Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1262/11.12.1992 Προϋποθέσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1262/11.12.1992
Προϋποθέσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού


ΠΟΛ.1262/11.12.1992 Προϋποθέσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΠΟΛ. 1262/11.12.91 Προϋποθέσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού

 Με την Υπ. Οικ. Εγκ. 1104582/7267/ ΑΟ010/πολ.. 1262/11.12.91 κοινοποιήθηκε η Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 737/91, όπως έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.

Γνωμ. 737/91

Στο άρθρο 96 του Δ/τος της 11/12.11.1929 «περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων» ορί­ζεται ότι: «Προς ίδρυσιν, λειτουργίαν ή αξιό­λογον επέκτασιν υφισταμένων βιομηχανιών ή βιοτεχνιών επιτρέπεται μετά προηγουμένην σύμφωνον γνώμην του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η απ' ευθείας και άνευ δημοπρα­σίας εκποίησις γηπέδων της Δ.Δ.Κ. δι' αποφά­σεως της Δ. Επιτροπής, εις ην συμμετέχει εις των Επιθεωρητών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, εγκρινομένης υπό του Υπουργού των Οικονομικών. Το τίμημα δύναται και ενταύθα να διαιρεθή το πολύ εις δέκα ίσες ετήσιες δόσεις».

Στο άρθρο 60 του ίδιου Δ/τος της 11/12.11.1929 ορίζεται ότι:

1. Η εκμετάλλευσις των αιγιαλών διενερ­γείται υπό της Δ.Δ.Κ. διά μονοετούς ή πολυε­τούς κατά τας διατάξεις του προηγουμένου κε­φαλαίου παραχωρήσεως της χρήσεως αυτών, προς ίδρυσιν εργοστασίων κ.λπ. εφόσον δεν παραβιάζεται εντεύθεν ο προορισμός αυτών ως Κοινοχρήστων. 2. Επιτρέπεται υπό τους άνω όρους κατόπιν αποφάσεως της Διοικ. επι­τροπής η άνευ δημοπρασίας χορήγησις επί μι­σθώματι αδειών απλής χρήσεως των αιγιαλών μέχρις ενός έτους εις τους έχοντας γειτονικάς ιδιοκτησίας ή καταστήματα, ως επίσης διά το αυτό χρονικόν διάστημα χορήγησις αδειών δι' εγκατάστασιν λουτήρων δι' ατομικήν ή οικογενειακήν χρήσιν. 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, εκδι­δομένης κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά γνώμην της Επιτρο­πής Δημοσίων Κτημάτων... εις τους έχοντας ή προτιθεμένους να ιδρύσωσιν επί ιδιωτικών χώρων εργοστάσια ή άλλας βιομηχανικάς ή βιοτεχνικάς επιχειρήσεις ή εις τους εκμεταλ­λευομένους μεταλλεία ή λατομεία, επιτρέπεται η άνευ δημοπρασίας απ' ευθείας παραχώρησις του δικαιώματος χρήσεως αιγιαλού προς κατα­σκευήν προβλήτων ή άλλων έργων προοριζο­μένων διά την εξυπηρέτησιν των βιομηχα­νιών, βιοτεχνιών, μεταλλείων και λατομείων αυτών... 8. ...

Εξάλλου, στο άρθρο 11 του ΑΝ 2344/1940 «Περί αιγιαλού και Παραλίας» ορίζεται ότι: «1. Επιτρέπεται η κατά κυριότητα ή πολυετή ουχί όμως μικρότερη της 45ετούς, χρήσιν παραχώ­ρησις επ' ανταλλάγματι εις νομικά ή φυσικά πρόσωπα α) νησίδων ακατοικήτων, β) υφάλων ή σκοπέλων και γ) αβαθούς θαλάσσης μετά του έσωθεν ταύτης αιγιαλού υπό τον όρον της προσχώσεως και κατασκευής ορισμένων προ­στατευτικών έργων και επί τω σκοπώ ανεγέρ­σεως επ' αυτών οικοδομών, χρησιμοποιηθη­σομένων είτε ως κατοικιών είτε διά δημιουρ­γίαν επ' αυτών κέντρων εξυπηρετούντων τον αθλητισμόν ή τον τουρισμόν ή τας ανάγκας του Γεν. Επιτελείου Ναυτικού.

Ομοίως επιτρέπεται η πολυετής ουχί όμως μακροτέρα της 25ετούς κατά χρήσιν παραχώ­ρησις επ' ανταλλάγματι εις νομικά ή φυσικά πρόσωπα νησίδων ακατοικήτων προς ανάπτυ­ξιν της κτηνοτροφίας (εκτροφήν εν γένει ζώ­ων, εγκατάστασιν μελισσοκομείων, κοχλιο­τροφείων κ.λπ.) των όρων της εκμεταλλεύσε­ως, καθοριζομένων διά Β.Δ/των των εκδιδο­μένων τη προτάσει του προέδρου της Κυβερνήσεως και των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. 2. Η παραχώρησις γίνεται είτε κατό­πιν δημοπρασίας, ενεργουμένης κατά τας περί δημοπρασιών προς εκποίησιν ή πολυετή μί­σθωσιν δημοσίων κτημάτων ισχυούσας εκά­στοτε διατάξεις, είτε και απ' ευθείας εις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή κοινής ωφελείας ή και εις ιδιώτας, εφ' όσον και μόνον μετά την διενέργειαν δύο τουλάχιστον δημοπρασιών δεν εφανερώθη ενδιαφέρον άλλων ιδιωτών και δεν ανεπτύχθη πραγματικός συναγωνισμός, κατά την περί τούτου ελευθέραν κρίσιν του Υπουργού των Οικονομικών... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ...».

Τέλος και στο άρθρο 30 του Δ/τος της 11/12.11.1929 ορίζεται ότι «1. Τα εις την Δ.Δ.Κ. ανήκοντα και εν γένει υπ' αυτής διαχει­ριζόμενα κτήματα μισθούνται εις περίοδον ου­χί μικροτέρων των πέντε ετών και διά δημο­πρασίας 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...».

Γ. Από το συνδυασμό των παραπάνω δια­τάξεων σαφώς προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσεως ακινήτων του Δημοσίου (μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβά­νονται ο αιγιαλός και οι ακατοίκητες νησίδες) σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα απευθείας, αλλά πάντοτε κατόπιν δημοπρασίας, κατά τη διαδι­κασίαν των άρθρων 30 επ. του Δ/τος 11/12.11.1929.

Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται η άνευ δημο­πρασίας παραχώρηση της απλής χρήσεως του αιγιαλού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ­σεις του άρθρου 60 του Π.Δ/τος της 11/12/11/1929, όπως και η παραχώρηση της απλής χρήσεως νησίδων ακατοικήτων, εφό­σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 παράγρ. 2 του ΑΝ 2344/1940 «περί Αιγια­λού και Παραλίας».

Εάν προκειμένω, όμως, είναι προφανές ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις κανενός των ανωτέρω άρθρων, αφού από το διδόμενο από την Υπηρεσία ιστορικό, προκύπτει ότι επί του αιτουμένου προς παραχώρηση τμήματος νησί­δος θα εγκατασταθούν και λειτουργήσουν δε­ξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων για τον εφοδιασμό ποντοπόρων πλοίων, δηλ. πρόκειται περί χρήσεως που δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της άνευ δημοπρασίας παραχωρή­σεως της απλής χρήσεως αιγιαλού και ακατοι­κήτων νησίδων.

Δ. Από τη σαφή διατύπωση του άρθρου 96 του Δ/τος της 11/12.11.1929, που παρατέ­θηκε στην αρχή, προκύπτει ότι επιτρέπεται η άνευ δημοπρασίας εκποίηση δημοσίων γηπέ­δων προς ίδρυση, λειτουργία ή αξιόλογη επέ­κταση υφισταμένων βιομηχανιών ή βιοτε­χνιών.

Το άρθρο αυτό εισάγει εξαίρεση της γενι­κής αρχής του άρθρου 65 του ίδιου Δ/τος κατά το οποίο «η εκποίησις των τε κινητών και ακι­νήτων γίνεται διά δημοπρασίας εκτός των ει­δικών περιπτώσεων, καθ' ας ο παρών νόμος επιτρέπει ταύτην και άνευ δημοπρασίας» και περιλαμβάνεται στο Δ. Κεφάλαιο του Δ/τος, που επιγράφεται «Διάθεσις Κτημάτων».

Είναι, όμως, προφανές ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί το άρθρο 96 και στην περίπτωση παραχωρήσεως της απλής χρήσεως των δημο­σίων κτημάτων, αφού η παραχώρηση της χρή­σεως ρυθμίζεται ειδικώς από το Α' Κεφάλαιο του Δ/τος (άρθρα 30 επ.).

Ε. Αλλά και αν δεχόταν κανείς ότι επιτρέ­πεται η αναλογική εφαρμογή του άρθρου 96 του Δ/τος και στις περιπτώσεις παραχωρήσεως της απλής χρήσεως των δημοσίων κτημάτων και πάλι δε θα ήταν δυνατή η εφαρμογή του στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθόσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτού, ήτοι δεν πρόκειται για ίδρυση, λειτουργία ή αξιόλογη επέκταση υφισταμένης βιομηχανίας ή βιοτε­χνίας (πρόκειται περί απλής εγκαταστάσεως ανεξαρτήτων δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων για τον εφοδιασμό ποντοπόρων πλοίων). Άλλωστε, και η αιτούσα εταιρία δεν είναι βιομηχανική τοιαύτη, αλλά εμπορική, αφού στο άρθρο 4 του καταστατικού της, ορί­ζεται ως σκοπός «η Εισαγωγή και εμπορία πε­τρελαιοειδών εν γένει, η αντιπροσώπευσις εμπορικών και βιομηχανιών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, ως και η συμμετοχή εις οιαν­δήποτε άλλην εταιρίαν ή επιχείρησιν εχούσης τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπόν».

Ε. Επομένως, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι δεν υπάρ­χει δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 96 τουΔ/τος της 11/12.11.1929 «Περί διοικήσεως δη­μοσίων κτημάτων» και σε περιπτώσεις που ζη­τείται η παραχώρηση της χρήσης των ακινή­των.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης