ΠΟΛ.1203/29.9.1992

Αναπροσαρμογή τιμών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών

29 Σεπ 1992

Taxheaven.gr


ΠΟΛ. 1203/29.9.92 Αναπροσαρμογή τιμών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις επανειλημμένες διαταγές μας έχουμε τονίσει τη σημασία και τον πρωταρχικό ρόλο του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου μεταβιβαζόμενων, με οποιαδήποτε αιτία, ακινήτων, όσον αφορά το ύψος των εισπραττόμενων φόρων.

Είναι δεδομένο ότι το νέο αυτό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας είναι δυναμικό και εξελισσόμενο και συνεπώς είναι αναγκαίο, για να αποβεί αποδοτικό, να έχει την ικανότητα να παρακολουθεί την πορεία των τιμών των ακινήτων, όπως αυτές διαμορφώνονται ελεύθερα και ανεπηρέαστα στην αγορά, σε συνάρτηση με τα πολεοδομικά και εμπορικά δεδομένα που κάθε φορά επικρατούν σ’ αυτήν.

Πρωταρχικό ρόλο στην κατά τα άνω απόδοση του συστήματος ασκούν οι συσταθείσες επιτροπές του άρθρου 41 ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄), των οποίων το έργο είναι συνεχές, αφού και οι συνθήκες και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές σε κάθε περιοχή συνεχώς μεταβάλλονται.

Ενόψει της θεσπιθείσας διετούς, το αργότερο, προθεσμίας, μέσα στην οποία η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να προέρχεται σε αναπροσαρμογή των τιμών των ακινήτων, σε συνάρτηση αντιστοίχως, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο, με τους συντελεστές που επιδρούν αυξητικά ή μειωτικά σ’ αυτές, είναι προφανές πως οι επιτροπές πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές εισηγήσεις τους σε κατά πολύ συντομότερα χρονικά διαστήματα.

2. Η μέχρι σήμερα εμπειρία αποδεικνύει πως πολλές από τις επιτροπές αυτές δεν έχουν ανταποκριθεί ικανοποιητικά σ’ αυτήν τους την υποχρέωση. Έχει μάλιστα τονιστεί πως την κύρια ευθύνη φέρουν οι πρόεδροι των επιτροπών, οι οποίοι προφανώς δεν αποδίδουν στο έργο τους τη σημασία που έχει.

3. Επειδή από το υπουργείο αποδίδεται ιδιαίτερη και ουσιαστική σημασία στην απόδοση του θεσμού του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, παρακαλούμε τους προέδρους των επιτροπών, μέχρι τέλους του μηνός Οκτωβρίου, να μας υποβάλλουν τα πορίσματα των επιτροπών που προϊστανται για αναμόρφωση των τιμών και των συντελεστών των ακινήτων.

Η υποβολή των πορισμάτων αυτών θα γίνει υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα πορίσματα και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι δεν είναι αναγκαία η τροποποίηση υποβληθέντος πορίσματος, θα αναφερθεί ότι η επιτροπή εξακολουθεί να εμμένει στην προγενέστερη από… εισήγησή της και δεν ενδείκνυται οποιαδήποτε διαφοροποίηση ή ότι οι προταθείσες τιμές πρέπει να αυξηθούν κατά ορισμένο ποσοστό ή όχι.

Πάντως, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μέχρι τέλους της τασσόμενης προθεσμίας είναι ανάγκη να έχουν περιέλθει στη Δ/νση οι εισηγήσεις όλων των επιτροπών, προκειμένου να αξιολογηθούν και τεθούν υπόψη του κ. υπουργού.

Η Δ/νση δεν παραγνωρίζει το γεγονός των δυσμενών συνθηκών, κάτω από τις οποίες εργάζονται οι επιτροπές των δυσκολιών (εγγενών και μη) που αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, η σπουδαιότητα του έργου είναι τόσο σημαντική, που πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για υλοποίηση όσων ανωτέρω διατυπώνονται.

4. Για τη διευκόλυνση του έργου σας, σας είχαμε δώσει σχετικές οδηγίες με την εγκύκλιό μας αριθ. 1048617/498/28.5.1991 (πολ. 1114), η οποία εξακολουθεί να ισχύει και την οποία πρέπει να ακολουθείτε.

5. Οι κ.κ. Επιθεωρητές, στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, χωρίς καμιά καθυστέρηση, στους υπ’ αυτούς προϊσταμένους ΔΟΥ, και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, παρέχοντας τυχόν αναγκαίες οδηγίες, για την υλοποίησή της.


Taxheaven.gr