Αποτελέσματα live αναζήτησης

1021292 /3436/ΔΕ-Β/20.2.2009 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007 περί ανακαθορισμού της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ Δ.Ο.Υ. , Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου.

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

1021292 /3436/ΔΕ-Β/20.2.2009
Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007 περί ανακαθορισμού της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ Δ.Ο.Υ. , Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου.


1021292 /3436/ΔΕ-Β/20.2.2009 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007 περί ανακαθορισμού της καθ΄ ύ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα   20  Φεβρουαρίου  2009
Αρ.Πρωτ:1021292 /3436/ΔΕ-Β

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
   Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
   ΤΜΗΜΑ  Β΄
2)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
   Δ/ΝΣΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
   TMHMA A΄
3)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
   Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
   ΤΜΗΜΑ Γ΄
   Tαχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10          
   Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ                             
   Τηλ.: 210 3375204            

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007 περί ανακαθορισμού της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ Δ.Ο.Υ. , Π.Ε.Κ.  και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου.


 ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-211) ΅Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξειςΆ.
β) Του άρθρου 20 του ν.2753/1999 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-249) ΅Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξειςΆ.
γ) Του άρθρου 1 παρ. 5 του π.δ.280/1997 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-203) ΅Οργάνωση των Ελεγκτικών ΚέντρωνΆ.
δ) Των άρθρων 23 και 24 του ν.3259/2004 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-149) ΅Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξειςΆ.
ε) Της αριθ. 1099054/1224/0006Α/9-12-2004 (Φ.Ε.Κ. ΒΆ-1880) Α.Υ.Ο.Ο. ΅Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.).
στ) Του άρθρου 60 του ν.3283/2004 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-210) ΅Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξειςΆ.
ζ) Της αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5-9-07 Α.Υ.Ο.Ο. (Φ.Ε.Κ.1843–Β/2007)  Ανακαθορισμός της καθΆ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και  Δ.Ε.Κ.  σε θέματα φορολογικού ελέγχου.   
η) Του άρθρου 32 του ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-2) ΅Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξειςΆ.
θ) Του π.δ. 551/1988 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-259) ΅Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)Ά, όπως ισχύει.
ι) Της περίπτωσης βΆ της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-151) ΅Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΕισοδήματοςΆ.
ια) Του π.δ.16/1989 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-6) ΅Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ.2/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' - 2).
ιβ) Της 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12-5-1998 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. ΒΆ-486) ΅Ανακαθορισμός της καθΆ ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 1089529/1366/Α0006/28-7-1998 (Φ.Ε.Κ. ΒΆ-841) και 1052446/7121/ΔΕ-ΒΆ/ΠΟΛ.1206/7-6-2000 (Φ.Ε.Κ. ΒΆ-755) Α.Υ.Ο. και την 1009921/83/Α0006/04-02-2004 (Φ.Ε.Κ. Β΄-241) Α.Υ.Ο.Ο.
ιγ)    Του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (ΑΆ-137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν.2469/1997 (Φ.Ε.Κ. ΑΆ-38).
 ιδ)    Την ανάγκη ανακαθορισμού της αρμοδιότητας ελέγχου και για τον έλεγχο του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

2.    Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,


Αποφασίζουμε

1.    Στην παράγραφο 10 της με αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1843-Β/2007) Α. Υ. Ο. Ο. «Ανακαθορισμός της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.  και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου» προστίθενται νέα εδάφια που έχουν ως  εξής:

«Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.-Π.Ε.Κ.) είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των υποθέσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων για την υποβολή δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ. υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν ακόμη και για έτη (χρήσεις) για τα οποία τα Ελεγκτικά Κέντρα δεν έχουν αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου, μέχρι έκδοσης νεότερης  απόφασης».


2. Κατά τα λοιπά η με αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007 Α.Υ.Ο.Ο. εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.
 

        Ακριβές Αντίγραφο                                                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προϊσταμένη  της Γραμματείας                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης