Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1184/10.9.1992 Φορολογική μεταχείριση εισφορών που καταβάλλονται στο εξωτερικό, σε αλλοδαπούς ασφαλιστικούς φορείς, από αλλοδαπούς που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1184/10.9.1992
Φορολογική μεταχείριση εισφορών που καταβάλλονται στο εξωτερικό, σε αλλοδαπούς ασφαλιστικούς φορείς, από αλλοδαπούς που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.


ΠΟΛ.1184/10.9.1992 Φορολογική μεταχείριση εισφορών που καταβάλλονται στο εξωτερικό, σε αλλοδαπούς ασφαλιστικού

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 class=SpellE>ΠΟΛ. 1184/10.9.92 Φορολογική μεταχείριση εισφορών που καταβάλλονται στο εξωτερικό, σε αλλοδαπούς ασφαλιστικούς φορείς, από αλλοδαπούς που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την 191/1992 γνωμοδότηση, έκανε δεκτό ότι, οι εισφορές που καταβάλλονται από τον ίδιο τον αλλοδαπό, που απέκτησε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στην Ελλάδα, σε αλλοδαπούς ασφαλιστικούς φορείς, δεν εκπτίπτουν από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που απέκτησε ο αλλοδαπός, αλλά αναγνωρίζονται για την παροχή προσωπικού αφορολόγητου ποσού με δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με το άρθρο 4 του ν. 2065/1992.

Τη γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από τον υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε κατωτέρω για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.

Γνωμ Ν.Σ.Κ. 191/92 (ολομ.)

Περίληψη ερωτήματος: Αν οι εισφορές που καταβάλλονται στο εξωτερικό, σε αλλοδαπούς ασφαλιστικούς φορείς, εκπίπτουν από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτώσεως β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 39 Π.Δ/τος 129/89 ή προσθέτονται στα αφορολόγητα ποσά με δικαιολογητικά του φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. γ της παραγρ. 5 του άρθρου 8 του ιδίου Π.Δ/τος.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησεν ως εξής:

Στο άρθρο 8 παραγρ. 5 περίπτ. Γ΄ του Π.Δ. 129/1989 (ΦΕΚ Α 62). «Διά την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων» ορίζεται ότι: «5. Τα προσωπικά αφορολόγητα ποσά, με δικαιολογητικά, του φορολογουμένου, ορίζονται ως εξής:

α)...β)...γ) Το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλομένων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο....».

Εξάλλου, στο άρθρ. 39 παραγρ. 1 του ιδίου Π.Δ/τος 129/89 ορίζεται ότι: «1. Το εισόδημα που καθορίζεται στο άρθρο 37 αποτελεί το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Από αυτό το εισόδημα εκπίπτουν: α) Κάθε ποσό για φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που βαρύνει αυτό το εισόδημα, β) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο....».

Τέλος, στην παραγρ. 10 του άρθρου 8 του ιδίου Π.Δ/τος 129/1989 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: «Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δε δικαιούνται τα αφορολόγητα ποσά των παραγρ. 1 έως 4. Επίσης, δαπάνες που γίνονται στην αλλοδαπή δεν αναγνωρίζονται ως αφορολόγητο ποσό εκτός από τα έσοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ/τος 129/1989, σε φόρο εισοδήματος υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Προκειμένου δε περί εισοδήματος εκ μισθωτών υπηρεσιών ως εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα θεωρείται εκείνο που προέρχεται από υπηρεσίες που παρέχονται ή προσφέρονται στην Ελλάδα.

Από τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 8 παράγρ. 5 περίπτ. γ΄ του Π.Δ. 129/1989, που ομιλεί για «το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται απ' το φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλομένων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο φαίνεται ότι δε γίνεται διάκριση αν πρόκειται για ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως σε τρόπο, ώστε η διάταξη αυτή να περιλαμβάνει και τις υποχρεωτικές εισφορές που κατέβαλε σε αλλοδαπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως ο αλλοδαπός, που απέκτησε εισόδημα στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, η παράγρ. 10 του άρθρου 8 του Π.Δ. 129/1989, δεν εμποδίζει την έκπτωση ως προσωπικού αφορολογήτου ποσού, με δικαιολογητικά του φορολογουμένου του ποσού των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, όπως ορίζει η περίπτ. γ΄ της παραγρ. 5 του άρθρου 8 του Π.Δ. 129/1989, αφού από τη γραμματική της διατύπωση προκύπτει ότι κατά το εδάφιο α΄ αυτής, αντιμετωπίζει δαπάνες κατοικούντων στην αλλοδαπή, που αποκτούν όμως εισόδημα στην ημεδαπή (και ως εκ τούτου φορολογουμένων στην ημεδαπή), οι οποίες (δαπάνες) έγιναν στην ημεδαπή και εμπίπτουν στις παραγράφους 1-4 του άρθρου 8. Το β' εδάφιο της παραγρ. αυτής αναφέρεται, αντιθέτως, κατά λογικήν ερμηνείαν του, σε δαπάνες που έγιναν στην αλλοδαπή από τα αυτά ως άνω πρόσωπα, ανεξαρτήτως αν οι δαπάνες αυτές εμπίπτουν στις παραγράφους 1-4 του άρθρου αυτού ή σε άλλες παραγράφους του άρθρου 8.

Έτσι, ένας αλλοδαπός που κατοικεί στην ημεδαπή και έχει πηγή εισοδήματος στην ημεδαπή , όπως είναι ο εργαζόμενος στην Ελλάδα, δικαιούται να εκπέσει τις εισφορές, με τις οποίες βαρύνεται αυτός (ακόμη και με βάση τον αλλοδαπό νόμο) έναντι ασφαλιστικού φορέως αλλοδαπής πολιτείας και των οποίων η καταβολή γίνεται δια χειρός αυτού τούτου ασφαλισμένου – φορολογουμένου. Σημειωτέον άλλωστε, ότι οι καταβαλλόμενες εισφορές δεν εμπίπτουν στην έννοια της «δαπάνης», όπως ορίζεται στην παράγρ. 10 του άρθρου 8 Π.Δ. 129/89, αφού η δαπάνη έχει την έννοια ότι γίνεται με την ελεύθερη δικαιοπρακτική βούληση του φορολογουμένου, ενώ οι εισφορές επιβάλλονται από νόμο (ημεδαπό ή αλλοδαπό) και η καταβολή τους είναι υποχρεωτική.

Επομένως, έχει εν προκειμένω εφαρμογή η περίπτ. γ΄ της παραγρ. 5 του άρθρου 8 του Π.Δ. 129/89, αφού από την γραμματική διατύπωση της διατάξεως φαίνεται ότι δε γίνεται διάκριση αν πρόκειται για ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, ούτε αν εννοεί τον ημεδαπό ή αλλοδαπό νόμο, σε τρόπο ώστε η διάταξη αυτή να περιλαμβάνει και τις υποχρεωτικές εισφορές που κατέβαλε σε αλλοδαπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως ο αλλοδαπός που απέκτησε εισόδημα στην Ελλάδα, εφόσον η καταβολή των εισφορών είναι υποχρεωτική για τον υπόχρεο κατά τον αλλοδαπό νόμο, ή στην περίπτωση προαιρετικής ασφάλισής του, σε ταμεία που έχουν συσταθεί νομίμως κατά το νόμο της χώρας, όπου εδρεύει ο ασφαλιστικός οργανισμός.

Επίσης, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι τυγχάνει εφαρμογής εν προκειμένω η διάταξη του άρθρου 39 παράγρ. 1 περίπτ. β΄ του Π.Δ/τος 129/1989 (αντίστοιχο άρθρο 42 παράγρ. 1 περίπτ. Β΄ Ν.Δ. 3323/1955), αφού από τη γραμματική διατύπωση αυτής σαφώς προκύπτει ότι εκπίπτουν από το εισόδημα «οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο», δηλ. αναφέρεται σε ποσά που παρακρατεί, ο εργοδότης του ασφαλισμένου και αποδίδει ο ίδιος απευθείας στον αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα.

Συνεπώς, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησε ότι οι εισφορές που καταβάλλονται από τον ίδιο τον αλλοδαπό, που απέκτησε εισόδημα στην Ελλάδα, σε αλλοδαπούς ασφαλιστικούς φορείς, υπάγονται στην περίπτ. γ΄ της παραγρ. 5 του άρθρου 8 του Π.Δ. 129/1989 και εκπίπτουν ως προσωπικό αφορολόγητο ποσό με δικαιολογητικά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης