Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1165/25.8.1992 Η παρακράτηση φόρου στους αγρότες από την 1η Σεπτεμβρίου

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1165/25.8.1992
Η παρακράτηση φόρου στους αγρότες από την 1η Σεπτεμβρίου


ΠΟΛ.1165/25.8.1992 Η παρακράτηση φόρου στους αγρότες από την 1η Σεπτεμβρίου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1165/25.8.92 Η παρακράτηση φόρου στους αγρότες από την 1η Σεπτεμβρίου

Έχοντας υπόψη κλπ. αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Για την καταβολή επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων επί της παραγωγής, από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς και συνεταιρισμούς ή ενώσεις συνεταιρισμών, ο δικαιούχος αυτών οφείλει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει:

α. Αν αυτός ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων.

β. Το ποσό της επιχορήγησης ή επιδότησης επί της παραγωγής που, τυχόν, του έχει καταβληθεί από την έναρξη του οικείου ημερολογιακού έτους μέχρι και την ημερομηνία είσπραξης της τελευταίας επιχορήγησης ή επιδότησης από τον ίδιο ή άλλους φορείς.

Άρθρο 2

Αν συντρέχει περίπτωση β΄ του προηγούμενου άρθρου και έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου από άλλο φορέα, αν ο δικαιούχος ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων, η οικεία υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση των οικείων φορέων. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ή επιδότησης που του έχει καταβληθεί και το ποσό του φόρου που έχει παρακρατηθεί.

Άρθρο 3

Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων δεν εφαρμόζονται για τους δικαιούχους επιχορήγησης ή επιδότησης επί της παραγωγής ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών.

Άρθρο 4

1. Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης ή επιδότησης, όταν αυτό καταβάλλεται σε δικαιούχο που ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων και, συναθροιζόμενο με τα ποσά που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ του άρθρου 1, υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχμές, αλλά είναι μικρότερο από τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές.

2. Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης ή επιδότησης, όταν αυτό καταβάλλεται σε δικαιούχο που ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων και συναθροιζόμενο με τα ποσά που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ του άρθρου 1, είναι από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και πάνω.

3. Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο συνολικό ποσό της επιδότησης ή επιχορήγησης, όταν αυτό, συναθροιζόμενο με τα ποσά που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ του άρθρου 1, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές και καταβάλλεται σε δικαιούχους που δεν ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών η ζωικών προϊόντων.

4. Από το ποσό του φόρου που προκύπτει, με βάση όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, αφαιρείται το ποσό του φόρου που, τυχόν, έχει παρακρατηθεί σε προηγούμενη καταβολή επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων, στον ίδιο δικαιούχο.

Άρθρο 5

1. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής της απόφασης αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, με δήλωση που περιλαμβάνει τα ποσά φόρου που παρακρατήθηκαν εντός του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου.

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες καταβάλλουν επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις επί της παραγωγής μέσω Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) δε θα επιδίδουν την κατά τα ανωτέρω δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, αλλά ο φόρος αυτός θα παρακρατείται από τη ΔΟΥ από την οποία θα εισάγεται τούτο ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αν δεν έχει υπολογιστεί, από το φορέα που καταβάλλει, ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ ή ο εντεταλμένος από αυτόν υπάλληλος οφείλουν να μην καταβάλλουν τα ποσά των επιχορηγήσεων.

Άρθρο 6

Οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 οφείλουν στο τέλος του έτους και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους να χορηγούν βεβαίωση σε εκείνους τους οποίους κατέβαλαν επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις επί της παραγωγής, από την οποία να προκύπτουν τα ποσά αυτών, οι τυχόν κρατήσεις με τις οποίες βαρύνεται ο δικαιούχος, καθώς και ο φόρος που έχει παρακρατηθεί.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης