ΠΟΛ.1174/27.6.1995

Φορολογία των τόκων που προκύπτουν από τίτλους του Δημοσίου

27 Ιούν 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 27 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.1075766/10432/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.& ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ. 1174

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Φορολογία των τόκων που προκύπτουν από τίτλους του Δημοσίου
1075766/10432/Β0012/

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 19 του ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75) Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 της αρ. 1053286/10431/Α.Υ.Ο., δεν έχουν εφαρμογή επί των τίτλων που εκδίδονται από το Δημόσιο και διατίθενται κατόπιν δημοπρασίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε περίπτωση επαναγοράς των τίτλων αυτών από τράπεζες ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από τους οποίους
είχαν αρχικά διατεθεί, εκτός εάν στη σύμβαση αγοράς που καταρτίζεται μεταξύ αγοραστή και πωλητή των τίτλων του Δημοσίου περιλαμβάνεται ρητά και συμφωνία επαναγοράς σε προκαθορισμένη ημερομηνία και τιμή.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr