ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3362/2005

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, καθώς και του Μνημονίου Συμφωνίας που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών -μελών της αφ' ενός και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αφ' ετέρου.

23 Ιούν 2005

Taxheaven.gr

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3362
ΦΕΚ158/Α΄/23.06.2005
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, καθώς και του Μνημονίου Συμφωνίας που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών -μελών της αφ' ενός και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αφ' ετέρου.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
 

'Aρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το 'Aρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α'), καθώς και το Μνημόνιο Συμφωνίας που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών -μελών της αφ' ενός και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αφ' ετέρου, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως ακολούθως:
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της ΕυρωπαϊκήςΚοινότητας, καιτης Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνουπου προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις
 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής αποκαλούμενη «Κοινότητα»,
και
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΑΠΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ, εφεξής αποκαλούμενη «Άγιος Μαρίνος»,
εφεξής αποκαλούμενες «συμβαλλόμενο μέρος» ή «συμβαλλόμενα μέρη»,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
'Aρθρο 1 Στόχος
1. Στόχος της παρούσας συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και του Αγίου Μαρίνου είναι να παγιώσουν και να επεκτείνουν τις ήδη στενές υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών με τη θέσπιση μέτρων ισοδύναμων με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που καταβάλλονται ως τόκοι σε πραγματικούς δικαιούχους, φυσικά πρόσωπα, έχοντα κατοικία για φορολογικούς σκοπούς σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφεξής αποκαλούμενη «οδηγία».
2. Ο Άγιος Μαρίνος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα και προβλέπει ειδικές διατάξεις για τις διαδικασίες και τις κυρώσεις για να διασφαλισθεί η εκτέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τους φορείς πληρωμής, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης του οφειλέτη του χρεωστικού τίτλου που παράγει αυτούς τους τόκους.

'Aρθρο 2 Ορισμός του πραγματικού δικαιούχου
1. Για τους σκοπούς της. παρούσας συμφωνίας, ως «πραγματικός δικαιούχος» νοείται οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο εισπράττει τόκους για ίδιο σκοπό ή οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο προς όφελος του οποίου εξασφαλίζεται πληρωμή τόκων, εκτός εάν το εν λόγω φυσικά πρόσωπο παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι η πληρωμή τόκων δεν πραγματοποιήθηκε ή δεν εξασφαλίσθηκε για δικότου λογαριασμό, δηλαδή ότι:
α) ενεργεί ως φορέας πληρωμής κατά την έννοια του 'Aρθρου 4 ή
β) ενεργεί εξ ονόματος νομικού προσώπου, εταιρείας επενδύσεων ή συγκρίσιμου ή ισοδύναμου οργανισμού για κοινές επενδύσεις σε τίτλους ή
γ) ενεργεί εξ ονόματος άλλου φυσικού προσώπου ο οποίος είναι ο πραγματικός δικαιούχος και αποκαλύπτει στο φορέα πληρωμής τα στοιχεία ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου σύμφωνα με το 'Aρθρο 3.
2. Στην περίπτωση που ο φορέας πληρωμής έχει στη διάθεσή του στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο εξασφαλίζεται η πληρωμή τόκων ενδεχομένως να μην είναι ο πραγματικός δικαιούχος, και ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δεν εμπίπτει ούτε στο στοιχείο α) ούτε στο στοιχείο β) της παραγράφου 1, ο φορέας αυτός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προσδιορίσει την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου, σύμφωνα με το 'Aρθρο 3. Αν ο φορέας πληρωμής αδυνατεί να προσδιορίσει τον πραγματικό δικαιούχο, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο θεωρείται ως πραγματικός δικαιούχος.
'Aρθρο 3 Στοιχεία ταυτότητος και κατοικίατου πραγματικού δικαιούχου
Για τον προσδιορισμό των στοιχείων ταυτότητας και της κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου κατά την έννοια του 'Aρθρου 2, ο φορέας πληρωμής τηρεί βιβλίο με το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία που αφορούν τη διεύθυνση και την κατοικία σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την καταπολέμηση της τοκογλυφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όσον αφορά τις συμβατικές. σχέσεις που έχουν συναφθεί, ή τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς συμβατικές σχέσεις, την 1η Ιανουαρίου 2004 ή μετά, για τα φυσικά πρόσωπα που προσκομίζουν διαβατήριο ή επίσημη ταυτότητα που έχει εκδώσει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής αποκαλούμενο «κράτος μέλος», τα οποία δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι κράτους εκτός από τα κράτη μέλη ή τον Άγιο Μαρίνο, η κατοικία προσδιορίζεται με βάση το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή του κράτους του οποίου το φυσικό πρόσωπο διατείνεται ότι είναι κάτοικος. Εάν δεν προσκομισθεί αυτό το πιστοποιητικό, ως κράτος κατοικίας θεωρείται το κράτος μέλος που εξέδωσε το διαβατήριο ή άλλη επίσημη ταυτότητα.
'Aρθρο 4 Ορισμός του φορέα πληρωμής
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «φορέας πληρωμής» στον Άγιο Μαρίνο νοούνται οι τράπεζες βάσει του τραπεζικού νόμου του Αγίου Μαρίνου, καθώς και οι οικονομικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και νομικών προσώπων που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένα στον Άγιο Μαρίνο, οι εταιρικές σχέσεις και οι μόνιμες εγκαταστάσεις ξένων εταιρειών, οι οποίες έστω και περιστασιακά, αποδέχονται, κατέχουν, επενδύουν ή μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία τρίτων μερών ή απλώς καταβάλλουν ή εξασφαλίζουν την καταβολή τόκωνκατά τηνάσκηση τωνδραστηριοτήτων τους.
'Aρθρο 5 Ορισμός της αρμόδιας αρχής
1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας ως «αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων μερών» νοούνται οι αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.
2. Ως αρμόδιες αρχές κρατών πού δεν περιλαμβάνονται στα συμβαλλόμενα μέρη νοούνται οι αρχές των κρατών εκείνων που είναι αρμόδιες για τους σκοπούς διμερών ή πολυμερών

συμβάσεων ή, εν ελλείψει, οι αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας.
'Aρθρο 6 Ορισμός των τόκων
1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «τόκοι» νοούνται:
α) οι καταβληθέντες ή εγγεγραμμένοι σε λογαριασμό τόκοι από πάσης φύσεως απαιτήσεις, που συνοδεύονται ή όχι από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα συμμετοχής στα κέρδη του οφει¬λέτη, ιδίως δε τα εισοδήματα από τίτλους του δημοσίου και ομολογιακά δάνεια ή ομόλογα, συμπεριλαμβανομένων των πριμοδοτήσεων και δώρων που συνδέονται με αυτά. Οι τόκοι υπε¬ρημερίας δεν θεωρούνται τόκοι
β) οι δεδουλευμένοι ή κεφαλαιοποιημένοι τόκοι κατά τηνπώληση, την εξαγορά ή τηνεξόφληση των απαιτήσεων που αναφέρονται στοστοιχείο α)
γ) το εισόδημα «ου προκύπτει από τόκους, είτε άμεσα είτε μέσω φορέα που αναφέρεται στο 'Aρθρο 4 παράγραφος 2 τηςοδηγίας, το οποίο διανέμεται από:
(i) οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ή συγκρίσιμων ή ισοδύναμων οργανισμών για κοινές επενδύσεις σε τίτλους που είναι εγκατεστημένοι εντός του εδάφους που αναφέρεται στο 'Aρθρο 19,
(ii) οντότητες με έδρα σε κράτος μέλος, που ασκούν το δικαίωμα επιλογής βάσει του 'Aρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας και ενημερώνουν σχετικά το φορέα πληρωμής,

(iii) οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ή συγκρίσιμων ή ισοδύναμων οργανισμών για κοινές επενδύσεις σε τίτλους που είναι εγκατεστημένοι εκτός του εδάφους που αναφέρεται στο 'Aρθρο 19
δ) το εισόδημα που προκύπτει από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση μετοχών ή μεριδίων στους ακόλουθους οργανισμούς και φορείς, αν επενδύουν άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή φορέων που αναφέρονται κατωτέρω, ποσοστό ανώτερο του 40% του ενεργητικού τους σε χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στο στοιχείο α):
(i) οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ή συγκρίσιμων ή ισοδύναμων οργανισμών για κοινές επενδύσεις σε τίτλους που είναι εγκατεστημένοι εντός του εδάφους που αναφέρεται στο 'Aρθρο 19,
(ii) οντότητες με έδρα σε κράτος μέλος, που ασκούν το δικαίωμα επιλογής βάσει του 'Aρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας και ενημερώνουν σχετικά το φορέα πληρωμής,

(iii) οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ή συγκρίσιμων ή ισοδύναμων οργανισμών για κοινές επενδύσεις σε τίτλους που είναι εγκατεστημένοι εκτός του εδάφους που αναφέρεται στο 'Aρθρο 19.
Ωστόσο, ο Άγιος Μαρίνος μπορεί να περιλαμβάνει στον ορισμό των τόκων το εισόδημα που αναφέρεται στο στοιχείο δ) μόνο κατά την αναλογία που το εισόδημα αυτό αντιστοιχεί σε εισόδημα που, άμεσα ή έμμεσα, προέρχεται από πληρωμές τόκων κατά την έννοια των στοιχείων α) και β).

2. Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ), σε περίπτωση που ο φορέας πληρωμής δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία σχετικά με το μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από πληρωμή τόκων, το συνολικό ποσότου εισοδήματος θεωρείται ως πληρωμή τόκων.
3. 'Οσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ), σε περίπτωση που ο φορέας πληρωμής δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία σχετικά με το ποσοστό του ενεργητικού που επενδύεται σε χρεωστικούς τίτλους ή σε μετοχές ή μερίσματα που προβλέπονται στη συγκεκριμένη παράγραφο, το ποσοστό αυτό θεωρείται ότι υπερβαίνει το 40%. Εάν ο εν λόγω φορέας πληρωμής δεν μπορεί να προσδιορίσει το ποσό του εισοδήματος που συγκεντρώνει ο πραγματικός δικαιούχος, το εισόδημα θεωρείται ότι αντιστοιχεί στο προϊόν της πώλησης, της εξαγοράς ή της εξόφλησης τωνμετοχών ή μεριδίων.
4. Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία β) και δ), ο Άγιος Μαρίνος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους φορείς πληρωμής που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του να υπολογίζουν τους τόκους σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει το έτος και να θεωρούν τους ετήσιους αυτούς τόκους ως πληρωμή τόκων ακόμη και αν δεν διενεργηθεί πώληση, εξαγορά ή εξόφληση κατάτη διάρκεια αυτής της περιόδου.
5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ), ο Άγιος Μαρίνος έχει το δικαίωμα να εξαιρέσει από τον ορισμό των τόκων το εισόδημα που αναφέρεται στις συγκεκριμένες παραγράφους από επιχειρήσεις ή οργανισμούς που εδρεύουν εντός του εδάφους του, σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού τους που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δενυπερβαίνει το 15%.
Η άσκηση αυτού του δικαιώματος από τον Άγιο Μαρίνο, μόλις κοινοποιηθεί στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, είναι δεσμευτική και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
6. Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010, το ποσοστό που αναφέρεται στηνπαράγραφο 1 στοιχείο δ) και στηνπαράγραφο 3, είναι 25%.
7. Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) και στην παράγραφο 5 καθορίζονται βάσει της επενδυτικής πολιτικής, όπως ορίζεται στον κανονισμό και στα καταστατικά έγγραφα των εν λόγω οργανισμών ή φορέων και, εν ελλείψει, βάσει της πραγματικής σύνθεσηςτωνστοιχείωντου ενεργητικούτωνενλόγωεπιχειρήσεωνήφορέων.

'Aρθρο 7 Παρακράτηση φόρου στηνπηγή
1. Εάν ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων κατοικεί σε κράτος μέλος, ο Άγιος Μαρίνος επιβάλλει συντελεστή παρακράτησης φόρου στην πηγή ύψους 15% τα πρώτα τρία έτη από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, 20% τα τρία επόμενα έτη, και εν συνεχεία 35%.
2. Ο φορέας πληρωμής επιβάλλει παρακράτηση του φόρου στηνπηγή ωςεξής:

α) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του 'Aρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α): στο ποσότωνκαταβληθέντων ή πιστωθέντων τόκων
β) σε περίπτωση καταβολής τάκων κατά την έννοια του 'Aρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) ή δ): στο ποσό του τόκου ή του εισοδήματος που αναφέρεται σε αυτές τις παραγράφους ή με εισφορά ισοδυνάμου αποτελέσματος που θα βαρύνει το δικαιούχο επί του συνολικού ποσού των εσόδων από τηνπώληση, τηνεξαγορά ή την εξόφληση
γ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του 'Aρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ): στο ποσότου εισοδήματος που αναφέρεται σε αυτή την παράγραφο
δ) σε περίπτωση που ο Άγιος Μαρίνος ασκεί το δικαίωμα επιλογής βάσει του 'Aρθρου 6, παράγραφος 4: στο ποσότου ετήσιου τόκου.
1. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, στοιχεία α) και β), η παρακράτηση φόρου στην πηγή πραγματοποιείται κατ’ αναλογίαν της περιόδου κατοχής της απαίτησης από τον πραγματικό δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο φορέας πληρωμής δεν είναι σε θέση να καθορίσει την περίοδο κατοχής βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του, θεωρεί ότι ο πραγματικός δικαιούχος είναι ο κάτοχος της απαίτησης καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της εκτός αν ο τελευταίος παράσχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τηνημερομηνία απόκτησής της.
2. Οι φόροι, εκτός από εκείνους που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, για την ίδια πληρωμή τόκων, και ιδίως η παρακράτηση φόρου στην πηγή που επιβάλλεται από τον Άγιο Μαρίνο επί του εισοδήματος από τόκους πηγής Αγίου Μαρίνου, πιστώνονται έναντι του ποσού της παρακράτησης φόρου Στην πηγή που υπολογίζεται σύμφωνα με το παρόν'Aρθρο.
3. Η επιβολή της παρακράτησης φόρου στην πηγή από το φορέα πληρωμής που ευρίσκεται στον Άγιο Μαρίνο, δεν εμποδίζει το κράτος μέλος όπου ο πραγματικός δικαιούχος έχει τη φορολογική κατοικία του να φορολογήσει το εισόδημα σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Σε περίπτωση που φορολογούμενος δηλώσει στις φορολογικές αρχές του κράτους μέλους όπου έχει την κατοικία του, το εισόδημα από τόκους που απέκτησε από φορέα πληρωμής του Αγίου Μαρίνου, το εν λόγω εισόδημα από τόκους υπόκειται σε φορολογία εκεί με τους ίδιους συντελεστές που εφαρμόζονται για το εισόδημα που αποκτήθηκε σ’αυτό το κράτος.

'Aρθρο 8 Κατανομή των εσόδων
1. Ο Άγιος Μαρίνος διατηρεί το 25% των εσόδων του από την παρακράτηση φόρου στην πηγή που αναφέρεται στο 'Aρθρο 7 και μεταβιβάζει το 75% των εσόδων στο κράτος μέλος όπου ο πραγματικός δικαιούχος της πληρωμής τωντόκων έχει την κατοικία του.
2. Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται σε μία δόση ανά κράτος μέλος το αργότερο εντός εξαμήνου μετά το τέλος του φορολογικού έτους στονΆγιο Μαρίνο.
3. Ο Άγιος Μαρίνος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του συστήματος κατανομής εσόδων.

'Aρθρο 9 Εθελοντική γνωστοποίηση
1. Ο Άγιος Μαρίνος προβλέπει διαδικασία η οποία επιτρέπει στον πραγματικό δικαιούχο, όπως ορίζεται στο 'Aρθρο 2, να αποφεύγει την παρακράτηση φόρου στην πηγή που διευκρινίζεται στο 'Aρθρο 7, εξουσιοδοτώντας ρητά το φορέα πληρωμής του στον Άγιο Μαρίνο να υποβάλει τις πληρωμές τόκων στην αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους. Αυτή η εξουσιοδότηση καλύπτει όλες τις πληρωμές τόκων προς τον πραγματικό δικαιούχο από τον εν λόγω φορέα πληρωμής ή
εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άμεσο όφελος του πραγματικού δικαιούχου.
2. Στο ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλεται από το φορέα πληρωμής σε περίπτωση ρητής εξουσιοδότησης από τον πραγματικό δικαιούχο, περιλαμβάνονται:

α) τα στοιχεία ταυτότητας και η κατοικία του πραγματικού δικαιούχου που προσδιορίζονται σύμφωνα με το 'Aρθρο 3 της παρούσας συμφωνίας και, εάν υπάρχει, ο αριθμός φορολογικού μητρώου στο κράτος μέλος όπου ο πραγματικός δικαιούχοςέχει τη φορολογική κατοικία του
β) το όνομα και η διεύθυνση του φορέα πληρωμής γ) ο αριθμός λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου ή, εν ελλείψει, τα στοιχεία της απαίτησης που αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία των καταβαλλόμενων τόκων και
δ) το ποσό της πληρωμής των τόκων που προσδιορίζεται σύμφωνα με το 'Aρθρο 6 της παρούσας συμφωνίας.
3. Η αρμόδια αρχή του Αγίου Μαρίνου γνωστοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου ο πραγματικός δικαιούχος έχει την κατοικία του. Αυτή η γνωστοποίηση διεξάγεται αυτομάτως τουλάχιστον μία φορά το έτος, εντός εξαμήνου από το τέλος του φορολογικού έτους στον Άγιο Μαρίνο, ως προς το σύνολο των τόκωνπου καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους.
'Aρθρο 10 Εξάλειψη της διπλήςφορολογίας
1. Το κράτος μέλος όπου ο πραγματικός δικαιούχος έχει τη φορολογική κατοικία του διασφαλίζει την εξάλειψη της διπλής φορολογίας που ενδεχομένως να προκύπτει από την επιβολή της παρακράτησης φόρου στην πηγή που αναφέρεται στο 'Aρθρο 7, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.
2. Όταν επί των τόκων που εισπράττει ο πραγματικός δικαιούχος έχει παρακρατηθεί φόρος στην πηγή, όπως αναφέρεται στο 'Aρθρο 7 στον Άγιο Μαρίνο, το κράτος μέλος όπου ο πραγματικός δικαιούχος έχει τη φορολογική κατοικία του, του χορηγεί, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, πίστωση φόρου ίση με το παρακρατηθέν στην πηγή ποσό. Αν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό του οφειλόμενου φόρου επί του συνολικού ποσού των τόκων που υπόκεινται σε παρακράτηση στην πηγή σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, όπως αναφέρεται στο 'Aρθρο 7, το κράτος μέλος όπου ο πραγματικός δικαιούχος έχει τη φορολογική κατοικία του επιστρέφει το επιπλέον ποσό του παρακρατηθέντος φόρου σε αυτόν.
3. Εάν, πέραν της παρακράτησης στην πηγή, όπως αναφέρεται στο 'Aρθρο 7, επί των τόκων που εισπράττονται από τον πραγματικό δικαιούχο, έχουν παρακρατηθεί φόροι στην πηγή και το κράτος μέλος όπου ο πραγματικός δικαιούχος έχει τη φορολογική κατοικία του χορηγεί πίστωση φόρου για την εν λόγω παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο ή τις συμβάσεις περί διπλής φορολογίας, το ποσό αυτής της άλλης παρακράτησης στην πηγή πιστώνεται πριν από τηνεφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 2.
4. Το κράτος μέλος όπου ο πραγματικός δικαιούχος έχει τη φορολογική κατοικία του μπορεί να αντικαταστήσει το μηχανισμό της πίστωσης φόρου που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 με την επιστροφή της παρακράτησης στηνπηγή που αναφέρεται στο 'Aρθρο 7.

'Aρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις για τους διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους
1. Από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας μέχρις ότου τουλάχιστον ένα κράτος μέλος εφαρμόσει επίσης παρόμοιες διατάξεις, και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, οι εγχώριες και διεθνείς ομολογίες και άλλοι διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί για πρώτη φορά πριν από την 1η Μαρτίου 2001 ή που τα ενημερωτικά φυλλάδια για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο έχουν εγκριθεί πριν από αυτή την ημερομηνία από τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης, δεν θεωρούνται απαιτήσεις κατά την έννοια του 'Aρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι δεν πραγματοποιούνται επιπλέον εκδόσεις των εν λόγω διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και εφεξής. Ωστόσο, επί όσο χρονικό διάστημα ένα τουλάχιστον κράτος μέλος εφαρμόζει επίσης παρόμοιες διατάξεις με εκείνες του 'Aρθρου 7 της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του παρόντος 'Aρθρου εξακολουθούν να ισχύουν πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2010, για διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους του είδους αυτού:
— που περιέχουν ρήτρες επανενσωμάτωσης του φόρου που εξέπεσε και
— εφόσον ο φορέας πληρωμής, όπως ορίζεται στο 'Aρθρο 4, είναι εγκατεστημένος στον Άγιο Μαρίνο και
— εφόσον ο εν λόγω φορέας πληρωμής καταβάλλει απευθείας τόκους στον πραγματικό δικαιούχο που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος, ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άμεσο όφελος αυτού.
Εάν και εφόσον όλα τα κράτη μέλη παύσουν να εφαρμόζουν παρόμοιες διατάξεις με εκείνες του 'Aρθρου 7 της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του παρόντος 'Aρθρου εξακολουθούν να εφαρμόζονται μόνο για τους διαπραγματεύσιμους τίτλους:
— που περιέχουν ρήτρες επανενσωμάτωσης του φόρου που εξέπεσε και
— εφόσονο φορέας πληρωμής του εκδότη είναι εγκατεστημένος στονΆγιο Μαρίνο και
— εφόσον ο εν λόγω φορέας πληρωμής καταβάλλει απευθείας τόκους στον πραγματικό δικαιούχο που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άμεσο όφελος αυτού.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν νέες εκδόσεις των προαναφερόμενων διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και εφεξής, από κυβερνήσεις ή εξομοιούμενους οργανισμούς που ενεργούν ως δημόσια αρχή ή των οποίων ο ρόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συμφωνία (απαριθμούμενη στον κατάλογο του παραρτήματος II της παρούσας συμφωνίας), η συνολική έκδοση αυτών των τίτλων, αποτελούμενη από την αρχική έκδοση και τις νέες εκδόσεις, θεωρείται απαίτηση κατά την έννοια του 'Aρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί νέα έκδοση των προαναφερόμενων διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και εφεξής από άλλο εκδότη που δεν καλύπτεται από το τέταρτο εδάφιο, η νέα αυτή έκδοση θεωρείται απαίτηση κατά την έννοια του 'Aρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α).
2. Το παρόν 'Aρθρο δεν εμποδίζει τον Άγιο Μαρίνο και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επιβάλουν φόρο στα εισοδήματα που απορρέουν από τους διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.
'Aρθρο 12 Άλλες μορφές παρακράτησης φόρου στηνπηγή — Σχέσεις με άλλεςσυμφωνίες
1. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα μέρη να επιβάλουν άλλες μορφές παρακράτησης φόρου στην πηγή από αυτές που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο ή τιςσυμβάσεις διπλής φορολογίας.
2. Οι διατάξεις των συμβάσεων περί διπλής φορολογίας μεταξύ του Αγίου Μαρίνου και των κρατών μελών δεν εμποδίζουν την επιβολή της παρακράτησης στην πηγή που προβλέπει η παρούσα συμφωνία.

'Aρθρο 13 Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως
1. Οι αρμόδιες αρχές του Αγίου Μαρίνου και κάθε κράτους μέλους ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με συμπεριφορά που συνιστά φορολογική απάτη, βάσει των νόμων του κράτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, ή με παρόμοιες περιπτώσεις για εισόδημα που διέπει η παρούσα συμφωνία. Στις «παρόμοιες περιπτώσεις» περιλαμβάνονται μόνο αδικήματα της ίδιας βαρύτητας με τη φορολογική απάτη δυνάμει των νόμων του κράτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, που έχουν ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε ζημία για τα φορολογικά συμφέροντα του αιτούντος κράτους. Σε απάντηση προς δεόντως αιτιολογημένη αίτηση, το κράτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά που ερευνά, ή ενδέχεται να ερευνήσει το αιτούν κράτος, εντός ή εκτός του πλαισίου του ποινικού δικαίου.
2. Για να καθορίσει εάν μπορεί να παράσχει τις πληροφορίες που ζητούνται με αίτηση, το κράτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση εφάρμοζα τις διατάξεις περί παραγραφής που ισχύουν δυνάμει της νομοθεσίας του αιτούντος κράτους.
3. Το κράτος στο οποίο υποβάλλεται ή αίτηση παρέχει πληροφορίες εφόσον το αιτούν κράτος έχει εύλογες υπόνοιες ότι η συμπεριφορά αποτελεί φορολογική απάτη ή παρόμοια περίπτωση. Η εύλογη υπόνοια φορολογικής απάτης ή παρόμοιας περίπτωσης του αιτούντος κράτους μπορεί να βασίζεταισε:

α) έγγραφα, επικυρωμένα ή μη, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε επαγγελματικά έγγραφα, λογιστικά βιβλία ή πληροφορίες για τραπεζικό λογαριασμό
β) πληροφορίες από μαρτυρία του φορολογουμένου
γ) πληροφορίες που προέρχονται από πληροφοριοδότη ή από άλλο τρίτο πρόσωπο οι οποίες έτυχαν ανεξάρτητης επιβεβαίωσης ή μπορεί να είναι άλλωςαξιόπιστες ή
δ) έμμεσες αποδείξεις.
4. Η αρμόδια αρχή του αιτούντος κράτους παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία στην αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση όταν ζητεί τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία προκειμένου να καταδείξει την προβλέψιμη σημασία των πληροφοριών ως προς τηναίτηση:
α) τα στοιχεία ταυτότητος του προσώπου που αποτελεί αντικείμενο εξέτασης ή έρευνας β) διευκρινίσεις σχετικά με τις ευκταίες πληροφορίες καθώς και το είδος και τη μορφή υπό την οποία το αιτούν κράτος επιθυμεί να λάβει τις πληροφορίες από το κράτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση
γ) το φορολογικά στόχο, για τον οποίο απαιτούνται οι πληροφορίες
δ) τους λόγους για τους οποίους θεωρείται ότι οι αιτούμενες πληροφορίες βρίσκονται στο κράτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση ή στην κατοχή ή τον έλεγχο προσώπου που υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους στο οποίουποβάλλεται η αίτηση
ε) εφόσον είναι γνωστά, το όνομα και η διεύθυνση κάθε προσώπου που εικάζεται ότι έχει στην κατοχή του τις αιτούμενες πληροφορίες
στ) δήλωση που βεβαιώνει ότι η αίτηση είναι σύμφωνη με τις νομικές και διοικητικές πρακτικές του αιτούντος κράτους, ότι εάν οι αιτούμενες πληροφορίες ενέπιπταν στη δικαιοδοσία του αιτούντος κράτους η αρμόδια αρχή του αιτούντος κράτους θα ήταν σε θέση να λάβει τις πληροφορίες αυτές δυνάμει της νομοθεσίας του αιτούντος κράτους ή στο πλαίσιο των συνήθων διοικητικών πρακτικών και ότι η αίτηση συμφωνεί με τηνπαρούσα συμφωνία
ζ) δήλωση που βεβαιώνει ότι το αιτούν κράτος εξάντλησε όλα τα διαθέσιμα μέσα στο ίδιο το έδαφός του προκειμένου να λάβει τις πληροφορίες, εκτός από εκείνες που θα δημιουργούσαν δυσανάλογες δυσχέρειες.
1. Η αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση διαβιβάζει τις αιτούμενες πληροφορίες, το συντομότερο δυνατό, στο αιτούν κράτος.
2. Ο Άγιος Μαρίνος αρχίζει διμερείς διαπραγματεύσεις με κάθε κράτος μέλος για να καθορίσει ξεχωριστές κατηγορίες των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις «παρόμοιες περιπτώσεις» σύμφωνα με τη διαδικασία φορολόγησης που εφαρμόζουν αυτά τα κράτη.

'Aρθρο 14 Εμπιστευτικότητα
Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται από ένα συμβαλλόμενο μέρος στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές και αποκαλύπτονται μόνο στα πρόσωπα ή στις αρχές (συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων και των διοικητικών οργάνων) που υπάγονται στη δικαιοδοσία του συμβαλλομένου μέρους που είναι επιφορτισμένο με την αξιολόγηση ή τη συλλογή τους, την επιβολή της εφαρμογής ή την άσκηση δίωξης σε σχέση με αυτές ή την υποβολή προσφυγών σε σχέση με τη φορολογία που καλύπτει η παρούσα συμφωνία Τα εν λόγω άτομα και οι αρχές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές μόνο για τους σκοπούς αυτούς. Δύνανται να κοινολογούν τις πληροφορίες σε δημόσιες διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου ή σε δικαστικές αποφάσεις. Οι πληροφορίες μπορούν να κοινολογούνται σε άλλο πρόσωπο, φορέα ή αρχή ή σε άλλο οργανισμό μόνο μετά από ρητή γραπτή συμφωνία της αρμόδιας αρχής του συμβαλλομένου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
'Aρθρο 15 Διαβουλεύσεις καιεπανεξέταση
1. Εάν προκύψει διαφωνία μεταξύ της αρμόδιας αρχής του Αγίου Μαρίνου και μιας ή
περισσοτέρων από τις άλλες αρμόδιες αρχές που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, καταβάλλουν προσπάθεια να την επιλύσουν με αμοιβαία συμφωνία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεών τους. Όσον αφορά τα προβλήματα ερμηνείας, η Επιτροπή λαμβάνει ενδεχομένως μέρος στις διαβουλεύσεις, εφόσον το ζητήσει μία από τις αρμόδιες αρχές που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη διεξάγουν διαβουλεύσεις μεταξύ τους τουλάχιστον κάθε τρία έτη ή εφόσον το ζητήσει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη με σκοπό να εξετάσουν και, εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη το κρίνουν απαραίτητο, να βελτιώσουν την τεχνική λειτουργία της συμφωνίας και να αξιολογήσουν τις διεθνείς εξελίξεις. Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται εντός μηνός από την αίτηση ή το ταχύτερο δυνατόν σε επείγουσες περιπτώσεις.
3. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις για να εξετάσουν κατά πόσο είναι απαραίτητες οι τροποποιήσεις της συμφωνίας, λαμβανομένων υπόψη των διεθνών εξελίξεων.
4. Μόλις υπάρξει επαρκής εμπειρία από την πλήρη εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις για να εξετάσουν κατά πόσον είναι απαραίτητες οι τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας λαμβανομένων υπόψη των διεθνών εξελίξεων.
5. Για τους σκοπούς των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνονται μεταξύ τους για τις πιθανές εξελίξεις που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Περιλαμβάνεται επίσης κάθε σχετική συμφωνία μεταξύ τωνσυμβαλλομένων μερώνκαι τρίτου κράτους.

'Aρθρο 16 Υπογραφή, έναρξη ισχύος και καταγγελία
1. Η παρούσα συμφωνία πρέπει να κυρωθεί ή να εγκριθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες. Τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών. Η συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δευτέρου μήνα μετά τηντελευταία κοινοποίηση.
2. Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των συνταγματικών απαιτήσεών της όσον αφορά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών και με την επιφύλαξη του 'Aρθρου 17, ο Άγιος Μαρίνος θέτει σε εφαρμογή την παρούσα συμφωνία από την 1η Ιουλίου 2005 και απευθύνει σχετική κοινοποίηση στηνΚοινότητα.
3. Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.
4. Έκαστο συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή προειδοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Στην περίπτωση αυτή, η συμφωνία παύει να ισχύει δώδεκα μήνες μετά τηνεπίδοση της προειδοποίησης.

'Aρθρο 17 Εφαρμογή και αναστολή της εφαρμογής

1. Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας εξαρτάται από την έγκριση και την εφαρμογή από τα εξαρτημένα ή συνδεδεμένα εδάφη των κρατών μελών που αναφέρονται στην έκθεση του Συμβουλίου (Οικονομικά και Δημοσιονομικά θέματα) στο Ευρωπαϊκά Συμβούλιο της Σάντα Μαρία ντε Φέιρα, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2000, καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ελβετική Συνομοσπονδία, την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν και το Μονακό, αντίστοιχα, μέτρων που είναι σύμφωνα ή ισοδύναμα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία ή στην παρούσα συμφωνία.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν, με κοινή συμφωνία, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο 'Aρθρο 16 παράγραφος 2, κατά πόσον ο όρος που τίθεται στην προαναφερόμενη παράγραφο πληρούται όσον αφορά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος των σχετικών μέτρων στις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες και στα εξαρτημένα ή συνδεδεμένα εδάφη. Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν ότι δεν πληρούται ο όρος, ορίζουν, με κοινή συμφωνία, νέα ημερομηνία για τους σκοπούς του 'Aρθρου 16 παράγραφος 2.
3. Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ή μερών αυτής δύναται να ανασταλεί με άμεση ισχύ από έκαστο συμβαλλόμενο μέρος μέσω κοινοποίησης στο άλλο μέρος, εφόσον η οδηγία ή μέρος της οδηγίας παύει να ισχύει είτε προσωρινά είτε μόνιμα σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο ή σε περίπτωση που κράτος μέλος αναστείλει την εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας του.
4. Οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να αναστείλει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας μέσω κοινοποίησης στο άλλο μέρος σε περίπτωση που είναι τα τρίτα κράτη ή τα εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παύσουν στη συνέχεια να εφαρμόζουν τα μέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. Η αναστολή της εφαρμογής πραγματοποιείται το νωρίτερο δύο μήνες μετά την κοινοποίηση. Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας αποκαθίσταται μόλις αποκατασταθούν και τα μέτρα

'Aρθρο 18 Απαιτήσεις καιτελική ρύθμιση
1. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας ή αναστολής της εφαρμογής της είτε πλήρως είτε εν μέρει, οι απαιτήσεις των φυσικών προσώπων σύμφωνα με το 'Aρθρο 10 δεν επηρεάζονται.
2. Σ' αυτή την περίπτωση, ο Άγιος Μαρίνος καταρτίζει λογαριασμό κλεισίματος έως το τέλος της διάρκειας ισχύος της παρούσας συμφωνίας και πραγματοποιεί τελική πληρωμή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

'Aρθρο 19 Εδαφικό πεδίοεφαρμογής
Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου, στο έδαφος του Αγίου Μαρίνου υπό τους όρους που προβλέπει ησυνθήκη αυτή.
'Aρθρο 20 Παραρτήματα

1. Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας.
2. Ο κατάλογος των αρμοδίων αρχών που περιέχεται στο παράρτημα Ι μπορεί να τροποποιηθεί με απλή κοινοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος από τον Άγιο Μαρίνο, όσον αφορά την αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο α) του εν λόγω παραρτήματος και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσοναφορά τις άλλες αρχές.

Ο κατάλογος των εξομοιουμένων οντοτήτων που περιέχεται στο παράρτημα II μπορεί να τροποποιηθεί με αμοιβαία συμφωνία.
'Aρθρο 21
1. Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα στις γλώσσες αυτές είναι εξίσου αυθεντικά.
2. Η γνησιότητα του κειμένου στη μαλτέζικη γλώσσα επιβεβαιώνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη βάσει ανταλλαγής επιστολών. Είναι εξίσου αυθεντικό με το κείμενο στις γλώσσες που αναφέρονται στηνπαράγραφο 1.

ΣΕΠΙΣΤΩΣΗΤΩΝΑΝΩΤΕΡΩ, οιυπογράφοντες πληρεξούσιοιέθεσαντηνυπογραφήτους κάτωαπότηνπαρούσασυμφωνία.
ΈγινεστιςΒρυξέλλες, στιςεφτάΔεκεμβρίουδύοχιλιάδεςτέσσερα.
Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ŭhenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vãrdã Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részérðl Ghall- Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Per la Reppublica di San Marino
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι «αρμόδιες αρχές» των συμβαλλομένων μερών είναι: α) στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου: Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος
β) στο Βασίλειο του Βελγίου: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος γ) στην Τσεχική Δημοκρατία: Ministr financi ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος δ) στο Βασίλειο τηςΔανίας: Skatteministeren ήεξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ε) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: Der Bundesminister der Finanzen ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος στ) στη Δημοκρατία της Εσθονίας: Rahandusminister ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ζ) στην Ελληνική Δημοκρατία: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος η) στο Βασίλειο της Ισπανίας: El Ministro de Economia y Hacienda ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θ) στη Γαλλική Δημοκρατία: Le Ministre chargé du budget ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ι) στην Ιρλανδία: The Revenue Commissioners ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους
ια) στην Ιταλική Δημοκρατία: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ιβ) στηνΚυπριακή Δημοκρατία: ΟΥπουργόςΟικονομικώνήεξουσιοδοτημένοςεκπρόσωπος
ιγ) στη Δημοκρατία τηςΛεττονίας: Finanšu ministrs ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ιδ) στη Δημοκρατία τηςΛιθουανίας: Finansų ministras ήεξουσιοδοτημένοςεκπρόσωπος ιε) στο Μεγάλο Δουκάτοτου Λουξεμβούργου: Le Ministre des Finances ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, ωστόσο, γιατην εφαρμογή του 'Aρθρου 12 η αρμόδια αρχή είναι « le Procureur Général d’ État luxembourgeois»
ιστ) στηΔημοκρατία τηςΟυγγαρίας: Α pénzügyminiszter ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ιζ) στη ΔημοκρατίατηςΜάλτας: Il-Ministru responsabbli ghall-Finanzi ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ιη) στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών: De Minister van Financiën ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ιθ) στη Δημοκρατία της Αυστρίας: Der Bundesminister für Finanzen ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κ) στη Δημοκρατίατης Πολωνίας: Μinister Finansów ήεξουσιοδοτημένοςεκπρόσωπος κα) στην Πορτογαλική Δημοκρατία: ΟΜinistro das Finanças ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κβ) στη Δημοκρατία τηςΣλοβενίας: Μinister za financií ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κγ) στη Σλοβακική Δημοκρατία: Μinister financií ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος
κδ) στη Δημοκρατία της Φινλανδίας: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κε) στο Βασίλειο της Σουηδίας: Chefen för Finansdepartementet ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κσι) στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας και στα ευρωπαϊκά
εδάφη για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το Ηνωμένο Βασίλειο: The Commissioners of Inland Revenue ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους και η αρμόδια αρχή του Γιβραλτάρ, την οποία ορίζει το Ηνωμένο Βασίλειο με βάση τις συμφωνηθείσες ρυθμίσεις σχετικά με τις αρχές του Γιβραλτάρ στο πλαίσιο των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των σχετικών συμφωνιών που γνωστοποιήθηκαν στα κράτη μέλη και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Απριλίου 2000, αντίγραφο των οποίων κοινοποιεί στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,και που ισχύουν για την παρούσα συμφωνία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΝ «ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»
Για τους σκοπούς του 'Aρθρου 11 της παρούσας συμφωνίας, οι ακόλουθοι οργανισμοί θεωρούνται ως «εξομοιούμενοι προς δημόσια αρχή ή των οποίων ο ρόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη»:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙΕΝΤΟΣΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ:
Bέλγιο -Vlaams Gewest (φλαμανδική περιοχή) -Région wallonne (περιοχή της Βαλλονίας) -Région bruxelloise/Brussels Gewest) (περιοχή των Βρυξελλών Πρωτευούσης) -Communauté française (γαλλική κοινότητα) -Vlaamse Gemeenschap (φλαμανδική κοινότητα) -Deutschsprachige Gemeinschaft (γερμανόφωνη κοινότητα)
Ισπανία
-Xunta de Galicia (κυβέρνηση τηςαυτόνομης περιφέρειας τηςΓαλικίας) -Junta de Andalucía (κυβέρνηση της αυτόνομης κοινότητας της Ανδαλουσίας) -Junta de Extremadura (κυβέρνηση της αυτόνομης κοινότητας τηςΕξτρεμαδούρας) -Junta de Castilla-La Mancha (κυβέρνηση της αυτόνομης κοινότητας της Καστίλης-Λαμάντσα) -Junta de Castilla - León (κυβέρνηση της αυτόνομης κοινότητας τηςΚαστίλης -Λεόν) -Gobierno Foral de Navarra (κυβέρνηση ειδικού νομικού καθεστώτος της Ναβάρας) -Govern de les Illes Balears (κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων) -Generalitat de Catalunya (κυβέρνηση της Καταλονίας) -Generalitat de Valencia (κυβέρνηση της Βαλένσιας) -Diputación General de Aragón (κυβέρνηση της Αραγκόν) -Gobierno de las Islas Canarias (κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων) -Gobierno de Murcia (κυβέρνηση της Μουρθίας) -Gobierno de Madrid (κυβέρνηση της Μαδρίτης) -Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (κυβέρνηση τηςαυτόνομης
κοινότητας της χώρας των Βάσκων) -Diputación Foral de Guipúzcoa (επαρχιακό συμβούλιο του Γκουϊπούσκοα) -Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (επαρχιακό συμβούλιο της Βισκαϊκής) -Diputación Foral de Alava (επαρχιακό συμβούλιο της Άλαβα) -Ayuntamiento de Madrid (Δήμος της Μαδρίτης) -Ayuntamiento de Barcelona (Δήμος της Βαρκελώνης) -Cabildo Insular de Gran Canaria (Συμβούλιο της Νήσου Γκραν Κανάρια) -Cabildo Insular de Tenerife (Συμβούλιο της Νήσου Τενερίφης) -Instituto de Crédito Oficial (πιστωτικό δημόσιο Ίδρυμα) -Instituto Catalán de Finanzas (χρηματοδοτικό ίδρυμα της Καταλονίας) -Instituto Valenciano de Finanzas (χρηματοδοτικό ίδρυμα της Βαλένσιας)
Ελλάδα
-Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (National Telecommunications Organisation) -Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (National Railways Organisation) -Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Public Electricity Company)
Γαλλία
-La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Tαμείο απόσβεσης κοινωνικού χρέους) -L'Agence française de développement (AFD) (γαλλικός οργανισμός ανάπτυξης) -Réseau Ferré de France (RFF) (δίκτυο σιδηροδρόμων της Γαλλίας) -Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (εθνικό ταμείο αυτοκινητοδρόμων) -Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (κρατική περίθαλψη, νοσοκομεία των Παρισίων) -Charbonnages de France (CDF) (ανθρακωρυχεία της Γαλλίας)
-Entreprise minière et chimique (EMC) (μεταλλευτική και χημική επιχείρηση)
Iταλία
-Περιφέρειες -Επαρχίες -Δήμοι -Cassa Depositi e Prestiti (Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων)
Λετονία
-Pašvaldības (τοπικές αρχές)
Πολωνία
-gminy (κοινότητες) -powiaty (περιφέρειες) -województwa (επαρχίες) -związki gmin (ενώσεις κοινοτήτων) -związki powiatów (ενώσεις περιφερειών) -związki województw (ένωση επαρχιών) -miasto stołeczne Warszawa (πρωτεύουσα – πόλη τηςΒαρσοβίας) -Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Οργανισμός για την αναδιάρθρωση και τον
εκσυγχρονισμό της γεωργίας) -Agencja Nieruchomości Rolnych (Γραφείο γεωργικής ιδιοκτησίας)
Πορτογαλία
-Região Autónoma da Madeira (αυτόνομη περιοχή της Μαδέρας) -Região Autónoma dos Açores (αυτόνομη περιοχή των Αζορών) -Δήμοι
Σλοβακία
-mestá a obce (δήμοι και κοινότητες) -Železnice Slovenskej republiky (Σλοβακική εταιρεία σιδηροδρόμων) -Štátny fond cestného hospodárstva (Κρατικό ταμείο διαχείρισης οδικού δικτύου) -Slovenské elektrárne (Σλοβακικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής) -Vodohospodárska výstavba (Εταιρεία ορθολογικής χρήσης των υδάτων)
ΔΙΕΘΝΕΙΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:
-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης -Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων -Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης -Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης -Παγκόσμια Τράπεζα /ΔΤΑΑ / ΔΝΤ -ΔιεθνήςΟργανισμόςΧρηματοδότησης -Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης -Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης -EΥΡΑΤΟΜ -Ευρωπαϊκή Κοινότητα -Χρηματοδοτική Συνεργασία για την Ανάπτυξη των Άνδεων (CAF) -Ευρωπαϊκή εταιρεία για τη Χρηματοδότηση σιδηροδρομικού υλικού -Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα -Επενδυτική Τράπεζα των Βορειοευρωπαϊκών χωρών -Αναπτυξιακή Τράπεζα της Καραϊβικής
Οι διατάξεις του 'Aρθρου 11 δεν θίγουν τυχόν διεθνείς υποχρεώσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αναλάβει έναντι των προαναφερόμενων διεθνών οργανισμών.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ:
Οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
1 Ο οργανισμός θεωρείται σαφώς ως δημόσιος σύμφωνα με τα εθνικά κριτήρια.
2 Ο δημόσιος αυτός οργανισμός δραστηριοποιείται εκτός του εμπορικού τομέα, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί ομάδα κοινωφελών δραστηριοτήτων παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες εκτός του εμπορικού τομέα και ελέγχεται όντως από τη γενική κυβέρνηση.
3 Ο δημόσιος αυτός οργανισμός εκδίδει τακτικά και μεγάλα ομολογιακά δάνεια.
4 Το συγκεκριμένο κράτος είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι ο δημόσιος αυτός οργανισμός δεν θα προβεί σε πρόωρη εξόφληση σε περίπτωση ρητρών αποζημίωσης του επενδυτή.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβάκικης Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειου Ιρλανδίας καιη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής αποκαλούμενη «Κοινότητα», ΤΟ ΒΑΣΙΛΕ10 ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕ1Ο ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ, εφεξής αποκαλούμενη «Άγιος Μαρίνος»,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Όταν συνήφθη συμφωνία που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (εφεξής «η οδηγία»), η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το Βασίλειο του Βελγίου,ηΤσεχικήΔημοκρατία, το Βασίλειο τηςΔανίας, ηΟμοσπονδιακήΔημοκρατίατηςΓερμανίας, ηΔημοκρατία της Εσθονίας, η Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιρλανδία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λεττονίας, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της Ουγγαρίας, η Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου υπόγραψαν το παρόν μνημόνιο συμφωνίας που συμπληρώνει την παρούσασυμφωνία.
1. Οι υπογράφοντες το παρόν μνημόνιο συμφωνίας θεωρούν ότι η συμφωνία μεταξύ του Αγίου Μαρίνου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία αποτελεί μια αποδεκτή και ισορροπημένη συμφωνία η οποία διασφαλίζει τα συμφέροντα αμφότερων των συμβαλλομένων μερών. Συνεπώς, εφαρμόζουν τα συμφωνηθέντα μέτρα με καλή πίστη και δεν θα ενεργήσουν μονομερώς για να υπονομεύσουν αδικαιολόγητα την παρούσα συμφωνία. Εάν διαπιστωθεί σημαντική διαφορά μεταξύ του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, όπως εκδόθηκε στις 3 Ιουνίου 2003 (οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου) και του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας,ιδίως όσον αφορά το 'Aρθρο 4 και το 'Aρθρο 6 της συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη αρχίζουν αμέσως διαβουλεύσεις σύμφωνα με το 'Aρθρο 15 παράγραφος 1 της συμφωνίας για να διασφαλισθεί ότι διατηρούνται τα ισοδύναμα μέτρα που προβλέπονται στη συμφωνία. Οι υπογράφοντες το παρόν μνημόνιο συμφωνίας επισημαίνουν ότι ο ορισμός της φορολογικής απάτης για τους σκοπούς του 'Aρθρου 13 της συμφωνίας αφορά μόνο τις ανάγκες σε θέματα φορολόγησης των αποταμιεύσεων στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και ουδόλως επηρεάζει εξελίξεις ή/και αποφάσεις σχετικά με τη φορολογική απάτη σεάλλες περιστάσεις και σε άλλα φόρα.
2. Κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στην οδηγία, η Κοινότητα αρχίζει συζητήσεις με άλλα σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα με σκοπό την προώθηση της υιοθέτησης από αυτούς τους οργανισμούς μέτρων ισοδύναμων με εκείνα που εφαρμόζει η Κοινότητα.
3. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Άγιος Μαρίνος επιθυμεί να ενσωματωθεί περαιτέρω στο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον, και ότι θεωρεί επομένως την πλήρη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα ως ενδεδειγμένη και ευκταία, ο Άγιος Μαρίνος και η Κοινότητα προβαίνουν σε διαβουλεύσεις, το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να καθορίσουν τους όρους για την επίτευξη της αμοιβαίας αναγνώρισης των προληπτικών μέτρων και συστημάτων των αντίστοιχων μερών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων. Προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στους ενδιαφερομένους τομείς, η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου δεσμεύεται, στο πλαίσιο αυτό, να υιοθετήσει και να εφαρμόσει στους σχετικούς επιχειρηματικούς τομείς το σχετικό υφιστάμενο και μελλοντικό «κοινοτικό κεκτημένο», συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προληπτικών κανόνων και της εποπτείας των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών του Αγίου Μαρίνου. Κάθε ενδεχόμενη συμφωνία στον τομέα αυτό μπορεί επίσης να προβλέπει ότι ο Άγιος Μαρίνος δεσμεύεται να εφαρμόσει και άλλους σχετικούς κοινοτικούς κανόνες, τόσο ισχύοντες όσο και μελλοντικούς, παραδείγματος χάριν σεθέματαανταγωνισμού καιφορολογίας.
4. Στο αυτό πλαίσιο εμβάθυνσης των σχέσεων, η σύναψη φορολογικών συμφωνιών με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφεξής αποκαλούμενα «κράτη μέλη» και η δέσμευση του Αγίου Μαρίνου να διασφαλίσει, σ’αυτό το πλαίσιο, ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ θα ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική και φορολογική συνεργασία. Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Άγιος Μαρίνος, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις μεταξύ του Αγίου Μαρίνου και των κρατών μελών με στόχο την κατάργηση ή τη μείωση, σε διμερή βάση, της διπλής φορολογίας όσον αφορά διάφορες μορφές εισοδημάτων.
5. Η Κοινότητα και ο Άγιος Μαρίνος προβαίνουν επίσης σε διαβουλεύσεις προκειμένου να:
καθορίσουν τρόπους απλούστευσης των διαδικασιών που καθορίζονται στη συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης. Ως προς αυτό, ο Άγιος Μαρίνος προτίθεται να θεσπίσει ηλεκτρονικές διαδικασίες παρόμοιες με εκείνες του συστήματος ΙΝΤRΑSΤΑΤ,
εξετάσουν καλύτερα τις υφιστάμενες δυνατότητες πρόσβασης για τους υπηκόους και τις επιχειρήσεις του Αγίου Μαρίνου στα κοινοτικά προγράμματα και τις δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Συνετάχθη στις Βρυξέλλες στις 7 Δεκεμβρίου 2004 σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική,δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική,πολωνική, πορτογαλική, σουηδική, σλοβακική, σλοβενική καί φινλανδική γλώσσα, και τα κείμενα σε όλες αυτέςτιςγλώσσεςείναι εξίσουαυθεντικά,
Ηγνησιότητα του κειμένου στη μαλτέζικη γλώσσα επιβεβαιώνεται από τους υπογράφοντες βάσει ανταλλαγής επιστολών. Είναι εξίσου αυθεντικά με τα κείμενα στις γλώσσες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
(Υπογραφές)
Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien
Za Českou republiku På Kongeriget Danmarks vegne Für die Bundesrepublik Deutschland Eesti Vabariigi nimel
Για τηνΕλληνική Δημοκρατία Por el Reino de Espaňa Pour la République française Thar cheann Na hÉireann
For Ireland Per la Repubblica italiana
Για τηνΚυπριακήΔημοκρατία Latvijas Republikas vărd Lietuvos Respublikos vardu Pour le Grand-Duché de Luxembourg A Magyar Köztársaság részérðl Ghar-Republikka ta’ Malta Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ŭhenduse nimel Για τηνΕυρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vãrdã Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részérðl Ghall- Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar
Per la Repubblica di San Marino
'Aρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,της δε Συμφωνίας που κυρώνεται από την 1η Ιουλίου 2005 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του 'Aρθρου 17 αυτής.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ωςνόμουτου Κράτους.
Αθήνα, 21 Ιουνίου2005 ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
Απόφαση Συμβουλίου 14583/04 της 23ης Noεμβρίου 2004 (FISC 224 /SM 7)
AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SAN MARINO PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/ECON TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS
THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as "Community",
and
THE REPUBLIC OF SAN MARINO, hereinafter referred to as San Marino,
both hereinafter referred to as "Contracting Party" or "Contracting Parties" ,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
ARTICLE 1 Aim
1. The purpose of this Agreement between the Community and San Marino is to consolidate and extend the existing close relations between the two Contracting Parties by establishing measures equivalent to those laid down in the Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments made to beneficial owners, individuals, resident for tax purposes in a Member State of the European Community, hereinafter referred to as the Directive.
2. San Marino shall take the necessary measures and specifically provide for provisions on procedures and penalties, to ensure that the tasks necessary for the implementation of this Agreement are carried out by paying agents established within its territory, irrespective of the place of establishment of the debtor of the debt-claim producing the interest.

ARTICLE 2 Definition of beneficial owner
1. For the purposes of this Agreement, "beneficial owner" shall mean any individual who receives an interest payment or any individual for whom an interest payment is secured, unless such individual provides evidence that it was not received or secured for his or her own benefit, that is to say that:
(a) he or she acts as a paying agent within the meaning of Article 4, or
(b) he or she acts on behalf of a legal person, an investment fund or a comparable or equivalent body for common investments in securities, or
(c) he or she acts on behalf of another individual who is the beneficial owner and discloses to the paying agent the identity of that beneficial owner in accordance with Article 3.

2. Where a paying agent has information suggesting that the individual who receives an interest payment or for whom an interest payment is secured may not be the beneficial owner, and where neither paragraph 1(a) nor 1(b) applies to that individual, that agent shall take reasonable steps to establish the identity of the beneficial owner in accordance with Article 3. If the paying agent is unable to identify the beneficial owner, that agent shall treat the individual in question as the beneficial owner.
ARTICLE 3 Identity and residence of beneficial owners
In order to establish the identity and residence of the beneficial owner as defined in Article 2, the paying agent shall keep a record of the family name, the first name and the data concerning the address and residence status in accordance with the Republic of San Marino Law against usury and money-laundering. For contractual relations entered into, or transactions carried out in the absence of contractual relations, on or after 1 January 2004, for individuals presenting a passport or official identity card issued by a Member State of the European Union, hereinafter referred to as "Member State", who declare themselves to be resident in a State other than a Member State or San Marino, residence shall be established by means of a tax residence certificate issued by the competent authority of the State in which the individual claims to be resident. Failing the presentation of such a certificate, the Member State which issued the passport or other official identity document shall be considered the State of residence.
ARTICLE 4 Definition of paying agent
For the purposes of this Agreement, "paying agent" in San Marino shall mean banks under San Marino banking law, as well as economic operators including natural and legal persons resident or established in San Marino, partnerships and permanent establishments of foreign companies, which, even occasionally, accept, hold, invest or transfer assets of third parties or merely pay or secure interests in the course of their business.
ARTICLE 5 Definition of competent authority
1. For the purposes of this Agreement the "competent authorities of the Contracting Parties" shall mean those listed in Annex I.
2. The competent authorities of States not included in the Contracting Parties shall mean those authorities of such States which are competent for the purposes of bilateral or multilateral conventions, or, failing that, which are competent to issue certificates of residence for tax purposes.

ARTICLE 6 Definition of interest payment
1. For the purposes of this Agreement, "interest payment" means:
(a) interest paid, or credited to an account, relating to debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures; penalty charges for late payments shall not be regarded as interest payments;
(b) interest accrued or capitalised at the sale, refund or redemption of the debt-claims referred to in (a);
(c) income deriving from interest payments either directly or through an entity referred to in Article 4(2) of the Directive, distributed by :
(i) undertakings for collective investment or comparable or equivalent bodies for common investments in securities established within the territories referred to in Article 19,
(ii) an entity domiciled in a Member State, which exercises the option under Article 4(3) of the Directive and informs the paying agent of this fact,

(iii) undertakings for collective investment or comparable or equivalent bodies for common investment in securities established outside the territories referred to in Article 19;

(d) income realised upon the sale, refund or redemption of shares or units in the following undertakings and entities, if they invest directly or indirectly via other undertakings for collective investment or entities referred to below more than 40% of their assets in debt-claims as referred to in (a):
(i) undertakings for collective investment or comparable or equivalent bodies for common investments in securities established within the territories referred to in Article 19,
(ii) an entity domiciled in a Member State, which exercises the option under Article 4(3), of the Directive and informs the paying agent of this fact,

(iii) undertakings for collective investment or comparable or equivalent bodies for common investment in securities established outside the territories referred to in Article 19.
However, San Marino shall have the option of including income mentioned under (d) in the definition of interest only to the extent that such income corresponds to gains directly or indirectly deriving from interest payments within the meaning of (a) and (b).
2. As regards paragraphs 1(c) and (d), when a paying agent has no information concerning the proportion of the income which derives from interest payments, the total amount of the income shall be considered an interest payment.
3. As regards paragraph 1(d), when a paying agent has no information concerning the percentage of the assets invested in debt-claims or in shares or units as defined in that paragraph, that percentage shall be considered to be above 40%. Where that agent cannot determine the amount of income realised by the beneficial owner, the income shall be deemed to correspond to the proceeds of the sale, refund or redemption of the shares or units.
4. As regards paragraphs 1(b) and (d), San Marino shall have the option of requiring paying agents in its territory to annualise the interest over a period of time which may not exceed one year, and treating such annualised interest as an interest payment even if no sale, redemption or refund occurs during that period.
5. By way of derogation from paragraphs 1(c) and (d), San Marino shall have the option of excluding from the definition of interest payment any income referred to in those paragraphs from undertakings or entities established within its territory where the investment in debt-claims referred to in paragraph 1(a) of such entities has not exceeded 15% of their assets. The exercise of such option by San Marino, once notified to the other Contracting Party, shall be binding on both Contracting Parties.
6. The percentage referred to in paragraph 1(d) and paragraph 3 shall after 31 December 2010 be 25%.
7. The percentages referred to in paragraph 1(d) and in paragraph 5 shall be determined by reference to the investment policy as laid down in the fund rules or instruments of incorporation of the undertakings or entities concerned and, failing which, by reference to the actual composition of the assets of the undertakings or entities concerned.

ARTICLE 7 Withholding tax
1. Where the beneficial owner is resident in a Member State, San Marino shall levy a withholding tax at a rate of 15% during the first three years from the date of application of this Agreement, 20% for the subsequent three years and 35% thereafter.
2. The paying agent shall levy withholding tax as follows:

(a) in the case of an interest payment within the meaning of Article 6(1)(a): on the amount of interest paid or credited;
(b) in the case of an interest payment within the meaning of Article 6(1)(b) or (d): on the amount of interest or income referred to in those paragraphs or by a levy of equivalent effect to be borne by the recipient on the full amount of the proceeds of the sale, redemption or refund;
(c) in the case of an interest payment within the meaning of Article 6(1)(c): on the amount of income referred to in that paragraph;
(d) where San Marino exercises the option under Article 6(4): on the amount of annualised interest.

1. For the purposes of paragraph 2(a) and (b), withholding tax is levied pro rata to the period of holding of the debt-claim by the beneficial owner. When the paying agent is unable to determine the period of holding on the basis of information in its possession, it shall treat the beneficial owner as having held the debt-claim throughout its period of existence unless he provides evidence of the date of acquisition.
2. Taxes other than that provided for in this Agreement on the same interest payment, and in particular the withholding taxes levied by San Marino on San Marino's source interest income, shall be credited against the amount of the withholding tax calculated in accordance with this article.
3. The imposition of withholding tax by the paying agent located in the Republic of San Marino shall not preclude the Member State of residence for tax purposes of the beneficial owner from taxing the income in accordance with its domestic law. In cases where a taxpayer declares his or her interest income obtained from a paying agent located in San Marino to the tax authorities in the Member State of his or her residence , that interest income shall be subject to taxation there at

the same rates as those applied to interest earned domestically.
ARTICLE 8 Revenue sharing
1. San Marino shall retain 25% of its revenue from the withholding tax referred to in Article 7 and transfer 75% of the revenue to the Member State of residence of the beneficial owner of the interest payment.
2. Such transfers shall take place in one instalment per Member State at the latest within a period of 6 months following the end of the tax year of San Marino.
3. San Marino shall take the necessary measures to ensure the proper functioning of the revenue sharing system.

ARTICLE 9 Voluntary disclosure
1. San Marino shall provide for a procedure which allows the beneficial owner as defined in Article 2 to avoid the withholding tax referred to in Article 7 by expressly authorising his paying agent established in San Marino to report the interest payments to the competent authority of that State. Such authorisation shall cover all interest payments made to, or secured for the immediate benefit of, the beneficial owner by that paying agent.
2. The minimum amount of information to be reported by the paying agent in case of express authorisation by the beneficial owner shall consist of:

(a) the identity and residence of the beneficial owner established in accordance with Article 3 of this Agreement, supplemented, when available, by the tax identification number allocated by the Member State where the beneficial owner has his or her residence;
(b) the name and address of the paying agent;
(c) the account number of the beneficial owner or, where there is none, identification of the debt-claim giving rise to the interest, and
(d) the amount of the interest payment established in accordance with Article 6 of this Agreement.

3. The competent authority of San Marino shall communicate the information referred to in paragraph 2 to the competent authority of the Member State of residence of the beneficial owner. Such communications shall be automatic and shall take place at least once a year, within 6 months following the end of the tax year in San Marino, for all interest payments made during that year.
ARTICLE 10 Elimination of double taxation
1. The Member State of residence for tax purposes of thebeneficial owner shall ensure the elimination of any double taxation which might result from the imposition of the withholding tax referred to in Article 7, in accordance with the provisions of paragraphs 2 and 3.

1. If interest received by a beneficial owner has been subject to the withholding tax referred to in Article 7 in San Marino, the Member State of residence for tax purposes of the beneficial owner shall grant him or her a tax credit equal to the amount of the tax withheld, in accordance with its national law. Where this amount exceeds the amount of tax due in accordance with its national law on the total amount of the interest payment which has been subject to the withholding tax referred to in Article 7, the Member State of residence for tax purposes of the beneficial owner shall repay to him or her the excess amount of tax withheld.
2. If, in addition to the withholding tax referred to in Article 7, interest received by a beneficial owner has been subject to any other type of withholding tax and the Member State of residence for tax purposes of the beneficial owner grants a tax credit for such withholding tax in accordance with its national law or double taxation conventions, such other withholding tax shall be credited before the procedure in paragraph 2 is applied.
3. The Member State of residence for tax purposes of the beneficial owner may replace the tax credit mechanism referred to in paragraphs 2 and 3 by a refund of the withholding tax referred to in Article 7.

ARTICLE 11 Transitional provisions for negotiable debt securities
1. From the date of application of this Agreement for as long as at least one Member State also applies similar provisions, and until 31 December 2010 at the latest, domestic and international bonds and other negotiable debt securities which were first issued before 1 March 2001 or for which the original issuing prospectuses were approved before that date by the authorities which are competent for this purpose in the issuing State shall not be considered as debt-claims within the meaning of Article 6(1)(a), provided that no further issues of such negotiable debt securities are made on or after 1 March 2002.
However, for as long as at least one Member State also applies provisions similar to those of Article 7 of this Agreement the provisions of this Article shall continue to apply beyond 31 December 2010 in respect of such negotiable debt securities:
– which contain gross-up and early redemption clauses, and
– where the paying agent, as defined in Article 4, is established in San Marino, and
– where that paying agent pays interest directly to, or secures the payment of interest for the immediate benefit of, a beneficial owner resident in a Member State. If and when all Member States cease to apply provisions similar to those of Article 7 of this Agreement, the provisions of this Article shall continue to apply only in respect of those negotiable securities:
– which contain gross-up and early redemption clauses, and
– where the issuer's paying agent is established in San Marino, and
– where that paying agent pays interest directly to, or secures the payment of interest for the immediate benefit of, a beneficial owner resident in a Member State.

If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable debt security issued by a Government or a related entity acting as a public authority or whose role is recognised by an international Agreement (listed in Annex II to this Agreement), the entire issue of such a security, consisting of the original issue and any further issue shall be considered a debt-claim within the meaning of Article 6(1)(a).
If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable debt security issued by any other issuer not covered by the fourth subparagraph, such further issue shall be considered a debt-claim within the meaning of Article 6(1)(a).
2. This Article shall not prevent San Marino and the Member States from continuing to levy a tax on revenues deriving from the aforementioned negotiable debt-claims in paragraph 1 in accordance with their national law.
ARTICLE 12 Other withholding taxes - Relationships with other Agreements
1. This Agreement shall not preclude the parties from levying other types of withholding tax than that referred to in this Agreement in accordance with their national laws or double taxation conventions.
2. The provisions of the double taxation conventions between San Marino and the Member States shall not prevent the levying of the withholding tax for which this Agreement provides.

ARTICLE 13 Exchange of information on request
1. The competent authorities of San Marino and of any Member State shall exchange information on conduct constituting tax fraud under the laws of the requested State, or the like for income covered by this Agreement. "The like" only includes offences with the same level of wrongfulness as is the case for tax fraud under the laws of the requested State, resulting in any prejudice for the taxation interests of the requesting State. In response to a duly justified request, the requested State shall provide information with respect to the conduct that the requesting State is investigating, or may investigate, on a criminal or non criminal basis.
2. In determining whether information may be provided in response to a request, the requested State shall apply the statute of limitations applicable under the laws of the requesting State.
3. The requested State shall provide information where the requesting State has a reasonable suspicion that the conduct would constitute tax fraud or the like. The requesting State's reasonable suspicion of tax fraud or the like may be based on:
(a) documents, whether authenticated or not, and including but not limited to business records, books of account, or bank account information;
(b) testimonial information from the taxpayer;
(c) information obtained from an informant or other third person that has been independently corroborated or is otherwise likely to be credible; or
(d) circumstantial evidence.
4. The competent authority of the requesting State shall provide the following elements to the competent authority of the requested State when making a request for information under this Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:
(a) the identity of the person under examination or investigation;
(b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the requesting State wishes to receive the information from the requested State;
(c) the tax purpose for which the information is sought;
(d) grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State;
(e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;
(f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the requesting State, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting State then the competent authority of the requesting State would be able to obtain the information under the laws of the requesting State or the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;
(g) a statement that the requesting State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.
5. The competent authority of the requested State shall forward the requested information as promptly as possible to the requesting State.
6. San Marino shall enter into bilateral negotiations with each of the Member States in order to define individual categories of cases falling under "the like" in accordance with the procedure of taxation applied by those States.

ARTICLE 14 Confidentiality
Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party.
ARTICLE 15 Consultation and Review

1. If any disagreement arises between the competent authority of San Marino and one or more of the other competent authorities listed in Annex I as to the interpretation or application of this Agreement, they shall endeavour to resolve this by mutual agreement. They shall immediately notify the Commission of the European Communities and the competent authorities of the other Member States of the results of their consultations. In relation to issues of interpretation the Commission may take part in consultations at the request of any of the competent authorities listed in Annex I.
2. The Contracting Parties shall consult each other at least every three years or at the request of either Contracting Party with a view to examining and – if deemed necessary by the Contracting Parties – improving the technical functioning of the Agreement and assessing international developments. The consultations shall be held within one month of the request or as soon as possible in urgent cases.
3. On the basis of such an assessment, the Contracting Parties may consult each other in order to examine whether changes to the Agreement are necessary taking into account international developments.
4. As soon as sufficient experience of the full implementation of this Agreement is available, the Contracting Parties shall consult each other in order to examine whether changes to this Agreement are necessary taking into account international developments.
5. For the purposes of the consultations referred to in paragraphs 1, 2 and 3, the Contracting Parties shall inform each other of possible developments which could impact on the proper functioning of this Agreement. This shall also include any relevant agreement between one of the Contracting Parties and a third State.

ARTICLE 16 Signing, Entry into force and Termination
1. This Agreement requires ratification or approval by the Contracting Parties in accordance with their own procedures. The Contracting Parties shall notify each other of the completion of these procedures. The Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the last notification.
2. Subject to the fulfilment of its constitutional requirements concerning entering into international agreements and without prejudice to Article 17, San Marino shall effectively implement and apply this Agreement as from 1 July 2005 and notify the Community thereof.

3. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party.
4. Either Contracting Party may terminate this Agreement by giving notice to the other. In such a case, the Agreement shall cease to have effect twelve months after the serving of notice.
ARTICLE 17 Application and Suspension of Application
1. The application of this Agreement shall be conditional on the adoption and implementation by the dependent or associated territories of the Member States mentioned in the report of the Council (Economic and Financial Affairs) to the European Council of Santa Maria da Feira of 19 and 20 June 2000, as well as by the United States of America, the Swiss Confederation, Andorra, Liechtenstein, and Monaco, respectively, of measures which conform with or are equivalent to those contained in the Directive or in this Agreement.
2. The Contracting Parties shall decide, by common accord, at least six months before the date referred to in Article 16(2), whether the condition set out in the above paragraph will be met having regard to the dates of entry into force of the relevant measures in the third States and dependent or associated territories concerned. If the Contracting Parties do not decide that the condition will be met, they shall, by common accord, adopt a new date for the purposes of Article 16(2).
3. The application of this Agreement or parts thereof may be suspended by either Contracting Party with immediate effect through notification to the other should the Directive or part of the Directive cease to be applicable either temporarily or permanently in accordance with Community law or in the event that a Member State should suspend the application of its implementing legislation.
4. Either Contracting Party may suspend the application of this Agreement through notification to the other in the event that one of the third States or territories referred to in paragraph 1 should subsequently cease to apply the measures referred to in that paragraph. Suspension of application shall take place no earlier than two months after notification. Application of this Agreement shall resume as soon as the measures are reinstated.

ARTICLE 18 Claims and Final Settlement
1. Should this Agreement be terminated or its application be suspended either in full or in part, the claims of individuals in accordance with Article 10 shall remain unaffected.
2. San Marino will, in such case, establish a final account by the end of the period of applicability of this Agreement and make a final payment to the Member States.

ARTICLE 19 Territorial Scope
This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories in which the Treaty establishing the European Community is applied and under the conditions laid down in that Treaty and, on the other hand, to the territory of San Marino.
ARTICLE 20 Annexes
1. The Annexes shall form an integral part of this Agreement.
2. The list of competent authorities in Annex I may be amended simply by notification of the other Contracting Party by San Marino for the authority referred to in (a) therein, and by the Community for the other authorities.
The list of related entities in Annex II may be amended by mutual agreement.
ARTICLE 21 Languages
1. This Agreement shall be drawn in duplicate in Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish, each of these texts being equally authentic.
2. The Maltese language version shall be authenticated by the Contracting Parties on the basis of an Exchange of Letters. It shall also be authentic, in the same way as for the language versions referred to in paragraph 1.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands Signed at ........................, this ........................ For For
ANNEX I
List of competent authorities of the Contracting Parties
The competent authoritiesfor the purposes of this Agreement are:
(a)in the Republic of San Marino: Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio or an authorised representative;
(b) in the Kingdom of Belgium: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances or an authorised representative,
(c) in the Czech Republic: Ministr financí or an authorised representative,
(d) in the Kingdom of Denmark: Skatteministeren or an authorised representative,
(e) in the Federal Republic of Germany: Der Bundesminister der Finanzen or an authorised representative,
(f) in Republic of Estonia: Rahandusminister or an authorised representative,
(g) in the Hellenic Republic: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών or an authorised representative,
(h) in the Kingdom of Spain: El Ministro de Economía y Hacienda or an authorised representative,
(i) in the French Republic: Le Ministre chargé du budget or an authorised representative,
(j) in Ireland: The Revenue Commissioners or their authorised representative,
(k) in the Italian Republic: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali or an authorised representative,
(l) in Republic of Cyprus: Υπουργός Οικονομικών or an authorised representative,
(m) in Republic of Latvia: Finanšu ministrs or an authorised representative,
(n) in Republic of Lithuania: Finansų ministras or an authorised representative,
(o) in the Grand Duchy of Luxembourg: Le Ministre des Finances or an authorised representative; however for the purposes of Article 13 the competent authority shall be "le Procureur Général d'Etat luxemburgeois",
(p) in Republic of Hungary: A pénzügyminiszter or an authorised representative,
(q) in Republic of Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi or an authorised representative,
(r) in the Kingdom of the Netherlands: De Minister van Financiën or an authorised representative,
(s) in the Republic of Austria: Der Bundesminister für Finanzen or an authorised representative,
(t) in the Republic of Poland: Minister Finansów or an authorised representative,
(u) in the Portuguese Republic: O Ministro das Finanças or an authorised representative,
(v) in the Republic of Slovenia: Minister za finance or an authorised representative,
(w) in the Slovak Republic: Minister financií or an authorised representative,
(x) in the Republic of Finland: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet or an authorised representative,
(y) in the Kingdom of Sweden: Chefen för Finansdepartementet or an authorised representative,
(z) in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and in the European territories for whose external relations the United Kingdom is responsible: the Commissioners of Inland Revenue or their authorised representative and the competent authority in Gibraltar, which the United Kingdom will designate in accordance with the Agreed Arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of EU and EC instruments and related treaties notified to the Member States and institutions of the European Union of 19 April 2000, a copy of which shall be notified to the Republic of San Marino by the Secretary-General of the Council of the European Union, and which shall apply to this Agreement.

ANNEX II
List of related entities
For the purposes of Article 11 of this Agreement, the following entities will be considered to be a "related entity acting as a public authority or whose role is recognised by an international treaty":
ENTITIES WITHIN THE EUROPEAN UNION:
Belgium
. Vlaams Gewest (Flemish Region)´
. Région wallonne (Walloon Region)
. Région bruxelloise/Brussels Gewest (Brussels Region)Communauté française (French Community)
. Vlaamse Gemeenschap (Flemish Community)
. Deutschsprachige Gemeinschaft (German-speaking Community)

Spain
. Xunta de Galicia (Regional Executive of Galicia)
. Junta de Andalucía (Regional Executive of Andalusia)
. Junta de Extremadura (Regional Executive of Extremadura)
. Junta de Castilla- La Mancha (Regional Executive of Castilla- La Mancha)
. Junta de Castilla- León (Regional Executive of Castilla- León)
. Gobierno Foral de Navarra (Regional Government of Navarre)
. Govern de les Illes Balears (Government of the Balearic Islands)
. Generalitat de Catalunya (Autonomous Government of Catalonia)
. Generalitat de Valencia (Autonomous Government of Valencia)
. Diputación General de Aragón (Regional Council of Aragon)
. Gobierno de las Islas Canarias (Government of the Canary Islands)
. Gobierno de Murcia (Government of Murcia)
. Gobierno de Madrid (Government of Madrid)
. Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Government of the Autonomous Community of the Basque Country)
. Diputación Foral de Guipúzcoa (Regional Council of Guipúzcoa)
. Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Regional Council of Vizcaya)
. Diputación Foral de Alava (Regional Council of Alava)
. Ayuntamiento de Madrid (City Council of Madrid)
. Ayuntamiento de Barcelona (City Council of Barcelona)
. Cabildo Insular de Gran Canaria (Island Council of Gran Canaria)
. Cabildo Insular de Tenerife (Island Council of Tenerife)
. Instituto de Crédito Oficial (Public Credit Institution)
. Instituto Catalán de Finanzas (Finance Institution of Catalonia)
. Instituto Valenciano de Finanzas (Finance Institution of Valencia)

Greece
. Оργανισµός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (National Telecommunications Organisation)
. Оργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (National Railways Organisation)
. ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Public Electricity Company)

France
. La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Social Debt Redemption Fund)
. L'Agence française de développement (AFD) (French Development Agency)
. Réseau Ferré de France (RFF)(French Rail Network)
. Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (National Motorways Fund)
. Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Paris Hospitals Public Assistance)
. Charbonnages de France (CDF) (French Coal Board)
. Entreprise minière et chimique (EMC)(Mining and Chemicals Company)

Italy
. Regions
. Provinces
. Municipalities
. Cassa Depositi e Prestiti (Deposits and Loans Fund)

Latvia
– Pašvaldības (Local governments)
Poland
. gminy (communes)
. powiaty (districts)
. województwa (provinces)
. związki gmin (associations of communes)
. związki powiatów (association of districts)
. związki województw (association of provinces)
. miasto stołeczne Warszawa (capital city of Warsaw)
. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture)
. Agencja Nieruchomości Rolnych (Agricultural Property Agency)

Portugal
. Região Autónoma da Madeira (Autonomous Region of Madeira)
. Região Autónoma dos Açores (Autonomous Region of Azores)
. Municipalities

Slovakia
. mestá a obce (municipalities)
. Železnice Slovenskej republiky (Slovak Railway Company)
. Štátny fond cestného hospodárstva (State Road Management Fund)
. Slovenské elektrárne (Slovak Power Plants)
. Vodohospodárska výstavba (Water Economy Building Company)

INTERNATIONAL ENTITIES:
. European Bank for Reconstruction and Development
. European Investment Bank
. Asian Development Bank
. African Development Bank
. World Bank / IBRD / IMF
. International Finance Corporation
. Inter-American Development Bank
. Council of Europe Social Development Fund
. EURATOM
. European Community
. Corporación Andina de Fomento (CAF) (Andean Development Corporation)
. Eurofima
. European Coal & Steel Community
. Nordic Investment Bank
. Caribbean Development Bank

The provisions of Article 11 are without prejudice to any international obligations that the Contracting Parties may have entered into with respect to the abovementioned international entities.
ENTITIES IN THIRD COUNTRIES:
The entities that meet the following criteria:
1 The entity is clearly considered to be a public entity according to the national criteria.
2 Such public entity is a non-market producer which administers and finances a group of activities, principally providing non-market goods and services, intended for the benefit of the community and which are effectively controlled by general government.
3 Such public entity is a large and regular issuer of debt.
4 The State concerned is able to guarantee that such public entity will not exercise early redemption in the event of gross-up clauses.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY, THE KINGDOM OF BELGIUM, THE CZECH REPUBLIC, THE KINGDOM OF DENMARK, THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE HELLENIC REPUBLIC, THE KINGDOM OF SPAIN, THE FRENCH REPUBLIC, IRELAND, THE ITALIAN REPUBLIC, THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, THE REPUBLIC OF HUNGARY, THE REPUBLIC OF MALTA, THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF POLAND, THE PORTUGUESE REPUBLIC, THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE SLOVAK REPUBLIC, THE REPUBLIC OF FINLAND, THE KINGDOM OF SWEDEN, THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE REPUBLIC OF SAN MARINO
THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as "Community", THE KINGDOM OF BELGIUM, THE CZECH REPUBLIC, THE KINGDOM OF DENMARK, THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE HELLENIC REPUBLIC, THE KINGDOM OF SPAIN, THE FRENCH REPUBLIC, IRELAND, THE ITALIAN REPUBLIC, THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, THE REPUBLIC OF HUNGARY, THE REPUBLIC OF MALTA, THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF POLAND, THE PORTUGUESE REPUBLIC, THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE SLOVAK REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
AND
THE REPUBLIC OF SAN MARINO, hereinafter referred to as "San Marino",
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
When an Agreement providing for measures equivalent to those laid down in the Council Directive2003/48/EC of 3 June 2003 on the taxation of savings income in the form of interest payments, hereinafter "the Directive", was concluded, the European Community, the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of San Marino signed this Memorandum of Understanding supplementing this Agreement.
1. The signatories to this Memorandum of Understanding consider that the Agreement between San Marino and the Community providing for measures equivalent to those laid down in the Directive is a balanced and acceptable agreement protecting the interests of both Contracting Parties. Consequently, they shall apply in good faith the measures agreed and shall refrain from taking any unilateral action which might jeopardise this Agreement without reasonable cause. If a serious discrepancy is discovered between the scope of the Directive as adopted on 3 June 2003 and that of the Agreement, in particular with regard to Articles 4 and 6 of the latter, the Contracting Parties shall consult each other forthwith in accordance with Article 15(1) of the Agreement to ensure that the equivalent nature of the measures provided for by the Agreement is safeguarded. The signatories to this Memorandum of Understanding note that the definition of tax fraud for the purposes of Article 13 of the Agreement concerns only needs relating to the taxation of savings within the framework of this Agreement and is without prejudice to developments and/or decisions relating to tax fraud under other circumstances and in other fora.
2. During the transitional period provided for in the Directive, the Community shall enter into discussions with other important financial centres with a view to promoting the adoption by those jurisdictions of measures equivalent to those to be applied by the Community.
3. Considering that San Marino wishes to be further integrated in the European economic environment, and that it considers its full participation in the European banking and financial system as therefore appropriate and desirable, San Marino and the Community shall enter into consultations as soon as possible with a view to identifying the conditions for reaching a mutual recognition of the prudential measures and systems of the respective Parties on financial services, including insurance. In this context, San Marino, in order to preserve the proper functioning of the internal market in the sectors in question, undertakes to adopt and implement, in the relevant business sectors, the relevant existing, and future, "acquis communautaire", including the relevant prudential rules and the supervision of the San Marino operators concerned. Any possible Agreement in this field may also provide that San Marino undertakes to implement other relevant Community rules, both current and those to be introduced in future, for example in matters of competition and taxation.
4. In this context of deepening relations, the conclusion of fiscal agreements with Member States of the European Union, hereinafter referred to as "Member States", and San Marino's commitment to provide, within this framework, for information exchange in accordance with the standards of the OECD would enhance wider economic and tax cooperation. Recognising the efforts made by San Marino, consultations could take place between San Marino and the Member States with the objective of eliminating or reducing, on a bilateral basis, double taxation in relation to different forms of income.
5. The Community and San Marino shall also enter into consultations with a view to:


defining forms for simplifying the procedures laid down in their Agreement on Customs Union and Cooperation. In this regard, San Marino is ready to adopt computerised procedures even similar to the INTRASTAT system;
better exploring the existing possibilities for nationals and enterprises from the San Marino to participate in research and development Community programmes and activities.

Drawn up at ....on .....in duplicate in the Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.
The Maltese language version shall be authenticated by the signatories on the basis of an Exchange of Letters. It shall also be authentic, in the same way as for the language versions referred to in the preceding paragraph.
Signatures
 


Taxheaven.gr