ΠΟΛ.1013/10.2.2009

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο , κατά περίπτωση.

10 Φεβ 2009

Taxheaven.gr
Αθήνα,    10  Φεβρουαρίου   2009
Αριθ.  Πρωτ.: 1018771/282/Α0012

      ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ    
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                     
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  ΤΜΗΜΑ A΄                                                                       
   Ταχ.Δ/νση     :Καρ. Σερβίας 10                                          
   Ταχ.Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ 
   Πληροφορίες:                                               
   Τηλέφωνο     :210- 337 53 14,5,6.                                               
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                        
    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)     
    Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
    Τηλέφωνο     :210- 480 31 27


ΘΕΜΑ:  Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης  Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο , κατά περίπτωση.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις της 1666/ΔΙΟΕ 89/16.01.2009 (ΦΕΚ 40 Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού  και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών
2.    Τις διατάξεις  της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).
3.    Τις διατάξεις  του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).
4.    Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α').
5.    Τις διατάξεις της 1028247/547/Α0012/17.3.2006(ΦΕΚ Β΄ 389/2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης  των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,  περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).  
6.    Την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ. αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3  του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.
7.    Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αρθρο 1
Ορισμός τύπου και  περιεχομένου οριστικής δήλωσης  ΦΜΥ
(Έντυπο Ε7-Φ-01.015 )

1. Ορίζουμε ότι,  ο τύπος και το περιεχόμενο  σε υλική μορφή της οριστικής δήλωσης με τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς Ο.Γ.Α., (κατά περίπτωση), που παρακρατήθηκαν από εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών (Έντυπο Ε7-Φ-01.015), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
2.Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων  για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική  μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»
3.Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.(Έντυπο Ε7-Φ-01.015) των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και παράρτημα.
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.   είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή, όσον αφορά την υλική ή μαγνητική μορφή τους, και για οριστικές δηλώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών, κατά περίπτωση.
6. Παρέχεται η ευχέρεια χρησιμοποίησης μηχανογραφικά προσχεδιασμένου εντύπου, εφόσον αυτό περιέχει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρώτη και επόμενες σελίδες του εγκεκριμένου εντύπου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
                                                       
 Αρθρο 2

Τρόπος  υποβολής οριστικής δήλωσης  ΦΜΥ (Έντυπο Ε7 -Φ-01.015), διαδικασία  υποβολής με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής, ημερομηνία υποβολής, αποδεικτικό υποβολής, αναστολή της πιστοποίησης, ηλεκτρονική ταυτοποίηση, έλεγχος και ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

Ορίζουμε ότι τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της 1020822 /388 /Α0012 /ΠΟΛ1034 / 24.2.2006 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ Β΄305/2006), σχετικά περί του τρόπου  υποβολής της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ (Έντυπο Ε7 -Φ-01.015), της διαδικασίας  υποβολής με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων αποδοχής, της ημερομηνίας υποβολής της, του αποδεικτικού υποβολής, της αναστολής της πιστοποίησης, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, του ελέγχου και της ενημέρωσης των Δ.Ο.Υ., έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την υποβολή των οριστικών δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών οικονομικού έτους 2009.

Αρθρο 3
Ισχύς της Απόφασης

1.    Ειδικά,  για το οικονομικό έτος 2009 σε υποχρέους που απασχολούν ολιγότερους από είκοσι μισθωτούς (20) ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές σε ολιγότερους από είκοσι συνταξιούχους δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή με χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου αλλά παρέχεται η ευχέρεια, εφόσον το επιθυμούν, της ηλεκτρονικής υποβολής των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. καθώς και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (όταν δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση) ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ., (όταν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση).Οι υπόχρεοι της παρούσας παραγράφου δύνανται να επιλέξουν τον τρόπο υποβολής  των  οριστικών  δηλώσεων  Φ.Μ.Υ. καθώς και του β΄ αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών, τον οριζόμενο με τις Α.Υ.Ο. 1104564/2623/ Α0012/ΠΟΛ.1154/28.12.2004 και 1077209/1542/Α0012/ΠΟΛ.1229/25.9.2002 (δηλαδή υποβολή της οριστικής ΦΜΥ, σε υλική μορφή, στην Δ.Ο.Υ. σε δύο αντίτυπα συνοδευόμενα από το β΄ αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων).  
2.    Όσοι προέβησαν σε διακοπή εργασιών μέσα στην χρήση 2008 ή μέσα στο έτος 2009 και μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής και στερούνται πλέον των κωδικών πρόσβασης  ή της δυνατότητας λήψης νέων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή μέσω διαδικτύου των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7) αυτών των υποχρέων, παρέχεται η ευχέρεια να υποβάλλουν τις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ.(Έντυπο Ε7), ειδικά για το οικονομικό έτος 2009,  στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.. Οι δηλώσεις αυτές θα συνοδεύονται απαραίτητα με μαγνητικό μέσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την 1020822 / 388/ Α0012 / ΠΟΛ.1034/24.2.2006 Α.Υ.Ο.Ο..
3.    Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ είναι αυτή που ορίζεται με τις  διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους και ειδικά για το οικονομικό έτος 2009, η 31η Μαρτίου.
4.    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                                                    
             Ακριβές   Αντίγραφο                                           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
     Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΜΠΕΖΑΣ       ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

Οπτικά Μέσα CD ή DVD

Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII Character set 437 ή εναλλακτικά ELOT 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). Το character set που χρησιμοποιήθηκε θα αναγράφεται στην ετικέτα.

Μαγνητικές ταινίες (μπομπίνες)

 

 

Magnetic Tapes

α) πυκνότητα εγγραφής 1600, 6250 ΒΡΙ

β) Πλήθος ιχνών (Tracks) 9 Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII ELOT 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά).

γ) Οι ταινίες αυτές δεν θα φέρουν LABELS και θα είναι γραμμένες με Blocking Factor 10 (και μέγεθος Block 1700 χαρακτήρες).

Εύκαμπτοι δίσκοι (δισκέτες)

 

 

 

 

 

Floppy disks

α) Μέγεθος 3.5ΆΆ

Διπλής Όψης

Διπλής ή υψηλής πυκνότητας

β) Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII Character set 437 ή εναλλακτικά ELOT 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά). Το character set που χρησιμοποιήθηκε θα αναγράφεται στην ετικέτα.

γ) Σε περίπτωση μεγάλου αρχείου που δεν χωράει σε μία δισκέτα, το αρχείο θα γράφεται στην δισκέτα με τη χρήση  προγράμματος συμπίεσης σε μορφή ZIP.

Οποιοδήποτε άλλο μαγνητικό μέσο χρησιμοποιεί η εταιρεία, μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη Γ.Γ.Π.Σ. ( ΚΕ.Π.Υ.Ο.)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,).
Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ RECORD ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1.1

Τύπος Record

1

1

9

0

1.2

Όνομα αρχείου

2

9

Χ(8)

JL10

1.3

Ημερομηνία δημιουργίας

10

17

9(8)

YYYYMMDD

1.4

Αρ. κύκλου τρεξίματος

18

21

9(4)

2006 για τη  χρήση 2006

1.5

FILLER

22

170

Χ(149)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

2.1

Τύπος Record

1

1

9

1

2.2

Έτος

2

5

9(4)

2006 για τη  χρήση 2006

2.3

Επωνυμία ή Ονοματ/μο

 

α. Επώνυμο

6

23

Χ(18)

 

β. Όνομα

24

32

Χ(9)

 

γ. Πατρώνυμο

33

35

Χ(3)

 

2.4

Ένδειξη επωνυμίας ή Ονοματεπώνυμο

36

36

Χ

(επωνυμία=0, ονοματεπώνυμο=1)

2.5

Α.Φ.Μ.

37

45

Χ(9)

 

2.6

Αντικείμενο δραστηριότητας Επιχείρησης

 

46

 

61

 

Χ(16)

 

Διεύθυνση

2.7

Πόλη

62

71

Χ(10)

 

2.8

Οδός

72

87

Χ(16)

 

2.9

Αριθμός

88

92

Χ(5)

 

2.10

ΤΑΧΥΚΩΔ

93

97

9(5)

 

2.11

FILLER

98

170

X(73)

 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

3.1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

9

2

3.2

Ακαθάριστες αποδοχές

2

16

9(13)V99

**

3.3

Σύνολο κρατήσεων

17

31

9(13)V99

**

3.4

Καθαρές αποδοχές

32

46

9(13)V99

**

3.5

Σύνολο παρακρατηθέντος φόρου

47

60

9(12)V99

**

3.6

Χαρτόσημο

61

73

9(11)V99

**

3.7

ΟΓΑ Χαρτοσήμου

74

85

9(10)V99

**

3.8

Σύνολο φόρου που αναλογεί

86

99

9(12)V99

**

3.9

Συν. ΟΓΑ φόρου που παρακρατήθηκε

100

112

9(11)V99

**

3.10

Σύνολο ΟΓΑ φόρου που αναλογεί

113

125

9(11)V99

**

3.11

FILLER

126

170

Χ(45)

**** ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,).
Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά στο δεκαδικό μέρος.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΜΟΡΦΗ

ΤΙΜΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

4.1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

9

3

4.2

Α.Φ.Μ.

2

10

Χ(9)

 

4.3

FILLER

11

11

Χ

 

4.4

Επώνυμο

12

29

Χ(18)

 

4.5

Όνομα

30

38

Χ(9)

 

4.6

Όνομα συζύγου ή πατέρα

39

41

Χ(3)

 

Διεύθυνση

 

4.7

Πόλη

42

51

Χ(10)

 

4.8

Οδός

52

67

Χ(16)

 

4.9

Αριθμός

68

72

Χ(5)

 

4.10

ΤΑΧΥΚΩΔ

73

77

9(5)

 

Ποσά

 

4.11

Είδος αποδοχών

78

79

99

Βλέπε σχετικό πίνακα

4.12

Ακαθάριστες αποδοχές

80

89

9(8)V99

**

4.13

Χαρτόσημο

90

97

9(6)V99

**

4.14

ΟΓΑ Χαρτοσήμου

98

104

9(5)V99

**

4.15

Κρατήσεις (εκτός φόρου)

105

113

9(7)V99

**

4.16

Καθαρές αποδοχές

114

123

9(8)V99

**

4.17

Φόρος που παρακρατήθηκε

124

132

9(7)V99

**

4.18

Φόρος που αναλογεί

133

141

9(7)V99

**

4.19

Υποκατάστημα μισθωτού

142

147

Χ(6)

 

4.20

Σύνολο ημερών απασχόλησης

148

150

9(3)

 

4.21

ΟΓΑ φόρου που παρακρατήθηκε

151

158

9(6)V99

**

4.22

ΟΓΑ φόρου που αναλογεί

159

166

9(6)V99

**

4.23

FILLER

167

170

Χ(4)

 Παρατήρηση: Εφόσον ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει αποδοχές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί.

Taxheaven.gr