Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1173/27.6.1995 Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό διαδικασίας μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανωνύμων εταιριών κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου ένατου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1173/27.6.1995
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό διαδικασίας μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανωνύμων εταιριών κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου ένατου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α)


Αθήνα, 27 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.1075273/10428/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.& Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1173

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό διαδικασίας ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανωνύμων εταιρειών κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου ένατου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α').

1075273/10428/Β0012/

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2214/1994.
  2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου ένατου του ν.2275/1994.
  3. Την Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών με αριθμό 1003514/1028/Β0012/ (ΦΕΚ 20Β') για τον καθορισμό διαδικασίας μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανωνύμων εταιριών κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου ένατου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238Α').
  4. Την ανάγκη περαιτέρω καθορισμού της διαδικασίας εκποίησης που θα ακολουθήσουν οι εκδότριες εταιρίες που έχουν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) ανώνυμες μετοχές, οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής (φυσικά σώματα μετοχών ή και ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα) και των οποίων τα αρμόδια όργανα έχουν λάβει την απόφαση για την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.2214/1994.
  5. Οτι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τουΚρατικού Προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την με αριθμό 1003514/1028/Β0012/ Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών "Καθορισμός διαδικασίας μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανωνύμων εταιριών κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου ένατου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α')" ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της παραγράφου α), του υπό τοιχείο Δ) Τέταρτου Τμήματος της ως άνω Απόφασης (Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκποίηση και λοιές ρυμθίσεις) προστίθενται τα εξής:

"Η κατά το προηγούμενο εδάφιο πώληση του συνόλου των μετοχών θα γίνει εκ μέρους της κάθε εκδότριας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, κατά κατηγορία μετοχών της, και, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, είτε συνολικά εφάπαξ, κατά την πρώτη, για κάθε εκδότρια εταιρία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών,
είτε τμηματικά, κατά τις συναπτά επόμενες της πρώτης, για κάθε εκδότρια εταιρία, συνεδρίασης (περιλαμβανομένης και της πρώτης) συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, τηρουμένων και των ακολούθων όρων και διαδικασιών:

i) Ως πρώτη, για κάθε εκδότρια εταιρία, συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για τη σύναψη χρηματιστηριακών συναλλαγών πωλήσεως επί των μετοχών της και κατά κατηγορία μετοχών της ("Πρώτη Συνεδρίαση"), θεωρείται η πρώτη, για κάθε εκδότρια εταιρία, επίσημη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που ακολουθεί την αντίστοιχη, για κάθε εκδότρια εταιρία, λήξη της αποκλειστικής εξαμήνου προθεσμίας, αρχομένης αντίστοιχα, για κάθε εκδότρια εταιρία, από την Ημερομηνία Μετατροπής, όπως αυτή καθορίζεται αντίστοιχα, για κάθε εκδότρια εταιρία, στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ". Η αποκλειστική εξάμηνος προθεσμία, αρχομένη
αντίστοιχα, για κάθε εκδότρια εταιρία, από την Ημερομηνία Μετατροπής, όπως αυτή καθορίζεται αντίστοιχα, για κάθε εκδότρια εταιρία, στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", λήγει αντίστοιχα, για κάθε εκδότρια εταιρία, με την πάροδο ολόκληρης της ημέρας του έκτου μηνός της κατ' αριθμόν αντίστοιχης με την Ημερομηνία Μετατροπής, όπως αυτή καθορίζεται αντίστοιχα, για κάθε εκδότρια εταιρία, στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", και, εάν η ημέρα αυτή είναι κατά νόμο εορτάσιμη ή εξαιρετέα, με την πάροδο ολοκλήρου της επόμενης εργάσιμης ημέρας, των διατάξεων των άρθρων 243, εδάφιο 2 και 242 του Αστικού Κώδικος εφαρμοζομένων αναλόγως. Και

ii) Τόσο κατά την "Πρώτη Συνεδρίαση" του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών όσο και σε κάθε μία από τις συναπτά επόμενες της "Πρώτης Συνεδρίασης" συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, κάθε εκδότρια εταιρία θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τις υπηρεσίες αποκλειστικά ενός και μόνο
Μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, της απολύτου επιλογής της, ως παραγγελιοδόχου χρηματιστηριακής πώλησης όλων των κατηγοριών μετοχών της που αποτελούν αντικείμενο χρηματιστηριακής πώλησης. Επιλογή του ιδίου Μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από πλείονες της μίας εκδότριες εταιρίες, ως χρηματιστηριακού παραγγελιοδόχου τους, είναι καθόλα επιτρεπτή. Σε περίπτωση τμηματικής πώλησης, η εκ μέρους κάθε εκδότριας εταιρίας, από συνεδρίαση σε συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, μεταβολή του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που χρησιμοποιεί, ως χρηματιστηριακό παραγγελιοδόχο, είναι καθόλα επιτρεπτή. Η εκ μέρους της κάθε εκδότριας εταιρίας αρχική, για την "Πρώτη Συνεδρίαση", επιλογή του χρηματιστηριακού παραγγελιοδόχου της γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και στην Εποπτεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών την αμέσως προηγουμένη της "Πρώτης Συνεδρίασης" εργάσιμη ημέρα. Η εκ μέρους της κάθε εκδότριας εταιρίας τυχόν μεταβολή του χρηματιστηριακού παραγγελιοδόχου της σε επόμενη της "Πρώτης Συνεδρίασης" συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών γνωστοποιείται ομοίως στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και στην Εποπτεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών την αμέσως προηγουμένη της συνεδρίασης, στην οποία αφορά η μεταβολή, εργάσιμη ημέρα. Και

iii) Τόσο κατά την "Πρώτη Συνεδρίαση" του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών όσο και σε κάθε μία από τις συναπτά επόμενες της "Πρώτης Συνεδρίασης" συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, και μέχρις ολοσχερούς πωλήσεως του συνόλου των μετοχών κάθε εκδότριας εταιρίας, ως τιμή πωλήσεως των μετοχών, κατά κατηγορία μετοχών, κάθε εκδότριας εταιρίας, ορίζεται σταθερά ο μέσος όρος των προσαρμοσμένων τιμών κλεισίματος των μετοχών, κατά κατηγορία μετοχών, κάθε εκδότριας εταιρίας, που επιτεύχθηκαν στις συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εντός του χρονικού διαστήματος των έξη μηνών που προηγείται του πρό της "Πρώτης Συνεδρίασης" εργασίμου πενθημέρου. Για τον υπολογισμό του, κατά το προηγούμενο εδάφιο, εργασίμου πενθημέρου, δεν υπολογίζεται η ημέρα της "Πρώτης Συνεδρίασης", του, κατά το προηγούμενο εδάφιο, εξαμήνου, έχοντος αφετηρία την πρώτη εργάσιμη ημέρα, η οποία συναπτά προηγείται
της τελευταίας (πέμπτης) ημέρας του πρό της "Πρώτης Συνεδρίασης" εργασίμου πενθημέρου. Η εξεύρεση της τιμής πωλήσεως των μετοχών, κατά κατηγορία μετοχών, κάθε εκδότριας εταιρίας, θα γίνει από την Στατιστική Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, κατόπιν αιτήσεως της κάθε εκδότριας εταιρίας, υποβαλλομένης εντός του πρό της "Πρώτης Συνεδρίασης" εργασίμου πενθημέρου, στην οποία θα καθορίζεται επακριβώς και το χρονικό διάστημα των έξη μηνών, προκειμένου να εξευρεθεί η τιμή πωλήσεως των μετοχών, κατά κατηγορία μετοχών, της κάθε εκδότριας εταιρίας και να γνωστοποιηθεί, με επιμέλεια του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, πριν από την "Πρώτη Συνεδρίαση", τόσο στην κάθε εκδότρια εταιρία όσο και στην Εποπτεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Σε περίπτωση που η εξευρισκόμενη τιμή πωλήσεως των μετοχών, κατά κατηγορία μετοχών και κατά εκδότρια εταιρία, δεν εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό, το τυχόν προκύπτον κλάσμα θα παραλείπεται. Και

iv) Η εκ μέρους κάθε χρηματιστηριακού παραγγελιοδόχου εκτέλεση της συνολικά εφάπαξ πώλησης ή της τμηματικής πώλησης, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, των μετοχών, κατά κατηγορία μετοχών, του χρηματιστηριακού παραγγελέα του (εκδότριας εταιρίας) θα γίνει στο χώρο και στις ώρες συνεδριάσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, εκτός του Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΑΣΗΣ) του
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, στην τιμή, που, κατά κατηγορία μετοχών, του χρηματιστηριακού παραγγελέα του (εκδότριας εταιρίας) θα έχει εξευρεθεί με τον προβλεπόμενο υπό στοιχείο iii) παραπάνω τρόπο και, κατά παρέκκλιση των ισχυόντων επί μεταβίβασης πακέτου μετοχών, εκτός ΑΣΗΣ, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ανεξάρτητα από την ποσότητα και την συνολική αξία των προς πώληση προσφερομένων μετοχών, κατά κατηγορία μετοχών, του χρηματιστηριακού παραγγελέα του (εκδότριας εταιρίας). Και

v) Τόσο κατά την "Πρώτη Συνεδρίαση" του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, όσο και σε κάθε μία από τις συναπτά επόμενες της "Πρώτης Συνεδρίασης" συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, κάθε χρηματιστηριακός παραγγελιοδόχος υποχρεούται να εκφωνεί (προσφέρει) τις προς πώληση μετοχές, κατά κατηγορία μετοχών, του χρηματιστηριακού παραγγελέα του (εκδότριας εταιρίας), δια συμπληρώσεως ενυπογράφως, αντίστοιχων, κατά κατηγορία μετοχών του χρηματιστηριακού παραγγελέα του, καταλόγων, υποβαλλομένων προς την Επιτροπή Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, κατά την έναρξη της "Πρώτης Συνεδρίασης" ή κάθε μίας, από τις συναπτά επόμενες της "Πρώτης Συνεδρίασης" συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, στους οποίους θα περιλαμβάνονται, αντίστοιχα, η ποσότητα των προς πώληση προσφερομένων μετοχών και η κατηγορία μετοχών του χρηματιστηριακού παραγγελέα του (εκδότριας εταιρίας), ο χρηματιστηριακός παραγγελέας του (εκδότρια εταιρία) και η σταθερή, κατά κατηγορία προσφερομένων προς πώληση μετοχών του χρηματιστηριακού παραγγελέα του, τιμή, όπως θα έχει εξευρεθεί με τον προβλεπόμενο στο υπό στοιχείο iii) παραπάνω τρόπο.
Οι δηλώσεις αποδοχής (αντιφωνήσεως), κατά ποσότητα και κατά κατηγορία προσφερομένων προς πώληση μετοχών κάθε εκδότριας εταιρίας μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς πελατών (αγοραστών), θα καταχωρούνται εναρίθμως, κατά την έναρξη ή την διάρκεια κάθε συνεδρίασης (της "Πρώτης Συνεδρίασης" ή κάθε μίας, από τις συναπτά επόμενες της "Πρώτης Συνεδρίασης" συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση), στους αντίστοιχους, κατά κατηγορία μετοχών, κατά εκδότρια εταιρία και κατά χρηματιστηριακό παραγγελιοδόχο πώλησης, υποβαλλόμενους στην Επιτροπή Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών καταλόγους, σύμφωνα με την χρονική σειρά διαβίβασής τους (εξωτερίκευσής τους), εντός του χώρου συνεδριάσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, προς την Επιτροπή Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου
Αξιών Αθηνών και θα υπογράφονται επί των αντίστοιχων καταλόγων, από τα διαβιβάσαντα τις δηλώσεις αποδοχής, Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Οι παραπάνω κατάλογοι, κατά χρηματιστηριακό παραγγελιοδόχο πώλησης, μετά των επ' αυτών δηλώσεων αποδοχής (αντιφωνήσεως), θα επικυρώνονται στο τέλος της αντίστοιχης, στην οποία αφορούν οι κατάλογοι, συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από την Επιτροπή Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και θα γνωστοποιούνται, με επιμέλεια του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, και στην Εποπτεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Και

vi) Σε περίπτωση τμηματικής πώλησης, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, και ολικής κάλυψης, κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (περιλαμβανομένης και της "Πρώτης Συνεδρίασης" του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών), της προσφερόμενης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο στοιχείο v) παραπάνω, προς πώληση ποσότητας μετοχών, κατά μία ή περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κατά εκδότρια εταιρία, νέα προσφορά προς πώληση ποσότητας μετοχών της καλυφθείσας κατηγορίας ή των καλυφθεισών κατηγοριών μετοχών της εκδότριας εταιρίας, στην οποία αφορά η κάλυψη, δύναται να υποβληθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο στοιχείο v) παραπάνω, στην επόμενη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, στην οποία εχώρησε η κάλυψη, συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Σε περίπτωση τμηματικής πώλησης και μη κάλυψης ή μερικής κάλυψης, κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (περιλαμβανομένης και της "Πρώτης Συνεδρίασης" του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών), της προσφερόμενης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο στοιχείο v) παραπάνω, προς πώληση ποσότητας μετοχών, κατά μία ή περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κατά εκδότρια εταιρία, τουλάχιστον η μη καλυφθείσα ποσότητα μετοχών της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών της εκδότριας εταιρίας, στην οποία αφορά η μη κάλυψη ή η μερική κάλυψη, θα επαναπροσφέρεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο στοχείο v) παραπάνω, στην επόμενη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, στην οποία εχώρησε η μη κάλυψη ή η μερική κάλυψη, συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση της συνολικής εφάπαξ πώλησης κατά την "Πρώτη Συνεδρίαση" του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της μη κάλυψης ή μερικής κάλυψης της προσφερόμενης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο στοιχείο v) παραπάνω, προς πώληση ποσότητας μετοχών, κατά μία ή περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κατά εκδότρια εταιρία.

vii) Σε σχέση με τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που θα συνάπτονται, εκτός ΑΣΗΣ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα στοιχεία i), ii), iii), iv), v) και vi) παραπάνω, τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με οποιαδήποτε ιδιότητα και εάν ενεργούν, είτε ως χρηματιστηριακοί παραγγελιοδόχοι πώλησης είτε ως χρηματιστηριακοί παραγγελιοδόχοι αγοράς, υποχρεούνται να τηρούν και όλες τις λοιπές υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία σχετικά με την λήψη των εντολών και την σύναψη χρηματιστηριακών συναλλαγών".

2. Η παράγραφος β) του υπό στοιχείο Δ) Τέταρτου Τμήματος της ιδίας ως άνω Απόφασης (Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκποίηση και λοιπές ρυθμίσεις) αντικαθίσταται ως εξής:

"β) Το τίμημα της εφάπαξ ή κάθε τμηματικής εκποιήσεως και το προϊόν κάθε εισπράξεως, μετά την αφαίρεση των εξόδων, θα κατατίθεται από την κάθε εκδότρια εταιρία, κατά κατηγορία των εκποιηθεισών μετοχών της, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στη διάθεση των μη εμφανισθέντων, εντός της παραπάνω (υπό α) εξαμήνου προθεσμίας, κατόχων ανωνύμων μετοχών ή/και ανωνύμων αποθετηρίων εγγράφων ή/και άλλου υπό του νόμου αναγνωριζόμενου νομιμοποιητικού εγγράφου, διαγνωστικού του μετοχικού τους δικαιώματος. Κάθε κάτοχος ανωνύμων μετοχών ή/και ανωνύμων αποθετηρίων εγγράφων που θα εμφανίζεται στην κάθε εκδότρια εταιρία, μετά την πάροδο της παραπάνω (υπό α) αποκλειστικής εξαμήνου προθεσμίας, εφόσον προσκομίζει στην εκδότρια εταιρία ανώνυμες μετοχές ή/και ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα ή/και άλλο υπό του νόμου αναγνωριζόμενο
νομιμοποιητικό έγγραφο, διαγνωστικό του μετοχικού του δικαιώματος (π.χ. αμετάκλητη δικαστική απόφαση), θα εφοδιάζεται από την εκδότρια εταιρία, με βάση τον χρόνο προσελεύσεώς του σ' αυτήν, με έγγραφο, υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους της εκδότριας εταιρίας ή τους προς τούτο εξουσιοδοτηθέντες
προστηθέντες της, προκειμένου να εισπράξει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το τίμημα της εκποιήσεως, μετά την αφαίρεση των εξόδων, που αναλογεί (αντιστοιχεί) στον αριθμό και στην κατηγορία μετοχών που κατέθεσε στην εκδότρια εταιρία. Σε περίπτωση που το τίμημα κάθε τμηματικής εκποιήσεως και το προϊόν
κάθε εισπράξεως, μετά την αφαίρεση των εξόδων, δε εξαρκεί προς ικανοποίηση των εμφανιζομένων κατόχων ανωνύμων μετοχών ή/και ανωνύμων αποθετηρίων εγγράφων ή/και άλλου υπό του νόμου αναγνωριζόμενου νομιμοποιητικού εγγράφου, διαγνωστικού του μετοχικού τους δικαιώματος, η εκδότρια εταιρία θα τηρεί ενάριθμη ονομαστική κατάσταση, με βάση τον χρόνο προσελεύσεώς τους σ' αυτήν, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση ευδοκιμήσεως κάθε νέας εκποιήσεως, οι καταχωρισθέντες θα εφοδιάζονται κατά τη σειρά καταχωρίσεώς τους, από την εκδότρια εταιρία με βεβαίωση, περιεχομένου αναλόγου με αυτό που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, προκειμένου να εισπράξουν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το τίμημα της εκποιήσεως, μετά την αφαίρεση των εξόδων, που αναλογεί (αντιστοιχεί) στον αριθμό και στην κατηγορία μετοχών που κατέθεσαν στην εκδότρια εταιρία".

3. Μετά την παράγραφο γ) του υπό στοιχείο Δ) Τέταρτου Τμήματος, της ιδίας ως άνω Απόφασης (Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκποίηση και λοιπές ρυθμίσεις), προστίθεται νέα παράγραφος δ) ως εξής:

"δ. Κάθε εκδότρια εταιρία υποχρεούται, για εύλογο χρονικό διάστημα, πριν από την συμπλήρωση της αποκλειστικής εξαμήνου προθεσμίας από την Ημερομηνία Μετατροπής, όπως αυτή καθορίζεται για κάθε εκδότρια εταιρία στο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ", να θέσει εις διάθεση του κοινού και των μη εμφανισθέντων μετόχων της, μία ή περισσότερες φορές, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις παραγράφους α), β) και γ) παραπάνω, της διατάξεως του άρθρου 14 του Π.Δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α'/4.4.1985) εφαρμοζομένης αναλόγως καθόλα".

4. Οι παράγραφοι δ) και ε) του υπό στοιχείο Δ) Τέταρτου Τμήματος, της ιδίας ως άνω Αποφάσεως (Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκποίηση και λοιπές ρυθμίσεις) αναριθμούνται σε ε) και στ) αντίστοιχα.

5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης