ΠΟΛ.1165/25.8.1992

Η παρακράτηση φόρου στους αγρότες από την 1η Σεπτεμβρίου

25 Αύγ 1992

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1165/25.8.92 Η παρακράτηση φόρου στους αγρότες από την 1η Σεπτεμβρίου

Έχοντας υπόψη κλπ. αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Για την καταβολή επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων επί της παραγωγής, από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς και συνεταιρισμούς ή ενώσεις συνεταιρισμών, ο δικαιούχος αυτών οφείλει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει:

α. Αν αυτός ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων.

β. Το ποσό της επιχορήγησης ή επιδότησης επί της παραγωγής που, τυχόν, του έχει καταβληθεί από την έναρξη του οικείου ημερολογιακού έτους μέχρι και την ημερομηνία είσπραξης της τελευταίας επιχορήγησης ή επιδότησης από τον ίδιο ή άλλους φορείς.

Άρθρο 2

Αν συντρέχει περίπτωση β΄ του προηγούμενου άρθρου και έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου από άλλο φορέα, αν ο δικαιούχος ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων, η οικεία υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση των οικείων φορέων. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ή επιδότησης που του έχει καταβληθεί και το ποσό του φόρου που έχει παρακρατηθεί.

Άρθρο 3

Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων δεν εφαρμόζονται για τους δικαιούχους επιχορήγησης ή επιδότησης επί της παραγωγής ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών.

Άρθρο 4

1. Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης ή επιδότησης, όταν αυτό καταβάλλεται σε δικαιούχο που ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων και, συναθροιζόμενο με τα ποσά που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ του άρθρου 1, υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές, αλλά είναι μικρότερο από τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές.

2. Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης ή επιδότησης, όταν αυτό καταβάλλεται σε δικαιούχο που ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων και συναθροιζόμενο με τα ποσά που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ του άρθρου 1, είναι από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και πάνω.

3. Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο συνολικό ποσό της επιδότησης ή επιχορήγησης, όταν αυτό, συναθροιζόμενο με τα ποσά που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ του άρθρου 1, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές και καταβάλλεται σε δικαιούχους που δεν ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών η ζωικών προϊόντων.

4. Από το ποσό του φόρου που προκύπτει, με βάση όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, αφαιρείται το ποσό του φόρου που, τυχόν, έχει παρακρατηθεί σε προηγούμενη καταβολή επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων, στον ίδιο δικαιούχο.

Άρθρο 5

1. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής της απόφασης αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, με δήλωση που περιλαμβάνει τα ποσά φόρου που παρακρατήθηκαν εντός του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου.

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες καταβάλλουν επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις επί της παραγωγής μέσω Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) δε θα επιδίδουν την κατά τα ανωτέρω δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, αλλά ο φόρος αυτός θα παρακρατείται από τη ΔΟΥ από την οποία θα εισάγεται τούτο ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αν δεν έχει υπολογιστεί, από το φορέα που καταβάλλει, ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ ή ο εντεταλμένος από αυτόν υπάλληλος οφείλουν να μην καταβάλλουν τα ποσά των επιχορηγήσεων.

Άρθρο 6

Οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 οφείλουν στο τέλος του έτους και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους να χορηγούν βεβαίωση σε εκείνους τους οποίους κατέβαλαν επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις επί της παραγωγής, από την οποία να προκύπτουν τα ποσά αυτών, οι τυχόν κρατήσεις με τις οποίες βαρύνεται ο δικαιούχος, καθώς και ο φόρος που έχει παρακρατηθεί.


Taxheaven.gr