Αποτελέσματα live αναζήτησης

Π. 8272 ΠΟΛ.364/18.12.1987 Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της εισαγωγής και παράδοσης αγαθών που τίθενται σε καθεστώτα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.1642/1986 και των υπηρεσιών που παρέχονται σ’ αυτά.

Σχόλια: ['Οπως τρποποιήθηκε με την  ΠΟΛ.1115/29.3.1996 ]


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Π. 8272 ΠΟΛ.364/18.12.1987
Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της εισαγωγής και παράδοσης αγαθών που τίθενται σε καθεστώτα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.1642/1986 και των υπηρεσιών που παρέχονται σ’ αυτά.


Π. 8272 ΠΟΛ.364/18.12.1987 Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της εισαγωγής και παράδοσης αγαθών που τίθενται σε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Π. 8272 ΠΟΛ.364/18.12.1987
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΟΙΚ.

Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της εισαγωγής και παράδοσης αγαθών που τίθενται σε καθεστώτα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.1642/1986 και των υπηρεσιών που παρέχονται σ’ αυτά.


Έχοντας υπόψη :

1.    Τις παρακάτω διατάξεις του ν.1642/1986 , όπως συμπληρώθηκε με το Ν.1676/1986 :
α.  Άρθρο 21 παρ. 1 περίπτ. β’, εδάφιο δεύτερο, και περίπτ. ε’ και της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, 
β.  Άρθρο 58 παρ. 3.

2.    Τις διατάξεις του ν.1165/1918 «Περί Τελωνειακού Κώδικα».

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Εισαγωγή αγαθών

Η απαλλαγή του Φ.Π.Α. των εισαγόμενων από το εξωτερικό αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε καθεστώτα Τελωνειακής επίβλεψης, ελεύθερου τελωνειακώς Χώρου, ή ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, παρέχεται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για την απαλλαγή από τους λοιπούς κατά την εισαγωγή φόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υπό τον όρο ότι τα αγαθά αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με τα πιο πάνω καθεστώτα, ως πρώτες και βοηθητικές ύλες για την παραγωγή ή την συσκευασία των προϊόντων τους.

Άρθρο 2
Παραδόσεις αγαθών

1.    Η απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. εγχώριων αγαθών που παραδίνονται για να τεθούν στα τελωνειακά καθεστώτα του προηγούμενου άρθρου, εφόσον τα αγαθά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, παρέχεται με την παρακάτω διαδικασία :

α)  Η επιχείρηση που λειτουργεί στον Τελωνειακό Χώρο καταθέτει στην Τελωνειακή Αρχή που εποπτεύει το χώρο αυτό αίτηση-δήλωση, στην οποία επισυνάπτει πίνακα, σε δύο (2) αντίτυπα, όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή των αγαθών (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα, αρμόδια Οικ. Εφορία και Α.Φ.Μ.) και τα αγαθά κατά είδος και ποσότητα που πρόκειται να προμηθευτεί από την εσωτερική αγορά.

Με την παραπάνω αίτηση-δήλωση, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ζητά να της επιτραπεί να αγοράσει τα αναγραφόμενα στον πίνακα αγαθά, χωρίς Φ.Π.Α. και δηλώνει ότι τα αγαθά αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από την ίδια μέσα στον τελωνειακό χώρο ως πρώτες ή βοηθητικές ύλες για την παραγωγή ή τη συσκευασία των προϊόντων της.

β)  Η Τελωνειακή Αρχή αφού διαπιστώσει ότι τα αναγραφόμενα στον πίνακα αγαθά είναι αναγκαία και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ή βοηθητικές ύλες για την παραγωγή ή την συσκευασία των προϊόντων της επιχείρησης, αποδέχεται της αίτηση και θεωρεί τον επισυναπτόμενο σ’ αυτήν πίνακα πάνω στον οποίο ενεργεί σχετική πράξη για την απαλλαγή των αγαθών από τον Φ.Π.Α., βάσει του άρθρου 21 του ν.1642/1986.  το ένα θεωρημένο αντίτυπο του πίνακα επιστρέφεται στην επιχείρηση, η οποία το προσκομίζει στον προμηθευτή των αγαθών, προκειμένου να της παραδώσει τα αγαθά χωρίς φόρο.

γ)  Ο προμηθευτής των αγαθών, παραδίνει τα αγαθά, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο, με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8272/4880/18.12.1987» και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού τον πίνακα σαν δικαιολογητικό.

δ)  Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής η αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατά την είσοδο των αγαθών στον τελωνειακό χώρο, αφού διαπιστώσει την είσοδο των αναγραφομένων στο σχετικό τιμολόγιο του προμηθευτή αγαθών στο χώρο αυτό, ενεργεί σχετική πράξη βεβαίωσης στο πρωτότυπο και σε δύο (2) φωτοαντίγραφα του πιο πάνω τιμολογίου.  Η τελωνειακή αρχή, το ένα από τα φωτοαντίγραφα του τιμολογίου συσχετίζει με την αίτηση-δήλωση της αγοράστριας επιχείρησης και το πρωτότυπο με το άλλο φωτοαντίγραφο του τιμολογίου παραδίνει στην αγοράστρια επιχείρηση, προκειμένου αυτή μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία της παραπάνω βεβαίωσης να προσκομίσει το φωτοαντίγραφο στον προμηθευτή των αγαθών για να επισυναφθεί μαζί με το αντίτυπο του παραπάνω πίνακα στο στέλεχος του σχετικού τιμολογίου.

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί στον προμηθευτή στην παραπάνω προθεσμία το σχετικό φωτοαντίγραφο, ο προμηθευτής εκδίδει συμπληρωματικό τιμολόγιο για το φόρο που αναλογεί στα αγαθά που παραδόθηκαν.

2.    Η προβλεπόμενη από την προηγούμενη παράγραφο αίτηση-δήλωση της επιχείρησης καταχωρείται από την τελωνειακή αρχή σε ειδικό πρόχειρο βιβλίο και φυλάσσεται μαζί με τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή φορολογικά στοιχεία σε ιδιαίτερο φάκελο.

3.    Η απαλλαγή από το φόρο του βιομηχανικού ηλεκτρικού ρεύματος, που χρησιμοποιείται για βιομηχανική χρήση μέσα στα τελωνειακά καθεστώτα του προηγούμενου άρθρου παρέχεται μόνο, εφόσον οι σχετικοί μετρητές δηλωθούν στην ΔΕΗ, προκειμένου αυτή να εκδίδει τα σχετικά τιμολόγια χωρίς φόρο.  Η δήλωση-γνωστοποίηση των μετρητών αυτών πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταβολής ή αλλαγής αυτών, αφού προηγουμένως θεωρηθεί από την εποπτεύουσα το χώρο τελωνειακή αρχή.


Άρθρο 3
Έξοδος αγαθών από τον τελωνειακό χώρο

1.    Η έξοδος από τον τελωνειακό χώρο των παραγόμενων και λοιπών αγαθών, με σκοπό τη θέση τους σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας ή την εξαγωγή τους στο εξωτερικό γίνεται, με την κατάθεση στην τελωνειακή αρχή, που εποπτεύει το χώρο, του οικείου κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού, με την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 της Π. 8271/4879/87 Α.Υ.Ο.

2.    Εφόσον τα εξερχόμενα από το χώρο αγαθά θέτονται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, επιβαρύνονται με το Φ.Π.Α., που αναλογεί σ’ αυτά κατά το χρόνο αποδοχής του παραπάνω παραστατικού, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 37 του ν.1642/1986 και του άρθρου 4 της Π. 8271/4879/87 Α.Υ.Ο.  Ο φόρος αυτός βεβαιώνεται και εισπράττεται από την παραπάνω τελωνειακή αρχή με βάση το συντελεστή των αγαθών και τη φορολογητέα αξία, η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.    Ο παραπάνω φόρος δεν εισπράττεται :  
α)  Σε περίπτωση που τα εξερχόμενα από τον τελωνειακό χώρο αγαθά διατίθενται σε πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή ή παράδοση αυτών.  Στην περίπτωση αυτή η τελωνειακή αρχή χορηγεί την απαλλαγή με το χορήγηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών και την τήρηση της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασίας.
β)  Σε περίπτωση, που εγχώρια αγαθά έχουν εισαχθεί στα τελωνειακά καθεστώτα του άρθρου 1 της παρούσας και επιστρέφονται στον προμηθευτή ολικά ή μερικά, λόγω ακαταλληλότητας, μετά από σχετική αίτηση της αγοράστριας επιχείρησης προς την εποπτεύουσα το χώρο τελωνειακή αρχή.  Η τελωνειακή αρχή επιτρέπει της έξοδο των αγαθών για επιστροφή, αφού πρώτα προβεί στον έλεγχο και επαληθεύσει επί της αιτήσεως τα αγαθά που επιστρέφονται.

Μετά την πραγματοποίηση της επιστροφής, η επιχείρηση προσκομίζει στην ίδια ως άνω τελωνειακη αρχή το πρωτότυπο και ένα (1) φωτοαντίγραφο του σχετικού πιστωτικού σημειώματος του προμηθευτή, από το οποίο προκύπτει ι ταυτότητα των αγαθών που επιστράφηκαν.

Η τελωνειακή αρχή συσχετίζει το φωτοαντίγραφο του πιστωτικού σημειώματος στο σχετικό φάκελο της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου και παραδίνει το πρωτότυπο στην επιχείρηση, αφού ενεργήσει σ’ αυτό σχετική πράξη.

Σε περίπτωση που μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έξοδο των αγαθών από τον τελωνειακό χώρο, δεν προσκομιστεί το παραπάνω αντίγραφο του πιστωτικού σημειώματος, η εποπτεύουσα τον τελωνειακό χώρο αρχή, προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου που αναλογεί.

4.    Σε περίπτωση, που τα αγαθά μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, πριν από την έξοδό τους από τον τελωνειακό χώρο, στο τελωνειακό παραστατικό της παραπάνω παραγράφου 1 επισυνάπτεται το σχετικό τιμολόγιο πώλησης.  Το τιμολόγιο αυτό δε θα επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., αλλά θα φέρει την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. – Ο ΦΟΡΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ».


Άρθρο 4
Απαλλαγή υπηρεσιών

1.    Για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που είναι σχετικές με τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε ένα από τα καθεστώτα του άρθρου 1 της παρούσας, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :

α)  Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, από τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών, για τη θέση των αγαθών σε ένα από τα παραπάνω καθεστώτα, ο αιτών την υπαγωγή, λήπτης των υπηρεσιών, προσκομίζει στη Τελωνειακή Αρχή, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση του σχετικού τελωνειακού παραστατικού θέσης των αγαθών στο καθεστώς, τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή φορτωτικές, στα οποία απαραίτητα αναγράφεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και με αίτησή του ζητάει τη χορήγηση βεβαίωσης, ότι οι αναγραφόμενες στα σχετικά φορολογικά στοιχεία υπηρεσίες παρασχέθηκαν σε αγαθά που τέθηκαν στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

β)  Η Τελωνειακή Αρχή, αφού πραγματοποιήσει σχετικό έλεγχο, όσον αφορά τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και διαπιστώνει ότι αυτές πράγματι αφορούν τα αγαθά στο καθεστώς, εκδίδει αυθημερόν και για κάθε ένα εκδότη των φορολογικών στοιχείων, βεβαίωση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, σε δύο αντίτυπα.  Το πρώτο εξ αυτών, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ», μαζί με τα προσκομιζόμενα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία, το παραδίδει στον αιτούντα και το δεύτερο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ» μαζί με ακριβή φωτοαντίγραφα των φορολογικών στοιχείων, το προσαρτά στο εκδιδόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό.

Τόσο στο Τελωνειακό παραστατικό, όσο και στα επιστρεφόμενα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία, η Τελωνειακή Αρχή ενεργεί σχετική πράξη προς αποφυγή έκδοσης και δεύτερης βεβαίωσης για τον ίδιο σκοπό.

γ)  Ο λήπτης των υπηρεσιών υποχρεούται να παραδώσει τη βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημέρα έκδοσής της, στον εκδότη των φορολογικών στοιχείων, προκειμένου αυτός να εκδώσει, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών και ουχί πέραν των εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του οικείου φορολογικού στοιχείου, «πιστωτικού τιμολογίου», όπως προβλέπεται από την παράγραφο 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., για την έκπτωση του αναγραφόμενου στο φορολογικό στοιχείο Φ.Π.Α..  η βεβαίωση επισυνάπτεται στο στέλεχος του «πιστωτικού τιμολογίου» που αφορά, ή τηρείται σε ειδικό φάκελο, ως δικαιολογητικό έκπτωσης του Φ.Π.Α.

2.    Για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχονται σε αγαθά που βρίσκονται σε ένα από τα καθεστώτα του άρθρου 1 της παρούσας, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :
α)  Ο λήπτης των υπηρεσιών προσκομίζει τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία στην Τελωνειακή Αρχή, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή τους, στα οποία απαραίτητα αναγράφεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και με την αίτησή του ζητάει τη χορήγηση της βεβαίωσης, ότι οι αναγραφόμενες σε αυτά υπηρεσίες παρασχέθηκαν σε αγαθά που βρίσκονται στο καθεστώς.
β)  Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία των περιπτώσεων β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου.

3.    Στις υπηρεσίες του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και η χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεθόδων παραγωγής (know how), σχεδίων, υποδειγμάτων και άλλων συναφών δικαιωμάτων, που γίνεται από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με τα καθεστώτα του άρθρου 1 της παρούσας.

4.    Τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις παροχής υπηρεσιών σχετικών με παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε ένα από τα καθεστώτα του άρθρου ς της παρούσας, τακτοποιούνται εφόσον μέχρι 31.7.1996 ο λήπτης των υπηρεσιών προσκομίζει στον παρέχοντα τις υπηρεσίες τη βεβαίωση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και εκδοθεί από τον παρέχοντα τις υπηρεσίες στην ίδια προθεσμία το σχετικό «πιστωτικό τιμολόγιο» της περίπτωσης γ’ της ίδιας παραγράφου και άρθρου.

[Το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1115/29.3.1996 ] το προηγούμενο άρθρο είχε ως εξής:]

[Άρθρο 4
Απαλλαγή υπηρεσιών

1.    Για την απαλλαγή των υπηρεσιών που παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.1642/1986, σε αγαθά που βρίσκονται μέσα στους τελωνειακούς χώρους του άρθρου 1 της παρούσας, απαιτείται σχετική βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στα αγαθά κατά το χρόνο που αυτά ήσαν μέσα στους χώρους αυτούς.

Η βεβαίωση γίνεται πάνω στο φορολογικό στοιχείο (στέλεχος ή πρωτότυπο), το οποίο εκδίδεται από την επιχείρηση, που παρέχει τις υπηρεσίες, ή, όταν αυτό είναι δυσχερές, χορηγείται σχετική βεβαίωση για την έκδοση του φορολογικού στοιχείου χωρίς φόρο, η οποία και επισυνάπτεται από τον προμηθευτή, στο στέλεχος του στοιχείου αυτού σαν δικαιολογητικό.

2.    Στις υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνεται και η χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μεθόδων παραγωγής (KNOW HOW), σχεδίων, υποδειγμάτων και άλλων συναφών δικαιωμάτων, που γίνεται από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με τα καθεστώτα του άρθρου 1 της παρούσας.  Προκειμένου η επιχείρηση να καταβάλλει την αμοιβή για τα δικαιώματα αυτά χωρίς φόρο, υποχρεούται, να προσκομίσει σχετική βεβαίωση της τελωνειακής αρχής που εποπτεύει το χώρο, στον εκχωρητή του δικαιώματος για της έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου χωρίς φόρο, ή στην Τράπεζα, που μεσολαβεί για την πληρωμή των δικαιωμάτων αυτών στο εξωτερικό.]

Άρθρο 5

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την 1η Γενάρη 1988 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης