Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1205/1.10.1992 Αιτήσεις για την προσωποκράτηση από τις Δ.Ο.Υ.

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1205/1.10.1992
Αιτήσεις για την προσωποκράτηση από τις Δ.Ο.Υ.


ΠΟΛ.1205/1.10.1992 Αιτήσεις για την προσωποκράτηση από τις Δ.Ο.Υ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 class=SpellE>ΠΟΛ. 1205/1.10.92 Αιτήσεις για την προσωποκράτηση από τις Δ.Ο.Υ.

Στη συνέχεια της με αριθμό πρωτ. 1080944/8399/0016/πολ. 1155/18.8.92 διαταγής μας και την από 25/9/1992 τηλεγραφική διαταγή και προς το σκοπό ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 46 ν. 2065/1992 σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

1. Οι αιτήσεις των προϊσταμένων ΔΟΥ θα υπογράφονται από τους ίδιους και δε θα δίδονται προς σύνταξη ή υπογραφή ή κατάθεση στους δικηγόρους του Δημοσίου.

2. Η συζήτηση των αιτήσεων θα γίνεται με την παράσταση προσώπου που υπηρετεί σε Δικαστικό Γραφείο του Ν.Σ.Κ. ή Γραφείο Νομικού Συμβούλου από το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ., εκτός αν στην περιφέρεια της ΔΟΥ δε λειτουργούν τέτοια γραφεία, οπότε αναγκαστικά θα ανατίθενται η συζήτηση μόνον σε δικηγόρο του Δημοσίου της οικείας περιφέρειας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

3. Κατά την κατάθεση της αίτησης θα ζητείται πάντοτε (εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος και ειδικός λόγος) προσδιορισμός δικάσιμού της αιτήσεως σε χρόνο μεταξύ δέκα και δεκαπέντε ημερών από της κατάθεσης (και αυτό για την αντιμετώπιση διαδικαστικών ζητημάτων παράστασης του Δημοσίου κατά τη συζήτηση).

4. Το μέτρο θα εφαρμοσθεί όπως προβλέπει ο νόμος για κάθε οφειλέτη ανεξάρτητα βαθμίδας οφειλής.

Είναι αυτονόητο ότι οι πρώτες αιτήσεις θα προσωποκράτηση πρέπει να αφορούν οφειλέτες οι οποίοι έχουν δείξει αδιαφορία και ασυνέπεια συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις τους εξοφλήσεως των οφειλομένων.

5. Για τη διευκόλυνση του έργου σας και το ομοιόμορφο των αιτήσεων, σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα σχεδίου αιτήσεως που πρέπει να υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο.

6. Το σχέδιο της αιτήσεως δεν πρέπει να αλλοιώνεται, παρά μόνο να συμπληρώνεται στα αναγκαία σημεία, τα οποία έχουν αφεθεί κενά για προσαρμογή στις κατ' ιδία περιπτώσεις. Κάθε αλλοίωση του κειμένου, εφόσον είναι αναγκαία, θα γίνεται ύστερα από συνεννόηση με τα παραπάνω, κατά περίπτωση πρόσωπα ή υπηρεσίες.

7. Εφόσον πρόκειται περί μεγάλου αριθμού οφειλών (εγγραφών), να γίνεται συνοπτική αναγραφή των χρεών κατά κατηγορία.

Ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου...................

(Διαδικασία άρθρων 686 επ. Κ.Π.Δ.)

Αίτηση

του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)..............., που ενεργεί ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, κατοίκου............... (οδός.................).

Κατά

.................., κατοίκου...................

Ι. Αυτός κατά του οποίου η παρούσα οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα βεβαιωμένες στη δική μας Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)............. ύψους άνω των 100.000 δραχμών, δηλαδή δραχμές................ από τις οποίες δραχμές................ αποτελούν βασική οφειλή και δραχμές ..................... προσαυξήσεις κατά νόμον εκπρόθεσμης καταβολής.

ΙΙ. Οι οφειλές αυτές ειδικότερα είναι οι ακόλουθες κατά στοιχεία βεβαίωσης, χρόνο αυτής, βασικό ποσό και προσαυξήσεις όπως προκύπτουν από τα τηρούμενα σε εμάς στοιχεία ..................

Στις οφειλές αυτές δεν περιλαμβάνονται οφειλές από φόρο μεταβίβασης και κληρονομιάς.

ΙΙΙ. Ο ανωτέρω οφειλέτης, καίτοι έχει ειδοποιηθεί με, την από .................. ατομική ειδοποίησή μας προς αυτόν, για τις εκκρεμείς ως άνω οφειλές του, αδιαφορεί και πάντως δεν κατέβαλε τις οφειλές αυτές, τα δε λοιπά μέσα διοικητικής (αναγκαστικής) εκτέλεσης, τα από του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974) προβλεπόμενα, δεν είναι πρόσφορα ή δεν εκτιμώνται ως ικανά να οδηγήσουν στην ικανοποίηση της απαίτησης αυτής του Δημοσίου, κατά τις ανθρωπίνως και καλοπίστως εφικτές σήμερα προβλέψεις και εκτιμήσεις.

ΙV. Επειδή, ύστερα από αυτά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ, συντρέψει περίπτωση νόμιμη, όπως, χάριν είσπραξης των νόμιμων ως άνω απαιτήσεων του Δημοσίου, διαταχθεί από εμάς κατά τις διατάξεις του ν. 1867/1989, όπως ισχύει μετά τα άρθρα 46 και 61 παραγράφος 1 του ν. 2065/1992, η προσωπική κράτηση αυτού, ως μέσο διοικητικής (αναγκαστικής) εναντίον του εκτέλεσης, καθ' όσον προσδοκούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα καταστεί τελικά δυνατή η ικανοποίηση των ως άνω κατά αυτού απαιτήσεων του Δημοσίου.

V. Επειδή η αίτησή μου παραδεκτά υποβάλλεται από εμένα και εισάγεται ενώπιόν σας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και τυγχάνει βάσιμη νόμου και αληθής.

Διά ταύτα

και τα κατά τη συζήτηση προστεθησόμενα, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου.

Αιτούμε

Να γίνει δεκτή η αίτησις αυτή.

Να διαταχθεί η προσωπική κράτηση κατά αυτού για ένα χρόνο ως μέσο διοικητικής κατά τον ΚΕΔΕ εκτέλεσης, προς είσπραξη των ως άνω απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου εναντίον αυτού συνολικά δραχμές ....................

Να καταδικασθεί επίσης αυτός στη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης