ΠΟΛ.1170/20.6.1995

Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

20 Ιούν 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα 20 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1072667/5798-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ 1170

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

1072667/5798-11/0016/ΠΟΛ.1170/ 20.6.1995

Με αφορμή ερωτήματα και τηλεφωνήματα που υποβάλλονται καθημερινά από ΔΟΥ και ενδιαφερόμενους, τα οποία αναφέρονται στη δυνατότητα χορήγησης ή μη αποδεικτικού ενημερότητας στις περιπτώσεις που υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και έχει χορηγηθεί με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου είτε αναστολή είσπραξης (άρθρο 2
του ν.820/1978), είτε αναστολή της διοικητικής εκτέλεσης (παράγρ. 3 του άρθρου 73 του ν.δ.356/1974), είτε αναστολή εκτέλεσης του νομίμου τίτλου της είσπραξης, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1882/90 απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας αποτελεί η καταβολή ή τακτοποίηση με νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που χορηγούνται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα) των μέχρι τη χρονολογία έκδοσης
του αποδεικτικού βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών του προς το Δημόσιο.

1. Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί, μετά από άσκηση προσφυγής, από αρμόδιο δικαστήριο αναστολή είσπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.820/1978, συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για τη συγκεκριμένη οφειλή που αφορά η χορηγηθείσα αναστολή είσπραξης. Εξυπακούεται βέβαια ότι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στην περίπτωση αυτή συντρέχουν μόνο για όσο χρόνο διαρκεί η χορηγηθείσα αναστολή και εφόσον δεν υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ενδιαφερομένου.

2. Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί μετά από άσκηση ανακοπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ΚΕΔΕ από αρμόδιο δικαστήριο αναστολή αναγκαστικής είσπραξης (διοικητικής εκτέλεσης) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και νόμου, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας. Και τούτο επειδή η χορηγηθείσα αναστολή διοικητικής εκτέλεσης υποχρεώνει τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ να μην επιδιώξει την είσπραξη των συγκεκριμένων οφειλών με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ΚΕΔΕ αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, χωρίς να αναστέλει την είσπραξη των οφειλών αυτών, στοιχείο απαραίτητο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας.

Σχετική με το θέμα αυτό είναι η αριθμ. 417/25.10.93 απόφαση του Τμήματος υποθέσεων ν.1406/83 και αναστολών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, στο οποίο προσέφυγε οφειλέτης, μετά από άρνηση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ να χορηγήσει αποδεικτικό ενημερότητας, επικαλούμενος απόφαση του ιδίου
δικαστηρίου, με την οποία του είχε χορηγηθεί αναστολή διοικητικής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του ΚΕΔΕ. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι νόμιμη η άρνηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ να χορηγήσει στον αιτούντα αποδεικτικό ενημερότητας, παρά τη χορηγηθείσα από το ίδιο δικαστήριο αναστολή, επειδή το αποδεικτικό ενημερότητας δεν αποτελεί κατά ΚΕΔΕ αναγκαστικό μέτρο είσπραξης, δεν συνιστά δηλαδή μέτρο διοικητικής εκτέλεσης.

3. Τέλος, στην περίπτωση που με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου έχει διαταχθεί αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης, η πράξη αυτή δεν λειτουργεί για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή ως νόμιμος τίτλος για τη βεβαίωση, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αριθ. 641/1993 του Δ' τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και σας έχει κοινοποιηθεί με την αριθ. 1148944/10713-13/0016/ΠΟΛ.1021/24.1.1994 εγκύκλιο διαταγή, και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για τη συγκεκριμένη οφειλή στην οποία αναφέρεται η καταλογιστική πράξη της οποίας έχει ανασταλεί η εκτέλεση, γιατί στην περίπτωση αυτή έχει ανασταλεί όχι απλώς η διοικητική (αναγκαστική) εκτέλεση αλλά έχει διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης του νομίμου τίτλου της είσπραξης.

Σημειώνουμε ότι για τις περιπτώσεις αυτές των καταλογιστικών πράξεων εκδίδονται συνήθως αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες αναστέλεται η εκτέλεσή τους μέχρι να δημοσιευθεί η οριστική απόφαση επί της σχετικής έφεσης του καταλογισθέντος.

Για το λόγο αυτό πρέπει να ερευνάται αν εκδόθηκε η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της έφεσης του ενδιαφερομένου και στη συνέχεια τις αποφάσεις αυτές να τις διαβιβάζετε στις αρμόδιες αρχές που συνέταξαν τις καταλογιστικές πράξεις για να ερευνήσουν αν συντρέχει περίπτωση διαγραφής, με Ατομικό Φύλλο Εκπτωσης (ΑΦΕΚ) που θα συντάξουν, των ποσών που βεβαιώθηκαν στην υπηρεσία σας. Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, καθ'όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η χορηγηθείσα από το αρμόδιο δικαστήριο αναστολή εκτέλεσης της καταλογιστικής πράξης, συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για τη συγκεκριμένη οφειλή, το οποίο και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές του από άλλη αιτία.


Taxheaven.gr