Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1228/14.10.1992 Η διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω τραπεζών

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1228/14.10.1992
Η διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω τραπεζών


ΠΟΛ.1228/14.10.1992 Η διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω τραπεζών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΠΟΛ. 1228/14.10.92 Η διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω τραπεζών

Με την ακόλουθη απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Μ. Γαλελιανού συμπληρώνονται οι Υ.Α. 2030650/91 και 2032190/91 που αναφέρονται στην επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και βελτιώνεται η εκεί προβλεπόμενη διαδικασία.

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος του άρθρου 1 της 2030650/4837/0016 από 31 Μαρτίου 1991 απόφασής μας συμπληρώνεται με την αναγραφή στις αναφερόμενες τράπεζες και των Τραπεζών ΧΙΟΥ και INTERBANK οι οποίες συμμετέχουν από το οικονομικό έτος 1992 στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω τραπεζών.

2. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 2030650/4837/0016 από 16 Μαρτίου 1991 απόφασής μας αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι τράπεζες θα ελέγχουν εάν ο λογαριασμός που έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο είναι λανθασμένος ή για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να πιστωθεί. Στην περίπτωση αυτή θα μεταφέρουν το επιστρεφόμενο ποσό σε μεταβατικό άτοκο λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ του δικαιούχου ενημερώνοντας σχετικά το ΚΕ.ΠΥ.Ο. για τις καταρχήν απορρίψεις εντός δύο ημερών από την παραλαβή των μαγνητικών ταινιών. Την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της ταινίας με τους δικαιούχους της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1, θα πιστώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, που περιέχονται στη μαγνητική ταινία με τα αναγραφόμενα σε αυτήν ποσά και με βάση τη σχετική ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την πίστωση του λογαριασμού τους».

3. Το άρθρο 4 της 2030650/4837/0016 από 16 Μαρτίου 1991 απόφασής μας αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 4

1. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση λάθους, να ζητά από τις τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύματα με αιτιολογημένη εντολή του:

α. Την επιστροφή χρηματικών ποσών, που έχουν πιστωθεί σε άτοκους, μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον Α.Φ.Μ. εφόσον τα σχετικά ποσά δεν έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους τους.

β. Την επιστροφή με αντιλογισμό και με συναίνεση των τραπεζών του ποσού του επιστρεφόμενου φόρου της ίδιας χρήσεως, στο λογαριασμό καταθέσεως του δικαιούχου.

Προϋπόθεση για την επιστροφή αυτή είναι η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου κατά την εκτέλεση της εντολής αντιλογισμού από την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα.

Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου κατά την εκτέλεση της εντολής αντιλογισμού από την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα.

Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου, οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα θα δίνουν στη Διεύθυνση Εισπρ. Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού καταθέσεων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αρ. Διαβατηρίου κ.λπ.) προκειμένου να προβεί σε καταλογισμό των ποσών που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα.

Η επιστροφή θα πραγματοποιείται οίκοθεν από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα μετά από FAX της Δ/νσης Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα θα απαντούν με FAX, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αν πραγματοποιήθηκε ή όχι η επιστροφή του ποσού στο Δημόσιο.

Η Διεύθυνση Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, για κάθε πίστωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» θα ενημερώνει τη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γ.Λ. του Κράτους.

2. Τα ποσά που τηρούνται στις τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύματα, σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον Α.Φ.Μ. και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι και της 20ης Δεκεμβρίου κάθε οικονομικού έτους, θα επιστρέφονται στο Δημόσιο σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» και με VALEUR 21 Δεκεμβρίου. Η διαδικασία της πίστωσης του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» θα πραγματοποιείται μέχρι και την 24ην Δεκεμβρίου, με την ανωτέρω αξία (VALEUR) και ακολουθεί η ενημέρωση του ΚΕ.ΠΥ.Ο. Που θα γίνεται με μαγνητική ταινία, η οποία θα περιέχει αναλυτικά όλα τα μη πληρωθέντα ποσά και τους δικαιούχους αυτών. Το ΚΕ.ΠΥ.Ο. θα εκτυπώνει κατάσταση επιστροφών κατά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα με το συνολικό προς επιστροφή ποσό, την οποία θα αποστέλλει στη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γ.Λ. Κράτους, με ενσωματωμένη ή συννημένη εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την πίστωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών» με αντίστοιχη χρέωση των λογαριασμών των τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων και με αξία την ημερομηνία χρέωσης του ανωτέρω λογαριασμού του Δημοσίου.

Άρθρο 2

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 της 2032190/5082/0016 από 31 Μαρτίου 1991 απόφασής μας αντικαθίσταται η φράση «10ης Δεκεμβρίου» με τη φράση «20ης Δεκεμβρίου».

2. Καταργούνται τα συγκεντρωτικά Α.Φ.ΕΚ. Επιστροφών φόρου εισοδήματος μέσω τραπεζών που αναφέρονται σε όλες τις παραγράφους του άρθρου 6 της απόφασής μας 2032190/5082/0016 από 31 Μαρτίου 1991 και εκδίδεται μόνο η ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων σε δύο αντίγραφα με τα στοιχεία που προβλέπονται.

3. Μετά το άρθρο 8 της απόφασής μας 2032190/5082/0016 από 31 Μαρτίου 1991 προστίθενται νέα άρθρα, με αριθμούς 9,10,11,12 και 13 και το άρθρο 9 αυτής αναριθμείται σε 14 ως εξής:

Άρθρο 9

1. Επιτρέπουμε στο ΚΕ.ΠΥ.Ο. να θέτει με σφραγίδα το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα του ΚΕ.ΠΥ.Ο., καθώς και την υπηρεσιακή σφραγίδα στις ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος.

2. Εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ και των Τοπικών Γραφείων και σε απουσία αυτών, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» τις ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της πιο πάνω απόφασης και να θέτουν κάτω από την υπογραφή τους την ατομική τους σφραγίδα και την υπηρεσιακή σφραγίδα.

Άρθρο 10

Επιτρέπεται και μόνο για σοβαρούς λόγους η διαγραφή δικαιούχων επιστροφής φόρου εισοδήματος από την κατάσταση επεξεργασίας. Η διαγραφή θα γίνεται με έγγραφή εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. προς το αρμόδιο Τμήμα Εισοδήματος. Η επιστροφή του σχετικού ποσού στο δικαιούχο θα γίνεται με τη σύνταξη Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.).

ΆΡΘΡΟ 11

Δεν απαιτείται για την είσπραξη της επιστροφής του φόρου εισοδήματος μέσω των τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων η προσκόμιση σ' αυτά αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

Άρθρο 12

1. Στην περίπτωση που μετά την αποστολή στις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα του επιστρεπτέου ποσού, που προέκυψε από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εμφανιστούν φορολογούμενοι που βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν διαζευχθεί και ζητήσουν την επιστροφή του ποσού που προέρχεται από τα δικά τους δηλωθέντα εισοδήματα, θα γίνονται οι ενέργειες:

α) Θα υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση για το διαχωρισμό και την επιστροφή του σχετικού ποσού.

β) Η ΔΟΥ θα διαβιβάζει τη σχετική αίτηση μαζί με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος στην αρμόδια Δ/νση Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

γ) Η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα ενημερώνει τις τράπεζες να μην πληρώσουν το επιστρεπτέο ποσό. Όταν γίνει η επαναφορά του ποσού στο Δημόσιο από τις τράπεζες, θα δίνεται από τη Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, αφού γίνει ενημέρωση του ΚΕ.ΠΥ.Ο. για την τακτοποίηση της επιστροφής, έγκριση στο ΔΟΥ να προέλθει στο διαχωρισμό του πιστωτικού ποσού και στη σύνταξη των σχετικών Α.Φ.ΕΚ. από το Τμήμα Εισοδήματος για την πληρωμή των δικαιούχων.

δ) Αν τα χρήματα έχουν εισπραχθεί μέσω των τραπεζών, το Δημόσιο δε θα ικανοποιεί το αίτημα.

2. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι επιστροφής φόρου εισοδήματος έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι τους ζητήσουν την επιστροφή του ποσού που έχει κατατεθεί σε άτοκο μεταβατικό λογ/σμό με βάση τον ΑΦΜ θα γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

α) Θα υποβάλλουν στη ΔΟΥ αίτηση για την επιστροφή του σχετικού ποσού.

β) Η ΔΟΥ θα διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια Δ/νση Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

γ) Η Δ/νση Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, θα ενημερώνει τις τράπεζες να μην πληρώσουν το επιστρεπτέο ποσό και το επιστρέψουν στο Δημόσιο. Όταν γίνει η επιστροφή του σχετικού ποσού στο Δημόσιο, θα δίνεται από τη Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και μετά την ενημέρωση του ΚΕ.ΠΥ.Ο. για την τακτοποίηση της επιστροφής, έγκριση στην αρμόδια ΔΟΥ για τη σύνταξη Α.Φ.ΕΚ. από το Γραφείο Επιστροφών και την πληρωμή των κληρονόμων, οι οποίοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

3. Στην περίπτωση που από λάθος της υπηρεσίας ή του φορολογούμενου μεταφερθούν στις τράπεζες χρήματα σε πίστωση άλλου λογαριασμού από το δηλωθέντα θα γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

α) Θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αίτηση μαζί με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος στην αρμόδια ΔΟΥ.

β) Η ΔΟΥ θα διαβιβάζει την αίτηση την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος στην αρμόδια Δ/νση Εισπρ. Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

γ) Ή Διεύθυνση αυτή θα ενημερώνει το ΚΕ.ΠΥ.Ο. το οποίο στη συνέχεια θα ενημερώνει τις τράπεζες ώστε να πραγματοποιούνται οι σωστές πιστώσεις των λογαριασμών. Εφόσον πραγματοποιηθεί η μεταβολή θα ενημερώνονται σχετικά οι δικαιούχοι.

δ) Σε περίπτωση που έχει γίνει η ανάληψη του σχετικού ποσού, η Δ/νση Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων θα καλεί τον πολίτη που έκανε την ανάληψη να επιστρέψει στο Δημόσιο το ποσό μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση άρνησής του θα προβαίνει σε καταλογισμό του ποσού στην αρμόδια ΔΟΥ της κατοικίας του.

ε) Μετά την επιστροφή του σχετικού ποσού στο Δημόσιο ή τον καταλογισμό αυτού θα δίνεται έγκριση από τη Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στην αρμόδια ΔΟΥ να συντάσσεται Α.Φ.ΕΚ. από το Γραφείο Επιστροφών για την πληρωμή του ποσού στον πραγματικό δικαιούχο.

4. Επίσης, όταν είναι αδύνατος η πληρωμή του δικαιούχου από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα γιατί τα στοιχεία του ονοματεπωνύμου ή πατρωνύμου είναι λανθασμένα θα γίνονται οι πιο κάτω ενέργειες:

α) Θα υποβάλλουν στη ΔΟΥ αίτηση για την επιστροφή του ποσού.

β) Η ΔΟΥ θα διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια Δ/νση Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

γ) Η Δ/νση Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, θα ενημερώνει τις τράπεζες να επιστρέψουν το σχετικό ποσό στο Δημόσιο. Μετά την πραγματοποίηση της επιστροφής του ποσού στο Δημόσιο και μετά την ενημέρωση του ΚΕ.Π.Υ.Ο. για την τακτοποίηση της επιστροφής, θα δίνεται έγκριση από τη Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων να συντάσσεται Α.Φ.ΕΚ. από το Τμήμα Εισοδήματος με τα ακριβή στοιχεία του δικαιούχου για την πληρωμή του.

Άρθρο 13

Σε όσες ΔΟΥ εγκατασταθεί και λειτουργήσει πληροφοριακό σύστημα, η ενημέρωση των καταστάσεων επεξεργασίας θα γίνεται μηχανογραφικά όσον αφορά το μέρος των ποσών των οφειλών που συμψηφίζονται και διαγράφονται. Κατά την ενημέρωση θα εκδίδονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά είσπραξης με πίστωση του ποσού της οφειλής που συμψηφίζεται και σε περίπτωση διαγραφής με μείωση της οφειλής. Μετά την ενημέρωση αυτή θα εκδίδεται από τις ΔΟΥ ατομικό ή συγκεντρωτικό Α.Φ.ΕΚ. συμψηφισμού και διαγραφής το οποίο θα συνοδεύεται με ονομαστικές καταστάσεις των δικαιούχων κατά περίπτωση.

Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα επεξεργάζεται τις καταστάσεις των παραπάνω ΔΟΥ και αφού συμφωνήσει τις στήλες αυτής, θα συμπεριλαμβάνει στις μαγνητικές ταινίες των τραπεζών μόνο τους δικαιούχους που έχουν τελικό ποσό επιστροφής.

Άρθρο 3

Η παρούσα που ισχύει από 1.4.1992 θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης