Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1169/25.8.1992 Αποδείξεις κυλικείων κινηματογράφων, θεάτρων κ.λπ.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1169/25.8.1992
Αποδείξεις κυλικείων κινηματογράφων, θεάτρων κ.λπ.

ΠΟΛ.1169/25.8.1992 Αποδείξεις κυλικείων κινηματογράφων, θεάτρων κ.λπ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1169/25.8.92 Αποδείξεις κυλικείων κινηματογράφων, θεάτρων κ.λπ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γα', γδ΄ και γη' της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992ΦΕΚ Α 84).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. 1006568/ΠΟΛ.1014/18.1.19912 (ΦΕΚ Β 66), σύμφωνα με τις οποίες απαλλά­χθηκαν από την υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ. μέχρι 31.12.1992 τα κυλικεία κινηματογράφων, θεάτρων και γηπέδων ποδοσφαίρου.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα στους εκμε­ταλλευτές κυλικείων που λειτουργούν σε γή­πεδα, σχολεία, κινηματογράφους, θέατρα και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις, για τις λιανικές τους πωλήσεις με περιφερόμενους πωλητές ή από κινητά σημεία πώλησης στους ίδιους χώρους, αντί να εκδίδουν απο­δείξεις λιανικής πώλησης σε κάθε πελάτη, να τηρούν ειδικό βιβλίο και να εκδίδουν αποδεί­ξεις ανά πωλητή με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) ή Η/Υ με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Τηρείται θεωρημένο βιβλίο περιφερόμε­νων πωλητών ή κινητών σημείων πώλησης, σε μερίδες κατά πωλητή ή σημείο πώλησης, στο οποίο καταχωρούνται τα παραδιδόμενα κάθε φορά προς πώληση αγαθά, κατ' είδος και ποσότητα, με την παράδοση αυτών ή την εξαγωγή τους από τον κυρίως χώρο του κυ­λικείου. Σε ιδιαίτερες στήλες των πιο πάνω μερίδων καταχωρούνται κατ' είδος, οι ποσό­τητες των επιστρεφομένων (μη πωληθέντων) αγαθών και των πωληθέντων, καθώς και ο αριθμός της σχετικής απόδειξης που εκδίδε­ται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο κάτω περίπτωση (β). Η ενημέρωση των μερίδων με τις ποσότητες των επιστρεφομένων και πω­ληθέντων αγαθών γίνεται στο τέλος του δια­λείμματος ή του θεάματος και το αργότερο κατά την επιστροφή του πωλητή στο κυλικείο.

β. Εκδίδεται, για τις προαναφερόμενες πω­λήσεις από φορολογική ταμειακή μηχανή ή Η/Υ, τουλάχιστον μία απόδειξη λιανικής πώλη­σης κατά πωλητή, ο οποίος, στις περιπτώσεις αυτές, θεωρείται σαν τελικός καταναλωτής.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται κυλικεία κινηματογρά­φων, θεάτρων και γηπέδων διεξαγωγής πο­δοσφαιρικών αγώνων και από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις λοιπές περιπτώσεις.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης