Αποτελέσματα live αναζήτησης

1101057/1276/0006Δ/25.10.2005 Αποστολή νέων πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την κοινοποίηση των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Κατηγορία: Λοιπά

1101057/1276/0006Δ/25.10.2005
Αποστολή νέων πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την κοινοποίηση των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.


1101057/1276/0006Δ/25.10.2005 Αποστολή νέων πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την κοινοποίηση των σχετικών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 210- 32.22.516
FAX : 210- 32.30.829
E-mail : [email protected] ky.ypoik.gr
ΠΡΟΣ :
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ.: 1101057/1276/0006Δ
Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής


ΘΕΜΑ: Αποστολή νέων πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την κοινοποίηση των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

1.- Σας στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας τους νέους πίνακες αποδεκτών (Α' έως ΚΓ'), για την κοινοποίηση των εγκυκλίων σας.
2.- Οι πίνακες αποδεκτών έχουν καταρτιστεί από την Υπηρεσία μας, κατά ομάδες ομοειδών Υπηρεσιών ή φορέων παραληπτών και για την οριστική διαμόρφωσή τους έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σχετικές προτάσεις των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.
3.- Για την ορθή, ομοιόμορφη και αποτελεσματική χρήση των παραπάνω πινάκων, επισημαίνουμε ότι:
α).- Ο συντάκτης της εγκυκλίου θα αναγράφει στον Πίνακα Διανομής αυτής, τον τίτλο του οικείου πίνακα αποδεκτών αντί των επιμέρους ομοειδών Υπηρεσιών ή φορέων παραληπτών του πίνακα αυτού. Π.χ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1) Αποδέκτες Πίνακα Α΄
2) ……………………..
3) ……………………..
β).- Σε περίπτωση, κατά την οποία η εγκύκλιος αποστέλλεται σε αποδέκτες, περισσοτέρων του ενός πινάκων αποδεκτών, αντί της αναλυτικής καταχώρισης στον Πίνακα Διανομής αυτής, των επί μέρους Πινάκων Αποδεκτών (Πίνακας Αποδεκτών Α΄, Πίνακας Αποδεκτών Β΄ κ.λπ.), θα αναγράφονται οι Πίνακες Αποδεκτών συγκεντρωτικά, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1) Αποδέκτες Πινάκων Α΄, Β΄ Γ΄……….
2) ……………………………………….
3) ……………………………………….
γ).- Εφόσον σε κάποιον από τους πίνακες, που θα χρησιμοποιήσετε, περιλαμβάνονται και ένας ή ελάχιστος αριθμός αποδεκτών, στους οποίους δεν κρίνετε αναγκαίο να κοινοποιηθεί η εγκύκλιός σας (όπως για παράδειγμα από τον Πίνακα Β,΄ θέλετε να μη κοινοποιηθεί στον 2ο και 3ο παραλήπτη αυτού, δηλαδή στις
2
Κτηματικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα), ο σχετικός Πίνακας Αποδεκτών θα αναγραφεί στον Πίνακα Διανομής της εγκυκλίου, ως ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1) Αποδέκτες Πίνακα Β΄, εκτός των αριθ. 2 και 3 αυτού
2) ……………………..
3)……………………….
δ).- Όταν οι αποδέκτες ενός από τους παραπάνω Πίνακες είναι πολλοί και η εγκύκλιος πρέπει να κοινοποιηθεί σε έναν ή ελάχιστους από τους αποδέκτες αυτού, προτείνεται να γραφεί στον Πίνακα Διανομής ο συγκεκριμένος παραλήπτης που απευθύνεται η εγκύκλιος, αντί του τίτλου του πίνακα με τους εξαιρούμενους αποδέκτες αυτού.
ε).- Η αναγραφή των συγκεκριμένων παραληπτών στους αποστελλόμενους ως άνω επιμέρους Πίνακες Αποδεκτών δεν περιορίζει ασφαλώς τον συντάκτη της εγκυκλίου να περιλάβει στον Πίνακα Διανομής αυτής και άλλους αποδέκτες που δεν αναφέρονται στους αποστελλόμενους Πίνακες. Στην περίπτωση αυτή, όμως, οι επιπλέον αποδέκτες της εγκυκλίου (Υπηρεσίες ή φορείς) θα καταχωρηθούν αναλυτικά (Επωνυμία, οδός, αριθμός, ταχ. κώδικας), ως αυτοτελείς αποδέκτες του Πίνακα Διανομής αυτής, μετά από τους Πίνακες Αποδεκτών. Π.χ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Αποδέκτες Πινάκων Α΄, Β΄ Γ΄……….
2) Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
190 19 ΣΠΑΤΑ
3) Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
Πανεπιστημίου 57- 105 64 ΑΘΗΝΑ
στ).- Όταν ο συντάκτης της εγκυκλίου κρίνει ότι, αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί σε μεγάλες ομάδες δημόσιων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στους Πίνακες Αποδεκτών αλλά εποπτεύονται από κάποιο Υπουργείο ή άλλη Προϊστάμενη Διοικητική Αρχή, η εγκύκλιος πρέπει να κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση (Διοικητικού ή Προσωπικού ή Οργάνωσης, ανάλογα με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων τους) της υπερκείμενης Διοικητικής Αρχής ή φορέα αυτών, προκειμένου να ενημερώσει τους παραπάνω παραλήπτες. Στις περιπτώσεις αυτές θα αναγράφεται εντός παρενθέσεως, παραπλεύρως ή κάτω από τον παραπάνω αποδέκτη, η φράση: «με την παράκληση να κοινοποιηθεί…» και θα συμπληρώνεται ανάλογα, με τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα αυτού, στα οποία πρέπει να κοινοποιηθεί η εγκύκλιος.
Όταν η εγκύκλιος πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες της χώρας, θα στέλνεται στις Περιφέρειες και, κατ’ αντίστοιχο τρόπο με τα προαναφερθέντα, θα αναγράφεται η φράση: «με την παράκληση να κοινοποιηθεί… (δηλ. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή στους Δήμους και Κοινότητες, ανάλογα) ».
Η ίδια ως άνω διαδικασία και τρόπος κοινοποίησης της εγκυκλίου θα ακολουθείται και για τις περιπτώσεις κοινοποίησης της εγκυκλίου σας σε μέλη συλλόγων, ενώσεων, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών φορέων. Η εγκύκλιος θα στέλνεται στον αρμόδιο επαγγελματικό ή συνδικαλιστικό φορέα και θα γράφεται παραπλεύρως ή κάτω απ’ αυτόν, μέσα σε παρένθεση η φράση (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στα μέλη του). Π.χ.
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις Τράπεζες, μέλη της) ή
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του).
ζ).- Για λόγους μείωσης του κόστους έκδοσης των εγκυκλίων και ταχύτερης διεκπεραίωσής τους, οι συντάκτες αυτών δεν πρέπει να γενικεύουν τη χρήση των παραπάνω πινάκων αποδεκτών, αλλά να εξαιρούν απ’ αυτούς (κατά περίπτωση), όσους αποδέκτες δεν θεωρούν αναγκαίο να κοινοποιηθεί η εγκύκλιος.
4.- Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας για το παραπάνω θέμα, επισημαίνουμε, επίσης, ότι:
i).- Η περίπτωση «1. Δ/νσεις και Αυτοτελή Γραφεία» των Αποδεκτών Πίνακα Α΄, περιλαμβάνει όλες τις Δ/νσεις, οι οποίες ανήκουν στις Γεν. Δ/νσεις Διοικ. Υποστήριξης, Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, Δημ. Περιουσίας και Εθν. Κληροδοτημάτων, Οικον. Επιθ/σης, Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., ΚΕ.ΠΥ.Ο, Γ.Χ.Κ., τις Δ/νσεις της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε), τις Δ/νσεις, που ανήκουν στις Γεν. Δ/νσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού, Μισθών & Συντάξεων, Διοίκησης), καθώς και τα αυτοτελή Τμήματα και γραφεία των Υπηρεσιών αυτών.
ii).- Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο) αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και κατά συνέπεια περιλαμβάνεται στην περίπτωση «7. Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών» των Αποδεκτών Πίνακα ΣΤ΄.
iii).- Ειδικότερες οδηγίες για τον τρόπο κοινοποίησης των εγγράφων που καταρτίζουν οι δημόσιες Υπηρεσίες, περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών (σελ. 44-45 αυτού), ο οποίος έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και φωτοαντίγραφο των σχετικών σελίδων του σας επισυνάπτουμε, για διευκόλυνσή σας.
5.- Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν, ώστε να λάβουν γνώση αυτής ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών τους, καθώς και να δοθεί σε αυτούς ένα αντίγραφό της, για διευκόλυνση του έργου τους.
Συνημμένα: Τα αναφερθέντα στο κείμενο
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
I.- ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.- Όλες οι Διευθύνσεις και Αυτοτελή Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου (πλην Γ.Λ.Κ. και Γ.Χ.Κ.).
2.- Δ4 (Δ/νση Προσωπικού Γ.Λ.Κ) και Δ34 (Δ/νση Προσωπικού & Τεχν. Υποστήριξης
Γ.Χ.Κ), με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλες τις Υπηρεσίες
τους.
3.- Σ.Ε.Υ.Υ.Ο
4.- Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
5.- Βαρβάκειο Ίδρυμα
6. Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
7. Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
8. Γραφείο Νομικού Συμβούλου Γ.Λ.Κ.
II.- ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.- Αποδέκτες Πινάκων Β΄- ΚΓ΄
2.- Δ/νση Οργάνωσης & Προγραμματισμού πρώην ΥΠ.ΕΘ.Ο
IIΙ.-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. -/- Υφυπουργού κ. Αντ. Μπέζα
3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων: α) Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών και
β) Πληροφοριακών Συστημάτων
4. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα ΥΠ.Ε.Ε
5. Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσεων
6. Δ/νση Οργάνωσης- κ. Δ/ντρια, Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α'
(Κεντρική Υπηρεσία)
1. Δ/νσεις και Αυτοτελή Γραφεία
2. Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
3. Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου Γ.Λ.Κ.


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Β'
(Φορολογικές & Κτηματικές Υπηρεσίες)
1. Δ.Ο.Υ.
2. Κτηματικές Υπηρεσίες
3. Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ.)
4. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Γ΄
(Περιφερειακές & Αποκεντρωμένες Τελωνειακές Υπηρεσίες)
1. Τελωνεία και Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία αυτών
2. Δ/νση Παρακολούθησης και Eλέγχου Aνασταλτικών Kαθεστώτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ.)
3. Δ/νσεις Προσδιορισμού Aξίας Eμπορευμάτων (ΔΙ.Π.A.E.)
4. Δ/νση Eλέγχου Tελωνειακών Aρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)
5. Δ/νσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης
6. Τελωνειακές Περιφέρειες
7. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ)
8. Περιοδικό «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Δ'
(Δημοσιονομικές Υπηρεσίες)
1. Υ.Δ.Ε. στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στις Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό, στα Υπουργεία, στο Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στο Δήμο Αθηναίων.
2. Υ.Δ.Ε. στους Νομούς, στις Νομαρχίες, στους Νομαρχιακούς Τομείς, στα Νοσήλεια Πειραιά και Θεσσαλονίκης, στην Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη και στην Νοσοκομειακή Περίθαλψη.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Ε΄
(Υπηρεσίες Γενικού Χημείου του Κράτους)
Χημικές Υπηρεσίες

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ'
(Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.)
1. Οικονομικές Επιθεωρήσεις
2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΥΠ.Ε.Ε.
3. Δ/νση Κρατικών Λαχείων
4. Yπηρεσία Eκτύπωσης Eντύπων και Aξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.)
5. Yπηρεσία Διαχείρισης Eντύπων και Aξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.)
6. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)
7. Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Ζ'
(Συνδικαλιστικοί Σύλλογοι Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών)
1. Π.Ο.Ε.- Δ.Ο.Υ.
2. Σύλλογοι Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας
3. Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Τ.Υ.Ε.)
4. Ενώσεις Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ε.Τ.Υ.Ε.)
5. Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Ο.Σ.Υ.Υ.Ο.)
6. Σύλλογος Υπαλλήλων Γ.Λ.Κ.
7. Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Γ.Χ.Κ.
8. Σύλλογος Υπαλλήλων ΚΕ.Π.Υ.Ο.
9. Πανελλήνιος Σύλλογος Οικονομικών Επιθεωρητών
10. Σύλλογος Εργαζομένων στην Υ.Ε.Ε.Α.Δ.


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Η'
(Σύλλογοι Λογιστών και Εκτελωνιστών)
1. Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.)
Φ. Νέγρη 3- 112 57 ΑΘΗΝΑ
2. Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Καποδιστρίου 28- 106 82 ΑΘΗΝΑ
3. Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε.)
Σεπολίων 9 (Πλ. Αττικής) - Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27- 106 82 ΑΘΗΝΑ
5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) Ιουλιανού 42-46, 104 34 ΑΘΗΝΑ
6. Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Σαρπηδώνος 22- 104 42 ΑΘΗΝΑ
7. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης
(Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.), Πλατ. Δημοκρατίας 12 - Τ.Κ.546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος
Καραίσκου 82- 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
9. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών- Πειραιά
Τσαμαδού 38- 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
10. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης
Κουντουριώτου 13- 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11. Ένωση Φοροτεχνών Βορείου Ελλάδος (Ε.ΦΟ.Β.Ε.)
Πολυζωΐδη 2- Τ.Κ. 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Θ'
(Διοικητικές Αρχές)
1. Βουλή των Ελλήνων
Μέγαρο Βουλής- 100 21 ΑΘΗΝΑ
2. Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού
Μέγαρο Βουλής- 100 21 ΑΘΗΝΑ
3. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
Ακαδημίας 68- 106 78 ΑΘΗΝΑ
4. Υπουργεία (Δ/νσεις Διοικητικού & Οργάνωσης)
5. Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών
6. Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας
Μεσογείων 15- 115 26 ΑΘΗΝΑ
7. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 - 106 78 ΑΘΗΝΑ
8. Προξενικές Αρχές της Ελλάδας (Πρεσβείες, Γενικά Προξενεία &Προξενικές Αρχές)
9. Λιμενικές Προξενικές Αρχές της Ελλάδας
10. Λιμενικές Αρχές
11. Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες (Μ.Ε.Α.) στην Ε.Ε. και στον Ο.Ο.Σ.Α.
12. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ)
Αμερικής 5- 105 64 ΑΘΗΝΑ
13. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε)
Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου- 104 31 ΑΘΗΝΑ
14. Συνήγορος του Πολίτη
Χατζηγιάννη Μέξη 5– 115 28 ΑΘΗΝΑ
15. Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες (Φορέας άρθρ. 7 Ν. 3424/05)
Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92- 118 53 ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Ι'
(Δικαστικές Αρχές)
1. Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
Πανεπιστημίου 47 (Κτίριο Αρσακείου)- 105 64 ΑΘΗΝΑ
2. Άρειος Πάγος, Λ. Αλεξάνδρας 121- 115 10 ΑΘΗΝΑ
3. Ελεγκτικό Συνέδριο, Τσόχα & Βουρνάζου 4-115 21 ΑΘΗΝΑ
4. Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων, Λ. Ριανκούρ 85- 115 24 ΑΘΗΝΑ


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑ'
(Υποθηκοφυλακεία, Δικηγορικοί και Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι )
1. Υποθηκοφυλακεία
2. Δικηγορικοί Σύλλογοι
3. Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι
4. Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων
Κυδαθηναίων 5- 163 45 Ηλιούπολη


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΒ'
(Τράπεζες, Επιμελητήρια και Χρηματιστήρια)
1. Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21Α- 106 72 ΑΘΗΝΑ
2. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.)
Ακαδημίας 7- 106 71 ΑΘΗΝΑ
3. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7- 106 71 ΑΘΗΝΑ
4. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 18- 106 71 ΑΘΗΝΑ
5. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Ακτή Μιαούλη 65- 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος
Σταδίου 24- 105 64 ΑΘΗΝΑ
7. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Μητροπόλεως 12-14, 105 63 ΑΘΗΝΑ
8. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Καρ. Σερβίας 4- 105 62 ΑΘΗΝΑ
9. Αραβο- Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως
Λ. Κηφισίας 180-182, 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
10. Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Μεσογείων 109- 111, 115 26 ΑΘΗΝΑ
11. Ελληνο- Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Λ. Βασ. Σοφίας 25- 106 74 ΑΘΗΝΑ
12. Ελληνο- Γαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Σίνα 31- 106 80 ΑΘΗΝΑ
13. Ελληνο- Γερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Δορυλαίου 10-12, 115 21 ΑΘΗΝΑ
14. Ελληνο- Ιαπωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Αναγνωστοπούλου 30- 106 73 ΑΘΗΝΑ
15. Ελληνο- Σλοβενικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Ξανθίππου 109-111, 155 61 ΠΑΠΑΓΟΥ
16. Εμπορικό Ιταλικό Επιμελητήριο για την Ελλάδα
Βεντήρη 5- 115 28 ΑΘΗΝΑ
17. Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε
Λ. Αθηνών 110- 104 42 ΑΘΗΝΑ


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΓ'
(Ιατρικοί και Φαρμακευτικοί Σύλλογοι)
1. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πλουτάρχου 3 & Υψηλάντου- 106 75 ΑΘΗΝΑ
2. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
Πειραιώς 134- 118 54 ΑΘΗΝΑ
3. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Θεμιστοκλέους 38- 106 78 ΑΘΗΝΑ
4. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (Σ.Φ.Ε.Ε)
Λεωφ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3- 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΔ'
(Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Εργαζομένων και Συνταξιούχων)
1. Ανωτάτη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
Φιλελλήνων & Ψύλλα 2- 105 57 ΑΘΗΝΑ
2. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)
Πατησίων 69- 104 34 ΑΘΗΝΑ
3. Ένωση Συνταξιούχων Τ.Ε.Β.Ε.
Βρυούλων 77 – 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
4. Ένωση Συνταξιούχων Ι.Κ.Α.
Βηλαρά 2- 104 37 ΑΘΗΝΑ
5. Πανελλήνια Ένωση Δημοτικών και Κοινοτικών Συνταξιούχων
Αθηνάς 55- 105 52 ΑΘΗΝΑ
6. Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων
Τροίας 43- 112 51 ΑΘΗΝΑ
7. Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
Χ. Τρικούπη 18- 106 79 ΑΘΗΝΑ
8. Ένωση Αποστράτων Ναυτικού
Παπαρρηγοπούλου 2- 105 61 ΑΘΗΝΑ
9. Ένωση Αποστράτων Αεροπορίας
Χαλκοκονδύλη 5- 106 77 ΑΘΗΝΑ


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΕ'
(Συνδικαλιστικές Αγροτικές Ενώσεις & Συνεταιρισμοί)
1. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.), Κηφισίας 16- 115 26 ΑΘΗΝΑ
2. Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.)
Κηφισίας 16- 115 26 ΑΘΗΝΑ
3. Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας
(ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε.), Βερανζέρου 31- 104 31 ΑΘΗΝΑ


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΤ΄
(Ενώσεις Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών & Εμπορικών Επιχειρήσεων
και Επαγγελματικοί φορείς)
1. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Καποδιστρίου 24- 106 82 ΑΘΗΝΑ
2. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
Ξενοφώντος 10- 105 57 ΑΘΗΝΑ
3. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Πάροδος Ταύρου 41- 182 33 ΑΘΗΝΑ
4. Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Ε.Π.Α.Ε)
Θεμιστοκλέους 42- 106 78 ΑΘΗΝΑ
5. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
Μητροπόλεως 42- 105 63 ΑΘΗΝΑ
6. Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας
Κουμουνδούρου 1 – 104 37 ΑΘΗΝΑ
7. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος
Λόντου 8- 106 81 ΑΘΗΝΑ
8. Πανελλαδική Ένωση Εισαγωγέων Αυτοκινήτων (Π.Ε.Ε.Α)
Ακαδημίας 41- 106 72 ΑΘΗΝΑ
9. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εισαγωγέων Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών
Αυτοκινήτων (Π.Ο.Ε.Μ.Α.Α.), Κασσάνδρας 15- 104 47 ΑΘΗΝΑ
10. Πανελλήνια Ομοσπονδία ΤΑΞΙ και Αγοραίων
Πειραιώς 4- 104 31 ΑΘΗΝΑ
11. Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ανθοπωλών
Μεσογείων 15 – 115 26 ΑΘΗΝΑ
12. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Πλεκτικής
Σωτήρος 2-4, 105 58 ΑΘΗΝΑ
13. Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Μοτοσικλετών
(Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ), Κρατύλου 14- 104 42 ΑΘΗΝΑ
14. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Κρατίνου 11- 105 52 ΑΘΗΝΑ
15. Σύνδεσμος Εισαγομένων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων
& Ανταλλακτικών Θεσσαλονίκης, Βάκχου 5- 546 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16. Σύνδεσμος Εισαγωγέων- Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων
Λεωφ. Κηφισίας 294- 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
17. Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος
Ελ. Βενιζέλου 248- 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
18. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων – Εισαγωγέων Δικύκλων
Λ. Βουλιαγμένης 9 - 116 36 ΑΘΗΝΑ
19. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
Πλατεία Μοριχόβου 1- 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
20. Σύνδεσμος Ελλήνων Εξαγωγέων Νωπών Γεωργικών Προϊόντων
Αιόλου 104 – 105 64 ΑΘΗΝΑ
21. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
Ξενοφώντος 5- 105 57 ΑΘΗΝΑ
22. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά
Αμερικής 10- 106 71 ΑΘΗΝΑ
23. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
Πλ. Μοριχόβου 1- 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
24. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος
Ελ. Βενιζέλου 4- 382 21 ΒΟΛΟΣ
25. Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών
Μ. Αντύπα 2- 412 22 ΛΑΡΙΣΑ
26. Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 16- 106 72 ΑΘΗΝΑ
27. Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (Σ.Ε.Κ.Τ)
Σπύρου Βρεττού 111 – 136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
28. Σωματείο Επιχειρηματιών Μηχανών Γραφείου και Καταστημάτων
Βορείου Ελλάδος, Λέοντος Σοφού 8- 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
29. Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α)
Μάρνη 17- 104 33 ΑΘΗΝΑ
30. Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας
Θέτιδος 4- 115 28 ΑΘΗΝΑ
31. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ)
Αγ. Σοφίας 21 & Κόδρου 3- 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
32. Σύνδεσμος Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος
Πλατεία Θεάτρου 24- 105 52 ΑΘΗΝΑ
33. Σύνδεσμος Εξαγωγέων- Εισαγωγέων Προϊόντων Χάλυβα
Κέδρων 20- 145 65 ΕΚΑΛΗ
34. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος
(Σ.Ε.Λ.Π.Ε.), Αδριανού 7- 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
35. Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων και Οινοπνευματωδών Ποτών
(Σ.Ε.Α.Ο.Π.), Μαρίνου Αντύπα 86-88, 163 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
36. Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών
Λαγουμιτζή 23- 176 71 ΑΘΗΝΑ
37. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
Λαγουμιτζή 23- 176 71 ΑΘΗΝΑ


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΖ΄
(Ενώσεις κατασκευαστών τεχνικών έργων)
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Κατασκευαστών & Οικοδομικών Επιχειρήσεων,
Μητροπόλεως 36- 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων, Ασκληπιού 23- 106 80 ΑΘΗΝΑ
3. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Η’ Τάξεως
Πινδάρου 4- 106 71 ΑΘΗΝΑ
4. Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών
Μακεδόνων 2- 115 21 ΑΘΗΝΑ
5. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ)
Πινδάρου 4- 106 71 ΑΘΗΝΑ
6. Ένωση Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος
Λ. Συγγρού 134- 176 71 ΑΘΗΝΑ
7. Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.)
Θεμιστοκλέους 4 – 106 78 ΑΘΗΝΑ


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΗ΄
(Συνδικαλιστικές Ενώσεις Επαγγελματιών Τουρισμού)
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων
Σταδίου 24 - 105 64 ΑΘΗΝΑ
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού
Αθ. Διάκου 20- 117 43 ΑΘΗΝΑ
3. Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων-Διαμερισμάτων
Ελλάδας, Αν. Τσόχα 15-17, 115 21 ΑΘΗΝΑ
4. Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Εκμεταλλευτών Κάμπινγκ
Σόλωνος 102- 106 80 ΑΘΗΝΑ
5. Πανελλήνια Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων
Ερμού 23-25 105 63 ΑΘΗΝΑ


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΘ΄
(Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί )
1. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α. ) Α.Ε.
Μεσογείων 207 - 115 25 ΑΘΗΝΑ
2. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.)
Χαλκοκονδύλη 30- 104 32 ΑΘΗΝΑ
3. Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) Α.Ε.
Θησέως 7- 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
4. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ)
Μεσογείων 284- 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
5. Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ)
Λ. Ηλιουπόλεως 1- 172 36 ΥΜΗΤΤΟΣ
6. Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια (Ε.Κ.Ο) Α.Β.Ε.Ε
Λ. Μεσογείων 2 (Πύργος Αθηνών)- 115 27 ΑΘΗΝΑ
7. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
17ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών Κορίνθου- 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
8. Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε.
Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών)- 115 27 ΑΘΗΝΑ
9. Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.
Μητροπόλεως 34- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10.Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛ.Β.Ο) Α.Ε.
ΒΙΠΕΘ- 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
11. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ)
Απελλού 1- 105 51 ΑΘΗΝΑ
12. Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.)
Λ. Συγγρού 137- 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
13. Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ.) Α.Ε
Μεσογείων 432- 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14. Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
Μ. Αντύπα 86-88, 163 46 Ηλιούπολη
15. Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), Έβρου & Ξενίας 16- 115 28 ΑΘΗΝΑ
16. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ)
Αν. Τσόχα 7- 115 21 ΑΘΗΝΑ
17. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) Α.Ε
Αχαρνών 313- 111 45 ΑΘΗΝΑ
18. Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)
Καρύστου 5 & Πανόρμου- 115 23 ΑΘΗΝΑ
19. Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)
Ωρωπού 156- 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ
20. Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.) Α.Ε.
Εγνατίας 127- 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
21. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α)
Αγ. Κων/νου 8- 102 41 ΑΘΗΝΑ
22. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.)
Ιπποκράτους 22- 106 80 ΑΘΗΝΑ
23. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.)
Εθνικής Αντίστασης 1- 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
24. Ολυμπιακές Αερογραμμές
Λ. Συγγρού 96-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ
25. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Εθν. Αντίστασης 8 (Άλιμος) - 175 10 Π. ΦΑΛΗΡΟ
26. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
Παπαναστασίου 90- 546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
27. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.)
Μετσόβου 15- 106 82 ΑΘΗΝΑ
28. Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε)
Σατωβριάνδου 18- 104 32 ΑΘΗΝΑ
29. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α)
Πατησίων 30 & Καποδιστρίου- 101 70 ΑΘΗΝΑ
30. Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) Α.Ε.
Ιππόδρομος Αθηνών- 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας
31. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)
Μητροπόλεως 26-28, 105 63 ΑΘΗΝΑ
32. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Μεσογείων 45 - 115 10 ΑΘΗΝΑ
33. Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ.), Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41- 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ
34. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ)
Σολωμού 60- 104 32 ΑΘΗΝΑ
35. Οργανισμός Εργατικής Εστίας
Αγησιλάου 10- 102 10 ΑΘΗΝΑ
36. Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) Α.Ε.
Κέννεντυ 1 & Πύργου- 182 33 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
37. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.)
Λιμάνι Θεσσαλονίκης- 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
38. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.)
Ακτή Μιαούλη 10- 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
39. Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
& Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), Αχαρνών 241- 104 46 ΑΘΗΝΑ
40. Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π) Α.Ε.
Κηφισού 62- 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
41. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)
Καρόλου 1- 104 37 ΑΘΗΝΑ
42. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) Α.Ε.
Κηφισίας 99- 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
43. Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε (Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε)
Απ. Παύλου 12- 151 23 Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ
44. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) :
α) 5η Υπηρεσιακή Μονάδα (πρώην Τ.Α.Υ.Ο.Υ)
Λεωφ. Αλεξάνδρας 34- 114 73 ΑΘΗΝΑ
β) 11η Υπηρεσιακή Μονάδα (πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Υ)
Φιλελλήνων 15- 105 57 ΑΘΗΝΑ
45. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Πεσμαζόγλου 2-6, 101 75 ΑΘΗΝΑ
46. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Βασ. Γεωργίου 1- 166 04 ΕΛΛΗΝΙΚΟ


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Κ’
(Ενώσεις Φορέων Μ.Μ.Ε.)
1. Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών
Μουρούζη 14- 106 74 ΑΘΗΝΑ
2. Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακών Εφημερίδων
Βησσαρίωνος 4- 106 72 ΑΘΗΝΑ
3. Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε)
Πανεπιστημίου 10- 106 71 ΑΘΗΝΑ
4. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδας
Ζαλοκώστα 5- 106 71 ΑΘΗΝΑ
5. Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών
Γρηγορίου Ε΄ 34- 151 22 ΑΘΗΝΑ
6. Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών
Κηφισίας 64- 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
7. Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Θεσσαλονίκης
Γ. Δροσίνη 35- 542 84 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8. Διαρκής Επιτροπή Ραδιοφωνικών Σταθμών Θεσσαλονίκης
Μητσαίων 7- 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
9. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Τύπου
και Μ.Μ.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ), Σκούφου 10- 105 57 ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑ’
(Σύλλογοι Ιδιοκτητών & Ενοικιαστών Ακινήτων)
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Σοφοκλέους 15- 105 51 ΑΘΗΝΑ
2. Ένωση Ιδιοκτητών Ελλάδας
Σοφοκλέους 7- 105 59 ΑΘΗΝΑ
3. Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων Βορείου Ελλάδος
Μητροπόλεως 15- 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4. Σύνδεσμος Προστασίας Ενοικιαστών
Μενάνδρου 66- 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΚΒ’
(Σύλλογοι Επαγγελματιών Οδικών Μεταφορών)
1. Γενική Συνομοσπονδία Ιδιοκτητών Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών
Ελλάδος (ΓΣΙΕΑΕ), Πειραιώς 4- 104 31 ΑΘΗΝΑ
2. Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πούλμαν Σταδίου 48- 105 64 ΑΘΗΝΑ
3. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος
Πατησίων 351- 111 41 ΑΘΗΝΑ
4. Πανελλαδική Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων (Δ.Χ.Μ.Υ.Κ.Α)
Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου- 124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
5. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος
Λεωφ. Συγγρού 137- 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΚΓ’
(Ενώσεις Επαγγελματιών Ναυτικών Μεταφορών)
1. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Ακτή Μιαούλη 85- 105 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.)
Ακτή Ποσειδώνος 26- 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3. Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας
Ακτή Ποσειδώνος και Αριστείδου 15- 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
4. Πανελλήνιος Ένωση Πλοιοκτητών Ατμοπλοϊκών Φορτηγών
Καποδιστρίου 24- 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
5. Ένωση Μεσογειακών Φορτηγών
Ακτή Μιαούλη 81- 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών-Εφοπλιστών Ρ/Κ-Ν/Γ Πλοίων «Αγ. Νικόλαος»
2ας Μεραρχίας 11- 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
7. Ένωση Ναυπηγοεπισκευαστών Πειραιά
Λουδοβίκου 1- 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
8. Ένωση Εκπροσώπων Ιδιωτικών Θαλαμηγών
Ακτή Θεμιστοκλέους 4- 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
9. Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού
Δ. Γούναρη 2- 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
10. Διεθνής Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος
Κολοκοτρώνη 99- 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
11. Διεθνής Ναυτική Ένωση
Κολοκοτρώνη 99- 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
12. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων
Ακτή Μιαούλη 17 - 19, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
13. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων
Ακτή Μιαούλη 81- 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης