ΠΟΛ.1115/29.3.1996

Τροποποίηση των διατάξεων της αριθμ. Π. 8272/4880/18.12.1987 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, όσον αφορά την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που είναι σχετικές με τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν ή βρίσκονται σε ένα από τα καθεστώτα της παραγράφου 1 της ως άνω ΑΥΟ.

29 Μάρ 1996

Taxheaven.gr
ΠΟΛ.1115
Α.Υ.Ο. Δ 409/29.3.1996

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τροποποίηση των διατάξεων της αριθμ. Π. 8272/4880/18.12.1987 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, όσον αφορά την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που είναι σχετικές με τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν ή βρίσκονται σε ένα από τα καθεστώτα της παραγράφου 1 της ως άνω ΑΥΟ.


Έχοντας υπόψη :

1.    Τις διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α), όπως ισχύει :

α)  Της περίπτ. γ’ και του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21.

β)  Της παραγράφου 2 του άρθρου 21.

γ)  Της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2.    Τις διατάξεις του Ν.1165/1918 (ΦΕΚ 73) «περί Τελωνειακού Κώδικος», όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις της αριθμ. Π. 8272/4880/18.12.1987 (ΦΕΚ 299/Β) απόφασης του Πρωθυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

4.    Την αριθμ. 411/24.1.1996 (ΦΕΚ 58/Β) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στου Υφυπουργούς Οικονομικών».

5.    Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που είναι σχετικές με τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν ή βρίσκονται σε ένα από τα καθεστώτα της Τελωνειακής Επίβλεψης, του Ελεύθερου Τελωνειακώς χώρου ή Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων.

6.    Ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Ν.1642/1986.

Αποφασίζουμε :

1.    Οι διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. Π. 8272/4880/18.11.1987 απόφασή μας, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :Άρθρο 4
Απαλλαγή υπηρεσιών

1.    Για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που είναι σχετικές με τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε ένα από τα καθεστώτα του άρθρου 1 της παρούσας, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :

α)  Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, από τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών, για τη θέση των αγαθών σε ένα από τα παραπάνω καθεστώτα, ο αιτών την υπαγωγή, λήπτης των υπηρεσιών, προσκομίζει στη Τελωνειακή Αρχή, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση του σχετικού τελωνειακού παραστατικού θέσης των αγαθών στο καθεστώς, τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή φορτωτικές, στα οποία απαραίτητα αναγράφεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και με αίτησή του ζητάει τη χορήγηση βεβαίωσης, ότι οι αναγραφόμενες στα σχετικά φορολογικά στοιχεία υπηρεσίες παρασχέθηκαν σε αγαθά που τέθηκαν στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

β)  Η Τελωνειακή Αρχή, αφού πραγματοποιήσει σχετικό έλεγχο, όσον αφορά τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και διαπιστώνει ότι αυτές πράγματι αφορούν τα αγαθά στο καθεστώς, εκδίδει αυθημερόν και για κάθε ένα εκδότη των φορολογικών στοιχείων, βεβαίωση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, σε δύο αντίτυπα.  Το πρώτο εξ αυτών, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ», μαζί με τα προσκομιζόμενα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία, το παραδίδει στον αιτούντα και το δεύτερο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ» μαζί με ακριβή φωτοαντίγραφα των φορολογικών στοιχείων, το προσαρτά στο εκδιδόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό.

Τόσο στο Τελωνειακό παραστατικό, όσο και στα επιστρεφόμενα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία, η Τελωνειακή Αρχή ενεργεί σχετική πράξη προς αποφυγή έκδοσης και δεύτερης βεβαίωσης για τον ίδιο σκοπό.

γ)  Ο λήπτης των υπηρεσιών υποχρεούται να παραδώσει τη βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημέρα έκδοσής της, στον εκδότη των φορολογικών στοιχείων, προκειμένου αυτός να εκδώσει, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών και ουχί πέραν των εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του οικείου φορολογικού στοιχείου, «πιστωτικού τιμολογίου», όπως προβλέπεται από την παράγραφο 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., για την έκπτωση του αναγραφόμενου στο φορολογικό στοιχείο Φ.Π.Α..  η βεβαίωση επισυνάπτεται στο στέλεχος του «πιστωτικού τιμολογίου» που αφορά, ή τηρείται σε ειδικό φάκελο, ως δικαιολογητικό έκπτωσης του Φ.Π.Α.

2.    Για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχονται σε αγαθά που βρίσκονται σε ένα από τα καθεστώτα του άρθρου 1 της παρούσας, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :
α)  Ο λήπτης των υπηρεσιών προσκομίζει τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία στην Τελωνειακή Αρχή, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή τους, στα οποία απαραίτητα αναγράφεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και με την αίτησή του ζητάει τη χορήγηση της βεβαίωσης, ότι οι αναγραφόμενες σε αυτά υπηρεσίες παρασχέθηκαν σε αγαθά που βρίσκονται στο καθεστώς.
β)  Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία των περιπτώσεων β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου.

3.    Στις υπηρεσίες του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και η χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεθόδων παραγωγής (know how), σχεδίων, υποδειγμάτων και άλλων συναφών δικαιωμάτων, που γίνεται από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με τα καθεστώτα του άρθρου 1 της παρούσας.

4.    Τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις παροχής υπηρεσιών σχετικών με παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε ένα από τα καθεστώτα του άρθρου ς της παρούσας, τακτοποιούνται εφόσον μέχρι 31.7.1996 ο λήπτης των υπηρεσιών προσκομίζει στον παρέχοντα τις υπηρεσίες τη βεβαίωση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και εκδοθεί από τον παρέχοντα τις υπηρεσίες στην ίδια προθεσμία το σχετικό «πιστωτικό τιμολόγιο» της περίπτωσης γ’ της ίδιας παραγράφου και άρθρου.

2.    Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την υπογραφή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Taxheaven.gr