Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1161/24.8.1992 Απαλλαγές σε μεταβίβαση προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1161/24.8.1992
Απαλλαγές σε μεταβίβαση προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων


ΠΟΛ.1161/24.8.1992 Απαλλαγές σε μεταβίβαση προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΠΟΛ. 1161/24.8.92 Απαλλαγές σε μεταβίβαση προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων

Ι. Φορείς του Δημοσίου που καταργούνται ή διαλύονται ή συγχωνεύονται

1. Ως φορείς του Δημοσίου, που υπάγονται στις ρυθμίσεις του κοινοποιούμενου νόμου, νοούνται οι φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, δηλαδή, (α) οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός, και οι φορείς του προσδιορίζονται με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, όπως αυτό ίσχυσε αρχικά, (β) ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και όλες οι ελεγχόμενες απ’ αυτόν, άμεσα ή έμμεσα, επιχειρήσεις και (γ) κάθε είδους άλλα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., στο κεφάλαιο των οποίων μετέχουν κατά πλειοψηφία οι παραπάνω φορείς ή τα όργανα της διοίκησής τους ορίζονται ή εκλέγονται από τους παραπάνω φορείς.

Η κατάργηση ή η διάλυση ή η συγχώνευση των προαναφερομένων φορέων του Δημοσίου, που δεν είναι ανώνυμες εταιρίες, γίνεται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου νόμου, με Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία εκδίδονται μετά από πρόταση των υπουργών μελών της Διϋπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης (Δ.Ε.Α.) και των τυχών άλλων αρμοδίων, κατά περίπτωση, υπουργών.

Αντίθετα, η διάλυση ή η συγχώνευση των ως άνω φορέων του Δημοσίου, που είναι ανώνυμες εταιρίες, γίνεται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου νόμου, κατά τις διατάξεις του Κανονιστικού Νόμου 2190/1920.

2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου νόμου, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων:

α) Η πράξη ή η σύμβαση συγχώνευσης, ή η κατάργηση, ή η διάλυση των παραπάνω φορέων του Δημοσίου.

β) Οι μεταβιβάσεις των περιουσιακών στοιχείων, που γίνονται συνεπεία της συγχώνευσης, διάλυσης ή κατάργησης των φορέων του Δημοσίου.

γ) Οι μεταγραφές των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, όπου φυσικά από το νόμο προβλέπεται υποχρέωση για τα μεταγραφή αυτών.

δ) Κάθε άλλη πράξη, που είναι απαραίτητη για την πραγμάτωση των μεταβιβάσεων των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων.

Διευκρινίζεται, ότι στις ανωτέρω απαλλαγές περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, και τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς και ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, κατά περίπτωση.

ΙΙ. Μεταβίβαση προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, μετά την αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 αυτού και την προσθήκη δύο νέων παραγράφων 4 και 5 αυτού με το άρθρο 14 του κοινοποιούμενου νόμου, καθώς και του άρθρου 46α, που επίσης προστέθηκε στον ίδιο νόμο (Ν. 1892/1990) με το ίδιο ως άνω άρθρο 14, οι επιχειρήσεις, που έχουν αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία τους για οικονομικούς λόγους ή είναι σε κατάσταση παύσης πληρωμών ή έχουν πτωχεύσει, ή έχουν τεθεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών ή υπό προσωρινή διαχείριση ή υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής, ή παρουσιάζουν έκδηλη οικονομική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να μεταβιβασθούν, κατά οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του ανωτέρω άρθρου 46α του Ν. 1892/1990, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων:

α) Η σύμβαση της μεταβίβασης των ανωτέρω επιχειρήσεων, όπως αυτή περιγράφεται ειδικότερα στην παράγραφο 7 του ως άνω άρθρου 46α.

β) Η συνεπεία της ως άνω σύμβασης μεταβιβάσεις των περιουσιακών στοιχείων των ανωτέρω επιχειρήσεων.

γ) Οι μεταγραφές των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων, όπου φυσικά από το νόμο προβλέπεται υποχρέωση για τη μεταγραφή αυτών.

δ) Κάθε άλλη πράξη, που είναι απαραίτητη για την πραγμάτωση της μεταβίβασης των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων.

Διευκρινίζεται, ότι στις ανωτέρω απαλλαγές περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, και τα τέλη χαρτοσήμου.

ΙΙΙ. Ελληνική Εταιρία Βιομηχανικών και Μεταλλευτικών Επενδύσεων Α.Ε.

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 50 του κοινοποιούμενου νόμου η «Ελληνική Εταιρία Βιομηχανικών και Μεταλλευτικών Επενδύσεων» Α.Ε. (Ε.Λ.Ε.Β.Μ.Ε. Α.Ε.), που βρίσκεται σε εκκαθάριση, μπορεί να χρηματοδοτήσει την εκκαθάριση της θυγατρικής της εταιρίας «Ελληνικά Σιδηροκράμματα» Α.Ε. (ΕΛ.ΣΙ. Α.Ε.) για την πληρωμή: α) Απαιτήσεων του προσωπικού αυτής από την εργασιακή σχέση και β) Δαπανών φύλαξης και συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων και αμιγών εξόδων εκκαθάρισης.

2. Περαιτέρω, με τη διάταξη της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου 50, ορίζεται ότι τα προαναφερόμενα ποσά δεν υπόκεινται σε κανένα φόρο ή τέλος.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω απαλλακτική διάταξη καλύπτει τα ποσά της χρηματοδότησης, που καταβάλλονται από την Ελληνική Εταιρία Βιομηχανικών και Μεταλλευτικών Επενδύσεων (Ε.Λ.Ε.Β.Μ.Ε. Α.Ε.) στην ΕΛ.ΣΙ.ΑΕ για τους ανωτέρω σκοπούς και όχι τα ποσά που καταβάλλονται στη συνέχεια από την ΕΛ.ΣΙ. Α.Ε. για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Επομένως, η ανωτέρω χρηματοδότηση της ΕΛ.Ε.Β.Μ.Ε. Α.Ε. προς την ΕΛ.ΣΙ. δε θα υπαχθεί σε τέλος χαρτοσήμου.

Αντίθετα, θα υπαχθούν σε τέλος χαρτοσήμου τα ποσά που θα καταβληθούν από την ΕΛ.ΣΙ. Α.Ε. για την πληρωμή των απαιτήσεων του προσωπικού της από την εργασιακή τους σχέση.

IV. Απαλλαγές από Φ.Π.Α.

Οι απαλλαγές από κάθε φόρο που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 4, παράγραφος 4, 14, παράγραφοι 4 και 5 και 50 παράγραφοι 1 και 2 του κοινοποιούμενου νόμου, όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας, ισχύουν μόνο εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ν. 1642/86, όπως λ.χ. στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5, της περίπτωσης λ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου αυτού κ.τ.λ., καθώς και του σχετικού κοινοτικού δικαίου. Τυχόν αντίθετη ερμηνεία θα αποτελούσε παράβαση του εσωτερικού μας δικαίου, περί ΦΠΑ, καθώς και του σχετικού κοινοτικού δικαίου, σύμφωνα και με τα άρθρα 147 και 189 της Συνθήκης προσχώρησης της χώρας μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

V. Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των προαναφερομένων διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 24 Δεκεμβρίου 1991, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του νόμου αυτού.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης