Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1147/10.8.1992 Εκκαθάριση συμπληρωματικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1147/10.8.1992
Εκκαθάριση συμπληρωματικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος


ΠΟΛ.1147/10.8.1992 Εκκαθάριση συμπληρωματικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


 ΠΟΛ. 1147/10.8.92 Εκκαθάριση συμπληρωματικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος

Με την ακόλουθη εγκύκλιο διευκρινίζεται η διαδικασία εκκαθαρίσεως συμπληρωματικών – τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, λόγω λάθους της υπηρεσίας ή αιτήσεως του φορολογούμενου.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 3323/1955 επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης πριν από την καταχώριση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 51 του ίδιου νόμου.

2. Η εκκαθάριση των δηλώσεων οικονομικού έτους 1992, που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, θα γίνει και φέτος μηχανογραφικά. Συγκεκριμένα, θα εκκαθαριστούν από το ΚΕ.Π.Υ.Ο οι ακόλουθες περιπτώσεις δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1992:

α) Τροποποιητική – συμπληρωματική δήλωση – έντυπο λόγω λανθασμένης εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης, εξαιτίας λάθους της υπηρεσίας.

β) Τροποποιητική – συμπληρωματική δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και μεταβάλλει τα δεδομένα της αρχικής του δήλωσης.

γ) Αρχικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα από το φορολογούμενο και μετά την παρέλευση της προθεσμίας αποστολής από τις Δ.Ο.Υ. των αρχικών δηλώσεων (εμπροθέσμων – εκπροθέσμων) στο ΚΕ.ΠΥ.Ο.

δ) Αρχικές δηλώσεις που επεστράφηκαν από ΚΕ.Π.Υ.Ο. σε ΔΟΥ για διόρθωση, λόγω λανθασμένης συμπλήρωσής τους, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας αποστολής από τις Δ.Ο.Υ. των αρχικών δηλώσεων (εμπροθέσμων – εκπροθέσμων) στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

3, Εξαιρούνται από τη μηχανογραφική εκκαθάριση οι τροποποιητικές συμπληρωματικές δηλώσεις που:

α) Το αποτέλεσμα της αρχικής δήλωσης ήταν πιστωτικό ποσό που είχε συμπεριληφθεί σε κατάσταση επεξεργασίας.

β) Η εκκαθάριση της αρχικής ή προηγούμενης τροπ/κής – συμπληρωματικής έγινε χειρόγραφα.

γ) Υποβάλλονται από κληρονόμους αποβιωσάντων.

δ) Η αρχική δήλωση ή η προηγούμενη τροποποιητική – συμπληρωματική υποβλήθηκε σε διαφορετική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

4. Για να γίνει η μηχανογραφική εκκαθάριση των δηλώσεων στις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το έντυπο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1992.

Σε καμιά περίπτωση το ΚΕ.Π.Υ.Ο. δε θα προβεί σε εκκαθάριση με βάση στοιχεία που γράφονται σε άλλο έντυπο.

Για το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί για την παραπάνω μηχανογραφική εφαρμογή, τον τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου αυτού, στην αποστολή του στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., ως και τις εργασίες που θα εκτελεί το ΚΕ.Π.Υ.Ο. Παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες παρακάτω.

5. Η αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. δηλώσεων για εκκαθάριση των περιπτώσεων 2α και 2β της παρούσας μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ αφού προηγουμένως επιστραφεί η αρχική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. ή η προηγούμενη τροποποιητική – συμπληρωματική, γιατί πολλά στοιχεία της μεταφέρονται στο έντυπο – δήλωση της επόμενης συμπληρωματικής – τροποποιητικής δήλωσης.

6. Για όλες τις τροποποιητικές – συμπληρωματικές δηλώσεις που εκκαθαρίζονται μηχανογραφικά δε θα στέλνετε στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. ούτε το «Σημείωμα Μεταβολών» ούτε το έντυπο «Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο» για τη διαγραφή του φορολογούμενου από το μηχανογραφικό σύστημα της είσπραξης φόρου εισοδήματος.

ΕΝΤΥΠΟ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ

1. Η εκκαθάριση από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. των δηλώσεων των περιπτώσεων των παραγράφων 2β, 2γ και 2δ του πρώτου κεφαλαίου της παρούσας θα γίνει με βάση την ίδια της δήλωσης που έχει υποβάλει ο φορολογούμενος.

2. Η εκκαθάριση από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. των δηλώσεων της περίπτωσης της παραγράφου 2α του πρώτου κεφαλαίου της παρούσας, θα γίνει με βάση το συμπληρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών οικον. Έτους 1992. Στην περίπτωση αυτή νοείται ότι το ανωτέρω συμπληρωμένο έντυπο απέχει θέση πληροφοριακού μηχανογραφικού δελτίου.

Τα στοιχεία που θα γραφούν στο έντυπο αυτό θα προέρχονται είτε από οίκοθεν έρευνα της Δ.Ο.Υ., αν έχει γίνει λανθασμένη εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης λόγω σφάλματος της υπηρεσίας, είτε ύστερα από αίτηση φορολογουμένου, ο οποίος διαπίστωσε λάθος στην εκκαθάριση της αρχικής του δήλωσης, λόγω σφάλματος της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Η παραλαβή θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 1031209/506/Α0012/πολ. 1077/6.4.92 και 1014715/191/Α0012/ πολ. 1039/12.2.1992 διαταγές, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την παραλαβή, συμπλήρωση κ.λπ. των αρχικών εμπροθέσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. Έτους 1992.

2. Επίσης, για τις αρχικές δηλώσεις που επιστρέφονται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. στις Δ.Ο.Υ., για διόρθωση, λόγω λανθασμένης συμπλήρωσής τους, αν και αυτές οι δηλώσεις, όπως και οι αρχικές εκπρόθεσμες, υπάγονται στην ίδια μηχανογραφική εφαρμογή με τις συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις, δε χρειάζεται καμιά διευκρίνιση, καθόσον για τις δηλώσεις της κατηγορίας αυτής οι Δ.Ο.Υ. δε χρειάζεται να προβούν σε καμιά διαδικαστική ενέργεια, παρά μόνο στη διόρθωση των λαθών που έχει επισημάνει το ΚΕ.Π.Υ.Ο.

3. Η παραλαβή – συμπλήρωση κ.λπ. των συμπληρωματικών – τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1992 που θα έχουν υποβάλει οι ίδιοι οι φορολογούμενοι, καθώς και των εντύπων – δηλώσεων του ίδιου οικον. έτους, που θα συμπληρωθούν από τις Δ.Ο.Υ. Οίκοθεν ή ύστερα από αίτηση φορολογουμένων, θα γίνει ως ακολούθως:

α) Για τη συμπλήρωση και των δηλώσεων αυτών γενικά ισχύουν όσα αναφέρονται στις 1031209/506/Α0012/πολ. 1077/6.4.92 και 1014715/191/Α0012/πολ. 1039/12.2.1992 διαταγές που ήδη σας έχουν κοινοποιηθεί και οι οποίες ισχύουν, συμπληρωματικά με την παρούσα.

β) Σημειώνεται ότι στην τροποποιητική δήλωση συμπληρώνονται μόνο τα ποσά – ενδείξεις που τροποποιούνται, μειώνονται ή αυξάνονται.

Στη συμπληρωματική δήλωση συμπληρώνονται μόνο τα νέα ποσά ή οι νέες ενδείξεις.

Διευκρινίζεται ότι στις δύο περιπτώσεις ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που δίνεται στη δήλωση (Τροποποιητική – Συμπληρωματική) θα πρέπει στον Κωδικό που συμπληρώνεται να αναγράφεται το ολικό ποσό όπως αυτό τελικά διαμορφώνεται και όχι το απόλυτο ποσό που δεν είχε δηλωθεί ή είχε επιπλέον δηλωθεί στην προηγούμενή του δήλωση.

γ) Αμέσως μετά την παραλαβή συμπληρωματικών – τροποποιητικών δηλώσεων από τους φορολογούμενους ή τη σύνταξη των εντύπων – δηλώσεων για τις οίκοθεν ενέργειες, όλες οι δηλώσεις – έντυπα θα καταχωρούνται στο προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων για να λάβουν αύξοντα αριθμό, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θετικές και αρνητικές.

Ο αριθμός του προσωρινού βιβλίου μεταγραφής δηλώσεων θα μεταφερθεί και θα γραφτεί στην ένδειξη «Αριθμός δήλωσης» που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης.

Η αρίθμηση της δηλώσεως αυτής της κατηγορίας θα αρχίσει για κάθε Δ.Ο.Υ. Από τον αριθμό 50.001 για να διαφοροποιούνται από τις αρχικές δηλώσεις.

Ο αριθμός που θα γραφεί στη δήλωση, για λόγους τεχνικούς πρέπει να αποτελείται από έξι (6) ψηφία. Το έκτο ψηφίο θα είναι ο αριθμός (1), (2) κ.λπ., μπροστά από τον αριθμό 50.001, ανάλογα με τον αριθμό των βιβλίων μεταγραφής δηλώσεων λόγω ύπαρξης στη Δ.Ο.Υ. Περισσότερων από ένα γραφείων φορολογίας εισοδήματος.

δ) Ειδικότερα, για τη συμπλήρωση των παραλληλογράμμων – τετραγωνιδίων των συμπληρωματικών – τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. Έτους 1992 διευκρινίζονται τ' ακόλουθα:

αα) Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη «Μεταβολή».

Το παραλληλόγραμμο αυτό συμπληρώνεται με τη λέξη: «ΜΕΤΑΒΟΛΗ» όταν διαφοροποιείται κάποιο από τα σταθερά στοιχεία του πίνακα 1 της δήλωσης, διαφορετικά μένει κενό.

Σημειώνεται ότι δε θα συμπληρώνεται συμπληρωματική – τροποποιητική δήλωση όταν υπάρχει μόνο μεταβολή των σταθερών στοιχείων του πίνακα 1, γιατί σε αυτήν την περίπτωση δε γίνεται μεταβολή των ποσοτικών στοιχείων της οφειλής που προέκυψε από την αρχική εκκαθάριση της δήλωσης.

ββ) Παραλληλόγραμμα «α», «β»

Στα παραλληλόγραμμα αυτά συμπληρώνονται οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί α) της ΔΟΥ (πρώην Οικον. Εφορίας) και β) της Δ.Ο.Υ. (πρώην Δημόσιου Ταμείου) που είχαν συμπληρωθεί και στην προηγούμενη δήλωση που συμπληρώνεται ή τροποποιείται.

γγ) Τετραγωνίδιο «γ»

Στο τετραγωνίδιο αυτό θα γραφεί ο κωδικός αριθμός (1) όταν η συμπληρωματική – τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται λόγω σφάλματος (υπαιτιότητας) της υπηρεσίας ή ο κωδικός αριθμός (2) όταν αυτή υποβάλλεται γιατί συντρέχει υπαιτιότητα του φορολογουμένου.

δδ) Τετραγωνίδιο «δ»

Στο τετραγωνίδιο αυτό θα γραφεί ο αριθμός 1 όταν ΜΟΝΟ ο υπόχρεος σε δήλωση είναι νέος φορολογούμενος (υποβάλλει για πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος), ο αριθμός 2 όταν ΜΟΝΟ η σύζυγος του υποχρέου είναι νέα φορολογούμενη και 3 αν και οι δύο σύζυγοι είναι νέοι φορολογούμενοι.

εε) Τετραγωνίδιο με την ένδειξη «Εκπρόθεσμη»

Η συμπλήρωση του τετραγωνιδίου αυτού γίνειται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 1014715/191/Α0012?ΠΟΛ. 1039/12.2.1992 διαταγή, με την προσθήκη ότι, το εκπρόθεσμο λειτουργεί μόνο για τις συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται όταν συντρέχει υπαιτιότητα του φορολογουμένου. Ευνόητο είναι ότι δε θα πρέπει η ένδειξη εκπροθέσμου της συμπληρωματικής – τροποπιητικής δήλωσης να είναι μικρότερη της τυχόν αντίστοιχης ένδειξης της αρχικής δήλωσης.

στ) Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη «ΚΕ.Π.Υ.Ο.»

Το παραλληλόγραμμο αυτό συμπληρώνεται μόνο όταν θέλετε να διορθώσετε την ένδειξη εκπροθέσμου της αρχικής δήλωσης. Ειδικότερα:

αα) Εάν στην αρχική εκκαθάριση υπολογίσθηκε πρόσθετος φόρος εκπροθέσμου, ενώ δεν έπρεπε, είτε από λάθος κωδικογράφησης ή διάτρησης, θα πρέπει να συμπληρωθεί με τον αριθμό 99 προκειμένου να γίνει η διαγραφή του πρόσθετου φόρου εκπροθέσμου από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.

ββ) Σε οποιαδήποτε μεταβολή της ένδειξης εκπροθέσμου της αρχικής δήλωσης θα τίθεται ένας διψήφιος αριθμός (01, 02, 03, κ.λ.π.) ανάλογα με τους μήνες της εκπρόθεσμης υποβολής αυτής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η αρχική δήλωση υποβλήθηκε μέσα στο δεύτερο μήνα από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.

Από λάθος κωδικογράφησης όμως στην ένδειξη εκπροθέσμου της αρχικής αναγράφηκε ο αριθμός 3.

Στην τροποποιητική – συμπληρωματική δήλωση – έντυπο στο τετραγωνίδιο ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα συμπληρωθεί ο αριθμός 2.

ζζ) Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη «Αριθμός μητρώου»

Το παραλληλόγραμμο αυτό συμπληρώνεται οπωσδήποτε με τον αριθμό του φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποχρέου από την προεκτυπωμένη αρχική δήλωση ή το φάκελο του φορολογουμένου.

Ο Α.Φ.Μ. κάθε υποχρέου πρέπει να συμπληρώνεται με ιδιαίτερη προσοχή γιατί αποτελεί το μέσο της μηχανογραφικής σύνδεσης αρχικής δήλωσης και συμπληρωματικής – τροποποιητικής.

ηη) Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη «Κ.Β.»

Το παραλληλόγραμμο αυτό χρησιμοποιείται απότο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

θθ) Τετραγωνίδια «ε», «ζ» και «Κύρια πηγή»

Η συμπλήρωση των τετραγωνιδίων αυτών των ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 1014715/191/Α0012/ΠΟΛ. 1039/12.2.1992 διαταγή και εφόσον υπάρχει μεταβολή βιβλίων και κατηγορίας εισοδήματος σε σχέση με την αρχική δήλωση.

ιι) Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη «Αριθμός μητρώου» της συζύγου

Το παραλληλόγραμμο αυτό δε συμπληρώνεται.

ιαια) Τετραγωνίδιο που βρίσκεται απέναντι από τον πίνακα «Αντίκλητος»

Η συμπλήρωση του τετραγωνιδίου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 1014715/191/Α0012/ΠΟΛ. 1039/12.2.1992 διαταγή και εφόσον υπάρχει μεταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση.

Ιβιβ) Τετραγωνίδια με αστερίσκο των πινάκων 3, 6, 7, 8, 10, 13 και 16 της δήλωσης

Τα τετραγωνίδια των πινάκων αυτών της συμπληρωματικής – τροποποιητικής δήλωσης θα συμπληρώνονται (μόνο όταν υπάρχει μεταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση) με τις νέες ενδείξεις σε περίπτωση μεταβολής ή συμπλήρωσης και με μηδέν (0) όταν θέλουμε να διαγραφεί ένδειξη που εσφαλμένα είχε καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στην αρχική δήλωση ο υπόχρεος δήλωσε δύο (2) παιδιά.

Από λάθος διάτρησης τα παιδιά καταχωρήθηκαν στον κωδικό αριθμό 005 (προστατευόμενα μέλη) αντί στον κωδικό αριθμό 003.

Τα τετραγωνίδια της συμπληρωματικής – τροποποιητικής δήλωσης – έντυπο θα συμπληρωθούν ως εξής:

- στον κωδικό αριθμό 003 θα γραφεί ο αριθμός δύο (2), δηλαδή καταχώρηση της σωστής ένδειξης.

- στον κωδικό αριθμό 005 θα γραφεί ο αριθμός μηδέν (0), δηλαδή διαγραφή λανθασμένης ένδειξης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

1. Εξάλλου, για τον έλεγχο της συμπλήρωσης των πινάκων των συμπληρωματικών – τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. Έτους 1992, διευκρινίζονται ειδικότερα τα ακόλουθα:

α) Πίνακας 1. Στοιχεία φορολογουμένων.

Τα στοιχεία του υπόχρεου πρέπει να συμπληρώνονται πάντοτε ανεξάρτητα αν υπάρχει μεταβολή ή όχι σε αυτά.

Τα στοιχεία του αντικλήτου θα συμπληρώνονται μόνο όταν υπάρχει μεταβολή σε αυτά.

β) Πίνακας 2. Στοιχεία Προσώπων που συνοικούν με τους φορολογούμενους και τους βαρύνουν.

Ο πίνακας αυτός θα συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει μεταβολή ή συμπλήρωση σε σχέση με την αρχική δήλωση.

γ) Πίνακες 3 – 16 και πίνακες Ε.Δ.Δ.

Α. Συμπλήρωση συμπληρωματικών – τροποποιητικών δηλώσεων

Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται μόνο οι ενδείξεις ή τα ποσά που διαφοροποιούνται από την αρχική δήλωση. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

(1) Μεταβολή – τροποποίηση ένδειξης ποσού.

Όταν ένα ποσό ή ένδειξη αρχικής δήλωσης μεταβάλλεται, τότε συμπληρώνεται το νέο τελικό ποσό όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση με το νέο δηλούμενο ποσό ή ένδειξη δίπλα στο σχετικό κωδικό αριθμό.

Σας επισημαίνουμε ότι όταν μεταβάλλεται ένα από τα ποσά των κωδικών 709 ή 710, θα πρέπει να συμπληρώνονται και οι υπόλοιποι κωδικοί (709) που είχαν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση παρόλο που τα ποσά τους δε μεταβάλλονται.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αρχική δήλωση: Ο φορολογούμενος είχε δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς (κωδ. 301) 600.000 δρχ.

Τροποποιητική δήλωση: Με νέα βεβαίωση αποδοχών, προκύπτει άθροισμα καθαρών ποσών 500.000 δρχ.

Στην υποβαλλόμενη τροποποιητική – συμπληρωματική δήλωση, ο φορολογούμενος πρέπει να γράψει απέναντι στον κωδικό αριθμό (Κ.Α.) 301 το ποσό 500.000.

(2) Συμπλήρωση νέου ποσού – ένδειξης.

Ποσό η ένδειξη που δεν έχει συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση, με την υποβαλλόμενη από το φορολογούμενο συμπληρωματική δήλωση πρέπει να γράφεται δίπλα στο σχετικό Κ.Α.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Με συμπληρωματική δήλωση, ο φορολογούμενος δηλώνει έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως ποσού 75.000 δρχ. που είχε παραλείψει να δηλώσει με την αρχική του δήλωση.

Στη δήλωση αυτή το ποσό των 75.000 πρέπει να γραφεί απέναντι από τον κωδικό αριθμό 051.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Φορολογούμενος είχε δηλώσει καθαρά κέρδη από συμμετοχή του σαν ομόρρυθμος εταίρος 600.000 (Κ.Α. 421).

Με νέα του αίτηση δηλώνει κέρδη από συμμετοχή του σε δεύτερη Ο.Ε. άλλες 200.000.

Στην υποβαλλόμενη τροποποιητική – συμπληρωματική μπορεί να γράψει απέναντι στον (Κ.Α. 421) το ποσό των 800.000 ή να συμπληρώσει μόνο στον (Κ.Α. 423) το ποσό των 200.000.

Και με τους 2 τρόπους συμπλήρωσης θα γίνει η διόρθωση, γιατί στο αρχείο του ΚΕ.Π.Υ.Ο. υπάρχει η δήλωσή του που στον (Κ.Α. 421) υπάρχει το ποσό των 600.000.

(3) Διαγραφή ποσού – ένδειξης.

Ποσό – ένδειξη που γράφηκε από το φορολογούμενο σε μη ενδεδειγμένο κωδικό αριθμό της αρχικής δήλωσης, με την τροποποιητική δήλωση που υποβάλει ο φορολογούμενος για τη διόρθωση αυτού πρέπει να γράφεται δίπλα στο σχετικό Κ.Α., ενώ παράλληλα στον Κ.Α. που εσφαλμένα είχε γραφεί, θα γράφεται μηδέν.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αρχική δήλωση: Εισόδημα 100.000 δρχ. από εκμίσθωση κατοικιών του συζύγου γράφηκε στον Κ.Α. 143 αντί στον Κ.Α. 144.

Η υποβαλλόμενη από το φορολογούμενο τροποποιητική δήλωση, πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:

Στον Κ.Α. 143 ποσό 0

Στον Κ.Α. 144 ποσό 100.000

Β. Συμπλήρωση συμπληρωματικών – τροποποιητικών δηλώσεων – εντύπων

Στην περίπτωση αυτή έχουμε τη μηχανογραφική εκκαθάριση με βάση συμπληρωματική – τροποποιητική δήλωση – έντυπο, λόγω εσφαλμένης εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης, εξαιτίας λάθους της υπηρεσίας.

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

(1) Διόρθωση λόγω λάθους διάτρησης από ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Με την αρχική του δήλωση ο φορολογούμενος δήλωσε σωστά τα εισοδήματά του, πλην όμως κατά την εκκαθάριση αυτής διατρήθηκαν λανθασμένα από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. ορισμένα στοιχεία, με αποτέλεσμα να γίνει λανθασμένη εκκαθάριση.

Η διόρθωση αυτών θα γίνεις ως εξής:

- Αν είναι ευχερής ο εντοπισμός του λάθους, η διόρθωση αυτού θα γίνει με τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη κατηγορία Α΄. (Συμπλήρωση συμπληρωματικών – τροποποιητικών δηλώσεων).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αρχική δήλωση

Εικόνα δήλωσης μετά τη διάτρηση (αρχείο ΚΕΠΥΟ)

Εκκαθαριστικό σημείωμα

Τροποποιητική Δήλωση – έντυπο

Κ.Α. 143 200.000

Κ.Α. 144   200.000

Εις/μα από οικοδομές υποχρέου 0 Εις/μα από οικοδομές της συζύγου 150.000

Κ.Α.  143 200.000

»  093    12

»    093      12

 

Κ.Α. 149 0

»    119  120.000  »   119  200.000

Αν ο εντοπισμός του λάθους δεν είναι ευχερής, τότε στο έντυπο – δήλωση της συμπληρωματικής – τροποποιητικής δήλωσης που θα συνταχθεί οίκοθεν από τη Δ.Ο.Υ. θα ξαναγραφούν τα ίδια ποσά – ενδείξεις της αρχικής δήλωσης του πίνακα ή των πινάκων εκείνων που υπάρχει λάθος με παράλληλη συμπλήρωση των υπολοίπων Κ.Α. του πίνακα 0.

Σημειώνεται ότι, αν το λάθος εντοπίζεται μόνο στα εισοδήματα του ενός συζύγου, η αναγραφή του (0) της προηγούμενης περίπτωσης θα γίνει μόνο στους ασυμπλήρωτους Κ.Α. του συζύγου που εντοπίσθηκε το λάθος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

(Φορολογούμενος με σύζυγο και ένα τέκνο)

Αρχική δήλωση

Εικόνα δήλωσης μετά τη διάτρηση

Εκκαθαριστικό σημείωμα

Κ.Α. 103 ποσό 120.000

Κ.Α. 103 ποσό 120.000

Εισόδημα από οικοδομές

»       093 »        12 (μήνες)

»        105  »      120.000

89.580.750

»       119 »        400.000

»         093 »       12 (μήνες)

 

»       131 »        400.000

»         119 » 119.400.000 (λάθος)

 

 

»          131 »     400.000

 

 Συμπληρωματική – τροποποιητική δήλωση – έντυπο

Κ.Α. 103 ποσό 120.000 Κ.Α. 143, 101, 105, 107, 109, 111, 117

»       093          12 (μήνες) 121, 123, 125, 127, 113, 115, 151, 153, 145, 147, 139

»       119  »       400.000 113, 135 και 137 θα

»       131 »         400.000 συμπληρωθούν με (0)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Φορολογούμενος δήλωσε καθαρό ποσό από μισθούς 380.000

Αρχική δήλωση Φορ.

Εικόνα δήλωση μετά τη διάτρηση

Εκκαθαριστικό σημείωμα

Κ.Α. 301 380.000

Κ.Α. 303 580.000

Εισοδ. από Μισθ. Υπηρ. 580.000

Συμπληρωματική – τροποποιητική δήλωση - έντυπο

Κ.Α. 301 ποσό 380.000

Κ.Α. 303 ποσό   0

Κ.Α. 305 ποσό   0

Κ.Α. 307 ποσό    0

(2) Διόρθωση λόγω λάθους συμπληρώσεως από τη Δ.Ο.Υ.

Με αρχική δήλωση, φορολογούμενος με σύζυγο και δύο παιδιά δήλωσε εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση 1.000.000 δρχ.

Κατά την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής υπελογίσθη από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. αφορολόγητο ποσό για ένα παιδί, καθόσον στο τετραγωνίδιο δίπλα από τον Κ.Α. 003 γράφηκε από τη Δ.Ο.Υ. ο αριθμός 1 αντί για 2 σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο φορολογούμενος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αρχική δήλωση φορ/μένου              Εκκαθαριστικό σημείωμα         Τετραγωνίδια ενδείξεις τροποποητικές

Κ.Α.  003 1                                     Αφορολόγητο ποσό για 1 παιδί                  Κ.Α. 003:2

Κ.Α.   401       1.000.000 εισόδ, από εμπ. επιχ.

                                   1.000.000

2. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα προκειμένου περί υποβολής 2ης, 3ης, κ.τ.λ. συμπληρωματικής – τροποποιητικής δήλωσης – εντύπου. Σαν προηγούμενη φορολογική δήλωση θεωρείται η αρχική φορολογική δήλωση με όλες τις μεταβολές που έγιναν από τις προηγούμενες τροποποιητικές – συμπληρωματικές δηλώσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω ότι στην αρχική δήλωση απέναντι από τον Κ.Α. 005 (αριθμός προσώπων του Πίνακα 2.2.) ο φορολογούμενος είχε αναγράψει τη λέξη δύο και στον Κ.Α. 143 το ποσό των 500.000 δρχ.

Από λάθος όμως κωδικογράφησης συμπληρώνεται το τετραγωνίδιο του Κ.Α. 005 με 1 και του Κ.Α. 077 με 1 και δε διατρύεται το ποσό των 500.000 δρχ. Στην περίπτωση αυτή, συμ/κήτροποποιητικήη δήλωση – έντυπο θα έχει ως εξής:

Κ.Α. 005 ένδειξη 2

Κ.Α. 007 » 0

Κ.Α. 143 ποσό 500.000

Από λάθος διάτρησης όμως το ποσό των 500.000 διατρύεται στον κωδικό 144 και αφορά τη σύζυγο.

Η Δ.Ο.Υ. με οίκοθεν ενέργειές της αποστέλλει στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. δεύτερη (2η) συμπληρωματική – τροποποιητική δήλωση – έντυπο συμπληρωμένη ως εξής:

Κ.Α. 143 500.000

Κ.Α. 144  0

3. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις που έχουμε μεταβολές που επηρεάζουν ποσά ή ενδείξεις Ειδ. Ενημ. Δελτίου (Ε.Ε.Δ.), καθόσον όταν υπάρχει μεταβολή σε εισοδήματα ή ενδείξεις που αναφέρονται και στο Ε.Ε.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν ή να μεταβληθούν ή να μηδενισθούν ποσά ή ενδείξεις από τους αντίστοιχους κωδικούς του Ε.Ε.Δ.

Ευνόητο είναι ότι αν είχε παραλειφθεί να συμπληρωθεί με την αρχική δήλωση Ε.Ε.Δ., θα πρέπει μαζί με την τροποποιητική – συμπληρωματική δήλωση να συμπληρωθεί σύμφωνα βέβαια με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε.Ε.Δ. των αρχικών δηλώσεων.

Ανάλογα θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και η ένδειξη του κωδικού 911, αν βέβαια επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις της τροποποιητικής – συμπληρωματικής δήλωσης.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι η ένδειξη του Κ.Α. 911 θα πρέπει να συμπληρώνεται:

α) Με το 1 αν πρέπει να γίνει συμπλήρωση Ε.Ε.Δ. το οποίο είχε παραλειφθεί με την αρχική δήλωση.

β) Με 2 αν με την αρχική δήλωση είχε συμπληρωθεί Ε.Ε.Δ. και με την τροπ/κήσυμπληρ/κή δήλωση κρίνεται ότι συντρέχουν λόγγοι κατάργησής του.

Δηλαδή με τον αριθμό 2 διαγράφονται τα τυχόν συμπληρωθέντα ποσά των πινάκων Α,Β,Γ του Ε.Ε.Δ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Με την αρχική δήλωση είχε συμπληρωθεί Ε.Ε.Δ. με ποσά ΜΟΝΟ στον πίνακα Α (εισοδήματα αξιωματικών εμπορικών πλοίων κ.λπ.). Στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι δεν έπρεπε να φορολογηθούν με τον ειδικό τρόπο.

Στη συμπληρωματική – τροποποιητική δήλωση – έντυπο απέναντι από τον Κ.Α. 911 θα γραφεί ο αριθμός 2 και δε θα συμπληρωθεί Ε.Ε.Δ. για το μηδενισμό των ποσών που πρέπει να διαγραφούν.

γ) Τέλος, να μη συμπληρώνεται ο Κ.Α. 911 αν με την αρχική δήλωση είχε υποβληθεί Ε.Ε.Δ. και με την τροποποιητική – συμπληρωματική δήλωση χρειάζεται συμπλήρωση Ε.Ε.Δ. για τα διαφοροποίηση ορισμένων ποσών (μηδενισμό ή συμπλήρωση ή μεταβολή ορισμένων ποσών).

Γ. Τροποποίηση εκκαθάρισης λόγω μη ορθής συμπλήρωσης δεύτερης σελίδας εντύπου Ε6.

Με το 1019452/254/Α0012/27.2.1992 τηλεγράφημά μας δόθηκαν οδηγίες στις ΔΟΥ για τη μεταφορά από τη δεύτερη σελίδα του εντύπου Ε6 στους κωδικούς αριθμούς 909-910 του πίνακα 16 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ΜΟΝΟ των ποσών των αποταμιευμάτων ή των κινητών περιουσιακών στοιχείων που δηλώθηκαν ότι αναλώθηκαν κατά τη χρήση 1991, προκειμένου να καλυφθεί ή περιορισθεί η τεκμαρτή δαπάνη.

Σε συνέχεια, με το 10311029/494/Α0012/3.4.92 νεότερο τηλεγράφημά μας δόθηκαν οδηγίες για μεταφορά από το υπόψη έντυπο στους κωδικούς 909-910 της δήλωσης ΟΛΩΝ των χρηματικών ποσών των αποταμιευμάτων, χωρίς να εξετάζεται αν σημειώνεται ανάλωσή τους στο έτος 1991.

Μέχρι την αποστολή του νεότερου τηλεγραφήματος είχαν σταλεί ήδη στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. δηλώσεις φορολογουμένων χωρίς να έχουν μεταφερθεί στους κωδικούς αριθμούς 909-910 της δήλωσης χρηματικά ποσά αποταμιευμάτων αναγραφέντων στη δεύτερη σελίδα του εντύπου Ε6, αλλά χωρίς τη σημείωση ότι αναλώθηκαν τέτοια ποσά κατά το έτος 1991 για κάλυψη ή περιορισμό τεκμαρτής δαπάνης.

Για τις δηλώσεις της κατηγορίας αυτής, που υποβλήθηκαν αιτήσεις για νέα εκκαθάριση, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στο 1031029/494/Α0012/13.4.92 τηλεγράφημά μας, προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. σύμφωνα με την παράγραφο 2α του πρώτου κεφαλαίου της παρούσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕ.ΠΥ.Ο.

1. Την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδα θα στέλνονται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., με δέμα, οι δηλώσεις αυτής της κατηγορίας που ετοιμάστηκαν κατά την προηγούμενη βδομάδα.

2. Οι δηλώσεις πρέπει να τοποθετούνται στο παραπάνω δέμα, αφού προηγουμένων διαχωριστούν με υποφακέλλους σε α) αρχικές, β) συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις – έντυπα. Σε εμφανές σημείο της εξωτερικής επιφάνειας του δέματος θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα το είδος και ο αριθμός των δηλώσεων που περιέχονται σ’ αυτό πχ. 48 συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις – έντυπα, 15 αρχικές.

Έξω από τα κιβώτια ή σάκους που θα τοποθετηθούν τα προηγούμενα δέματα θα αναγράφεται η δ/νση του ΚΕ.Π.Υ.Ο., Φύνης 1 και Θησέως 17681 Καλλιθέα, και η ένδειξη «φορολογικές δηλώσεις», ώστε να μην συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.

Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο με απόδειξη που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

3. Η αποστολή των ανωτέρω δηλώσεων από τις Δ.Ο.Υ., τις Τ.Δ.Π. προς το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα γίνεται με τον επιμελητή των επαρχιών θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο.

Οι αποστολές δηλώσεων, που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛ-ΤΑ θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.

Στην τελευταία αποστολή, δεν μπορεί να είναι αργότερο από τις 6 Οκτωβρίου 1992, κάθε ΔΟΥ θα στέλνει και μια κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επιμέρους αποστολές. Η κατάσταση θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το γενικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα του ΚΕ.Π.Υ.Ο. και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. με βάση τα στοιχεία συμπληρωματικών – τροποποιητικών δηλώσεων – εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 1992 θα προβαίνει στις ανάλογες, κατά περίπτωση εργασίες που γίνονται κατά την εκκαθάριση των αρχικών δηλώσεων σύμφωνα με όσα ισχύουν με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης