Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1181/30.6.1995 Οδηγίες για την εκκαθάριση και την είσπραξη φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1995, μετά από προσφυγή λόγω αντικειμενικών κριτηρίων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1181/30.6.1995
Οδηγίες για την εκκαθάριση και την είσπραξη φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1995, μετά από προσφυγή λόγω αντικειμενικών κριτηρίων


Οδηγίες για την εκκαθάριση και την είσπραξη φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1995, μετά από προσφυγή λόγω αντικειμενικών κριτηρίων
1078781/1766/Α0012/ΠΟΛ.1181/3.6.1995

ΠΟΛ 1181

Οπως είναι γνωστό από την παράγραφο 23 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, σε συνδυασμό με όσα έγιναν δεκτά με την 1122241/2246/Α0012/ εγκύκλιο, ο φορολογούμενος, του οποίου ο υπολογισμός του αναλογούντος φόρου έγινε με αντικειμενικά κριτήρια, για το οικονομικό έτος 1995, δύναται, στις περιπτώσεις που ορίζονται από τις παραπάνω διατάξεις, να προσφύγει κατά του εκκαθαριστικού, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει τη βεβαίωση του φόρου και την είσπραξη του 50% της διαφοράς του φόρου, που βεβαιώθηκε λόγω εφαρμογής του αντικειμενικού προσδιορισμού του εισοδήματος, στις τυχόν μη ληξιπρόθεσμες δόσεις, κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής.

Υστερα από τα παραπάνω και προκειμένου οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες να διευκολυνθούν στον υπολογισμό του ποσού της διαφοράς του φόρου του οποίου πρέπει να ανασταλεί η είσπραξη, μετά από ενδεχόμενη άσκηση προσφυγής από το φορολογούμενο, το ΚΕ.Π.Υ.Ο. προέβει στις πιο κάτω ενέργειες σε ότι αφορά τους φορολογουμένους που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια και το τελικό ποσό της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό:

α) Για τις μηχανογραφημένες ΔΟΥ:

- Διενεργεί ένα επιπλέον υπολογισμό του φόρου χωρίς τα αντικειμενικά κριτήρια για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα ελευθέρια επαγγέλματα.
- Το ποσό, αυτό του φόρου εμφανίζεται για τους πιο πάνω φορολογουμένους στην οθόνη των Η/Υ αυτών των Δ.Ο.Υ., μέσω της σύνδεσης του ZENITH με τον κεντρικό υπολογιστή του ΚΕ.Π.Υ.Ο. Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται και το τελικό ποσό φόρου που έχει βεβαιωθεί. Με βάση αυτά τα δύο στοιχεία υπολογίζεται η προς αναστολή
είσπραξης διαφορά φόρου.

β) Για τις μη μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ.:

- Εκδίδεται ειδική κατάσταση, κατά αποστολή και κατά Δ.Ο.Υ. από το ΚΕ.Π.Υ.Ο., η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που περιέχει και η σχετική οθόνη, όπως αναφέρεται παραπάνω, για όλους τους φορολογούμενους αυτής της κατηγορίας.
- Με βάση τα στοιχεία της κατάστασης αυτής υπολογίζεται η προς αναστολή είσπραξης διαφορά φόρου.
γ) Στο τέλος του παρόντος επισυνάπτονται τα υποδείγματα της "οθόνης" και της κατάστασης που θα χρησιμοποιούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι για τους υπολογισμούς τους.

Επισήμανση:

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που έχουν φορολογηθεί με τα αντικειμενικά κριτήρια Δ' και Ζ' κατηγορίας και οι δύο σύζυγοι ή τουλάχιστον, ο ένας από αυτούς έχει φορολογηθεί με τα αντικειμενικά κριτήρια και για τις δύο αυτές
κατηγορίες, εφόσον η προσφυγή δεν αφορά το σύνολο του βεβαιωθέντος χρεωστικού φόρου, τότε δεν θα γίνει χρήση των στοιχείων που παρέχονται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο., αλλά θα πρέπει να γίνει χειρόγραφη εκκαθάριση για τον υπολογισμό της διαφοράς φόρου.
Στις περιπτώσεις λοιπόν που ασκηθούν προσφυγές, οι Δ.Ο.Υ. θα ακολουθήσουν τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Το Τμήμα Εισοδήματος θα συντάσσει ξεχωριστό ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βάσει του οποίου ο φορολογούμενος θα βγει από το κεντρικό σύστημα του ΚΕ.Π.Υ.Ο. και η οφειλή του πλέον θα παρακολουθείται από τη Δ.Ο.Υ.

2. Σε άλλο ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, θα αναγράφονται οι φορολογούμενοι που πρέπει να βγούν από το σύστημα, επειδή υπέβαλαν τροποποιητική / συμπληρωματική δήλωση.

3. Το ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ με τις περιπτώσεις προσφυγής πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: στη στήλη 13 (αριθμός ταμείου) θα γραφτεί το ποσό του φόρου που αναστέλλεται και στις παρατηρήσεις θα γραφτεί η αιτία της διαγραφής από το σύστημα, δηλαδή "προσφυγή/αριθμός/ημερομηνία".

4. Το ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ θα συντάσσεται σε τρία αντίτυπα και το πρώτο θα στέλνεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., το δεύτερο στο Τμήμα Εσόδων και το τρίτο στο αρχείο του Τμήματος.

5. Τα πιο πάνω δελτία θα στέλνονται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. (Κλιμάκιο της Δ16), στο τέλος του μήνα, μαζί με τις εισπράξεις της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα.

Προσοχή

Αν στο μεσοδιάστημα (μέχρι την αποστολή διαγραφής της αρχικής βεβαίωσης από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.) υπάρξει πληρωμή, αυτή θα γίνεται με χειρόγραφο διπλότυπο τύπου Α, το οποίο θα πιστώνεται αμέσως μετά από την εισαγωγή του Χ.Κ. στο σύστημα, όπως παρακάτω αναφέρεται.

6. Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. στέλνει στις Δ.Ο.Υ.:

α) καταστάσεις διαγραφών λόγω προσφυγής στις οποίες θα φαίνονται τα στοιχεία βεβαίωσης και είσπραξης αναλυτικά.

ΣΗΜ.: Οι ημερομηνίες είσπραξης που αναφέρονται είναι σωστές ως προς το μήνα είσπραξής τους.

β) Για τις μη μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. θα σταλούν επίσης αυτοκόλλητα, που θα αντιμετωπιστούν με τη γνωστή διαδικασία.
γ) Για τις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. θα σταλούν καταστάσεις "τύπου αυτοκόλλητου".

7. Διαδικασίες εισαγωγής των βεβαιώσεων στο σύστημα, για τις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ.

Η κατάσταση διαγραφών από το κεντρικό σύστημα φόρου εισοδήματος λόγω προσφυγής θα είναι κατάσταση τύπου αυτοκόλλητου και θα περιέχει:
α) στοιχεία φορολογουμένου (Α.Φ.Μ., ονοματεπώνυμο, δ/νση, επάγγελμα),
β) στοιχεία Χ.Κ. (αριθμός Χ.Κ., γραμμή Χ.Κ., ημερομηνία Χ.Κ.),
γ) ποσά βεβαιώσεων και εισπράξεων κατά κωδικό εσόδων, αναλυτικά και συγκεντρωτικά,
δ) συνολικά ποσά εισπραγμένων προσαυξήσεων.
Με βάση την παραπάνω κατάσταση, θα γίνει η μεταφορά στο σύστημα των 133 Δ.Ο.Υ., των συγκεκριμένων γραμμών Χ.Κ. που έχουν διαγραφεί από το κεντρικό σύστημα. Η εισαγωγή Χ.Κ. γίνεται είτε από τη λειτουργία: ΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΝΕΟΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ Χ.Κ. - ΝΕΟΣ Χ.Κ. (F4), είτε από τη λειτουργία: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ TOP-USER - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΝΕΟΣ Χ.Κ. (F4).

Για την εισαγωγή απαιτούνται: τα πραγματικά στοιχεία του Χ.Κ., δηλαδή, αριθμός Χ.Κ. / ημερομηνία Χ.Κ., αριθμός τριπλοτύπου βεβαίωσης / ημερομηνία τριπλοτύπου βεβαίωσης, αρχικός αριθμός εγγράφων (γραμμών) του Χ.Κ., αλλά στα συγκεντρωτικά στοιχεία των Κ.Α.Ε. του Χ.Κ. εισάγουμε μόνο τα Κ.Α.Ε. εκείνα που προκύπτουν συνολικά από το άθροισμα των γραμμών που θα εισαχθούν. Επίσης τονίζεται ότι δεν πρέπει να εισάγεται η έκπτωση.
Οσον αφορά στην εισαγωγή των γραμμών του Χ.Κ. εισάγουμε μόνο τα στοιχεία αυτών που έχουν βγεί από το Κεντρικό Σύστημα (σε επίπεδο Χ.Κ.) με τον πραγματικό αριθμό εγγραφής τους και τα πραγματικά στοιχεία βεβαίωσής τους.
Η επικύρωση του παραπάνω (με ελλιπή στοιχεία καταχώρισης) χρηματικού καταλόγου γίνεται μόνο από τη λειτουργία: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ TOP-USER - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Χ.Κ. (F12), αφού πρώτα ελεχθεί ο Χ.Κ., από εκτύπωση εκκρεμών Χ.Κ., που δίνεται από τη λειτουργία: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ Χ.Κ.

ΣΗΜ.: Από την κατάσταση τύπου αυτοκόλλητου λείπουν:

α) το τριπλότυπο βεβαίωσης,
β) ο αρχικός αριθμός εγγραφών Χ.Κ.,
γ) ο αριθμός και η περιοδικότητα των δόσεων,
δ) η ημερομηνία λήξης α' δόσης και
ε) το είδος φόρου = (101),
τα οποία θα ορίζονται σε συνεργασία με το γραφείο βεβαίωσης. Οσον αφορά στο συνολικό ποσό Χ.Κ., εισάγουμε αθροιστικά τα ποσά που αναφέρονται στις συγκεκριμένες γραμμές (σύνολα ανά Κ.Α.Ε. / σύνολο γενικό), έτσι ώστε να μας δίνεται η δυνατότητα να προσθέτουμε κάθε φορά στον Χ.Κ. εγγραφές. Η ολοκλήρωση της εισαγωγής των εγγραφών κάθε Χ.Κ. θα γίνει με τη διαδικασία εισαγωγής των υπόλοιπων Φ.Ε. τρέχοντος έτους.

8. Οι μη μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. μόλις παραλάβουν τις καταστάσεις διαγραφών μαζί με τα αυτοκόλλητα, θα κάνουν καρτελλοποίηση των οφειλών.

9. Εισαγωγή εισπράξεων που έγιναν μηχανογραφικά από ΚΕ.Π.Υ.Ο. και χειρογράφων εισπράξεων που έγιναν στις Δ.Ο.Υ. για τις παραπάνω βεβαιώσεις.
α) Στις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ.:
Η εισαγωγή των εισπράξεων γίνεται από τη λειτουργία: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ TOP-USER - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ και για τις δύο περιπτώσεις. Η διαφορά είναι ότι για τις μηχανογραφικές εισπράξεις πρέπει να δοθεί από το χρήστη σειρά (09), ενώ για την πίστωση των χειρόγραφων διπλοτύπων (τύπου Α') της Δ.Ο.Υ. πρέπει να δίνεται σειρά (10) και να πληκτρολογείται επίσης ο πραγματικός αριθμός του παραστατικού είσπραξης.
Σε κάθε γραμμή Χ.Κ., που εισήχθη με τον παραπάνω τρόπο στο σύστημα, εισάγουμε ανάλογα τυχόν μηχανογραφημένες πληρωμές.
Οι πληρωμές αυτές εμφανίζονται στην κατάσταση "διαγραφών λόγω προσφυγής", αναλυτικά και με ημερομηνίες καταβολών.

ΣΗΜ.: Μετά την πίστωση των μηχανόγραφων διπλοτύπων, πρέπει να ακολουθήσει η πίστωση των χειρόγραφων διπλοτύπων τύπου Α', που πιθανόν εισπράχτηκαν από τη Δ.Ο.Υ., με τη γνωστή διαδικασία.

β) Στις μη μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. θα γίνει η πίστωση των χειρόγραφων διπλοτύπων τύπου Α' που τυχόν εκδόθηκαν, στα δελτία χρεών.

10. Είσπραξη οφειλής της οποίας αναστέλλεται μέρος είσπραξης.
α) Ενέργειες για την είσπραξη:
Το ποσό αναστολής, που δίδεται από το Τμήμα Εισοδήματος (αντίγραφο του ειδικού ενημερωτικού δελτίου), όπως παραπάνω αναφέρεται, επιμερίζεται αναλογικά, στις μη ληξιπρόθεσμες δόσεις κατά το χρόνο άσκησης προσφυγής.
α1) Στις μη μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. πρέπει να γίνει ενημέρωση των δελτίων χρεών, με τα στοιχεία προσφυγής, καθώς και με τις πληροφορίες της αναστολής.
α2) Στις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. πρέπει να εισαχθούν οι σχετικές πληροφορίες στο σύστημα ως εξής:

Ι. Στο σημειωματάριο Α.Φ.Μ.: Εισάγεται η βεβαίωση για την οποία ασκήθηκε προσφυγή για αναστολή είσπραξης, καθώς και τα στοιχεία της προσφυγής (αριθμός - ημερομηνία - ποσό αναστολής), ώστε να είναι προσιτά σε διαδικασίες έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, κ.λπ.

ΙΙ. Στα μέτρα - ρυθμίσεις: Εισάγεται το μέτρο "αναστολή είσπραξης", στη συγκεκριμένη βεβαίωση, καθώς και τα στοιχεία της προσφυγής (αρ./ημερομηνία), ώστε να εμφανίζεται η ένδειξη "Α.Ε." στην οθόνη "οφειλές κατά δόσεις", κατά τη διάρκεια της είσπραξης.

ΙΙΙ. Στο σημειωματάριο οφειλής: Εισάγεται αναλυτικά το ποσό της αναστολής είσπραξης για κάθε δόση έτσι, ώστε αν κατά τη διάρκεια της είσπραξης στην οθόνη οφειλές κατά δόσεις, εμφανίζεται η ένδειξη του μέτρου "αναστολή είσπραξης" (Α.Ε.), να υπάρχει η δυνατότητα, εμφάνισης της ανάλυσης του ποσού αναστολής σε επίπεδο δόσης, μέσω της οθόνης "σημειωματάριο οφειλής".

β) Διαδικασία είσπραξης
Για την είσπραξη του ακριβούς ποσού πληρωμής σε επίπεδο δόσης υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

Ι. Να γίνεται η είσπραξη δόσης εμπρόθεσμα:
Εισπράττουμε μερικώς από τη δόση το ποσό του κεφαλαίου που δεν είναι σε αναστολή. Το υπόλοιπο κεφάλαιο παραμένει ανείσπρακτο μέχρι την τελεσιδικία της προσφυγής.

ΙΙ. Να γίνεται η είσπραξη δόσης εκπρόθεσμα: Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να αφαιρεθεί το σύνολο της αναλογούσας αναστολής και της προσαύξησής της.

Τρόπος υπολογισμού για τις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ.:
Ο τρόπος ακριβούς υπολογισμού του ποσού πληρωμής είναι χειρόγραφος, δηλαδή:
όταν επιλέγεται μια δόση στην οθόνη "οφειλές κατά δόσεις", στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ανάλυση του ποσού σε κεφάλαιο και προσαυξήσεις. Δια της απλής μεθόδου υπολογίζεται η αναλογούσα προσαύξηση στο κεφάλαιο που ζητείται να εισπραχθεί (το μέρος του κεφαλαίου που δεν είναι σε αναστολή) και προτείνεται ως μερική είσπραξη (Μ) το άθροισμα του κεφαλαίου αυτού με την προσαύξηση που του αναλογεί.

11. Ενέργειες μετά την απόφαση.
α) Απορριπτική απόφαση: Στην περίπτωση αυτή γίνεται είσπραξη κανονικά του υπόλοιπου ανείσπρακτου ποσού, όπου θα υπολογίζονται και οι ανάλογες προσαυξήσεις, από την ημερομηνία της αρχικής λήξης, της κάθε δόσης.
ΣΗΜ.: Στις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ., οι αναλογούσες προσαυξήσεις θα υπολογίζονται από το σύστημα.
β) Αθωωτική απόφαση: Στην περίπτωση αυτή το Τμήμα Εισοδήματος συντάσσει Α.Φ.ΕΚ., σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.
Στις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ., λόγω ιδιομορφίας και τηρουμένων των ασφαλιστικών δικλείδων ελέγχου για τις δυναμικές ενημέρωσης του συστήματος, το Τμήμα Εσόδων εκκαθαρίζει το Α.Φ.ΕΚ. αυτό, μέσω του προγράμματος "ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ", (ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής δόσεων για διαγραφή και να μην υπάρχει
επιστροφή, σε περιπτώσεις είσπραξης προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής).

Παρατηρήσεις

1. Να τηρούνται αρχεία στα δύο Τμήματα (Εισοδήματος και Εσόδων) με τα Ειδικά Ενημερωτικά Δελτία.
2. Οι τυχόν τροποποιητικές που θα προκύψουν για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους για τη συγκεκριμένη βεβαίωση φόρου (εφόσον έχει γίνει προσφυγή) να εκκαθαριστούν μετά την εκδίκαση της υπόθεσης.
3. Τα Α.Φ.ΕΚ. που θα εκκαθαριστούν μέσω συστήματος στη Δ.Ο.Υ. από τις διαδικασίες "ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ" δεν εκτυπώνονται γι' αυτό:
α) Η εκκαθάριση θα γίνει χειρόγραφα,
β) το ποσό διαγραφής λόγω προσφυγής θα προστεθεί χειρόγραφα στις διαγραφές του μήνα,
γ) θα αφαιρεθούν αντίστοιχα από τις καταστάσεις παραγραφόμενων χρεών έτους 1995 και
δ) στην εικόνα του οφειλέτη το ποσό θα αναφέρεται σε "παραγραφή" και όχι σε διαγραφή λόγω αναστολής.

ΣΗΜ.: Αυτά θα ισχύουν έως ότου σταλεί στις Δ.Ο.Υ. η διόρθωση του παραπάνω προγράμματος.

4. Οποιαδήποτε στατιστικά στοιχεία ζητηθούν σχετικά με την πορεία της είσπραξης λόγω αναστολής θα βγούν χειρόγραφα.

5. Ο έλεγχος των Προϊσταμένων Εσόδων, σχετικά με τις χειρόγραφες διαδικασίες που εκτελούνται στο σύστημα, είναι εφικτός με τους παρακάτω τρόπους:

α) Οσον αφορά στη βεβαίωση: με σύγκριση της κατάστασης τύπου αυτοκόλλητου και της εκτύπωσης του Χ.Κ., που επικυρώθηκε μέσω συστήματος.
β) Οσον αφορά στην πίστωση των εισπράξεων ΚΕ.Π.Υ.Ο. και χειρόγραφων διπλοτύπων τύπου Α', από εκτύπωση που εκδίδεται από το σύστημα (ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ TOP-USER - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ).
Ο έλεγχος μπορεί να γίνει με βάση την κατάσταση αυτή και σε αντιπαραβολή με τις εισπράξεις ΚΕ.Π.Υ.Ο. της κατάστασης τύπου αυτοκόλλητου, καθώς και με τα χειρόγραφα διπλότυπα τύπου Α', που εκδόθηκαν στη Δ.Ο.Υ.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης