ΝΟΜΟΣ 3364/2005

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και της Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊ¬κής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό

23 Ιούν 2005

Taxheaven.gr
 

 ΝΟΜΟΣΥΠ’ΑΡΙΘ. 3364

ΦΕΚ160/Α΄/23.06.2005

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και της Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊ­κής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕκδίδομετονακόλουθονόμοπουψήφισεηΒουλή:

Άρθροπρώτο

Κυρώνεταικαιέχειτηνισχύ, πουορίζειτοάρθρο28 παρ. 1 τουΣυντάγματος, ηΣυμφωνίαμεταξύτης Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄), καθώς και η Δήλωση Προθέσεων που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στηνελληνικήγλώσσαέχειωςεξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

και

ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ

εφεξής καλούμενα το «συμβαλλόμενο μέρος» ή τα «συμβαλλόμενα μέρη» ανάλογα με τα συμφραζόμενα,

προτιθέμενα να προβούν στην πρόβλεψη μέτρων ισοδύναμων με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκωνεισοδημάτων από αποταμιεύσεις, εφεξής καλούμενη «η οδηγία»,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝ1Α:

Άρθρο 1 Αντικείμενο

1.      Για να καταστεί δυνατός ο πραγματικός υπολογισμός των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που καταβάλλονται ως τόκοι στο έδαφος του Πριγκιπάτου του Μονακό σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι πραγματικοί δικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 2 και έχουν κατοικία σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για την επιβολή υποχρεωτικής επιβάρυνσης η οποία χαρακτηρίζεται ως φόρος από τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους, εφαρμόζεται παρακράτηση του φόρου στην πηγή από τους φορείς πληρωμής που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος του Πριγκιπάτου του Μονακό έως το ποσά της πληρωμής των εν λόγω τόκων, υπό τους όρους που διευκρινίζονται στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας συμφωνίας, με την επιφύλαξη των μέτρων εθελοντικής γνωστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας συμφωνίας.

2.      Το Πριγκιπάτο του Μονακό λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί η εκτέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας από τους φορείς πληρωμής που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης του οφειλέτη της απαίτησης που παράγει αυτούς τους τόκους.

 

Άρθρο 2 Ορισμός του πραγματικού δικαιούχου

1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ο όρος «πραγματικός δικαιούχος» καλύπτει κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο εξασφαλίζεται η πληρωμή τόκων, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόσωπο αυτό προσκομίσει αποδείξεις ότι οι τόκοι δεν καταβλήθηκαν ή ότι δεν εξασφαλίστηκε η πληρωμή τόκων προς όφελός του, δηλαδή όταν:

α) ενεργεί ως φορέας πληρωμής κατά την έννοια του άρθρου 4· β) παρεμβαίνει εξ ονόματος φυσικού προσώπου, φορέα που υπόκειται στις διατάξεις της «Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 Μars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices», οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), οργανισμού ισοδύναμου προς ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια του Πριγκιπάτου του Μονακό και στον οποίο έχει ανατεθεί η πραγματοποίηση επενδύσεων σε τοποθετήσεις ταμειακών διαθεσίμων·

γ) ενεργεί εξ ονόματος άλλου φυσικού προσώπου που είναι ο πραγματικός δικαιούχος και αποκαλύπτει στο φορέα πληρωμής τα στοιχεία ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.

2. Σε περίπτωση που φορέας πληρωμής έχει στη διάθεσή του στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο εξασφαλίζεται η πληρωμή τόκων ενδεχομένως να μην είναι ο πραγματικός δικαιούχος, και στις περιπτώσεις που για αυτό το φυσικό πρόσωπο δεν εφαρμόζεται ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο α) ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο β), ο εν λόγω φορέας πληρωμής λαμβάνει εύλογα μέτρα για να προσδιορίσει την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος

2. Εάν ο φορέας πληρωμής αδυνατεί να προσδιορίσει τον πραγματικό δικαιούχο, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο εξασφαλίζεται η πληρωμή τόκωναντιμετωπίζεται ως πραγματικός δικαιούχος.

Άρθρο 3 Στοιχεία ταυτότητας καικατοικία των πραγματικών δικαιούχων

1.      Το Πριγκιπάτο του Μονακό υιοθετεί τις αναγκαίες διαδικασίες ώστε να επιτρέπει στο φορέα πληρωμής να προσδιορίζει τους πραγματικούς δικαιούχους και τον τόπο κατοικίας τους για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας και να εξασφαλίζει τηνεφαρμογή αυτών τωνδιαδικασιών.

2.      Προς το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών:

 

α) όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο φορέας πληρωμής προσδιορίζει την ταυτότητα και την κατοικία του πραγματικού δικαιούχου υπό την έννοια του άρθρου 2 σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει, τις οποίες συγκέντρωσε βάσει επίσημου δελτίου ταυτότητας ή βάσει οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου, δηλαδή βάσει επισήμουεγγράφου το οποίο φέρει φωτογραφία του πραγματικού δικαιούχου·

β) όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις που συνήφθησαν από την 1η Ιανουαρίου 2004 και εξής ή τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συμβατικές σχέσεις, η ταυτότητα και ο τόπος κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου υπό την έννοια του άρθρου 2 προσδιορίζονται βάσει του διαβατηρίου ή του επισήμου δελτίου ταυτότητας ή βάσει οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου το οποίο προσκομίζει ο πραγματικός δικαιούχος. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που προσκομίζουν επίσημο δελτίο ταυτότητας το οποίο έχει εκδώσει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τα οποία δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι τρίτης χώρας, η κατοικία καθορίζεται βάσει πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας στην οποία το φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι κατοικεί Εάν δεν προσκομιστεί αυτό το πιστοποιητικό, ως χώρα κατοικίας θεωρείται το κράτος μέλος που εξέδωσε το διαβατήριοή άλλο σχετικό επίσημο δελτίο ταυτότητας.

Άρθρο 4 Ορισμός του φορέα πληρωμής

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας ως «φορείς πληρωμής» στο Πριγκιπάτο του

Μονακό νοούνται οι τράπεζες, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι προσωπικές εταιρείες και οι θυγατρικές ξένων εταιρειών οι οποίες, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, δέχονται, κατέχουν, επενδύουν ή μεταβιβάζουν στοιχεία ενεργητικού που ανήκουν σε τρίτους και προβαίνουν, έστω και ευκαιριακά, στην πληρωμή τόκων προς άμεσο όφελος πραγματικού δικαιούχου.

Άρθρο 5 Ορισμός της αρμόδιας αρχής

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας ως αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων μερών νοούνται οι αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

Για τις τρίτες χώρες, αρμόδια αρχή είναι η αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας.

Άρθρο 6 Ορισμός των τόκων

1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «τόκοι» νοούνται:

α) οι καταβληθέντες ή εγγεγραμμένοι σε λογαριασμό τόκοι από χρεωστικούς τίτλους ή από καταθέσεις των πελατών, είτε συνοδεύονται είτε όχι από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, ιδίως δε τα εισοδήματα από τίτλους του δημοσίου και ομολογιακά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων και ανταμοιβών που τα συνοδεύουν. Οι τόκοι υπερημερίας δεν λογίζονται ως τόκοι. Αποκλείονται, ωστόσο, οι τόκοι που προέρχονται από δάνεια που έχουν χορηγηθεί μεταξύ φυσικών προσώπων τα οποία δρουν ως ιδιώτες εκτός του πλαισίου οιασδήποτε εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας·

β) οι δεδουλευμένοι ή κεφαλαιοποιημένοι τόκοι κατά την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση των απαιτήσεων που αναφέρονται στοστοιχείο α)·

γ) τα εισοδήματα που προκύπτουν από τόκους, είτε άμεσα είτε μέσω φορέα εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Κοινότητας όπωςαναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας, τα οποία διανέμονται από:

(i) οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή στο Πριγκιπάτο του Μονακό·

(ii) φορείς εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της Κοινότητας, οι οποίοι ασκούν το δικαίωμα επιλογής βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας και ενημερώνουν σχετικά το φορέα πληρωμής και

 

(iii) οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστημένους εκτός του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 19·

δ) τα εισοδήματα που προκύπτουν από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση μονάδων ή μεριδίων στους ακόλουθους οργανισμούς και φορείς, αν επενδύουν άμεσα ή έμμεσα, μέσω, άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή φορέων που αναφέρονται κατωτέρω, ποσοστό ανώτερο του 40 % του ενεργητικού τους σε απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α):

 

(i) οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή στο Πριγκιπάτο του Μονακό·

(ii) φορείς εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, οι οποίοι ασκούν το δικαίωμα επιλογής βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας και ενημερώνουν σχετικά το φορέα πληρωμής και

 

(iii) οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων εγκατεστημένοι εκτός του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 19.

1.      Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο γ), σε περίπτωση που ο φορέας πληρωμής δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία σχετικά με το μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από πληρωμή τόκων, το συνολικό ποσό του εισοδήματος λογίζεται ωςπληρωμή τόκων.

2.      Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ), σε περίπτωση που ο φορέας πληρωμής δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία σχετικά με το ποσοστό του ενεργητικού που επενδύεται σε απαιτήσεις ή σε μετοχές ή μερίσματα που προβλέπονται στη συγκεκριμένη παράγραφο, το ποσοστό αυτό θεωρείται ότι υπερβαίνει το 40 %.

 

Εάν ο φορέας πληρωμής δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το ποσό του εισοδήματος που συγκεντρώνει ο πραγματικός δικαιούχος, το εισόδημα θεωρείται ότι αντιστοιχεί στο προϊόν της πώλησης, της εξαγοράς ή της εξόφλησης τωνμετοχών ή μεριδίων.

1.      Το εισόδημα που προέρχεται οπό οργανισμούς ή φορείς οι οποίοι έχουν επενδύσει έως το 15% του ενεργητικού τους σε απαιτήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο α) δεν θεωρείται τόκος σύμφωνα με τηνπαράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ).

2.      Το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) και στην παράγραφο 3 θα είναι 25% μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

3.      Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) και στην παράγραφο 5 καθορίζονται βάσει της επενδυτικής πολιτικής όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα των εν λόγω οργανισμών ή φορέων και, ελλείψει αυτών, βάσει της πραγματικής σύνθεσης τωνστοιχείων του ενεργητικού τωνενλόγω οργανισμών ή φορέων.

 

Άρθρο 7 Παρακράτηση φόρου στηνπηγή

1.      Εάν ο πραγματικός δικαιούχος είναι κάτοικος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Πριγκιπάτο του Μονακό παρακρατεί φόρο στην πηγή ύψους 15 % κατά τα τρία πρώτα έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 17, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 14 παράγραφος 2, 20% κατά τα τρία επόμενα έτη και 35% στη συνέχεια.

2.      Ο φορέας πληρωμής επιβάλλει παρακράτηση του φόρου στηνπηγή ωςεξής:

 

α) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α): επί του ποσού των καταβληθέντων ή πιστωθέντων τόκων·

β) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) ή δ): επί του ποσού του τόκου ή του εισοδήματος που αναφέρεται σε αυτές τις παραγράφους ή με εισφορά ισοδυνάμου αποτελέσματος που θα βαρύνει τον πραγματικό δικαιούχο επί του συνολικού ποσού των εσόδων από τηνπώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση·

γ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ), επί του ποσού τουεισοδήματος που αναφέρεται σε αυτήν τηνπαράγραφο.

1.      Για τους σκοπούς των στοιχείων α) β) και γ) της παραγράφου 2, η παρακράτηση στην πηγή πραγματοποιείται κατ’ αναλογία προς την περίοδο κατοχής από τον πραγματικό δικαιούχο του χρεωστικού τίτλου ή των μετοχών ή των μεριδίων χάρη στην οποία δημιουργήθηκε το εισόδημα. Εάν ο φορέας πληρωμής δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αυτή την περίοδο βάσει των πληροφοριών που έχουν τεθεί στη διάθεσή του, θεωρεί ότι ο πραγματικός δικαιούχος είχε στην κατοχή του το χρεωστικό τίτλο ή τις μετοχές ή τα μερίδια κατά το σύνολο της περιόδου ύπαρξης αυτών, εκτός εάν ο πραγματικός δικαιούχος προσκομίσει αποδείξεις για την ημερομηνία κατά την οποία τα απέκτησε.

2.      Οι φόροι, οι εισφορές και οι παρακρατήσεις, εκτός από την παρακράτηση στη πηγή που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία για την ίδια πληρωμή τόκων, πιστώνονται έναντι του ποσού της παρακράτησης που υπολογίζεται σύμφωνα με το παρόνάρθρο.

3.      Η επιβολή παρακράτησης στην πηγή από φορέα πληρωμής που είναι εγκατεστημένος στο Πριγκιπάτο του Μονακό δεν εμποδίζει το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου να φορολογήσει το εισόδημα σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία. Σε περίπτωση που φορολογούμενος δηλώσει στις φορολογικές αρχές του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπου κατοικεί, το εισόδημα από τόκους που απέκτησε από φορέα πληρωμής που είναι εγκατεστημένος στο Πριγκιπάτο του Μονακό, το εν λόγω εισόδημα από τόκους υπόκειται σε φορολόγηση με τους ίδιους συντελεστές και με τους ίδιους γενικούς όρους που ισχύουν για τους τόκους που εισπράττονται στο εσωτερικό αυτού του κράτους μέλους.

 

Άρθρο 8 Κατανομή της παρακράτησης στην πηγή

1.      Το Πριγκιπάτο του Μονακό διατηρεί το 25% των εσόδων που προκύπτουν από την παρακράτηση στην πηγή η οποία πραγματοποιείται υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 και μεταβιβάζει το 75% αυτών των εσόδων στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπου ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων έχει την κατοικία του σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2.      Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται για κάθε οικονομικό έτος σε μία δόση ανά κράτος μέλος το αργότερο εντός εξαμήνου μετά το τέλος του φορολογικού έτους στο Πριγκιπάτο του Μονακό.

3.      Το Πριγκιπάτο του Μονακό λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του συστήματος κατανομής εσόδων.

 

Προς το σκοπό αυτό, το Πριγκιπάτο του Μονακό πραγματοποιεί τη μεταβίβαση των εσόδων υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους στην αρμόδια αρχή που ορίζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 9 Εθελοντική γνωστοποίηση

1.      Το Πριγκιπάτο του Μονακό προβλέπει διαδικασία βάσει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στους πραγματικούς δικαιούχους όπως ορίζονται στο άρθρο 2 να αποφεύγουν την παρακράτηση φόρου στην πηγή που προβλέπεται στο άρθρο 7, εξουσιοδοτώντας ρητώς τους φορείς πληρωμής τους που είναι εγκατεστημένοι στο Πριγκιπάτο του Μονακό να γνωστοποιούν τις πληρωμές τόκων στην αρμόδια αρχή του Πριγκιπάτου του Μονακό. Η εξουσιοδότηση αυτή καλύπτει το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν στον πραγματικό δικαιούχο από τον εν λόγω φορέα πληρωμής

2.      Οι ελάχιστες πληροφορίες που υποβάλλονται από το φορέα πληρωμής σε περίπτωση ρητής εξουσιοδότησης του πραγματικού δικαιούχου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) τα στοιχεία της ταυτότητας και της κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας συμφωνίας·

β) το όνομα ή τηνονομασία και τη διεύθυνση του φορέα πληρωμής·

γ) τον αριθμό λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου ή τα στοιχεία του χρεωστικού τίτλου που αποτελεί γενεσιουργό αιτία των καταβαλλόμενων τόκων·

δ) το ποσό της πληρωμής των τόκων που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας συμφωνίας.

3. Η αρμόδια αρχή του Πριγκιπάτου του Μονακό κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το έτος, εντός εξαμήνου από το τέλος του φορολογικού έτους στο Πριγκιπάτο του Μονακό, για το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους.

Άρθρο 10 Εξάλειψη της διπλήςφορολογίας ή/και επιστροφή της παρακράτησης στην πηγή

1. Το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπου ο πραγματικός δικαιούχος έχει τη φορολογική κατοικία του, μεριμνά για την εξάλειψη κάθε διπλής φορολογίας η οποία ενδέχεται να προκύψει από την επιβολή της παρακράτησης φόρου στην πηγή που αναφέρεται στο άρθρο 7, σύμφωνα με τις διατάξεις τωνπαραγράφων 2 και 3.

2. Εάν επί των τόκων που εισπράττει πραγματικός δικαιούχος έχει παρακρατηθεί φόρος στην πηγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, από το φορέα πληρωμής στο Πριγκιπάτο του Μονακό, το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου έχει τη φορολογική κατοικία του ο πραγματικός δικαιούχος, του χορηγεί πίστωση φόρου ίση με το παρακρατηθέν στην πηγή ποσό. Εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία επί του συνολικού ποσού των τόκων που υπόκεινται σε αυτή την παρακράτηση στην πηγή, το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου έχει τη φορολογική κατοικία του ο πραγματικός δικαιούχος, του επιστρέφει τη διαφορά, ασχέτως οιουδήποτε μηχανισμού καταλογισμού ή οιασδήποτε διαφορετικής διοικητικής πρακτικής.

3. Εάν, πέραν της παρακράτησης στην πηγή όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, έχει διενεργηθεί

οποιαδήποτε άλλη παρακράτηση φόρου στην πηγή επί των τόκων που εισπράττονται από τον πραγματικό δικαιούχο και το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της φορολογικής κατοικίας χορηγεί ή θα μπορούσε να χορηγήσει πίστωση φόρου για την εν λόγω παρακράτηση φόρου στην πηγή σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή με τις συμβάσεις περί διπλής φορολογίας, το ποσό αυτής της άλλης παρακράτησης στην πηγή πιστώνεται πριν από την εφαρμογή τηςδιαδικασίας που προβλέπεται στηνπαράγραφο 2.

4. Το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου μπορεί να αντικαταστήσει το μηχανισμό της πίστωσης φόρου που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω με την άμεση και συνολική επιστροφή της παρακράτησης στην πηγή που αναφέρεται στο άρθρο 7.

 

Άρθρο 11 Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι

1. Από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 17 και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 14 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας, εφόσον το Πριγκιπάτο του Μονακό επιβάλλει την παρακράτηση του φόρου στην πηγή που προβλέπεται στο άρθρο 7 και εφόσον ένα τουλάχιστον κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εφαρμόζει επίσης παρόμοιες διατάξεις, και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, τα εθνικά και διεθνή ομόλογα και άλλοι διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι έχουν εκδοθεί για πρώτη φορά πριν από την 1η Μαρτίου 2001 ή των οποίων τα ενημερωτικά φυλλάδια για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο αξιών έχουν εγκριθεί πριν από αυτή την ημερομηνία από τις καθ' ύλην αρμόδιες αρχές δεν θεωρούνται χρεωστικοί τίτλοι κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), εφόσον δεν πραγματοποιούνται νέες εκδόσεις των εν λόγω διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλωναπό την 1η Μαρτίου 2002 και εξής.

Ωστόσο, εφόσον ένα τουλάχιστον κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εφαρμόζει επίσης παρόμοιες διατάξεις, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2010 για διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους:

—οι οποίοι περιλαμβάνουν ρήτρες αποζημίωσης του επενδυτή και πρόωρης εξόφλησης, και

—εφόσον ο φορέας πληρωμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, είναι εγκατεστημένος στο Πριγκιπάτο του Μονακό, και

— εφόσον ο φορέας πληρωμής καταβάλλει απευθείας τόκους στον πραγματικό δικαιούχο που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άμεσο όφελος αυτού.

Εάν και εφόσον όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας παύσουν να εφαρμόζουν διατάξεις παρόμοιες με αυτές του άρθρου 7 της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να εφαρμόζονται αποκλειστικά για τους διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους:

.                οι οποίοι περιέχουν ρήτρες αποζημίωσης του επενδυτή και πρόωρης εξόφλησης, και

.                εφόσον ο φορέας πληρωμής του εκδότη είναι εγκατεστημένος στο Πριγκιπάτο του Μονακό, και

.                εφόσον ο εν λόγω φορέας πληρωμής καταβάλλει απευθείας τόκους στον πραγματικό δικαιούχο που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή εξασφαλίζει τηνκαταβολή τόκωνπρος άμεσο όφελος αυτού.

 

Εάν πραγματοποιηθεί νέα έκδοση των προαναφερόμενων διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και εξής από κράτος ή από εξομοιούμενο οργανισμό που ενεργεί ως δημόσια αρχή ή του οποίου ο ρόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη σύμφωνα με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, η συνολική έκδοση αυτών των τίτλων, αποτελούμενη από την αρχική έκδοση και από τις νέες εκδόσεις, θεωρείται χρεωστικός τίτλος κατά τηνέννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Εάν πραγματοποιηθεί νέα έκδοση των προαναφερόμενων διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 κατόπιν παρέμβασης άλλου εκδότη ο οποίος δεν αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση, η νέα αυτή έκδοση θεωρείται χρεωστικός τίτλος κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α).

2. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να επιβάλλουν φόρο επί των εισοδημάτων από διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στηνπαράγραφο 1, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

Άρθρο 12 Διαβίβαση πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως

1. Οι αρμόδιες αρχές του Πριγκιπάτου του Μονακό και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβαίνουν στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πράξεις που συνιστούν, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, φορολογική απάτη στοντομέα της φορολόγησης των υπό μορφή τόκωνεισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Εφόσον το κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση είναι το Πριγκιπάτο του Μονακό, θεωρείται ότι συνιστούν φορολογική απάτη στον τομέα της φορολόγησης των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις ακόλουθες πράξεις:

.                η χρήση εγγράφου ψευδούς, πλαστού ή ανακριβούς ως προς το περιεχόμενο, με σκοπό την αποφυγή ή την απόπειρα αποφυγής της ολικής ή μερικής πληρωμής του φόρου των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, χρήση η οποία τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 του ποινικού κώδικα του Πριγκιπάτου του Μονακό, το ύψος του οποίου μπορεί να ανέλθει στο τετραπλάσιο του μη καταβληθέντος φόρου, και με οκταήμερη έως διετή φυλάκιση ή με μία μόνον από αυτές τις ποινές,

.                το γεγονός ότι άτομο το οποίο, ενώ οφείλει να εισπράττει το φόρο επί των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, σκοπίμως δεν εισπράττει ή εισπράττει μόνον ανεπαρκές μέρος αυτού, πράξη η οποία τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 του ποινικού κώδικατου Πριγκιπάτου του Μονακό,

.                το γεγονός ότι άτομο το οποίο, ενώ οφείλει να εισπράττει το φόρο επί των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, υπεξαιρεί σκοπίμως τα εισπραχθέντα ποσά προς ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτου, πράξη η οποία τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 του ποινικού κώδικατου Πριγκιπάτου του Μονακό,

.                η δόλια είσπραξη ολικής ή μερικής επιστροφής του φόρου επί των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, πράξη η οποία τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 του ποινικού κώδικα του Πριγκιπάτου του Μονακό, το ύψος του οποίου μπορεί να ανέλθει στο τετραπλάσιο του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, και με οκταήμερη έως διετή φυλάκιση ή με μία μόνοναπό αυτές τις ποινές.

 

Εφόσον συντρέχουν οι όροι που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3, εφαρμόζονται οι αρχές σχετικά με την ανταλλαγή των πληροφοριών που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε περίπτωση διάπραξης παραβάσεων εξίσου σοβαρών με τη φορολογική απάτη σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση όπως ορίζεταιανωτέρω.

Σε απάντηση δεόντως αιτιολογημένης αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 3 κατωτέρω, το κράτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που αποτελούν αντικείμενο διοικητικής, αστικής ή ποινικής διαδικασίας την οποία έχει κινήσει το κράτος που υποβάλλει την αίτηση με σκοπό την καταστολή των ανωτέρω πράξεων, και τα οποία αφορούν αποκλειστικά τα εισοδήματα από αποταμιεύσεις που είναι φορολογητέα στο εν λόγω κράτος.

Θεωρούνται διαβιβάσιμες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας.

1.      Για να διαπιστωθεί εάν πληροφορίες μπορούν ή όχι να κοινοποιηθούν σε απάντηση αίτησης, το κράτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση εφαρμόζει τους κανόνες παραγραφής που ισχύουν σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους το οποίο υποβάλλει την αίτηση και όχι εκείνου του κράτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Εν πάση περιπτώσει, δεν διαβιβάζεται καμία πληροφορίασχετικά με αδικήματα που διαπράχθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2005.

2.      Για να διαπιστωθεί η σκοπιμότητα της αίτησης, η αρμόδια αρχή του μέρους που υποβάλλει την αίτηση παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση:

 

α) την ονομασία της αρχής που υποβάλλει την αίτηση·

β) τα στοιχεία ταυτότητας του φυσικού προσώπου που αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης για την παροχή πληροφοριών, απόδειξη της ιδιότητάς του ως φορολογικού κατοίκου του κράτους το οποίο υποβάλλει την αίτηση καθώς και κάθε έγγραφο, κατάθεση του εν λόγω φυσικού προσώπου και άλλες εμπεριστατωμένες αποδείξεις στις οποίες στηρίζεται η αίτηση·

γ) τους λόγους που αποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες που ζητούνται ανήκουν στο μέρος που λαμβάνει την αίτηση ή ότι τελούν στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο προσώπου που βρίσκεται στο έδαφός του·

δ) δήλωση ότι η αίτηση είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία του μέρους που διατυπώνει την αίτηση και, ιδίως, ότι είναι παραδεκτή όσοναφορά τις προθεσμίες παραγραφής,

ε) δήλωση ότι το μέρος που υποβάλλει την αίτηση, για να λάβει τις πληροφορίες μετήλθε κάθε μέσο που είναι διαθέσιμο στην επικράτειά του ή/και προβλέπεται από τις νομοθετικές ή τις κανονιστικές του ρυθμίσεις, εκτός από εκείνα που θα προκαλούσαν δυσκολίες·

στ) δήλωση ότι τα γεγονότα που γνωρίζει ήδη το μέρος που υποβάλλει την αίτηση γεννούν σύμφωνα με τη νομοθεσία του μέρους αυτού βάσιμες και συγκλίνουσες υπόνοιες για τη διάπραξη του αδικήματος της φορολογικής απάτης ή της ισοδύναμης παράβασης όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.

4. Το μέρος που δέχεται αίτηση μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν εφόσον η αίτηση δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

Κάθε πληροφορία που ανταλλάσσεται κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να θεωρείται ως εμπιστευτική και μπορεί να αποκαλύπτεται μόνο στα πρόσωπα ή στις αρμόδιες αρχές του συμβαλλομένου μέρους που πρέπει να γνωρίζουν τη φορολόγηση των τόκων που αναφέρονται στο άρθρο 1. Τα εν λόγω πρόσωπα ή οι αρχές δύνανται να γνωστοποιούν τις πληροφορίες που έλαβαν κατ’ αυτόν τον τρόπο στο πλαίσιο δημοσίων ακροάσεων ή δικαστικών αποφάσεων που έχουν ως αντικείμενο αυτή τη φορολόγηση, αποκλειστικά στο κράτος το οποίο υποβάλλει την αίτηση.

Οι πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούνται σε άλλο πρόσωπο ή αρχή μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής του συμβαλλόμενου μέρους που κοινοποίησε τις πληροφορίες.

Άρθρο 13 Διαβουλεύσεις και επανεξέταση

1. Εάν προκύψει οιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών του Πριγκιπάτου του Μονακό και μιας ή περισσοτέρων από τις άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας συμφωνίας σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, οι εν λόγω αρχές καταβάλλουν προσπάθεια να την επιλύσουν με αμοιβαία συμφωνία. Κοινοποιούν αμελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τα αποτελέσματα τωνδιαβουλεύσεών τους.

Σχετικά με προβλήματα ερμηνείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει ενδεχομένως μέρος στις διαβουλεύσεις εφόσον τοζητήσει μια από τις αρμόδιες αρχές.

2. Πέραν των διατάξεων της παραγράφου 1 ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη διεξάγουν διαβουλεύσεις μεταξύ τους τουλάχιστον κάθε τρία έτη ή με αίτηση ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη με σκοπό να εξετάσουν και -εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη το κρίνουν απαραίτητο -να βελτιώσουν την τεχνική λειτουργία της συμφωνίας.

Εν πάση περιπτώσει, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι διεθνείς εξελίξεις στον τομέα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας είναι σημαντικές και συνεννοούνται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που προβλέπονται σε αυτή την παράγραφο, ώστε να αξιολογούν την ανάγκη τροποποίησης της συμφωνίας ενόψει αυτών των εξελίξεων.

3. Ενόψει της σύναψης διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι οποίες υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις με το Πριγκιπάτο του Μονακό στον τομέα της φορολόγησης των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, το Πριγκιπάτο του Μονακό θα εξετάσει το πεδίο και τους όρους εφαρμογής των αρχών που ορίζονται στο άρθρο 12 σε περίπτωση διάπραξης παραβάσεων εξίσου σοβαρών με τις φορολογικές απάτες που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Προς το σκοπό αυτό, το Πριγκιπάτο του Μονακό θα αρχίσει διαβουλεύσεις με τηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή.

4. Η διαβούλευση πραγματοποιείται εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης ή το ταχύτερο δυνατό σε επείγουσες περιπτώσεις.

5. Για τους σκοπούς της διαβούλευσης που αναφέρεται ανωτέρω, κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει το άλλο σχετικά με εξελίξεις που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Σε αυτές τις εξελίξεις μπορεί να περιλαμβάνεται οιαδήποτε σχετική συμφωνία μεταξύ συμβαλλομένου μέρους και τρίτης χώρας.

 

Άρθρο 14 Εφαρμογή και αναστολή της εφαρμογής

1.      Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας εξαρτάται από την έγκριση και την εφαρμογή από τα εξαρτημένα ή συνδεδεμένα εδάφη των κρατών μελών που αναφέρονται στην έκθεση του Συμβουλίου οικονομικώνκαι δημοσιονομικώνθεμάτων προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης και 20ής Ιουνίου 2000 στη Σάντα Μαρία ντε Φέιρα, καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, την Ελβετία και τον Άγιο Μαρίνο, αντιστοίχως, μέτρων που είναι σύμφωνα ή ισοδύναμα με αυτά που περιλαμβάνονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις ή στηνπαρούσα συμφωνία, και προβλέπουν τις ίδιες ημερομηνίες εφαρμογής.

2.      Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν, με κοινή συμφωνία, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 17, εάν πληρούνται οι όροι που τίθενται στην παρά­γραφο 1 όσον αφορά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος των σχετικών μέτρων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες και στα εξαρτημένα ή συνδεδεμένα εδάφη. Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν κρίνουν ότι πληρούνται οι όροι, καθορίζουν, με κοινή συμφωνία, νέα ημερομηνία για τους σκοπούς του άρθρου 17. Προς το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κοινοποιεί στο Πριγκιπάτο του Μονακό την αποτελεσματική εφαρμογή σύμφωνων ή ισοδύναμων μέτρων από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα εξαρτημένα ή συνδεδεμένα εδάφη καιτις σχετικές τρίτες χώρες.

3.      Με την επιφύλαξη των θεσμικών του ρυθμίσεων, και με την επιφύλαξη των ανωτέρω, το Πριγκιπάτο του Μονακό εφαρμόζει την παρούσα συμφωνία την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 17 και κοινοποιεί το μέτρο αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4.      Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ή μερών αυτής δύναται να ανασταλεί με άμεση ισχύ από συμβαλλόμενο μέρος μέσω κοινοποίησης στα άλλα μέρη, εφόσον η οδηγία 2003/48/ΕΚ παύει να ισχύει είτε προσωρινά είτε μόνιμα σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε περίπτωση που κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναστείλει την εφαρμογή των οικείων μέτρωνεκτέλεσης.

5.      Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να αναστείλει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας μέσω κοινοποίησης στα άλλα μέρη σε περίπτωση που μια από τις πέντε προαναφερόμενες τρίτες χώρες (οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, η Ελβετία και ο Άγιος Μαρίνος) ή ένα από τα εξαρτημένα ή συνδεδεμένα εδάφη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω παύσουν στη συνέχεια να εφαρμόζουν μέτρα που είναι σύμφωνα ή ισοδύναμα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ. Η αναστολή της εφαρμογής πραγματοποιείται το νωρίτερο δύο μήνες ύστερα από την κοινο­ποίηση. Η εφαρμογή της συμφωνίας αποκαθίσταται μόλις αποκατασταθούν τα μέτρα.

 

Άρθρο 15 Άλλα χρηματοπιστωτικά κέντρα στηνΑσία

Κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται από την οδηγία 2003/48/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αρχίζει συνομιλίες με τα άλλα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα για την έγκριση και την αποτελεσματική εφαρμογή από τις αρμόδιες δικαιοδοσίες μέτρων ισοδύναμων με αυτά που ισχύουν στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Άρθρο 16 Υπογραφή, έναρξη ισχύος καικαταγγελία

1.      Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται με την επιφύλαξη της κύρωσης ή της έγκρισης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της τελευταίας κοινοποίησης.

2.      Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν καταγγελθεί από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

3.      Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία κοινοποιώντας το μέτρο αυτό στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Στην περίπτωση αυτή, η συμφωνία παύει να παράγει αποτελέσματα δώδεκα μήνες ύστερα από τηνεπίδοση της καταγγελίας.

 

Άρθρο 17 Κανονισμός εφαρμογής

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14, τα συμβαλλόμενα μέρη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με την παρούσα συμφωνία από την 1η Ιουλίου 2005.

Άρθρο 18 Απαιτήσεις και τελικός διακανονισμός

1.      Εάν η παρούσα συμφωνία καταγγελθεί ή εάν ανασταλεί η εφαρμογή της εν όλω ή εν μέρει, δενθίγονται οι απαιτήσεις που έχουνεγερθεί από τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 10.

2.      Το Πριγκιπάτο του Μονακό καταρτίζει σε κάθε περίπτωση γενικό εκκαθαριστικό λογαριασμό πριν από το τέλος της ισχύος της παρούσας συμφωνίας και πραγματοποιεί τελική πληρωμή σε κάθε κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 

Άρθρο 19 Εδαφικό πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός στα εδάφη όπου εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη, και αφετέρου στο έδαφος του Πριγκιπάτου του Μονακό.

Άρθρο 20 Παραρτήματα

1.      Τα δύο παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

2.      Ο κατάλογος των αρμοδίων αρχών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μπορεί να τροποποιηθεί με απλή κοινοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος από το Πριγκιπάτο του Μονακό όσον αφορά την αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο α) του εν λόγω παραρτήματος και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά τις άλλες αρχές.

 

Ο κατάλογος των εξομοιούμενων οργανισμών που αναφέρονται στο παράρτημα II δύναται να τροποποιηθεί με κοινή συμφωνία

Άρθρο 21 Γλώσσες

1.      Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά.

2.      Το κείμενο στη μαλτεζική γλώσσα θα επικυρωθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη βάσει ανταλλαγής επιστολών. Θα είναι και αυτό αυθεντικό, όπως και τα κείμενα στις γλώσσες που αναφέρονται στηνπαράγραφο 1.

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσασυμφωνία.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στιςεφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft  Euroopa Ŭhenduse nimel  Για τηνΕυρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vãrdã Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részérðl Ghall- Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap  W imieniu Wspólnoty Europejskiej  Pela Comunidade Europeia  Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour la Principauté de Monaco

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Οι αρχές που αναφέρονται κατωτέρω είναι οι «αρμόδιες αρχές» των συμβαλλομένων μερών για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας: α) για το Πριγκιπάτο του Μονακό: le Conseiller de Gouvernement ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· β) για το Βασίλειο του Βελγίου: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του·

γ) για την Τσεχική Δημοκρατία: Ministr financi ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· δ) για το Βασίλειο τηςΔανίας: Skatteministeren ήεξουσιοδοτημένοςεκπρόσωπός του· ε) για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: Der Bundesminister der Finanzen ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του·

στ) για τη Δημοκρατία της Εσθονίας: Rahandusminister ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπόςτου· ζ) για την Ελληνική Δημοκρατία: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· η) για το Βασίλειο της Ισπανίας: El Ministro de Economia y Hacienda ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· θ) για τη Γαλλική Δημοκρατία: Le Ministre chargé du budget ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· ι) για την Ιρλανδία: The Revenue Commissioners ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους· ια) για την Ιταλική Δημοκρατία: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· ιβ) για τηνΚυπριακήΔημοκρατία: οΥπουργόςΟικονομικώνήεξουσιοδοτημένοςεκπρόσωπός του· ιγ) για τηΔημοκρατίατηςΛεττονίας: Finanšu ministrs ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· ιδ) για τηΔημοκρατίατηςΛιθουανίας: Finansu ministras ήεξουσιοδοτημένοςεκπρόσωπός του·

ιε) για το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου: Le Ministre des Finances ή εξουσιοδοτημένος. εκπρόσωπός του, ωστόσο, για την εφαρμογή του άρθρου 12 η αρμόδια αρχή είναι « le Procureur Général d’ État luxembourgeois»·

ιστ) γιατηΔημοκρατίατηςΟυγγαρίας: Α  pénzügyminiszter ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· ιζ) γιατη ΔημοκρατίατηςΜάλτας: Il-Ministru responsabbli  ghall-Finanzi ήεξουσιοδοτημένοςεκπρόσωπός του· ιη) για το Βασίλειο των Κάτω Χωρών: De Minister van Financiën ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· ιθ) για τη Δημοκρατία της Αυστρίας: Der Bundesminister für Finanzen  ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· κ) για τηΔημοκρατίατης Πολωνίας: Μinister Finansów ήεξουσιοδοτημένοςεκπρόσωπός του· κα) γιατην ΠορτογαλικήΔημοκρατία: ΟΜinistro das Finanças  ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· κβ) γιατη ΔημοκρατίατηςΣλοβενίας: Μinister za financií ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· κγ) για τη Σλοβακική Δημοκρατία: Μinister financií ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· κδ) γιατη ΔημοκρατίατηςΦινλανδίας: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· κε) γιατο Βασίλειο της Σουηδίας: Chefen för Finansdepartementet ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του· κσι) για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και στα ευρωπαϊκά εδάφη

για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το Ηνωμένο Βασίλειο: The Commissioners of Inland Revenue ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους και η αρμόδια αρχή του Γιβραλτάρ, την οποία θα ορίσει το Ηνωμένο Βασίλειο με βάση τις συμφωνηθείσες ρυθμίσεις σχετικά με τις αρμόδιες αρχές του Γιβραλτάρ στο πλαίσιο των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των σχετικών συνθηκών που κοινοποιήθηκαν στα κράτη μέλη και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Απριλίου 2000, αντίγραφο των οποίων θα κοινοποιήσει στο Πριγκιπάτο του Μονακό ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και που θα ισχύουν για την παρούσα συμφωνία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΝ «ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»

Για τους σκοπούς του άρθρου 11 της παρούσας συμφωνίας, οι ακόλουθοι οργανισμοί θεωρούνται «οργανισμοί εξομοιούμενοι προς δημόσια αρχή ή των οποίων ο ρόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη»:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙΕΝΤΟΣΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ:

Bέλγιο -Région flamande/Vlaams Gewest (περιφέρεια τηςΦλάνδρας) -Région wallonne (περιφέρεια της Βαλλονίας) -Région de Bruxelles-Capitale (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (περιφέρεια των Βρυξελλών) -Communauté française (γαλλική κοινότητα) -Communauté flamande/ Vlaamse Gemeenschap (φλαμανδική κοινότητα) -Communauté germanophone/ Deutschsprachige Gemeinschaft (γερμανόφωνη κοινότητα)

Ισπανία

-Xunta de Galicia -Junta de Andalucía -Junta de Extremadura  -Junta de Castilla-La Mancha  -Junta de Castilla y León  -Gobierno Foral de Navarra  -Govern de les Illes Balears -Generalitat de Catalunya  -Generalitat de Valencia -Diputación General de Aragón -Gobierno de las Islas Canarias  -Gobierno de Murcia  -Gobierno de Madrid  -Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi  -Diputación Foral de Guipúzcoa  -Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia  -Diputación Foral de Alava  -Ayuntamiento de Madrid -Ayuntamiento de Barcelona  -Cabildo Insular de Gran Canaria -Cabildo Insular de Tenerife  -Instituto de Crédito Oficial  -Instituto Catalán de Finanzas -Instituto Valenciano de Finanzas

Ελλάδα

-Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδας -Оργανισμός ΣιδηροδρόμωνΕλλάδας -Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Γαλλία

-La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (ταμείο απόσβεσης κοινωνικού χρέους) -L'Agence française de développement (AFD) (Γαλλικός οργανισμός ανάπτυξης) -Réseau Ferré de France (RFF) (δίκτυο σιδηροδρόμων της Γαλλίας) -Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (εθνικό ταμείο αυτοκινητοδρόμων) -Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (κρατική περίθαλψη, νοσοκομεία των Παρισίων) -Charbonnages de France (CDF) (ανθρακωρυχεία της Γαλλίας) -Entreprise minière et chimique (EMC) (μεταλλευτική και χημική επιχείρηση)

Iταλία

-Περιφέρειες -Επαρχίες -Δήμοικαι κοινότητες -Cassa Depositi e Prestiti (ταμείο παρακαταθηκών και δανείων)

Λεττονία

-Pašvaldības (τοπική αυτοδιοίκηση)

Πολωνία

-gminy (κοινότητες) -powiaty (νομοί) -województwa (επαρχίες) -związki gmin (ενώσεις κοινοτήτων) -związki powiatów (ενώσεις νομών) -związki województw (ενώσεις επαρχιών) -miasto stołeczne Warszawa (δήμος Βαρσοβίας) -Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (οργανισμός για την αναδιάρθρωση και τον

εκσυγχρονισμό της γεωργίας) -Agencja Nieruchomości Rolnych (οργανισμός αγροτικών κτημάτων)

Πορτογαλία

-Região Autónoma da Madeira (αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας) -Região Autónoma dos Açores (αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών) -Δήμοι και κοινότητες

Σλοβακία

-mestá a obce (δήμοι και κοινότητες) -Železnice Slovenskej republiky (οργανισμός σιδηροδρόμων της Σλοβακικής Δημοκρατίας) -Štátny fond cestného hospodárstva (εθνικό ταμείο διαχείρισης του οδικού δικτύου) -Slovenské elektrárne (σλοβακικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) -Vodohospodárska výstavba (οργανισμός για την ορθολογική χρήση των υδάτων)

ΔΙΕΘΝΕΙΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:

-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης -Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων -Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης -Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης -Παγκόσμια Τράπεζα /ΔΤΑΑ / ΔΝΤ -Διεθνής Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων -Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης -Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης -EΥΡΑΤΟΜ -Ευρωπαϊκή Κοινότητα -Corporatiòn Andina de Fomento (Αναπτυξιακός Οργανισμόςτων Άνδεων, CAF) -Eurofirma (Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Χρηματοδότηση Σιδηροδρομικού Υλικού)

Οι διατάξεις του άρθρου 11 της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν τυχόν διεθνείς υποχρεώσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αναλάβει έναντι των προαναφερόμενων διεθνών οργανισμών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙΣΕΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ:

Οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 1) Ο οργανισμός θεωρείται σαφώς δημόσιος σύμφωνα με τα εθνικά κριτήρια. 2) Ο δημόσιος αυτός οργανισμός δραστηριοποιείται εκτός του εμπορικού τομέα, διαχειρίζεται και

χρηματοδοτεί ένα σύνολο κοινωφελών δραστηριοτήτων παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες εκτός του εμπορικού τομέα και ελέγχεται αποτελεσματικά από τις δημόσιες διοικήσεις.

3) Ο δημόσιος αυτός οργανισμός εκδίδει τακτικά και σημαντικού ύψους ομολογιακά δάνεια.

4) Το συγκεκριμένο κράτος είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι ο δημόσιος αυτός οργανισμός δεν θα προβεί σε πρόωρη εξόφληση σε περίπτωση ρητρών αποζημίωσης του επενδυτή.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό

Κατά τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (εφεξής «η οδηγία»), η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Πριγκιπάτο του Μονακό υπέγραψαν την παρούσα κοινή δήλωση προθέσεων η οποία συμπληρώνει αυτή τη συμφωνία.

Εάν ένα από τασυμβαλλόμεναμέρη διαπιστώσει ότι σημαντικέςδιαφορέςεπηρεάζουν την εφαρμογή των ανταλλαγών πληροφοριών σε τέτοιο βαθμό ώστε η συμφωνία δεν εφαρμόζεται με εμφανώς ισότιμο τρόπο, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν αμέσως σε διαβουλεύσεις με σκοπό τον καθορισμό των αναγκαίων ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει αμέσως έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με αυτές τις διαβουλεύσεις και προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης. Κατά το διάστημα που απαιτείται προς το σκοπό αυτό, κάθε νέα αίτηση ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία διατυπώνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας συμφωνίας και είναι της ίδιας φύσεως με εκείνη που οδήγησε στην εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, εξετάζεται στο πλαίσιο των εν λόγω διαβουλεύσεων.

Εάν διαπιστωθεί σημαντική διαφορά μεταξύ του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, και του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 4 και το άρθρο 6 της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις αμελλητί σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας για να διασφαλιστεί ότι διατηρείται ο ισοδύναμος χαρακτήρας των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία.

Οι υπογράφοντες την παρούσα κοινή δήλωση προθέσεων δηλώνουν ότι θεωρούν τη συμφωνία που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο και την παρούσα κοινή δήλωση προθέσεων ως αποδεκτή και ισόρροπη ρύθμιση η οποία διασφαλίζει τα έννομα συμφέροντα των μερών. Κατά συνέπεια, θα εφαρμόσουν τα συμφωνηθέντα μέτρα με καλή πίστη και δεν θα ενεργήσουν μονομερώς για να υπονομεύσουν αδικαιολόγητα την παρούσα ρύθμιση.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι διατεθειμένη να εξετάσει από κοινού με την κυβέρνηση του Πριγκιπάτου του Μονακό τις συνθήκες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις ανταλλαγές μεταξύ του Μονακό και της Κοινότητας στους τομείς ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων και των ασφαλιστικών υπηρεσιών, μόλις διαπιστωθεί ότι οι ισχύοντες κανόνες προληπτικής εποπτείας και τα μέτρα ελέγχου των σχετικών οικονομικών φορέων του Μονακό είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στους εν λόγω τομείς. Τοιουτοτρόπως, και σύμφωνα με την εξωτερική πολιτική που έχει ακολουθήσει η Κοινότητα στο παρελθόν έναντι παρόμοιων αιτήσεων, κάθε ενδεχόμενη συμφωνία πρέπει να βασίζεται στην προϋπόθεση ότι το Πριγκιπάτο του Μονακό έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει, στους σχετικούς τομείς δραστηριοτήτων, το κοινοτικό κεκτημένο που ισχύει ήδη ή που πρόκειται να ισχύσει. Προϋπόθεση αποτελεί επίσης η εφαρμογή από το Πριγκιπάτο του Μονακό και άλλων υφιστάμενων ή μελλοντικών κανόνων οι οποίοι επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στους εν λόγω τομείς, για παράδειγμα σχετικά με τον ανταγωνισμό και τη φορολογία.

Οι υπογράφοντες την παρούσα κοινή δήλωση προθέσεων γνωρίζουν ότι ο ορισμός της φορολογικής απάτης ισχύει μόνο για τους σκοπούς της φορολόγησης των αποταμιεύσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία.

Υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 7 Δεκεμβρίου 2004 σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική,δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική,πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα σε όλεςαυτέςτιςγλώσσεςείναιεξίσου αυθεντικά.

Το κείμενο στη μαλτέζικη γλώσσα θα επικυρωθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη βάσει ανταλλαγής επιστολών. Θα είναι και αυτό αυθεντικό, όπως και τα κείμενα στις γλώσσες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft  Euroopa Ŭhenduse nimel  Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vãrdã Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részérðl Ghall- Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap  W imieniu Wspólnoty Europejskiej  Pela Comunidade Europeia  Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour la Principauté de Monaco

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την 1ηΙουλίου 2005 και μετην επιφύλαξη τωνδιατάξεωντωνάρθρων 14 και 16 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή τουωςνόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Ιουνίου2005 ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ


Taxheaven.gr