Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1163/24.8.1992 Έλεγχος καταστάσεων για αυτοκίνητα που δε δηλώθηκαν

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1163/24.8.1992
Έλεγχος καταστάσεων για αυτοκίνητα που δε δηλώθηκαν


ΠΟΛ.1163/24.8.1992 Έλεγχος καταστάσεων για αυτοκίνητα που δε δηλώθηκαν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1163/24.8.92 Έλεγχος καταστάσεων για αυτοκίνητα που δε δηλώθηκαν

Όπως είναι γνωστό με την υπ' αριθ. 1038960/2384/0009Β/29.4.92 εγκύκλιο στάλθηκαν σε κάθε Δ.Ο.Υ. καταστάσεις του ΚΕΠΥΟ, στις οποίες περιλαμβάνονται στα στοιχεία των ιδιοκτητών που δε δήλωσαν τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με τις φορολογικές δηλώσεις τους που υπέβαλαν για το οικον. Έτος 1991.

Με την ίδια εγκύκλιο, δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο και την διαδικασία του ελέγχου, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε όσους διαπιστωθεί ότι δεν έχουν δηλώσει τα αυτοκίνητά τους.

Προς διευκόλυνση των Δ.Ο.Υ. κρίθηκε σκόπιμο να σταλούν από το ΚΕΠΥΟ προσκλήσεις στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων για τους οποίους προέκυψε, από τη διασταύρωση των στοιχείων, ότι δε δήλωσαν τα αυτοκίνητά τους.

Από τις πρώτες προσκλήσεις που στάλθηκαν διαπιστώθηκε ότι μερικοί φορολογούμενοι έλαβαν προσκλήσεις καίτοι είχαν δηλώσει τα αυτοκίνητά τους, οπότε αυτοδικαίως διαμαρτυρήθηκαν για την ενόχληση και την ταλαιπωρία τους. Τα λάθη που τυχόν υπήρξαν στις καταστάσεις αυτές οφείλονται σε τεχνικούς λόγους και προήλθαν από λανθασμένη αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του αυτ/του (γράμματα – αριθμός), αλλαγή διευθύνσεως ιδιοκτητών κ.λπ.

Κατόπιν τούτου στις 5 Ιουνίου 1992 εκδόθηκε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών στην οποία αναφέρεται ότι για να αποφευχθούν τα όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν με τον ως άνω τρόπο, κρίθηκε σκόπιμο, παρά το φόρτο εργασίας που έχουν οι Δ.Ο.Υ., να γίνει σχετικός έλεγχος και να σταλούν προσκλήσεις μόνο στους ιδιοκτήτες που διαπιστώνεται ότι δε δήλωσαν τα αυτοκίνητά τους ή λανθασμένα ανέγραψαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τα γράμματα του αλφαβήτου ή τον αριθμό κυκλοφοροίας του αυτοκινήτου τους.

Για την αξιοποίηση των καταστάσεων των αυτοκινήτων που στάλθηκαν από το ΚΕΠΥΟ, θα προβείτε στις παρακάτω ενέργειες.

Θα γίνει σχετικός έλεγχος στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικ. Έτους 1991 και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεδηλώθηκε το αυτοκίνητο, θα επιβληθεί σε βάρος του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.Δ. 3323/55 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3323/55.

Επειδή το άρθρο 73 του Ν.Δ. 3323/55 ορίζει ότι για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές, το πρόστιμο αυτό θα πρέπει να είναι ανάλογο με την ιπποδύναμη του αυτοκινήτου.

Με σκοπό τη δίκαιη, ομοιόμορφη και ίση μεταχείριση των παραβατών και για να αποφεύχθουν διαμαρτυρίες και εύλογα παράπονα για διαφορετικό ύψος προστίμου που επιβάλλεται από κάθε Δ.Ο.Υ., καθορίζουμε την εξής κλίμακα με βάση την οποία θα υπολογίζεται το πρόστιμο.

Για αυτοκίνητο μέχρι (6) ίππους, που δε δηλώθηκε, να επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπέντε (15.000) χιλιάδες δραχμές και για κάθε επιπλέον ιπποδύναμη έξι χιλιάδες (6.000) δραχμές, π.χ. για αυτοκίνητο 10 ίππων θα επιβληθεί πρόστιμο (15.000 + (4 χ 6.0000 = 39.000 δρχ. Οίκοθεν νοείται ότι σε καμία περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να γίνει πάνω από 200.000 δρχ.

Σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς το πρόστιμο που επιβλήθηκε περιορίζεται σε 1/3 αυτού.

Επισημαίνεται ότι η επιβολή των προστίμων δεν αποβλέπει σε ταμειακούς σκοπούς, αλλά στη δημιουργία φορολογικής συνείδησης και στην εφαρμογή των φορολογικών νόμων, ώστε κάθε φορολογούμενος να εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Το πρόστιμο, που θα είναι αυτοτελές για κάθε χρόνο παράλειψης δηλώσεως του αυτοκινήτου, θα επιβάλλεται με την έκδοση μίας πράξης επιβολής προστίμου στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα χρόνια για τα οποία έχει γίνει παράλειψη υποβολής δήλωσης και αναλυτικά για κάθε χρόνο.

Σε περίπτωση που δε βρεθεί στη Δ.Ο.Υ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου που αναγράφεται στην κατάσταση, να ερευνηθεί μέσω του ΚΕΠΥΟ, μήπως ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου αυτού υποβάλλει δήλωση σε άλλη Δ.Ο.Υ., η οποία και θα πρέπει να ενημερωθεί.

Από στοιχεία που έχουμε στηδιάθεσή μας προκύπτει ότι πολλά αυτοκίνητα έχουν αγοραστεί από πρόσωπα που δεν υποβάλλουν δηλώσεις γιατί δεν έχουν εισόδημα. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει τεκμήριο αγοράς και διαβίωσης ή ακόμα και δωρεάς. Επίσης, ότι έχουν δύο ή τρία αυτοκίνητα από τα οποία δε δηλώνονται όλα.

Για την αποφυγή της γραφειοκρατικής διαδικασίας οι υπόχρεοι, για τους οποίους η παράλειψη δήλωσης του αυτοκινήτου δεν ασκεί επίδραση στο φορολογητέο εισόδημα, μπορεί να μην υποβάλλεται επίδραση στο φορολογικό εισόδημα, μπορεί να μην υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση, αλλά να τονίζεται η ύπαρξη της υποχρέωσης αυτής για τις δηλώσεις τους στα επόμενα χρόνια.

Οίκοθεν νοείται ότι εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής τεκμηρίου θα καλείται ο υπόχρεος να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση και στη συνέχεια θα προβαίνετε σε νέα εκκαθάριση.

Η ενέργεια αυτή έχει σημασία στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για την πάταξη της φοροδιαφυγής, γιατί η φοροδιαφυγή δεν καταπολεμάται μόνο με κατασταλτικά μέτρα αλλά και με προληπτικά και ψυχολογικά, όταν γίνει γνωστό ότι από τη διασταύρωση των στοιχείων θα ελεγχθεί η ακρίβεια των δηλώσεων.

Η εργασία αυτή να ανατεθεί σε συγκεκριμένο υπάλληλο και να δοθεί εντολή να περαιωθεί το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 1992.

Η εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής να αρχίσει από τα αυτοκίνητα που έχουν ιπποδύναμη πάνω από 8 ίππους.

Μετά το πέρας του ελέγχου αυτού να γνωρίσετε στη Δ/νση Ελέγχων – Τμήμα Β΄ τον αριθμό των αυτοκινήτων που φέρονται καταχωρημένα στις καταστάσεις του ΚΕΠΥΟ, τον αριθμό των ιδιοκτητών που δε δήλωσαν τα αυτοκίνητα, τον αριθμό των ιδιοκτητών που εμπίπτουν σε τεκμήριο αγοράς ή και διαβίωσης, τον αριθμό των ιδιοκτητών που είχαν δηλώσει το αυτοκίνητο κ.λπ., καθώς και τα αίτια των λαθών, για να αξιολογηθεί ο βαθμός αξιοπιστίας των στοιχείων του ΚΕΠΥΟ προκειμένου να ληφθούν στο μέλλον τα αναγκαία μέτρα.

Οι κ.κ. Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλούνται να επιβλέψουν για τη σωστή και έγκαιρη εφαρμογή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης