόλουθονόμοπουψήφισεηΒουλή.

Άρθροπρώτο

Κυρώνονται και έχουν τηνισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Συμφωνίες, υπό τη μορφή της ανταλλαγής επιστολών, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, σύμφωνα μετά οριζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚτου Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α'), το κείμενο της οποίας σε πρωτότυποστηνελληνικήκαιαγγλικήγλώσσαέχειωςεξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Α. ΕπιστολήτηςΕλληνικήςΔημοκρατίας

Κυρία/Κύριε,

Λαμβάνω την τιμή να αναφερθώ στα κείμενα «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και (του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», «Σύμβαση μεταξύτουΒασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και (του κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούμπα και (του κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων» και «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούμπα και (του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων» που προέκυψαν από τις διαπραγματεύσεις με τις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούμπα σχετικά με συμφωνία για φορολογία των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και οι οποίες επισυνάπτονται ως παράρτημα Ι, II, III και IV αντιστοίχως, στα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου Υπουργών τηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςτης 12ηςΜαρτίου (έγγρ. 7660/04 FISC 68).

Ενόψει των προαναφερθέντων κειμένων, έχω την τιμή να σας υποβάλω τη «Σύμβαση σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», όπως περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα 1 της παρούσας επιστολής, και να σας γνωστοποιήσω την αμοιβαία μας δέσμευση για ευθυγράμμιση των εσωτερικών μας συνταγματικών διατυπώσεων το συντομότερο δυνατό ώστε να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω Σύμβαση και για αμοιβαία ενημέρωσηαμέσωςμόλιςολοκληρωθούναυτέςοιδιατυπώσεις.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εσωτερικές διαδικασίες και να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω «Σύμβαση σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», έχω την τιμή να σας εισηγηθώ η Ελληνική Δημοκρατία και το Βασίλειο τωνΚάτω Χωρών γιατις Ολλανδικές Αντίλλες ναεφαρμόσουνπροσωρινάαυτήτηΣύμβαση, σύμφωνα με τις οικείες συνταγματικές μας απαιτήσεις, από την 1η Ιανουαρίου 2005, ή από την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, όποια εκ των δύο είναι μεταγενέστερη.

Έχω την τιμή να εισηγηθώ, εάν η Κυβέρνηση σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή και η επιβεβαίωσή σας να αποτελέσουν από κοινού Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής ΔημοκρατίαςκαιτουΒασιλείουτωνΚάτωΧωρώνγιατιςΟλλανδικέςΑντίλλες.

Μεεξαιρετικήεκτίμηση,

ΓιατηνΕλληνικήΔημοκρατία

ΈγινεστηνΑθήνα, στις 7 Ιουνίου2004 Β. ΕπιστολήτωνΟλλανδικώνΑντιλλών

Κύριε, Έχω την τιμή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της σημερινής επιστολής σας, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Κυρία / Κύριε,

Λαμβάνω την τιμή να αναφερθώ στα κείμενα «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και (του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», «Σύμβαση μεταξύτουΒασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και (του κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούμπα και (του κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων» και «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούμπα και (του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων» που προέκυψαν από τις διαπραγματεύσεις με τις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούμπα σχετικά με συμφωνία για φορολογία των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και οι οποίες επισυνάπτονται ως παράρτημα Ι, II, III και IV αντιστοίχως, στα απο­τελέσματα των εργασιών της ομάδας εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου Υπουργών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης της 12ηςΜαρτίου (έγγρ. 7660/04 FISC 68).

Ενόψειτωνπροαναφερθέντωνκειμένων, έχωτηντιμήνασαςυποβάλωτη «Σύμβασησχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», όπως περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα 1 της παρούσας επιστολής, και να σας γνωστοποιήσω την αμοιβαία μας δέσμευση για ευθυγράμμισητωνεσωτερικώνμαςσυνταγματικών διατυπώσεων το συντομότερο δυνατό ώστε να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω Σύμβαση και για αμοιβαία ενημέρωσηαμέσωςμόλιςολοκληρωθούναυτέςοιδιατυπώσεις.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εσωτερικές διαδικασίες και να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω «Σύμβαση σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», έχω την τιμή να σας εισηγηθώ η Ελληνική Δημοκρατία και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες να εφαρμόσουν προσωρινά αυτή τη Σύμβαση, σύμφωνα με τις οικείες συνταγματικές μας απαιτήσεις, από την 1η Ιανουαρίου 2005, ή από την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, όποια εκ των δύο είναι μεταγενέστερη.

Έχω την τιμή να εισηγηθώ, εάν η Κυβέρνηση σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή και η επιβεβαίωση σας να αποτελέσουν από κοινού Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής ΔημοκρατίαςκαιτουΒασιλείουτωνΚάτωΧωρώνγιατιςΟλλανδικέςΑντίλλες. Μεεξαιρετικήεκτίμηση,»

Βρίσκομαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι οι Ολλανδικές Αντίλλες συμφωνούν με το περιεχόμενο της επιστολήςσας.

Μεεξαιρετική εκτίμηση,

ΓιατιςΟλλανδικές Αντίλλες

Έγινεστην Den Haag, στις27 Αυγούστου 2004

Προσάρτημα1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΟΚΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.       Το άρθρο 17, παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/48/ΕΟΚ («η οδηγία») του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Συμβούλιο») για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις ορίζει ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγίααπότην1ηΙανουαρίου2005, υπότονόροότι:

-η Ελβετική Συνομοσπονδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, το Πριγκιπάτο του Μονακό και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, εφαρμόζουν από την αυτή ημερομηνία μέτρα ισοδύναμα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία, κατ' εφαρμογή συμφωνιών που θα συνάψουνμε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κατόπιν oμόφωνων αποφάσεων του Συμβουλίου,

-όλες οι συμφωνίες ή άλλοι διακανονισμοί που υφίστανται και προβλέπουν ότι τα εξαρτημένα ή συνδεδεμένα εδάφη εφαρμόζουν από αυτή την ημερομηνία την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τονίδιο τρόπο πουθεσπίζει το κεφάλαιο II της οδηγίας ή, κατά τη μεταβατική περίοδο του άρθρου 10, επιβάλλουν παρακράτηση του φόρου στην πηγή με τους ίδιουςόρουςπουορίζονταισταάρθρα11 και12.

1                    Οι Ολλανδικές Αντίλλες δεν ανήκουν στο φορολογικό έδαφος της ΕΕ όμως, για τους σκοπούς της οδηγίας, συνιστούν συνδεδεμένο με την ΕΕ έδαφος και ως εκ τούτου δεν δεσμεύονται από τους όρους της οδηγίας. Εντούτοις, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών προτίθεται, όσον αφορά τις Ολλανδικές Αντίλλες και με βάση συμφωνία μεταξύ των Ολλανδικών Αντιλλών και των Κάτω Χωρών, να συνάψει συμφωνίες με τα κράτη μέλη της ΕΕ για την εφαρμογή, από 1ης Ιανουαρίου 2005, παρακράτησης φόρου στην πηγή υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που περιλαμβάνονται στα άρθρα 11 και 12 της οδηγίας για τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 10 και, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, για την εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Κεφάλαιο II της οδηγίας.

2                    Όπωςαναφέρεταιστηνπροηγούμενηπαράγραφο, ησυμφωνίαμεταξύτωνΟλλανδικώνΑντιλλών και των Κάτω Χωρών εξαρτάται από τη θέσπιση, από όλα τα κράτη μέλη, των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την οδηγία καιαπότηνεκπλήρωσητων απαιτήσεωντουάρθρου17 τηςοδηγίας.

3                    Με τη Σύμβαση αυτή, οι Ολλανδικές Αντίλλες συμφωνούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της οδηγίας, εκτόςεάνστηνπαρούσαΣύμβασηπεριλαμβάνεταιδιαφορετικήσυμφωνία, όσοναφορά πραγματικούς δικαιούχους που κατοικούν στην Ελληνική Δημοκρατία και η Ελληνική Δη­μοκρατία συμφωνεί να εφαρμόσει τη συμφωνία όσον αφορά πραγματικούς δικαιούχους που κατοικούν στιςΟλλανδικές Αντίλλες.

 

Η Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες καιηΚυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση η οποία θα εξασφαλίζει ότι τα εισοδήματα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων που καταβάλλονται σε ένα συμβαλλόμενο κράτος υπέρ πραγματικών δικαιούχων που είναι φυσικά πρόσωπα με κατοικία στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο πραγματικής φορολόγησης σύμφωνα με την νομοθεσία αυτού του δεύτερου συμβαλλόμενου κράτους, σύμφωνα με την οδηγία και με τις προθέσεις των συμβαλλομένων κρατών, όπως αυτές εκτέθηκανπροηγουμένως, συμφώνησανταεξής:

Άρθρο1 Γενικόπεδίοεφαρμογής

1                    Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στους τόκους που καταβάλλονται από φορέα πληρωμής εγκατεστημένο στο έδαφος ενός εκ των συμβαλλομένων κρατών, με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι τα εισοδήματα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων που καταβάλλονται σε ένα συμβαλλόμενο κράτος υπέρ πραγματικών δικαιούχων που είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο πραγματικής φορολόγησης σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του δεύτερου συμβαλλόμενου κράτους.

2                    Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης περιορίζεται στη φορολογία των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων που απορρέουν από απαιτήσεις, προς αποφυγή, μεταξύ άλλων, θεμάτωνπουσχετίζονται με τη φορολόγηση συντάξεωνκαιασφαλιστικών παροχών.

3                    Όσον αφορά το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται μόνο στις ΟλλανδικέςΑντίλλες.

 

Άρθρο2 Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, εκτός εάν προκύπτει άλλως από τα συμφραζόμενα, ισχύουνοιακόλουθοιορισμοί: α) «συμβαλλόμενο κράτος» και «το άλλο συμβαλλόμενο κράτος»: το Βασίλειο των Κάτω Χωρών γιατις ΟλλανδικέςΑντίλλεςήηΕλληνικήΔημοκρατία, αναλόγως τωνσυμφραζομένων,

β) «Ολλανδικές Αντίλλες»: το τμήμα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών που βρίσκεται στην

περιοχή της Καραϊβικής και αποτελείται από τα νησιωτικά εδάφη Μπονέρ, Κουρασάο, Σάμπα,

ΆγιοςΕυστάθιοςκαιτοολλανδικότμήματουΑγίουΜαρτίνου,

γ) Το «συμβαλλόμενο μέρος» κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: η Ελληνική Δημοκρατία,

δ) «Οδηγία»: η οδηγία 2003/48/ΕΚτου Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση

τωνυπόμορφήτόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, ως έχει κατά την ημερομηνία υπογραφής

τηςπαρούσαςΣύμβασης,

ε) «πραγματικός/-οί δικαιούχος/-οι»: ο/οι πραγματικός/-οί δικαιούχος/-οι σύμφωνα με το

άρθρο2 τηςοδηγίας, στ) «φορέας/-είςπληρωμής»: ο/οιφορέας/-είςπληρωμήςσύμφωναμετοάρθρο 4 τηςοδηγίας, ζ) «αρμόδιααρχή»:

(i) στην περίπτωση των Ολλανδικών Αντιλλών: ο Υπουργός Οικονομικών ή ο εξουσιοδοτημένοςαντιπρόσωποςτου,

(ii) στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας: η αρμόδια αρχή αυτού του κράτους σύμφωνα με τοάρθρο 5 τηςοδηγίας, η) «τόκος/-οι»: ο/οι τόκος/-οι σύμφωνα με το άρθρο 6 και λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 15 τηςοδηγίας,

θ) Οιοσδήποτε άλλος όρος ο οποίος δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, διατηρεί τηνέννοια πουέχειστηνοδηγία.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, στις διατάξεις της οδηγίας στις οποίες παραπέμπει ηπαρούσαΣύμβαση τα «κράτη μέλη» νοούνται ως: συμβαλλόμενα κράτη.

Άρθρο3 Στοιχεία ταυτότητας καικατοικία τουπραγματικούδικαιούχου

Κάθε συμβαλλόμενο κράτος προβαίνει στη θέσπιση και διασφαλίζει την εφαρμογή στο έδαφός του των αναγκαίων διαδικασιών που επιτρέπουν στο φορέα πληρωμής να προσδιορίζει τους πραγματικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς των άρθρων 4 έως 6. Οι εν λόγω διαδικασίες

είναι σύμφωνες προς τους ελάχιστους κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 3, παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας, με την πρόβλεψη ότι, καθ’ όσον αφορά τις Ολλανδικές Αντίλλες, σεσχέση μεταεδάφια 2 α) και 3 α) αυτούτου άρθρου, ηταυτότητα και ηκατοικία του πραγματικού δικαιούχου προσδιορίζονται με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο φορέας πληρωμής, δυνάμει της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων που προβλέπονται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των Ολλανδικών Αντιλλών. Εντούτοις, εάν τυχόν υπάρχουν εξαιρέσεις ή απαλλαγές χορηγούμενες κατόπιν αιτήματος σε πραγματικούς δικαιούχους που κατοικούν στην Ελληνική Δημοκρατία βάσει των εν λόγω διατάξεων, παύουν να ισχύουν και παύουν να χορηγούνται εξαιρέσεις ή απαλλαγές αυτούτουείδουςσεαυτήτηνκατηγορίαπραγματικώνδικαιούχων.

Άρθρο4 Αυτόματηανταλλαγήπληροφοριών

1                    Η αρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας πληρωμής κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας, στην αρμόδια αρχήτουάλλουσυμβαλλόμενουκράτουςκατοικίαςτουπραγματικούδικαιούχου.

2                    Η κοινοποίηση πληροφοριών διεξάγεται αυτομάτως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, εντός εξαμήνου μετά τη λήξη του φορολογικού έτους στο συμβαλλόμενο κράτος του φορέα πληρωμής, γιατοσύνολοτωντόκωνπουκαταβλήθηκαν κατάτη διάρκειατουέτους αυτού.

3                    Στο πλαίσιο της παρούσας Συμβάσεως, τα συμβαλλόμενα κράτη προβαίνουν στην ανταλλαγή πληροφοριώνκατά τρόπο σύμφωνο προς τις διατάξεις του άρθρου 7 τηςοδηγίας 77/799/ΕΟΚ.

 

Άρθρο5 Μεταβατικέςδιατάξεις

1                    Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 10 της οδηγίας, στην περίπτωση που ο πραγματικός δικαιούχος κατοικεί στην Ελληνική Δημοκρατία και ο φορέας πληρωμής κατοικεί στις Ολλανδικές Αντίλλες, οι Ολλανδικές Αντίλλες επιβάλλουν συντελεστή παρακράτησης φόρου στηνπηγήύψους 15% ταπρώτα τρίαέτητηςμεταβατικήςπεριόδου, 20% τα τρία επόμενα έτη, και εν συνεχεία 35%. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Ολλανδικές Αντίλλες δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 4. Ωστόσο, δικαιούνται να λαμβάνουνπληροφορίεςαπότηνΕλληνικήΔημοκρατίασύμφωναμετοενλόγωάρθρο.

2                    Ο φορέας πληρωμής επιβάλλει την παρακράτηση του φόρου στην πηγή με τους τρόπους που περιγράφονται στοάρθρο 11, παράγραφοι 2 και 3 τηςοδηγίας.

3                    Η επιβολή παρακράτησης φόρου στην πηγή από τις Ολλανδικές Αντίλλες δεν αφαιρεί το δικαίωμα στηνΕλληνικήΔημοκρατίαναφορολογείτοεισόδημασύμφωνα με τοεθνικότουδίκαιο.

4                    Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι ΟλλανδικέςΑντίλλεςμπορούνναπροβλέψουνότι οικονομικός φορέας που καταβάλλει τόκους, ή εξασφαλίζει την καταβολή των τόκων, σε έννομη οντότητα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας και εγκατεστημένη στην Ελληνική Δημοκρατία θεωρείται ως ο φορέας πληρωμής για λογαριασμό αυτής της οντότη­τας και θα παρακρατεί φόρο στην πηγή επί των τόκων αυτών, εκτός εάν η οντότητα έχει επισήμως συμφωνήσει να κοινοποιούνται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η επωνυμία της, η διεύθυνσή της και το συνολικό ποσό των τόκων που της καταβάλλονται ή εξασφαλίζονται γιαλογαριασμό της.

5                    Κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου οι Ολλανδικές Αντίλλες υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου4 καιναπαύσουνναεφαρμόζουντηνπαρακράτησητουφόρουστηνπηγήκαιη κατανομή των εσόδων, που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6. Εάν οι Ολλανδικές Αντίλλες επιλέξουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου πριν λήξει η μεταβατική περίοδος, παύουν να εφαρμόζο­νταιηπαρακράτησητουφόρουστηνπηγήκαιηκατανομήτωνεσόδων, πουπροβλέπονταισταάρθρα

 

5 και6.

Άρθρο6 Κατανομήτωνεσόδων

1                    Οι Ολλανδικές Αντίλλες παρακρατούν το 25% των εσόδων από την παρακράτηση φόρου στην πηγή που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 και μεταβιβάζουν το 75% των εσόδων στην ΕλληνικήΔημοκρατία.

2                    Εάν οι Ολλανδικές Αντίλλες πραγματοποιούν τηνπαρακράτηση φόρου στην πηγή σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 4, οι Ολλανδικές Αντίλλες παρακρατούν το 25% των εσόδων και μεταβιβάζουν στην Ελληνική Δημοκρατία το 75% των εσόδων από την παρακράτηση φόρου στην πηγή όσον αφορά την καταβολή τόκων στις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 της οδηγίας, πουείναιεγκατεστημένεςστηνΕλληνικήΔημοκρατία.

3                    Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται το αργότερο εντός εξαμήνου μετά τη λήξη του φορολογικού έτους στις ΟλλανδικέςΑντίλλες.

4                    Οι Ολλανδικές Αντίλλες λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία αυτούτουσυστήματοςκατανομήςεσόδων.

 

Άρθρο7 Εξαιρέσειςαπότηδιαδικασίαπαρακράτησης στηνπηγή

1                    Οι Ολλανδικές Αντίλλες προβλέπουν μία ή και τις δύο διαδικασίες του άρθρου 13, παράγραφος 1 της οδηγίας προκειμένου να διασφαλίσουν ότιοι πραγματικοί δικαιούχοιμπορούνναζητήσουννα μηνπραγματοποιηθείπαρακράτηση φόρου.

2                    Μετά από αίτηση του πραγματικού δικαιούχου, ηαρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου κράτους της φορολογικής κατοικίας του εκδίδει πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2 της οδηγίας.

 

Άρθρο8 Εξάλειψητηςδιπλήςφορολογίας

Η Ελληνική Δημοκρατία διασφαλίζει την εξάλειψη της διπλής φορολογίας που ενδεχομένως να προκύπτει. απότηνεπιβολήτηςπαρακράτησης στηνπηγήπου προβλέπεταιστοάρθρο 5, σύμφωναμε τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας ή προβαίνει σε επιστροφή της παρακράτησης φόρου.

Άρθρο9 Άλλεςμορφέςπαρακράτησηςφόρουστηνπηγή

Η Σύμβαση δεν εμποδίζει τα συμβαλλόμενα κράτη να επιβάλουνάλλεςμορφέςπαρακράτησηςφόρου στην πηγή από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 5, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία ή με συμβάσειςπερί διπλής φορολογίας.

Άρθρο10 Μεταφορά στοεσωτερικόδίκαιο

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005 τα συμβαλλόμενα κράτη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσαΣύμβαση.

Άρθρο11 Παράρτημα

Τα κείμενα της οδηγίας και το άρθρο 7 της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Δεκεμβρίου 1977 περί της αμοιβαίας συνδρομήςτωναρμοδίωναρχώντωνκρατών μελών στον τομέα των αμέσων φόρων, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης και στα οποία παραπέμπειηπαρούσαΣύμβαση, προσαρτώνταιωςπαράρτημα σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Το κείμενο του άρθρου 7 της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ στο παρόν παράρτημα θα αντικατασταθεί από το κείμενο του άρθρου αυτού στην αναθεωρημένη οδηγία 77/799/ΕΟ Κ, εφόσον η εν λόγω αναθεωρημένη οδηγία τεθεί σε ισχύ πριν από την ημερομηνία κατάτηνοποίαθατεθούνσεισχύοιδιατάξειςτηςπαρούσαςΣύμβασης.

Άρθρο12 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την τελευταία χρονικώς ημερομηνία κατά την οποία οι οικείες Κυβερνήσεις θα έχουν γνωστοποιήσει γραπτώς η μία στην άλλη ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις που απαιτούνται από τα συντάγματα των κρατών τους και οι διατάξεις της παράγουν αποτελέσματα από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται η ι οδηγία σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας.

Άρθρο13 Λήξη

Ηπαρούσα Σύμβαση παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη. Οιοδήποτε των κρατών μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, μέσω της διπλωματικής οδού, με κοινοποίηση τουλάχιστον έξι μήνες πριν από το τέλος οιουδήποτε ημερολογιακού έτους και τούτο μετά την πάροδο τριετίας από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της. Στην περίπτωση αυτή, η Σύμβαση θα παύσει να ισχύει για περιόδους που θα ξεκινούν μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους κατάτο οποίοκοινοποιήθηκεηκαταγγελία τηςΣύμβασης.

Συντάχθηκε στην ελληνική, στην αγγλική και στην ολλανδική γλώσσα και τα κείμενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορών ερμηνείας μεταξύ των διαφόρων γλωσσικών αποδόσεωντωνκειμένων, τοαγγλικόκείμενουπερέχει.

Text Box: Για την Για το Βασίλειο των ΕλληνικήΔημοκρατία ΚάτωΧωρώνγιατις Ολλανδικές Αντίλλες (υπογραφή) (υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο7 Διατάξειςπερίαπορρήτου

1. Κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση ενός κράτους μέλους κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τηρείται απόρρητη στο κράτος αυτό κατά τον ίδιο τρόπο που τηρούνται απόρρητες και οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ' εφαρμογή της εσωτερικής του νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, οιπληροφορίεςαυτές: -δενείναιπροσιτέςπαράμόνοσταπρόσωπαταοποίααφορά άμεσα ο προσδιορισμός του φόρου ήοδιοικητικός έλεγχοςτου προσδιορισμούτου φόρου, -δεν αποκαλύπτονται παρά επ’ ευκαιρία δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες αυτές συνδέονται με τον προσδιορισμό ή τον έλεγχο του προσδιορισμού του φόρου, μόνο δε στα πρόσωπα που μετέχουν άμεσα στις διαδικασίες αυτές είναι, εντούτοις, δυνατό να αποκαλύπτονται οι πληροφορίες αυτές κατά τη διάρκεια δημόσιων ακροάσεων ή σε δικαστικές αποφάσεις, αν δεν αντιτίθεται σε αυτό η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που παρέχει τιςπληροφορίες τηστιγμή πουπαρέχει τιςπληροφορίες γιαπρώτηφορά, -σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται κατ' άλλον τρόπο αλλά μόνο για σκοπούς φορολογικούς ή σκοπούς δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες αυτές συνδέονται με τον προσδιορισμό ή τον έλεγχο του προσδιορισμούτουφόρου.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να παρέχουν τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο πληροφορίες προκειμένου να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό άλλων εισφορών, δασμών καιφόρωνπουκαλύπτονται απότοάρθρο 2 τηςοδηγίας 76/308/ΕΟΚ.

1                    Η παράγραφος 1 δεν επιβάλλει σε ένα Κράτος μέλος, του οποίου η νομοθεσία ή η διοικητική πρακτική ορίζει, για εσωτερικούς λόγους, αυστηρότερους περιορισμούς από τους περιεχόμενους στην εν λόγω παράγραφο, την παροχή των πληροφοριών, αν το ενδιαφερόμενο Κράτος δεν αναλαμβάνει τηνυποχρέωσηνασεβασθείτους αυστηρότερους αυτούς περιορισμούς.

2                    Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 η αρμόδια αρχή του Κράτους μέλους που παρέχει τις πληροφορίες, δύναται να επιτρέψει στο Κράτος που τις εζήτησε να τις χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς, όταν κατά την νομοθεσία του Κράτους που παρέχει τις πληροφορίες, η χρησιμοποίηση τους είναι δυνατή στο Κράτος αυτό για παρόμοιους σκοπούς στιςίδιεςπεριστάσεις.

3                    Όταν η αρμόδια αρχή ενός Κράτους μέλους θεωρεί ότι οι πληροφορίες, τις οποίες έλαβε από την αρμόδιααρχή ενός άλλουΚράτους μέλους, δύνανταιναφανούνχρήσιμες στην αρμόδια αρχή ενός τρίτου Κράτους μέλους, δύναται να τις διαβιβάσει στην τελευταία αυτή με την συγκατάθεση της αρμόδιας αρχήςπουτιςπαρέσχε.

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Α. ΕπιστολήτηςΕλληνικήςΔημοκρατίας

Κύριε,

Λαμβάνω την τιμή να αναφερθώ στα κείμενα «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και (του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και (του κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούμπα και (του κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων» και «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούμπα και (του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων» που προέκυψαν από τις διαπραγματεύσεις με τις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούμπα σχετικά με συμφωνία για φορολογία των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και οι οποίες επισυνάπτονται ως παράρτημα Ι, II, III και IV αντιστοίχως, στα απο­τελέσματα των εργασιών της ομάδας εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου Υπουργών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσηςτης 12ηςΜαρτίου (έγγρ. 7660/04 FISC 68).

Ενόψει των προαναφερθέντων κειμένων, έχω την τιμή να σας υποβάλω τη «Σύμβαση σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», όπως περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα 1 της παρούσας επιστολής, και να σας γνωστοποιήσω την αμοιβαία μας δέσμευση για ευθυγράμμισητωνεσωτερικών μαςσυνταγματικών διατυπώσεων το συντομότερο δυνατό ώστε να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω Σύμβαση και για αμοιβαία ενημέρωσηαμέσωςμόλιςολοκληρωθούναυτές οιδιατυπώσεις.

Μέχριναολοκληρωθούνοιπροαναφερθείσεςεσωτερικέςδιαδικασίεςκαινατεθείσεισχύηεν λόγω «Σύμβαση σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», έχω την τιμή να σας εισηγηθώ η Ελληνική Δημοκρατία και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών για την Αρούμπα να εφαρμόσουν προσωρινά αυτή τη Σύμβαση, σύμφωνα με τις οικείες συνταγματικές μας απαιτήσεις, από την 1η Ιανουαρίου 2005, ή από την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚτου Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπόμορφήτόκωνεισοδημάτωναπόαποταμιεύσεις, όποια εκ τωνδύο είναι μεταγενέστερη.

Έχω την τιμή να εισηγηθώ, εάν η Κυβέρνησή σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή και η επιβεβαίωσή σας να αποτελέσουν από κοινού Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής ΔημοκρατίαςκαιτουΒασιλείουτωνΚάτωΧωρώνγιατηνΑρούμπα.

Μεεξαιρετική εκτίμηση,

ΓιατηνΕλληνικήΔημοκρατία

ΈγινεστηνΑθήνα, στις 7 Ιουνίου2004 Β. ΕπιστολήτηςΑρούμπα

Κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της σημερινής επιστολής σας, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Κύριε, Λαμβάνω την τιμή να αναφερθώ στα κείμενα «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και (του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και (του κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούμπα και (του κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων» και «Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούμπα και (του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων» που προέκυψαν από τις διαπραγματεύσεις με τις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούμπα σχετικά με συμφωνία για φορολογία των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και οι οποίες επισυνάπτονται ως παράρτημα Ι, II, III και IV αντιστοίχως, στα απο­τελέσματα των εργασιών της ομάδας εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου Υπουργών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσηςτης 12ηςΜαρτίου (έγγρ. 7660/04 FISC 68).

Ενόψει των προαναφερθέντων κειμένων, έχω την τιμή να σας υποβάλω τη «Σύμβαση σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», όπως περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα 1 της παρούσας επιστολής, και να σας γνωστοποιήσω την αμοιβαία μας δέσμευση για ευθυγράμμιση των εσωτερικών μας συνταγματικών διατυπώσεων το συντομότερο δυνατό ώστε να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω Σύμβαση και για αμοιβαία ενημέρωση αμέσως μόλιςολοκληρωθούναυτέςοιδιατυπώσεις.

Μέχριναολοκληρωθούνοιπροαναφερθείσεςεσωτερικέςδιαδικασίεςκαινατεθείσεισχύηεν λόγω «Σύμβαση σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων», έχω την τιμή να σας εισηγηθώ η Ελληνική Δημοκρατία και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών για την Αρούμπα να εφαρμόσουν προσωρινά αυτή τη Σύμβαση, σύμφωνα με τις οικείες συνταγματικές μας απαιτήσεις, από την 1η Ιανουαρίου 2005, ή από την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚτου Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπόμορφήτόκωνεισοδημάτωναπόαποταμιεύσεις, όποια εκ τωνδύο είναι μεταγενέστερη.

Έχω την τιμή να εισηγηθώ, εάν η Κυβέρνησή σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή και η επιβεβαίωσή σας να αποτελέσουν από κοινού Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής ΔημοκρατίαςκαιτουΒασιλείουτωνΚάτωΧωρώνγιατηνΑρούμπα.

Μεεξαιρετική εκτίμηση,» ΒρίσκομαισεθέσηναεπιβεβαιώσωότιηΑρούμπασυμφωνείμετοπεριεχόμενοτηςεπιστολήςσας.

Μεεξαιρετική εκτίμηση, ΓιατηνΑρούμπα Έγινεστην Den Haag, στις 9 Νοεμβρίου 2004

Προσάρτημα1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΟΚΩΝ

Η Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούμπα και η Ελληνική Δημοκρατία επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση η οποία θα εξασφαλίζει ότι τα εισοδήματα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων που καταβάλλονται σε ένα συμβαλλόμενο κράτος υπέρ πραγματικών δικαιούχων που είναι φυσικά πρόσωπα με κατοικία στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο πραγματικής φορολόγησης σύμφωνα με την νομοθεσία αυτού του δεύτερου συμβαλλόμενου κράτους, σύμφωνα με την οδηγία 2003/48/ΕΚτου Συμβουλίουτης 3ηςΙουνίου 2003 γιατηφορολόγησητωνυπόμορφήτόκωνεισοδημάτωναπόαποταμιεύσεις, συμφώνησαντα εξής:

Άρθρο1 Γενικόπεδίοεφαρμογής

1                    Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στους τόκους που καταβάλλονται από φορέα πληρωμής εγκατεστημένο στο έδαφος ενός εκ των συμβαλλομένων κρατών, με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι τα εισοδήματα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων που καταβάλλονται σε ένα συμβαλλόμενο κράτος υπέρ πραγματικών δικαιούχων που είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο πραγματικής φορολόγησης σύμφωναμετηννομοθεσίααυτούτουδεύτερουσυμβαλλόμενουκράτους.

2                    Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης περιορίζεται στη φορολογία των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων που απορρέουν από απαιτήσεις, προς αποφυγή, μεταξύ άλλων, θεμάτωνπουσχετίζονται μετη φορολόγηση συντάξεωνκαιασφαλιστικώνπαροχών.

3                    Όσον αφορά το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται μόνο στην Αρούμπα.

 

Άρθρο2 Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, εκτός εάν προκύπτει άλλως από τα συμφραζόμενα, ισχύουνοιακόλουθοιορισμοί: α) «συμβαλλόμενο κράτος» και «το άλλο συμβαλλόμενο κράτος»: το Βασίλειο των Κάτω Χωρών γιατην ΑρούμπαήηΕλληνικήΔημοκρατία, αναλόγωςτωνσυμφραζομένων, β) «Αρούμπα»: το τμήμα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών που βρίσκεται στην περιοχή της ΚαραϊβικήςκαιαποτελείταιαπότηΝήσοτηςΑρούμπα, γ) Το «συμβαλλόμενο μέρος» κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: η Ελληνική Δημοκρατία,

δ) «Οδηγία»: η οδηγία 2003/48/ΕΚτου Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, ως έχει κατά την ημερομηνία υπογραφήςτηςπαρούσαςΣύμβασης,

ε) «πραγματικός/-οί δικαιούχος/-οι»: ο/οι πραγματικός/-οί δικαιούχος/-οι σύμφωνα με το άρθρο 2 τηςοδηγίας, στ) «φορέας/-είςπληρωμής»: ο/οιφορέας/-είςπληρωμήςσύμφωναμετοάρθρο 4 τηςοδηγίας, ζ) «αρμόδιααρχή»: i) στην περίπτωση της Αρούμπα: «ο Υπουργός Οικονομικών ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπόςτου», ii) στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας: η αρμόδια αρχή αυτού του κράτους σύμφωνα με τοάρθρο 5 τηςοδηγίας, η) «τόκος»: οτόκοςσύμφωναμετοάρθρο 6 -καιλαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 15-

της οδηγίας, θ) οιοσδήποτε άλλος όρος ο οποίος δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, διατηρεί την έννοια πουέχειστηνοδηγία.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, στις διατάξεις της οδηγίας στις οποίες παραπέμπει η παρούσα Σύμβασητα «κράτη μέλη» νοούνται ως: συμβαλλόμενα κράτη.

Άρθρο3 Στοιχεία ταυτότητας καικατοικία τουπραγματικούδικαιούχου

Κάθε συμβαλλόμενο κράτος προβαίνει στη θέσπιση και διασφαλίζει την εφαρμογή στο έδαφός του των αναγκαίωνδιαδικασιώνπουεπιτρέπουνστονφορέαπληρωμήςναπροσδιορίζει τους πραγματικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς του άρθρου 4. Οι εν λόγω διαδικασίες είναι σύμφωνες προς τους ελάχιστους κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 3, παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας, μετηνπρόβλεψηότι, καθ' όσοναφοράτηνΑρούμπα, σε σχέσημεταεδάφια 2α) και3α) αυτού του άρθρου, η ταυτότητα και η κατοικία του πραγματικού δικαιούχου προσδιορίζονται με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο φορέας πληρωμής, δυνάμει της εφαρμογής των σχετικών διατάξεωνπουπροβλέπονταιστιςνομοθετικές καικανονιστικές διατάξειςτηςΑρούμπα.

Άρθρο4 Αυτόματηανταλλαγήπληροφοριών

1                    Η αρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας πληρωμής κοινοποιεί τις πληροφορίες

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης