Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1186/14.9.1992 Υπολογισμός αφορολογήτου ποσού για τα μερίσματα από μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τα οποία προέκυψαν από κέρδη ισολογισμών της 31/12/91 και εγκρίθηκαν εντός του έτους 1992.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1186/14.9.1992
Υπολογισμός αφορολογήτου ποσού για τα μερίσματα από μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τα οποία προέκυψαν από κέρδη ισολογισμών της 31/12/91 και εγκρίθηκαν εντός του έτους 1992.


ΠΟΛ.1186/14.9.1992 Υπολογισμός αφορολογήτου ποσού για τα μερίσματα από μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 class=SpellE>ΠΟΛ. 1186/14.9.92 Υπολογισμός αφορολογήτου ποσού για τα μερίσματα από μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τα οποία προέκυψαν από κέρδη ισολογισμών της 31/12/91 και εγκρίθηκαν εντός του έτους 1992.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 2065/1992, τα διανεμόμενα μερίσματα από μετοχές, κοινές ή προνομιούχες, ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων από την 1η Ιανουαρίου 1992 και μετά και προέρχονται από κέρδη ισολογισμών διαχειριστικών χρήσεων, που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 1991 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων αυτών, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους συντελεστές που αναφέρονται, κατά περίπτωση, στις ίδιες διατάξεις.

Στους δικαιούχους μερισμάτων που προέρχονται από μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, παρέχεται αφορολόγητο ποσό 50.000 δρχ. για κάθε μέτοχο για τα μερίσματα που εισπράττει από την ίδια ανώνυμη εταιρία. Το αφορολόγητο ποσό για κάθε μέτοχο δεν μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τις 20.000 δρχ., όταν τα μερίσματα προέρχονται από περισσότερες ανώνυμες εταιρίες. Για τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, ή έκπτωση του αφορολογήτου ποσού για μερίσματα που προέρχονται από μετοχές ονομαστικές ή ανώνυμες γίνεται από την ανώνυμη εταιρία κατά την καταβολή ή πίστωση των μερισμάτων στους μετόχους, εφόσον ο μέτοχος που εισπράττει το μέρισμα δηλώσει, με υπεύθυνη δήλωσή του στην εταιρία, ότι δεν έχει απαλλαγεί από την προείσπραξη του φόρου με βάση τη διάταξη αυτή, κατά την είσπραξη μερισμάτων από άλλες ανώνυμες εταιρίες που αναφέρονται στη χρήση αυτή για ποσό μερισμάτων μεγαλύτερο από 200.000 δρχ., στο οποίο περιλαμβάνεται και το αφορολόγητο ποσό που ζητάει ο μέτοχος με τη δήλωσή του αυτή.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 2065/1992 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παρ. 10, 11 και 12 του άρθρου 29 του ν.δ. 3323/1955 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 3843/58 εξακολουθούν να ισχύουν για την εφαρμογή των προβλεπομένων από τις παραγρ. 1 έως και 4 του άρθρου 42.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43του ν. 2065/1992 καταργήθηκε η προβλεπόμενη από την απόφαση 323110/1952 δεκαήμερη παράταση για υποβολή δηλώσεων, που η προθεσμία υποβολής τους λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα.

4. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης απόδοσης του φόρου για μερίσματα, που προήλθαν από τα κέρδη ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 1991, δεν μπορεί να γίνει μετά το τέλος Αυγούστου του τρέχοντος έτους, καθόσον, η έγκριση διανομής των από τη γενική συνέλευση των μετόχων έπρεπε να γίνει το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 1992.

Κατά συνέπεια, οι δικαιούχοι των πιο πάνω μερισμάτων από μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, για νατύχουν της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για μερίσματα μέχρι 50.000 δρχ. από την ίδια ανώνυμη εταιρία και μέχρι 200.000 δρχ., προκειμένου για μερίσματα από περισσότερες ανώνυμες εταιρίες, πρέπει να έχουν υποβάλλει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση σε χρόνο προγενέστερο της 31 Αυγούστου 1992 καθόσον, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, η απαλλαγή αυτή χορηγείται αποκλειστικά από την καταβάλλουσα τα μερίσματα ανώνυμη εταιρία, σε αντίθεση με τα μερίσματα των παρελθόντων ετών, που το αφορολόγητο ποσό μερισμάτων μπορούσε να υπολογισθεί και από τη Φορολογούσα Αρχή κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου. Μάλιστα, προκειμένου για μερίσματα από ανώνυμες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο το αφορολόγητο ποσό μερισμάτων υπολογίζετο αποκλειστικά από τη Φορολογούσα Αρχή.

5. Σημαντικός αριθμός κατόχων μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο δεν πληροφορήθηκε έγκαιρα την επελθούσα μεταβολή στον τρόπο φορολογίας των μερισμάτων, με αποτέλεσμα να μην έχουν εισπράξει τα μερίσματα μέσα στο χρονικό διάστημα που είχαν ορίσει οι ανώνυμες εταιρίες ότι θα κατέβαλαν το μέρισμα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και το αφορολόγητο ποσό που θα δήλωναν οι μέτοχοι με τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης που χορηγούσαν οι ίδιες. Οι μέτοχοι αυτοί, με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, έχουν πλέον απωλέσει το αφορολόγητο ποσό μερισμάτων και κατά συνέπεια, όταν θα εισπράξουν τα μερίσματα, θα παρακρατηθεί σε βάρος τους φόρος σε ολόκληρο το ποσό αυτών.

Επίσης, πολλές ανώνυμες εταιρίες (κυρίως τράπεζες) με μετοχές ονομαστικές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο προέβησαν σε παρακράτηση φόρου για τα μερίσματα από κέρδη ισολογισμού της 31/12/1991, λαμβάνοντας υπόψη τα αφορολόγητα ποσά που είχαν δηλωθεί με την προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967, υπεύθυνη δήλωση, την οποία είχαν αποστείλει οι εταιρίες και υπέβαλαν οι μέτοχοι, πριν από την έγκριση της διανομής των κερδών από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Οι πιο πάνω εταιρίες ενήργησαν με τον τρόπο αυτό έχοντας υπόψη τους ότι, με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν τότε, οι μέτοχοί τους, για τους οποίους δε θα υπολογίζετο, κατά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων, το αφορολόγητο ποσό που δικαιούντο, θα ελάμβαναν αυτό κατά την εκκαθάριση της δήλωσής τους φορολογίας εισοδήματος οικον. Έτους 1993. Μετά τη μεταβολή όμως που επήλθε, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 2065/1992 στη φορολογία των πιο πάνω μερισμάτων, όσοι μέτοχοι δεν υπέβαλαν, για οποιοδήποτε λόγο, την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 10 του α.ν.148/1967 (π.χ. γιατί απέκτησαν τις μετοχές μετά την προθεσμία υποβολής της δήλωσης που είχε ορίσει η ανώνυμη εταιρία) έχουν απωλέσει το αφορολόγητο ποσό μερισμάτων, αφού δεν μπορεί να χορηγηθεί στη συνέχεια από τη Φορολογούσα Αρχή.

6. Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου οι δικαιούχοι των μερισμάτων από μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τα οποία εγκρίθηκαν εντός του έτους 1992 και προέκυψαν από κέρδη ισολογισμών της 31 Δεκεμβρίου 1991, να μην απωλέσουν το αφορολόγητο ποσό για αυτά, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 2065/1992 λόγω μη υποβολής στην ανώνυμη εταιρία εγκαίρως, είτε από δική τους υπαιτιότητα είτε από υπαιτιότητα της εταιρίας, της προβλεπόμενης από τις ίδιες διατάξεις υπεύθυνης δήλωσης, σχετικά με το αφορολόγητο ποσό μερισμάτων που δικαιούντο, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι, οι μέτοχοι μπορούν να τύχουν της ανωτέρω απαλλαγής, εφόσον υποβάλλουν μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους υπεύθυνη δήλωση στην ανώνυμη εταιρία με την οποία θα δηλώσουν το αφορολόγητο ποσό μερισμάτων που δικαιούνται, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη εισπράξει ή όχι τα μερίσματα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβληθούν από τους μετόχους θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνουν τα στοιχεία που καθορίσθηκαν με την 1060426/10357/πολ. 1110/26.6.1992 διαταγή μας , καθώς επίσης θα πρέπει να συμπληρώνεται στη δήλωση αυτή, από την καταβάλλουσα το μέρισμα εταιρία, το ποσό του μικτού μερίσματος που δικαιούται ο μέτοχος, το αφορολόγητο ποσό που επικαλείται αυτός (μέχρι 50.000), τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής πληρωμής μερίσματος.

Τα ως άνω στοιχεία θα συμπληρώνονται και στην περίπτωση που ο μέτοχος έχει ήδη εισπράξει το μέρισμα χωρίς να έχει αφαιρεθεί το αφορολόγητο ποσό και ζητεί με την υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση την επιστροφή του φόρου που είχε παρακρατηθεί και που αναλογεί στο αφορολόγητο ποσό που δικαιούται.

Με βάση τις υποβαλλόμενες υπεύθυνες δηλώσεις από τους μετόχους, οι εταιρίες θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, είτε να υπολογίζουν το δικαιούμενο αφορολόγητο ποσό μερισμάτων στους μετόχους που δεν είχαν εισπράξει τα μερίσματά τους, είτε να προβαίνουν σε επιστροφή του φόρου που παρακρατήθηκε και που αναλογεί στο αφορολόγητο ποσό που δικαιούται ο μέτοχος, στις περιπτώσεις που αυτός ήδη έχει εισπράξει το ποσό του μερίσματός του.

Οι ανώνυμες εταιρίες τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβληθούν από τους μετόχους μέχρι το τέλος κάθε μήνα, θα καταχωρούν σε κατάσταση στην οποία αναλυτικά θα αναγράφεται για κάθε μέτοχο το ονοματεπώνυμό του, ο ΑΦΜ, το μικτό μέρισμα, το αφορολόγητο ποσό και ο φόρος που αναλογεί σ' αυτό. Στη συνέχεια, εντός του πρώτου 15νθημέρου του επόμενου μήνα από την υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων, οι εταιρίες θα υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ, στην οποία αποδόθηκε ο αναλογών επ' αυτών φόρος, τροποποιητική δήλωση και αίτηση με συνημμένη την πιο πάνω κατάσταση, καθώς και όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις που παρέλαβαν εντός του προηγουμένου μήνα και θα ζητούν την επιστροφή του συνολικού ποσού φόρου που έχει παρακρατηθεί και αναλογεί στα αφορολόγητα ποσά, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Οι αρμόδιες ΔΟΥ υποχρεούνται εντός 15 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, να προβαίνουν στην επιστροφή του πιο πάνω ποσού φόρου μερισμάτων που αναγράφεται στη συνημμένη κατάσταση, ο οποίος στη συνέχεια θα αποδίδεται από την ανώνυμη εταιρία στους δικαιούχους μετόχους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης