ΠΟΛ.1204/2.10.1992

Έκτακτη εισφορά ακινήτων ν. 2019/1992

2 Οκτ 1992

Taxheaven.gr


 ΠΟΛ. 1204/2.10.92 Έκτακτη εισφορά ακινήτων ν. 2019/1992

Έχοντας υπόψη:

1. Την Υ. 1847/1078399/1182/0001 από 7 Αυγούστου 1992 κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 525).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 6 του νόμου 2019/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34).

3. Την απόφασή μας αριθ. 1083991/937/Β0013/27.8.1992.

4. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών ακριβούς εφαρμογής των διατάξεων περί της έκτακτης εισφοράς ακινήτων.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την απόφασή μας αριθ. 1083991/937/Β0013/27.8.92 και ορίζουμε:

1. Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2019/92 επί της πραγματικής στεγασμένης φωτιζόμενης επιφάνειας της οικοδομής.

2. Σε περίπτωση που αυτή δε συμφωνεί με την αναγραφόμενη στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας αυτής θα προκύπτουν από σχετική βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας, η οποία θα προσκομίζεται στην αρμόδια για τη φορολογία του υποχρέου ΔΟΥ.

3. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ, με βάση τη βεβαίωση αυτή, θα ενεργεί νέο υπολογισμό και θα χορηγεί στον υπόχρεο σημείωμα καταβολής ολόκληρου του ποσού της έκτακτης εισφοράς.

4. Σε περίπτωση που ήδη έχει καταβληθεί με την πρώτη δόση τυχόν επιπλέον του οφειλομένου ποσό εισφοράς, με την ίδια διαδικασία ο προϊστάμενος της ΔΟΥ θα χορηγεί σημείωμα καταβολής της δεύτερης δόσης, για το υπόλοιπο ποσό. Εάν το επιπλέον ποσό είναι μεγαλύτερο της δεύτερης δόσης θα συντάσσεται ΤΑΦΕ για το επιπλέον ποσό στο όνομα του προσκομίζοντα τα αρχικά εκκαθαριστικά σημειώματα εισφοράς.

5. Μετά τη διαδικασία αυτή και μετά την εξόφληση της εισφοράς ο προϊστάμενος ΔΟΥ θα αναγράφει επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων τις λέξεις «ΕΓΙΝΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ». Η ένδειξη αυτή θα υπογραφεί και θα σφραγισθεί. Τα εκκαθαριστικά αυτά θα αποστέλλονται εντός δύο ημερών στη ΔΕΗ προς αποφυγή διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Φωτοτυπίες των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αυτών θα κρατηθούν σε ιδιαίτερο αρχείο σε κάθε ΔΟΥ μαζί με τις βεβαιώσεις των ΟΤΑ και φωτοτυπία του τριπλότυπου εξοφλήσεως.

6. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών στις ΔΟΥ και η τακτοποίηση των οφειλομένων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 20.12.92.

7. Ό,τι αντιμετωπίζεται διαφορετικά στην απόφασή μας 1083991/937/Β003/27.8.92 παύει να ισχύει.

8. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr