Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΟΜΟΣ 3359/2005 Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)

ΝΟΜΟΣ 3359/2005
Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων


ΝΟΜΟΣ 3359/2005 Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 

 ΝΟΜΟΣΥΠ’ AΡΙΘ. 3359

ΦΕΚ 155/τ.Α΄/23.06.2005

Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕκδίδομετονακόλουθονόμοπουψήφισεηΒουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚτου Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α'), τοκείμενο της οποίαςσε πρωτότυποστην ελληνική καιαγγλική γλώσσαέχειωςεξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΥΠΟΜΟΡΦΗΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑΤΗΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΤΩΝΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

Α. Επιστολή της ΕλληνικήςΔημοκρατίας

Κύριε,

Αναφέρομαι στο κείμενο του προτεινόμενου υποδείγματος "Σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης της Ανγκουίλα και της Κυβέρνησης του κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων» που εγκρίθηκε από την Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου (Φορολογία εσόδων) του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2004 (έγγρ. 10440/04 FISC130).

Ενόψει των προαναφερθέντων κειμένων, έχω την τιμή

-     να σας προτείνω τη «Συμφωνία για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις», όπωςπεριλαμβάνεται στοΠροσάρτημα 1 της παρούσας επιστολής,

-να σας προτείνω να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία αυτή κατά την ημερομηνία εφαρμογής της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία ημερομηνία υπόκειται στους όρους που έχουν τεθεί στο Άρθρο 17 (2) της Οδηγίας, και στον όρο της αμοιβαίας ενημέρωσης για την ολοκλήρωση των εσωτερικών συνταγματικών διαδικασιών προκειμένου να τεθεί σε ισχύ ηενλόγωΣυμφωνία,

-να προτείνω την αμοιβαία μας δέσμευση για ανταπόκριση, το συντομότερο δυνατό, στις εσωτερικές μας συνταγματικές διαδικασίες, καθώς και για αμοιβαία ενημέρωση μέσω της επίσημηςοδούαμέσωςμόλιςολοκληρωθούναυτέςοιδιατυπώσεις.

Έχω την τιμή να εισηγηθώ, εάν η Κυβέρνηση σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή συνοδευόμενη από το Προσάρτημα 1, και η επιβεβαίωση σας να αποτελέσουν από κοινούΣυμφωνία μεταξύτηςΕλληνικής Δημοκρατίας καιτηςΑνγκουίλα.

Μεεξαιρετικήεκτίμηση,

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Έγινε στην Αθήνα, στις 8 Νοεμβρίου 2004 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα

Β. Επιστολή τηςΚυβέρνησης τηςΑνγκουίλα

Κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της από  8.11.2004 επιστολής σας, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Κύριε,

Αναφέρομαι στο κείμενο του προτεινόμενου υποδείγματος "Σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης της Ανγκουίλα και (του κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός του Βελγίου, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων» που εγκρίθηκε από την Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου (Φορολογία εσόδων) του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2004 (έγγρ. 10440/04 FISC 130)."

Ενόψει των προαναφερθέντων κειμένων, έχω την τιμή

-να σας προτείνω τη «Συμφωνία για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις», όπωςπεριλαμβάνεταιστοΠροσάρτημα 1 τηςπαρούσαςεπιστολής,

-να σας προτείνω να τεθεί σε ισχύ ή Συμφωνία αυτή κατά την ημερομηνία εφαρμογής της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία ημερομηνία υπόκειται στους όρους που έχουν τεθεί στο Άρθρο 17 (2) της Οδηγίας, και στον όρο της αμοιβαίας ενημέρωσης για την ολοκλήρωση των εσωτερικών συνταγματικών διαδικασιών προκειμένου να τεθεί σε ισχύ ηενλόγωΣυμφωνία,

-να προτείνω την αμοιβαία μας δέσμευση για ανταπόκριση, το συντομότερο δυνατό, στις εσωτερικές μας συνταγματικές διαδικασίες, καθώς και για αμοιβαία ενημέρωση μέσω της επίσημηςοδούαμέσωςμόλιςολοκληρωθούναυτέςοιδιατυπώσεις.

Έχω την τιμή να εισηγηθώ, εάν η Κυβέρνηση σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή συνοδευόμενη από το Προσάρτημα 1, και η επιβεβαίωση σας να αποτελέσουν από κοινού Συμφωνία μεταξύτηςΕλληνικήςΔημοκρατίαςκαιτηςΑνγκουίλα.

Μεεξαιρετικήεκτίμηση».

Είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση της Ανγκουίλα συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολήςσας.

Μεεξαιρετικήεκτίμηση,

Για την ΚυβέρνησητηςΑνγκουίλα

Έγινε Anguilla στις 3 February 2005 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ1

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣΑΝΓΚΟΥΙΛΑ

ΚΑΙΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΗΝΑΥΤΟΜΑΤΗΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑΤΑΕΣΟΔΑΑΠΟΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣΥΠΟΤΗΜΟΡΦΗΤΟΚΩΝ

Η Κυβέρνηση της Ανγκουίλα και η Ελληνική Δημοκρατία, επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση η οποία θα εξασφαλίζει ότι τα εισοδήματα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων που καταβάλλονται σε ένα συμβαλλόμενο κράτος υπέρ πραγματικών δικαιούχων που είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο πραγματικής φορολόγησης σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του δεύτερου συμβαλλόμενου κράτους, σύμφωνα με την οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτωναπό αποταμιεύσεις, συμφώνησανταεξής:

Άρθρο1 Γενικόπεδίο εφαρμογής

(1) Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στους τόκους που καταβάλλονται από φορέα πληρωμής εγκατεστημένο στο έδαφος ενός εκ των συμβαλλομένων μερών, με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι τα εισοδήματα από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων που καταβάλλονται σε ένα συμβαλλόμενο μέρος υπέρ πραγματικών δικαιούχων που είναι φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο πραγματικής φορολόγησης σύμφωνα με τη νομοθεσίααυτού του δεύτερουσυμβαλλόμενουμέρους.

(2) Ο σκοπός της παρούσας Συμφωνίας περιορίζεται στη φορολογία των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων που απορρέουν από απαιτήσεις, με την εξαίρεση, μεταξύ άλλων, θεμάτων που σχετίζονται με τη φορολόγηση συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών.

 

Άρθρο2 Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, εκτός εάν προκύπτει άλλως από τα

συμφραζόμενα: α) Ο όρος «συμβαλλόμενο μέρος» και «το άλλο συμβαλλόμενο μέρος» σημαίνει Ανγκουίλα ήΕλληνική Δημοκρατία, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, β) Ο όρος «οδηγία» σημαίνει την οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, ως έχει κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης, γ) ο όρος «κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει την Ελληνική Δημοκρατία, δ) ο όρος «πραγματικός δικαιούχος» σημαίνει τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας, ε) ο όρος «φορέας πληρωμής» σημαίνει το φορέα πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας, στ) ο όρος «αρμόδια αρχή» σημαίνει

(i) στηνπερίπτωσητηςΑνγκουίλα: The Comptroller of Inland Revenue  

(ii) στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας: η αρμόδια αρχή αυτού του κράτους

 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας, ζ) οόρος «τόκος» σημαίνειτοντόκο σύμφωναμετοάρθρο 6 καιλαμβανομένουδεόντως υπόψη τουάρθρου 15 τηςοδηγίας,

η) οιοσδήποτεάλλοςόροςοοποίοςδενορίζεταιδιαφορετικάστην παρούσαΣύμβαση, διατηρείτην έννοια που έχειστην οδηγία.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, στις διατάξεις των οδηγιών στις oποίες παραπέμπει η παρούσα Σύμβαση τα «κράτη μέλη» νοούνται ως: συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 3 Στοιχείαταυτότητας και κατοικίατου πραγματικούδικαιούχου

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος προβαίνει στη θέσπιση και διασφαλίζει την εφαρμογή στο έδαφός του των αναγκαίων διαδικασιών που επιτρέπουν στον φορέα πληρωμής να προσδιορίζει τους πραγματικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς του άρθρου 4. Οι εν λόγω διαδικασίες είναι σύμφωνες προς τους ελάχιστους κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 3, παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας, με την πρόβλεψη ότι, καθ' όσον αφορά την Ανγκουίλα, σε σχέση με το εδάφιο α) των ανωτέρω παραγράφων, η ταυτότητα και η κατοικία του πραγματικού δικαιούχου προσδιορίζονται με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο φορέας πληρωμής δυνάμει της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας στην Ανγκουίλα για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματοςγια τηνομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Άρθρο 4 Αυτόματηανταλλαγήπληροφοριών

1                    Η αρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας πληρωμής κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας στην αρμόδια αρχή τουάλλου συμβαλλόμενου μέρους κατοικίαςτου πραγματικούδικαιούχου.

2                    Η κοινοποίηση πληροφοριών διεξάγεται αυτομάτως τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, εντός εξαμήνου μετά τη λήξη του φορολογικού έτους στο συμβαλλόμενο μέρος του φορέα πληρωμής, για το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτουςαυτού.

3                    Στο πλαίσιο της παρούσας Συμβάσεως, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στην ανταλλαγή πληροφοριών κατά τρόπο σύμφωνο προς τις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 5 Μεταφοράστοεσωτερικόδίκαιο

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005 τα συμβαλλόμενα μέρη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 6 Παράρτημα

Τα κείμενα της οδηγίας και το άρθρο 7 της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Δεκεμβρίου 1977 περί της αμοιβαίας συνδρομής των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων και έμμεσων φόρων, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης και στα οποία παραπέμπει η παρούσα Σύμβαση, προσαρτώνται ως παράρτημα σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Το κείμενο του άρθρου 7 της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ στο παρόν παράρτημα θα αντικατασταθεί από το κείμενο του άρθρου αυτού στην αναθεωρημένη οδηγία 77/799/ΕΟΚ, εφόσον η εν λόγω αναθεωρημένη οδηγία τεθεί σε ισχύ πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θατεθούν σεισχύοιδιατάξειςτηςπαρούσαςΣύμβασης.

Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την τελευταία χρονικώς ημερομηνία

κατά την οποία οι οικείες κυβερνήσεις θα έχουν γνωστοποιήσει αμοιβαία γραπτώς ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συνταγματικώς απαιτούμενες διατυπώσεις, και οι διατάξεις της παράγουν αποτελέσματα από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται η οδηγία σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 17 της οδηγίας.

2. Το άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης δεν παράγει αποτελέσματα για την Ελληνική Δημοκρατία εάν δενυφίσταται άμεσηφορολόγησηστηνΑνγκουίλα.

Άρθρο 8 Λήξη

Η παρούσα Σύμβαση παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση μέσω της διπλωματικής οδού, με κοινοποίηση της καταγγελίας τουλάχιστον έξι μήνες πριν από το τέλος οιουδήποτε ημερολογιακού έτους και τούτο μετά την πάροδο τριετίας από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της. Στην περίπτωση αυτή, η Σύμβαση θα παύσει να ισχύει για περιόδους που θα ξεκινούν μετά το τέλος του ημερολογιακούέτουςκατά τοοποίοκοινοποιήθηκεηκαταγγελίατηςΣύμβασης.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαντηνπαρούσαΣύμβαση.

Συντάχθηκε στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και τα κείμενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά.

ΓιατηνΚυβέρνησητηςΑνγκουίλα

Για την Ελληνική Δημοκρατία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 7 της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ

Διατάξειςπερίαπορρήτου

1. Κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση ενός κράτους μέλους κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τηρείται απόρρητη στο κράτος αυτό κατά τον ίδιο τρόπο που τηρούνται απόρρητες και οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ' εφαρμογή της εσωτερικής του νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, οιπληροφορίες αυτές:

-δεν είναι προσιτές παρά μόνο στα πρόσωπα τα οποία αφορά άμεσα ο προσδιορισμός το φόρουήοδιοικητικόςέλεγχοςτουπροσδιορισμούτουφόρου,

-δεν αποκαλύπτονται παρά επ’ ευκαιρία δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες αυτές συνδέονται με τον προσδιορισμό ή τον έλεγχο του προσδιορισμού του φόρου, μόνο δε στα πρόσωπα που μετέχουν άμεσα στις διαδικασίες αυτές είναι, εντούτοις, δυνατό να αποκαλύπτονται οι πληροφορίες αυτές κατά τη διάρκεια δημόσιων ακροάσεων ή σε δικαστικές αποφάσεις, αν δεν αντιτίθεται σε αυτό η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που παρέχει τις πληροφορίες τη στιγμή που παρέχει τις πληροφορίες γιαπρώτηφορά,

-σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται κατ' άλλον τρόπο αλλά μόνο για σκοπούς φορολογικούς ή σκοπούς δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες αυτές συνδέονται με τον προσδιορισμό ή τον έλεγχο του προσδιορισμούτουφόρου.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη είναι δυνατό να παρέχουν τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο πληροφορίες προκειμένου να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό άλλων εισφορών, δασμών και φόρων που καλύπτονται από το άρθρο 2 της οδηγίας 76/308/ΕΟΚ.

1                    Η Παράγραφος 1 δεν επιβάλλει σε ένα κράτος μέλος, του οποίου η νομοθεσία ή η διοικητική πρακτική ορίζει, για εσωτερικούς λόγους, αυστηρότερους περιορισμούς από τους περιεχόμενους στην εν λόγω παράγραφο, την παροχή των πληροφοριών, αν το ενδιαφερόμενο Κράτος δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να σεβασθεί τους αυστηρότερους αυτούς περιορισμούς.

2                    Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 η αρμόδια αρχή του Κράτους μέλους που παρέχει τις πληροφορίες, δύναται να επιτρέψει στο κράτος που τις ζήτησε να τις χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς, όταν κατά την νομοθεσία του Κράτους που παρέχει τις πληροφορίες, η χρησιμοποίησή τους είναι δυνατή στο Κράτος αυτό για παρόμοιουςσκοπούςστιςίδιεςπεριστάσεις.

3                    Όταν η αρμόδια αρχή ενός Κράτους μέλους θεωρεί ότι οι πληροφορίες, τις οποίες έλαβε από την αρμόδια αρχή ενός άλλου Κράτους μέλους, δύναται να φανούν χρήσιμες στην αρμόδια αρχή ενός τρίτου, δύναται να τις διαβιβάσει στην τελευταία αυτή με την συγκατάθεση της αρμόδιας αρχήςπουτιςπαρέσχε.

 

AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME

A. Letter from the Hellenic Republic

Sir,

I refer to the text of the proposed model “Convention between the Government of Anguilla and the Government of EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg concerning the Automatic Exchange of Information about Savings Income in the form of Interest Payments” that was approved by the High Level Working Party (Taxation of Savings) of the Council of Ministers of the European Union on 22 June 2004 (DOC 10440/04 FISC 130).

In view of the above mentioned text, I have the honour

-to propose to you the “Agreement on the taxation of savings income”, as contained in   Appendix 1 to this letter;

-to propose that the Agreement may come into effect on the date of application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, which date shall be subject to the conditions set out in Article 17(2) of the Directive, subject to the notification to each other that the internal constitutional formalities for the entry into force of this Agreement are completed;

-to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal constitutional formalities and to notify each other without delay through the formal channels when such formalities are completed.

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter together with its Appendix 1 and your confirmation shall together constitute an Agreement between the Hellenic Republic and Anguilla.

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration,

For the Hellenic Republic

Done at Athens, on 8th November 2004, in the Greek and English languages, in three copies.

B. Letter from the Government of Anguilla

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of  8 November 2004, which reads as follows:

“Sir,

I refer to the text of the proposed model “Convention between the Government of Anguilla and the Government of EU Member State, other than Belgium, Austria and Luxembourg concerning the Automatic Exchange of Information about Savings Income in the form of Interest Payments” that was approved by the High Level Working Party (Taxation of Savings) of the Council of Ministers of the European Union on 22 June 2004 (DOC 10440/04 FISC 130).

In view of the above mentioned text, I have the honour

-to propose to you the “Agreement on the taxation of savings income”, as contained in  Appendix 1 to this letter;

-to propose that the Agreement may come into effect on the date of application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, which date shall be subject to the conditions set out in Article 17(2) of the Directive, subject to the notification to each other that the internal constitutional formalities for the entry into force of this Agreement are completed;

-to propose our mutual commitment to comply at the earliest date with our said internal constitutional formalities and to notify each other without delay through the formal channels when such formalities are completed.

I have the honour to propose that, if the above is acceptable to your Government, this letter together with its Appendix 1 and your confirmation shall together constitute an Agreement between the Hellenic Republic and Anguilla.

Please accept, Sir, the assurance of our highest consideration”

I am able to confirm that the Government of Anguilla is in agreement with the contents of your letter.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,

For the Government of Anguilla

Done in Anguilla, on 3 February 2005, in the Greek and English  languages, in three copies APPENDIX

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF ANGUILLA

AND THE HELLENIC REPUBLIC

CONCERNING THE AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION

ABOUT SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS

The Government of Anguilla and the Hellenic Republic, desiring to conclude a Convention which enables savings income in the form of interest payments made in one of the Contracting Parties to beneficial owners who are individuals resident in the other Contracting Party, to be made subject to effective taxation in accordance with the laws of the latter Contracting Party in conformity with Directive 2003/48/EC of the Council of the European Union of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, have agreed as follows:

Article 1

1.       This Convention shall apply to interest paid by a paying agent established within the territory of one of the Contracting Parties with a view to enable savings income in the form of interest payments made in one Contracting Party to beneficial owners who are individuals resident for tax purposes in the other Contracting Party to be made subject to effective taxation in accordance with the laws of the latter Contracting Party.

2.       The scope of this Convention shall be limited to taxation of savings income in the form of interest payments on debt claims, to the exclusion, inter alia, of the issues relating to the taxation of pension and insurance benefits.

 

Article 2

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a. The term “a Contracting Party” and “the other Contracting Party” means Anguilla or the Hellenic Republic as the context requires;

b. The term “Directive” means the Directive 2003/48/EC of the Council of the European Union of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments, as applicable at the date of signing this Convention;

c. The term “Member State of EU” means: the Hellenic Republic;

d. the term “beneficial owner” means the beneficial owner according to article 2 of the Directive;

e. the term “paying agent” means the paying agent according to article 4 of the Directive;

f. the term “competent authority” means i) in the case of Anguilla: The Comptroller of Inland Revenue ii) in the case of the Hellenic Republic: the competent authority of that State according to

 

article 5 of the Directive.

g. the term “interest payment” means the interest payment according to article 6, due account being taken of article 15, of the Directive;

h. any term not otherwise defined herein shall have the meaning given to it in the Directive.

 

2. For the purposes of this Convention, in the provisions of the Directives to which this Convention refers, instead of “Member States” has to be read: Contracting Parties.

Article 3 Identity and residence of beneficial owners

Each Contracting Party shall, within its territory, adopt and ensure the application of the procedures necessary to allow the paying agent to identify the beneficial owners and their residence for the purpose of Article 4. These procedures shall comply with the minimum standards established in Article 3, paragraphs (2) and (3) of the Directive, with the proviso that, with respect to Anguilla and in relation to subparagraph (a) of each of these paragraphs, the identity and residence of the Beneficial Owner shall be established on the basis of the information which is available to the Paying Agent by virtue of the application of the relevant provisions of legislation in force in Anguilla on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering.

Article 4 Automatic exchange of information

1                    The competent authority of the Contracting Party where the paying agent is established, shall communicate the information referred to in Article 8 of the Directive to the competent authority of the other Contracting Party of residence of the beneficial owner.

2                    The communication of information shall be automatic and shall take place at least once a year, within six months following the end of the tax year of the Contracting Party of the paying agent, for all interest payments made during that year.

3                    Information exchange under this Convention shall be treated by the Contracting Parties in a manner consistent with the provisions of Article 7 of Directive 77/799/EEC.

 

Article 5 Transposition

Before 1 January 2005 the Contracting Parties shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Convention .

Article 6 Annex

The text of the Directive and of Article 7 of the Directive 77/799/EEC of the Council of the European Union of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct and indirect taxation, as applicable at the date of signing this Convention, and to which this Convention refers, are appended as an Annex to, and form an integral part of, this Convention. The text of Article 7 of Directive 77/799/EEC in this annex shall be replaced by the text of the said Article in the revised Directive 77/799/EEC if this revised Directive enters into force before the date from which the provisions of this Convention shall take effect.

Article 7 Entry into force

1                    This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally required have been complied with, and its provisions shall have effect from the date from which the Directive is applicable according to Article 17, paragraphs (2) and (3), of the Directive.

2                    Article 4 of this Agreement shall not have effect in the Hellenic Republic in the absence of direct taxation in Anguilla.

 

Article 8 Termination

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting Parties. Either Party

may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of three years from the date of its entry into force. In such event the Convention shall cease to have effect for periods beginning after the end of the calendar year in which the notice of termination has been given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done in the Greek and English languages, all texts being equally authentic.

For the Government of Anguilla

For the Hellenic Republic ANNEX

Text of Article 7 of Directive 77/799/EEC

“Provisions relating to secrecy

1. All information made known to a Member State under this Directive shall be kept secret in that State in the same manner as information received under its national legislation. In any case, such information:

                  may be made available only to the persons directly involved in the assessment of the tax or in the administrative control of this assessment,

                  may be made known only in connection with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or relating to, the making or reviewing the tax assessment and only to persons who are directly involved in such proceedings; such information may, however, be disclosed during public hearings or in judgements if the competent authority of the Member State supplying the information raises no objection,

                  shall in no circumstances be used other than for taxation purposes or in connection with judicial proceedings or administrative proceedings involving sanctions undertaken with a view to, or in relation to, the making or reviewing the tax assessment.

 

In addition, Member States may provide for the information referred to in the first subparagraph to be used for assessment of other levies, duties and taxes covered by Article 2 of Directive 76/308/EEC.

1                    Paragraph 1 shall not oblige a Member State whose legislation or administrative practices lays down, for domestic purposes, narrower limits than those contained in the provisions of that paragraph, to provide information if the State concerned does not undertake to respect those narrower limits.

2                    Notwithstanding paragraph 1, the competent authorities of the Member State providing the information may permit it to be used for other purposes in the requesting State if, under the legislation of the informing State, the information could, in similar circumstances, be used in the informing State for similar purposes.

3                    Where a competent authority of a Member State considers that information which it has received from the competent authority of another Member State is likely to be useful to the competent authority of a third Member State, it may transmit it to the latter competent authority with the Convention  of the competent authority which supplied the information.”

 

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίαςπουκυρώνεται σύμφωνα με ταπροβλεπόμεναστοάρθρο 7.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμουτουΚράτους.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης