Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1143/5.8.1992 «Οδηγίες και διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του ακαθαρίστου φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει από αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1143/5.8.1992
«Οδηγίες και διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του ακαθαρίστου φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει από αγροτικές εκμεταλλεύσεις.


ΠΟΛ.1143/5.8.1992 «Οδηγίες και διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του ακαθαρίστου φορολογητέου εισοδήματος που

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΠΟΛ. 1143/5.8.92 «Οδηγίες και διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του ακαθαρίστου φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει από αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις της περιπτ. Γ΄ του άρθρου 4 της 1076235/4875/ΠΟΛ. 1177/20.9.19911 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που έχουν ως βασικό σκοπό την απλούστευση του τρόπου προσδιορισμού του εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αλλά και τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, ενεργοποιούνται υφιστάμενες διατάξεις της φορολογικής μας νομοθεσίας για τη φορολόγηση των μεγάλων αγροτικών εισοδημάτων. Συνεπώς, για την εφαρμογή των πιο πάνω σχετικών διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη οι βασικές γενικές διατάξεις του ν.δ. 3323/1955.

ΜΕΡΟΣ Α'

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

2.1. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 38 του ν.δ. 3323/1955, εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος το οποίο αποκτάται από την εκμετάλλευση μιας ή περισσοτέρων αγροτικών επιχειρήσεων κάθε φύσης, όπως γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, μελισσοκομικών, σηροτροφικών, δασικών, αλιευτικών κ.τ.λ. Ως αγροτικές επιχειρήσεις, θεωρούνται οι κάθε φύσης επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή με την εκμετάλλευση της γης, των δασών ή της θάλασσας. Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου για αλιευτικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται πλοία Β' κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975 (μηχανοκίνητα πλοία, ιστιοφόρα και πλοιάρια γενικώς) το εισόδημα αυτών φορολογείται, όχι με τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955 και του ν.δ. 3843/1958, αλλά με ειδικό τρόπο φορολογίας που ορίζεται από το ν. 27/1975 και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των πλοιοκτητών φυσικών ή νομικών προσώπων για το φόρο εισοδήματος στα κέρδη από την εκμετάλλευση του πλοίου.

Ο ειδικός τρόπος φορολογίας του ν. 27/1975 εφαρμόζεται μόνο στα έσοδα (και κέρδη) από τις ναυτιλιακές εργασίες που αποκτώνται από τους ίδιους τους πλοιοκτήτες. Κατά συνέπεια, όσα αναφέρονται στην παρούσα αφορούν τον προσδιορισμό των κερδών αλιευτικής επιχείρησης που προέρχονται είτε από την εκμετάλλευση πλοίου που ανήκει σε τρίτο, π.χ. η εκμετάλλευση αλιευτικού πλοίου γίνεται όχι από τον ιδιοκτήτη του αλλά από τρίτους εκμεταλλευτές αυτών είτε από την εκμετάλλευση αλιευτικής επιχείρησης που ενεργείται σε χερσαία ή θαλάσσια ύδατα άνευ πλωτών μέσων (Ιχθυοτροφεία).

2. Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 99/1977, όπως αυτές τέθηκαν με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 356/1986 (ΦΕΚ 157 Α), προκειμένου για αγρότες που ασκούν την αγροτική τους εκμετάλλευση με τη μορφή εταιρίας οποιουδήποτε τύπου (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.τ.λ.) ή αγροτικού συνεταιρισμού και εκείνοι που εξάγουν τα προϊόντα της παραγωγής τους στο εξωτερικό και όσοι θελήσουν με τη δήλωση τους, να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ, καθώς και οι αγρότες που διαθέτουν κατάστημα για την πώληση των προϊόντων της παραγωγής τους, ή πωλούν αυτά ύστερα από επεξεργασία που τους προσδίδει το χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων, έχουν υποχρέωση να τηρούν τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ., θεωρούμενοι εφεξής επιτηδευματίες.

2.2. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος

Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 39 του ν.δ. 3323/1955, ρητά ορίζεται ότι, οι διατάξεις του άρθρου 33 του νομοθετήματος αυτού, αναφορικά με τα οριζόμενα για τη διαχειριστική περίοδο, εφαρμόζονται ανάλογα και επί των γεωργικών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων.

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις θεωρείται κτώμενο καθ' έκαστο οικονομικό ή γεωργικό έτος, κατά περίπτωση, από τους φορείς (εκμεταλλευτές - παραγωγούς), οι οποίοι υπόκεινται σε φόρο.

Το κατά τα πιο πάνω προκύπτον εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις, λαμβάνεται είτε κατά οικονομικό έτος, είτε κατά γεωργικό, του δικαιώματος της επιλογής ανήκοντος πάντοτε στο φορολογούμενο, ενώ σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα είναι πάντοτε δωδεκάμηνο.

Για ορισμένα προϊόντα το γεωργικό έτος αρχίζει την 1 Οκτωβρίου και λήγει την 30 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους, ενώ ειδικά για τα ελαιοκομικά προϊόντα, τα εσπεριδοειδή και ορισμένα λαχανικά το γεωργικό έτος αρχίζει την 1 Μαΐου και λήγει την 30 Απριλίου του επομένου έτους (ΥΠ. ΟΙΚ. Γ. 181/ΠΟΛ. 63/1957).

2.3. Προσδιορισμός του εισοδήματος

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.δ. 3323/1955 το εισόδημα που προκύπτει από γεωργικές επιχειρήσεις προσδιορίζεται με βάση όσα ορίζονται στις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Έτσι, όταν τα υπό της γεωργικής επιχειρήσεως τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Σ. κρίνονται ειλικρινή ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτής ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν.δ. 3323/1955.

Όταν καθίσταται ανέφικτος ο λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος, δηλαδή εφόσον δεν τηρούνται από τον υπόχρεο βιβλία ή στοιχεία ή τα τηρούμενα είναι ανεπαρκή ή ανακριβή, τούτο προσδιορίζεται εξωλογιστικώς (Τεκμαρτώς) σε ποσοστό επί του ακαθαρίστου εισοδήματος με ειδικούς κατά κλάδο εκμεταλλεύσεων συντελεστές καθαρού εισοδήματος.

Ως ακαθάριστο εισόδημα λαμβάνεται η αξία των παραγομένων προϊόντων.

Για την εξεύρεση της αξίας τους τα προϊόντα αποτιμώνται σε δραχμές, με βάση την μέση τιμή χονδρικής πώλησης τους, κατά τον χρόνο και τον τόπο της παραγωγής τους. Στα προκύπτοντα με τον τρόπο αυτό κέρδη προστίθενται ορισμένα καθαρά ποσά εισοδήματος που ρητά ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.δ. 3323/1955. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, για κάθε κλάδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων προβλέπεται ένας μοναδικός συντελεστής καθαρού εισοδήματος, ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα.

Ειδικότερα, οι συντελεστές καθαρού εισοδήματος, κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζονται ως ακολούθως:

— Στις βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ποσοστό 5%

— Στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, ποσοστό 5%

— Στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ποσοστό 10%

Οι πιο πάνω συντελεστές αφορούν το εισόδημα των επιχειρήσεων αυτών που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 1988 και εφεξής.

Διευκρινίζεται ότι ο συντελεστής προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος 5% των βοοτροφικών επιχειρήσεων εφαρμόζεται επί των πάσης φύσεως προϊόντων των βοτροφικών επιχειρήσεων και επομένως και επί της παραγωγής γάλακτος.

— Στις λοιπές εκμεταλλεύσεις προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής, έχουν εφαρμογή οι συντελεστές καθαρού εισοδήματος που ίσχυσαν κατά το οικονομικό έτος 1988, δηλαδή ποσοστό 10% - 20% (Α.Υ.Ο. 1026761 /192/ΠΟΛ. 1063/1989).

— Στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ποσοστό 6% για το εισόδημα αυτών που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 1990 (Α.Υ.0.1092052/1645/ ΠΟΛ. 1267/1990) και μετά.

— Στις σποροπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις, ποσοστό 5% - 8% ('Αρθρο 9 παραγρ. 1 ν.δ. 4535/1966).

— Στις ανθοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις, ποσοστό 8% (με τις προϋποθέσεις της Ε 14245/1986 Α.Υ.Ο.).

Τονίζεται ότι, προκειμένου για τις γεωργικές επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, αλλά δεν τηρούν, ή τηρούν ανακριβή βιβλία και στοιχεία, ο συντελεστής καθαρού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

3. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι, αν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος αποδεικνύεται ότι, εξ αιτίας ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανώτερη βία μειώθηκε το εισόδημα του από τη γεωργική εκμετάλλευση, το καθαρό εισόδημα μπορεί να προσδιοριστεί με τη χρήση συντελεστή κατώτερου από εκείνους που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το μηδέν (ΥΠ. ΟΙΚ. Ε. 500/ΠΟΛ. 5/1981, Σ.τ.Ε. 2805/1983. Ομοίως 2039/1977, Ολομ.).

3. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

3.1. Υπόχρεοι, ανάλογα με ελάχιστο ποσό εισοδήματος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 3323/1955, κάθε φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα του υπερβαίνει το ποσό των 400.000 δραχμών. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και όταν το εισόδημα του φορολογουμένου προέρχεται από γεωργικές επιχειρήσεις.

3.2. Υπόχρεοι, εισπράττοντες φόρο προστιθέμενης αξίας ή καλλιεργούντες ορισμένη έκταση γης

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. η' της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 3323/1955, υπόχρεοι σε δήλωση φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα τους (συνεπώς και για τα γεωργικά) ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο, είναι και όσοι κατέχουν ή καλλιεργούν ορισμένη έκταση γεωργικής γης, καθώς και όσοι εισπράττουν επιστρεφόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας.

Κατ' εξουσιοδότηση των πιο πάνω διατάξεων, εκδόθηκε η 1091092/1630/ΠΟΛ. 1259/1990 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία από το οικον. έτος 1991, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο εισοδήματος, είναι οι αγρότες που είναι α) κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γης, την οποία καλλιεργούν υπό κάλυψη (θερμοκήπια), εφόσον αυτή έχει έκταση από δύο (2) στρέμματα και πάνω, είτε β) εισέπραξαν μέσα στο έτος που έληξε, για έσοδα που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο αυτού έτος, επιστρεφόμενο ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας από 300.000 δραχμές και πάνω.

ΜΕΡΟΣ Β'

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ 1076235/4875/ΠΟΛ.1177/20.8.91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 της πιο πάνω απόφασης καθορίζονται γενικές και ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία του ελέγχου των υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούμενης επιχείρησης και την κατηγορία των βιβλίων που τηρούνται.

Συνεπώς οι διατάξεις των άρθρων αυτών της απόφασης, όπως και οι οδηγίες γενικά που δόθηκαν με την 1082550/5350/ ΠΟΛ. 1197/17.9.91 εγκύκλιο για την εφαρμογή τους, ακολουθούνται και για την περαίωση υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος από γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

2. Ειδικότερα, προκειμένου για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με τις διατάξεις της παραγράφου 1, της περίπτωσης Γ του άρθρου 4 της απόφασης αυτής, καθορίζονται συγκεκριμένα (πρόσθετα) στοιχεία — κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται με τα λοιπά στοιχεία και τις διαπιστώσεις του ελέγχου, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, στοιχεία ή κριτήρια προσδιορισμού του εισοδήματος αυτού είναι:

— Το καλλιεργούμενο είδος και ο τρόπος καλλιέργειας.

— Η στρεμματική απόδοση σε ποσότητα και αξία.

— Η καλλιεργούμενη έκταση, σκεπασμένη (θερμοκήπιο) ή ασκεπής.

— Το ύψος των επιδοτήσεων.

— Τα ληφθέντα δάνεια από Τράπεζες.

— Τα καλλιεργητικά μηχανήματα. (Το είδος και το πλήθος των χρησιμοποιουμένων αγροτικών μηχανημάτων).

— Τα χρησιμοποιούμενα αγροτικά αυτοκίνητα.

— Τα ενοίκια μηχανημάτων καλλιέργειας ή συγκομιδής.

— Το εργατικό προσωπικό καλλιέργειας ή συγκομιδής.

— Η περιουσιακή κατάσταση και τα διατηρούμενα αυτ/τα ΕΙΧ.

— Η σύνθεση της οικογένειας του αγρότη και τα μέλη που απασχολούνται στην αγροτική εκμετάλλευση. Διευκρινίζεται ότι ο ακριβής προσδιορισμός του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μπορεί να μεταβάλλεται σημαντικά κατά γεωργικό ή οικονομικό έτος, καθόσον η φύση του εισοδήματος αυτού επηρεάζεται ενδεχομένως από διαρθρωτικές αδυναμίες (ποσοτικές ή ποιοτικές) που επικρατούν στις αγορές των γεωργικών προϊόντων, από πλεονεκτικές ή μειονεκτικές δομές που αφορούν τις συνθήκες παραγωγής, από το μικρό ή μεγάλο μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την ποικιλόμορφη πολιτική στήριξης του αγροτικού εισοδήματος (εισοδηματική ενίσχυση των αγροτών, πολιτική χρήσης της γης κ.τ.λ.), τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα κάθε καλλιέργειας, την κλιμάκωση της παραγωγής (πρώιμες ή όψιμες ποικιλίες) και τη χωροταξική χρονικά αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.

Για το λόγο αυτό, είναι φανερό ότι, τα πιο πάνω πρόσθετα κριτήρια καθορίστηκαν για τη δίκαιη, αντικειμενική και ίση μεταχείριση των φορολογουμένων για τον καθορισμό του εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Όπως ρητά ορίζεται από τις πιο πάνω σχετικές διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης, τα κριτήρια αυτά έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των κτηνοτροφικών, δασικών, αλιευτικών και λοιπών εκμεταλλεύσεων.

Κατά συνέπεια, το μέγεθος του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση γεωργικής εκμετάλλευσης, αποτελεί συνάρτηση των πιο πάνω κριτηρίων και ως εκ τούτου θα πρέπει να συνδυάζονται αμοιβαία και να αιτιολογούνται διακεκριμένα κατά τη διαδικασία προσδιορισμού του εισοδήματος αυτού.

3. Για τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, θα έχει εφαρμογή προκειμένου για ποτιστικές και οπωροκηπευτικές καλλιέργειες γενικά συντελεστής καθαρού εισοδήματος (κέρδους) ποσοστού 20%, προκειμένου για καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε ξερικά εδάφη συντελεστής καθαρού κέρδους ποσοστού 10% και στις λοιπές περιπτώσεις άλλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων συντελεστής καθαρού εισοδήματος ποσοστού 15%.

4. Περαιτέρω, ορίζεται ότι, προκειμένου για κτηνοτροφικές γενικά, πτηνοτροφικές, δασικές και αλιευτικές εκμεταλλεύσεις, θα έχουν εφαρμογή οι ισχύοντες εκάστοτε συντελεστές καθαρού εισοδήματος που ορίζονται από τις γενικές διατάξεις φορολογίας του εισοδήματος, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 39 του ν.δ. 3323/1955, όπως προαναφέραμε.

Ειδικά προκειμένου για δασικές και αλιευτικές εκμεταλλεύσεις (εισόδημα από αλιευτικά πλοία και ιχθυοτροφεία), ο συντελεστής καθαρού εισοδήματος που ορίζεται με τις γενικές διατάξεις από 10-20%, όπως προαναφέραμε, καθορίζεται, για την εφαρμογή της παρούσας, στο ποσοστό 20%.

Τέλος, ρητά ορίζεται, ότι κατά τον έλεγχο των προσωπικών εταιριών ή εκμεταλλεύσεων, θα λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση των μελών της εταιρίας.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου περί εξωλογιστικού προσδιορισμού του ακαθάριστου εισοδήματος στο κεφάλαιο ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ γεωργικής επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία των παραχθέντων προϊόντων, ανεξάρτητα αν αυτά επωλήθησαν ή όχι.

2. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Επί του εισοδήματος από την κατοχή αγροτικού αυτοκινήτου

Όπως είναι γνωστό, για την εκτέλεση των εργασιών των γεωργικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται από τους φορείς αυτών των επιχειρήσεων οχήματα και μηχανήματα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και προορίζονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για αγροτική χρήση.

Με την 1060045/1113/Α. 0012/ 11.6.1991 διαταγή μας στάλθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. καταστάσεις με στοιχεία αγροτικών φορτηγών ιδιωτικής χρήσης που έχουν εκτυπωθεί από το ΚΕΠΥΟ και οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

β) Τον κωδικό της κατηγορίας στην οποία υπάγεται το όχημα. (βλ. Δ/γή Πολ. 1117/1989 Υπ. Οικονομικών).

γ) Την ομάδα στην οποία ανήκει το όχημα και η οποία δείχνει το είδος, τη χρήση και το καύσιμο του οχήματος (π.χ. Φορτηγό = Φ, Ιδιωτικής Χρήσης = Ι.Χ., Βενζινοκίνητο=Β/Κ).

δ) Το ποσοστό συνιδιοκτησίας που αναλογεί στον αναφερόμενο κύριο ή κάτοχο.

ε) Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του κυρίου ή του κατόχου.

στ) Τη διεύθυνση κατοικίας ή της επαγγελματικής στέγης του κυρίου ή κατόχου και

ζ) Τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής στην οποία ανήκει η πιο πάνω διεύθυνση.

Για την αξιοποίηση των καταστάσεων αυτών θα ελέγχεται αν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης, γιατί π.χ. το κτηθέν εισόδημα υπερέβαινε το όριο εισοδήματος που ορίζει ο νόμος (π.χ. 400.000 δρχ.) από τους, με βάση τις καταστάσεις αυτές, κυρίους ή κατόχους των υπόψη οχημάτων και έχουν δηλωθεί αγροτικά εισοδήματα όταν υποβλήθηκε σχετική δήλωση.

Περαιτέρω, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα χρησιμοποιούμενα αγροτικά αυτοκίνητα (αριθμός αυτών, ωφέλιμο φορτίο κ.λπ.) αποτελούν και πρόσθετο στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Αν οι φορολογούμενοι κύριοι ή κάτοχοι του αγροτικού αυτοκινήτου υποβάλλουν νόμιμα για διάφορους λόγους, δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε άλλη Δ.Ο.Υ., εκτός της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που ασκείται η γεωργική εκμετάλλευση όπου είναι καταχωρημένο το αγροτικό αυτοκίνητο, τότε θα ενημερώνεται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία υποβάλλει η δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Και εάν μεν ο ιδιοκτήτης του αγροτικού αυτοκινήτου ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με αγροτικές εργασίες, η κατοχή του αυτοκινήτου θα ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του συνολικού φορολογητέου ακαθάριστου εισοδήματος.

Από την κατοχή και χρησιμοποίηση επομένως αγροτικού αυτοκινήτου, προκύπτει ότι ο κάτοχος του αποκτά ακαθάριστο εισόδημα από γεωργική εκμετάλλευση.

Εάν όμως ο ιδιοκτήτης του αγροτικού αυτοκινήτου δεν ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά έχει άλλο κύριο επάγγελμα ή είναι συνταξιούχος κ.τ.λ., τότε η κατοχή αυτή και χρησιμοποίηση αγροτικού αυτοκινήτου σημαίνει ότι ο φορολογούμενος αυτός αποκτά ακαθάριστο εισόδημα από γεωργική εκμετάλλευση, που δεν μπορεί να είναι, για κάθε αγροτικό αυτοκίνητο, μικρότερο του ποσού του 1.500.000 δρχ. εάν το αγροτικό αυτοκίνητο είναι μικτού φορτίου μέχρι 500 κιλών και 2.000.000 δρχ. εάν είναι πάνω από 501 κιλά.

Επί των ακαθαρίστων αυτών εσόδων θα εφαρμοσθεί ο κατάλληλος συντελεστής καθαρού κέρδους για την εύρεση των φορολογητέων καθαρών κερδών.

2. Επί του εισοδήματος από την εκμετάλλευση αλιευτικών πλοίων

Για τους ασκούντες αλιευτική επιχείρηση, για τους οποίους ο προσδιορισμός και η φορολογία του εισοδήματος δεν διενεργείται με τις διατάξεις του ν. 27/1975, έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις περί φορολογίας του εισοδήματος, όπως προαναφέραμε στην παράγραφο 2.1. του Μέρους Α' της παρούσας.

Σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση της Ε.Σ.Υ.Ε., τα αλιευτικά σκάφη διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) υπερπόντιας αλιείας, β) μέσης αλιείας και γ) παράκτιας αλιείας. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα μεγάλα αλιευτικά, τα οποία διενεργούν αλιεία εκτός Μεσογείου. Τα αλιεύματα των σκαφών της κατηγορίας αυτής καταψύχονται. Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι μηχανότρατες, τα γρι-γρι και τα μικρά σκάφη και στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι τράτες και τα λοιπά αλιευτικά σκάφη. Επίσης τα αλιεύματα, με τη χρησιμοποίηση ειδικών προκαθορισμένων κριτηρίων, διακρίνονται από το έτος 1987 σε τρεις κατηγορίες: Πρώτα, Δεύτερα και Τρίτα.

Ειδικότερα, για την εφαρμογή της παρούσας, θεωρείται ότι, για την αντιμετώπιση του κόστους αλιείας και των δαπανών λειτουργίας που δημιουργούνται κατά την εκμετάλλευση αλιευτικού πλοίου, η επιχείρηση με βάση την ολική χωρητικότητα του σκάφους και ανεξάρτητα των πιο πάνω κατηγοριών, δεν μπορεί να έχει ακαθάριστα έσοδα από την αλιευτική αυτή εκμετάλλευση, λιγότερα από τα ακόλουθα ποσά:

Αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας, ακαθάριστα φορολογητέα έσοδα τουλάχιστον 500.000 δρχ. κατά κόρο ολικής χωρητικότητας.

Αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας ακαθάριστα φορολογητέα έσοδα για κάθε κόρο ολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 600.000 δρχ.

Αλιευτικά σκάφη υπερπόντιας αλιείας ακαθάριστα έσοδα για κάθε κόρο ολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 750.000 δρχ.

Επί των ακαθαρίστων αυτών εσόδων, για την εξεύρεση των καθαρών φορολογητέων κερδών, εφαρμόζεται, όπως προαναφέραμε, ο συντελεστής καθαρού κέρδους ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Επί στοιχείων που επιδρούν στο μέγεθος του εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Με την 1086460/590/ΠΟΛ. 1204/ 20.9.1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, καθορίζονται πρόσθετα ειδικότερα στοιχεία, τα οποία είναι δυνατόν να τίθενται στη διάθεση του ελέγχου, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα κατόπιν εγγράφου αιτήματος του αρμοδίου για τη φορολογία εισοδήματος φυσικού ή νομικού προσώπου, Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας να ζητήσει και να λάβει από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, τον Οργανισμό Βάμβακος, τον Οργανισμό Καπνού, την ΚΥΔΕΠ, των συνεταιριστικών οργανώσεων και τα εργοστάσια ζαχάρεως, στοιχεία που αναφέρονται:

α) Στο ύψος του καλλιεργητικού κ.τ.λ. δανείου που χορηγείται κάθε χρόνο και χωριστά για κάθε εκμετάλλευση.

β) Στο ύψος των επιδοτήσεων που καταβάλλονται, για κάθε αγροτική εκμετάλλευση, σε κάθε εκμετάλλευση (αγρότη ή μη), για κάθε προϊόν.

γ) Στο ύψος των εισπράξεων που πραγματοποιεί κάθε αγρότης ή αγροτική εκμετάλλευση, από την πώληση των προϊόντων και

δ) Κάθε άλλο στοιχείο που έχει σχέση με την άσκηση γεωργικής εκμετάλλευσης.

Σημειώνεται ότι, οι αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης — παραγωγοί σιτηρών, που καλλιεργούν εκτάσεις με οποιοδήποτε φυτικό είδος (σιτάρι μαλακό και σμιγύς, σιτάρι σκληρό, κριθάρι, καλαμπόκι, βρώμη, σίκαλη και άλλα δημητριακά), ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκμετάλλευσης τους, υποβάλλουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Υπουργείο Γεωργίας, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στο Δήμο ή την Κοινότητα της μόνιμης κατοικίας των, στην οποία αναφέρουν κατ' είδος και τοποθεσία τις καλλιεργούμενες εκτάσεις με σιτηρά, τις λοιπές καλλιέργειες καθώς και το σύνολο της έκτασης της εκμετάλλευσης τους προκειμένου να ελεγχθούν και να εντοπισθούν οι μεγάλοι παραγωγοί και να υπολογισθεί για τον κάθε παραγωγό η εισφορά συνυπευθυνότητας στον τομέα των δημητριακών.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα πιο πάνω στοιχεία, τηρούνται στον Δήμο ή Κοινότητα, καθώς και στη Δ/νση Γεωργίας της Νομαρχίας.

4. Επί των στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο των πραγματοποιούμενων εισαγωγών, τον έλεγχο της αγοράς των επενδυτικών αγαθών και τον έλεγχο των επιδοτήσεων.

Με την 1007521/41 0/ΠΟΛ. 1016/1 21.1.1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίσθηκε η υποχρέωση έκδοσης και υποβολής στην αρμόδια κατά τόπο Οικονομική Υπηρεσία του επιτηδευματία, φυσικού ή νομικού προσώπου, διαφόρων συγκεκριμένων πληροφοριακών στοιχείων από τις μεσολαβούσες Τράπεζες, που αναφέρονται στην παρακολούθηση των πραγματοποιούμενων εισαγωγών από επιτηδευματίες, τον έλεγχο των επιδοτήσεων και οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και των τιμολογίων αγοράς και πώλησης επενδυτικών αγαθών.

Με βάση τις διατάξεις της απόφασης αυτής, απαιτείται όπως, για τα υπάρχοντα εφεξής στις κατά τόπους αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες πληροφοριακά στοιχεία που υποχρεωτικά θα υποβάλλονται σ' αυτές από τις μεσολαβούσες Τράπεζες, να πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ελεγκτικές διαδικασίες:

α) Να διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, αν εμφανίζονται ή τα τυχόν εμφανιζόμενα στα βιβλία ή τα αναλυτικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φυσικού ή νομικού προσώπου δεδομένα εισαγωγών (αγορές παγίων αγαθών, υλών ή εμπορευμάτων) από την αλλοδαπή, συμφωνούν ή όχι, με τα στοιχεία των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται υποχρεωτικά από τις μεσολαβούσες Τράπεζες, όπως και με τα αντίστοιχα μηχανογραφικά πληροφοριακά στοιχεία του ΚΕΠΥΟ της Υπηρεσίας μας.

β) Να ερευνάται, αν υφίστανται χορηγήσεις Τραπεζικών δανείων ή δανείων από οποιοδήποτε τρίτο πιστούχο, στα ελεγχόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα της πηγής του εισοδήματος που αποκτούν τα πρόσωπα αυτά, για την αγορά επενδυτικών αγαθών αξίας άνω των 500.000 δρχ., οι αξίες των οποίων εμφανίζονται στα οικεία τιμολόγια αγοράς των προμηθευτών.

γ) Να ερευνάται η εξέλιξη των ληφθέντων κατά τα πιο πάνω δανείων, δηλαδή αν πράγματι διατέθηκαν τα οικεία ποσά αυτών για την ολοκλήρωση αντίστοιχα των επενδύσεων ή διατέθηκαν τα πάγια αυτά για τις ανάγκες της επιχείρησης ή για τις ανάγκες των μετεχόντων στην επιχείρηση προσώπων ή τρίτων.

δ) Να διαπιστούται αν τα ποσά των οικονομικών ενισχύσεων ή επιδοτήσεων (επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων και άλλες οικονομικές ενισχύσεις) που έτυχαν οι δικαιούχοι αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εμφανίζονται στα βιβλία ή στα αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση.

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, αναλυτικά στοιχεία των καταβαλλομένων εισοδηματικών κ.τ.λ. ενισχύσεων, υπάρχουν στη Δ/νση Γεωργίας κάθε Νομαρχίας από τις οποίες θα αναζητούνται τέτοια στοιχεία.

Για το σκοπό αυτόν επισυνάπτουμε συνημμένα και πίνακα με τα κυριότερα, κατά ομάδα γεωργικά προϊόντα.

5. Επί των στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς αυτών, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Σ. (αρθρ. 19 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 1731/1987 και αρθρ. 23 παραγρ. 2 του π.δ. 99/1977).

Για την ορθή και ενιαία αντιμετώπιση του θέματος αυτού, παραθέτουμε τις ακόλουθες εγκυκλίους διαταγές, στις οποίες και παραπέμπουμε για την επίλυση τυχόν επί μέρους ζητημάτων που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά τον έλεγχο φορολογίας εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

α) Εκδιδόμενα στοιχεία επί επαναλαμβανόμενων αγορών γάλακτος από τους αυτούς παραγωγούς (Υπ. Οικ. Σ. 4307/123/ Πολ. 180/23.6.1977).

Έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου κατά πωλητή παραγωγό γάλακτος εντός του επομένου μήνα από τη λήξη της γαλακτοκομικής περιόδου, ή περισσότερα συγκεντρωτικά τιμολόγια που καλύπτουν βραχύτερες χρονικές περιόδους. Προϋποθέσεις για την έκδοση των στοιχείων αυτών και υποχρέωση έκδοσης από τους αγοραστές τυροκόμους ή τρίτους, είτε θεωρημένων αποδείξεων ποσοτικής παραλαβής, είτε θεωρημένου βιβλίου ή θεωρημένης κατάστασης παραλαβής των αγοραζομένων ποσοτήτων γάλακτος.

β) Τιμολόγια αγοράς ζώντων ζώων ή κρεάτων αυτών και 'τιμολόγια πώλησης κτηνοτρόφων (Υπ. Οικ. Ε.12958/56/ Πολ. 185/10.10.1984).

«Έκδοση τριπλοτύπου τιμολογίου αγοράς ή θεωρημένου τριπλοτύπου τιμολογίου πώλησης από υπόχρεους ζωέμπορους ή εμπόρους κρεάτων ή από κτηνοτρόφους, για αγορές αγροτικών προϊόντων (γεωργικών — κτηνοτροφικών — πτηνοτροφικών κ.τ.λ.). Υποχρέωση κατάθεσης αντιτύπου του εκδοθέντος τιμολογίου αγοράς ή πώλησης στο δικαιούχο της εισφοράς Ο.Γ.Α. άρθρου 10 ν. 4169/1961 Δήμο ή Κοινότητα. Προϋποθέσεις θεώρησης τιμολογίων αγοράς ή πώλησης αγροτικών προϊόντων σε περισσότερα από τρία αντίτυπα.

γ) Χρόνος έκδοσης εκκαθάρισης επί αγοράς και πώλησης αγαθών για λογαριασμό τρί-του (Υπ. Οικ. Σ. 3043/134/Πολ. 308/ 15.10.1986).

Έκδοση εκκαθάρισης μέχρι τη δεκάτη (1Οη) ημέρα κάθε μήνα, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, για τις πωλήσεις ή αγορές που διενήργησαν επιτηδευματίες και πρόσωπα των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1 του Κ.Φ.Σ. μέσα στο μήνα αυτό, για λογαριασμό τρίτων.

δ) θεώρηση τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων (Υπ. Οικ. Τ.1842/14/Πολ. 210/18.7.1988)3.

Αποκλείεται η θεώρηση τιμολογίων όταν αποτελούν ενιαίο κείμενο με δίγραμμη επιταγή, όπως και όταν ή δίγραμμη επιταγή είναι ενσωματωμένη στο 'τιμολόγιο, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που η θεώρηση είναι δυνατόν να γίνει μόνο επί του σώματος του τιμολογίου, ή η δίγραμμη επιταγή είναι ενσωματωμένη σε αντίτυπο του τιμολογίου που προορίζεται για την Αγροτική Τράπεζα.

ε) Έκδοση θεωρημένου δελτίου αποστολής για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς αυτών (Υπ. Οικ. 1050323/506/Πολ.1121/31.5.1991).

Έκδοση, σε κάθε περίπτωση μεταφοράς ή αποστολής αγροτικών προϊόντων σε επιτηδευματίες λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασμό των παραγωγών, θεωρημένου διπλοτύπου δελτίου αποστολής. Υποχρέωση υποβολής μέχρι 20 Μαρτίου κάθε έτους από τον παραγωγό στην αρμόδια ΔΟΥ, συγκεντρωτική κατάσταση σε τρία αντίτυπα για τις εκκαθαρίσεις που έλαβε από επιτηδευματίες, για πωλήσεις προϊόντων που έγιναν για λογαριασμό του κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

στ) Έκδοση θεωρημένου δελτίου αποστολής για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς αυτών και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων (Υπ. Οικ. 1068017/690/Πολ. 1155/ 23.7.1991).

Εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ. 1121) για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία του Κ.Φ.Σ. Έννοια του παραγωγού και διακινήσεις αγροτικών προϊόντων εκτός πεδίου εφαρμογής της απόφασης.

ζ) Ειδικό έντυπο συνοδευτικό στοιχείο αμπελονικών προϊόντων (Υπ. Οικ. 1080175/870/Πολ. 1195/6.9.1991).

Έκδοση σε κάθε περίπτωση διακίνησης αμπελονικών προϊόντων, ειδικού εντύπου που λειτουργεί ως Δελτίο Αποστολής ή χρησιμοποιείται και ως Τιμολόγιο Πώλησης — Δελτίο Αποστολής, εφόσον το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Κανονισμός Ε.Ο.Κ. 986/1989.

6. Στρεμματικές αποδόσεις - Μέσες χονδρικές τιμές κ.λ.π. στοιχεία

Για τον προσδιορισμό της αξίας της παραγωγής, η οποία και αποτελεί το ακαθάριστο έσοδο της γεωργικής εκμετάλλευσης στην περίπτωση του τεκμαρτού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος, απαραίτητα στοιχεία είναι η καλλιεργούμενη έκταση, η στρεμματική απόδοση και η μέση χονδρική τιμή πώλησης στον τόπο και το χρόνο της παραγωγής. Η στρεμματική απόδοση και η μέση χονδρική τιμή πώλησης κάθε προϊόντος ποικίλλουν κατά γεωγραφική περιφέρεια και χρόνο. Αναλυτικά στοιχεία των στρεμματικών αποδόσεων των αγροτικών προϊόντων καθώς και των μέσων χονδρικών τιμών πώλησης στον τόπο και το χρόνο της παραγωγής τους υπάρχουν στις Δ/νσεις Γεωργίας κάθε Νομαρχίας από τις οποίες και θα αναζητούνται τέτοια στοιχεία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μη επιδοτούμενα γεωργικά προϊόντα ή όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για επιδοτήσεις, διότι στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής του όγκου της παραγωγής από στοιχεία επιδοτήσεων.

7. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161 - τ.Α') καταργήθηκαν από το οικ. έτος 1988 οι σχετικές διατάξεις του ν. 820/1978, με τις οποίες ορίζετο η απαλλαγή των αγροτών από τα τεκμήρια αγοράς περιουσιακών στοιχείων και δαπανών διαβίωσης. Συνεπώς, μετά την κατάργηση των διατάξεων αυτών, έχουν εφαρμογή και επί των αγροτών, οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύουν.

ΜΕΡΟΣ Γ

1. ΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΩΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Στην ελληνική γεωργία, -ως βασικό παραγωγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας- εισρέουν κάθε χρόνο πόροι που προέρχονται τόσο από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, όσο και από εθνικές πηγές, μέσω των οποίων ασκείται η εθνική γεωργική πολιτική.

Εξάλλου, μεταξύ των άλλων κριτηρίων που θεσπίζονται με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, για τον καθορισμό του εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι και οι εισοδηματικές ενισχύσεις των αγροτικών προϊόντων. Τα ποσά των οικονομικών αυτών ενισχύσεων προσαυξάνουν το ακαθάριστο εισόδημα των δικαιούχων φυσικών ή νομικών προσώπων που προέρχεται από την άσκηση

της γεωργικής αυτών επιχείρησης και αποκτούνται μέσα στη χρήση στην οποία εισπράττονται.

Σημειώνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο δίνονται οι εισοδηματικές ενισχύσεις (ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος, ανά μονάδα καλλιεργούμενης έκτασης, ανά κεφαλή ζώου κ.τ.λ.) αποτελεί αξιοποιήσιμο επιβοηθητικό στοιχείο και για τον προσδιορισμό της αξίας της παραγωγής (ακαθάριστο εισόδημα) δεδομένου ότι από τον τρόπο της καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης συνάγεται ο όγκος της παραγωγής ή καλλιεργούμενης έκτασης κ.λπ.

Προς διευκόλυνση των σχετικών ελεγκτικών επαληθεύσεων, σας παρέχουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ι. Φυτική παραγωγή

1. Πριμοδοτήσεις δημητριακών

Αφορούν πριμοδοτήσεις που παρέχονται αποκλειστικά στους καλλιεργητές σκληρού σιταριού και όρυζας.

Οι πριμοδοτήσεις αυτές ορίζονται από το κοινοτικό καθεστώς ετησίως σε E.C.U. ανά εκτάριο καλλιέργειας ή του ισοδυνάμου δρχ./ στρέμμα και καταβάλλονται συνήθως στην αυτή καλλιεργητική περίοδο. Αναλυτικά στοιχεία των πριμοδοτήσεων αυτών σε επίπεδο χώρας, υπάρχουν στη Δ/νση Γεωργίας κάθε Νομαρχίας.

Ενισχύσεις κατά περίοδο, ανά στρέμμα Περίοδοι 1988-1989 1989-1990 1990-1991

- Σιτάρι σκληρό 3036,50 ΔΡΧ 3845,89 ΔΡΧ 4585,58 ΔΡΧ

-Όρυζα 591,977ΔΡΧ 652,029 ΔΡΧ 630,302 ΔΡΧ

2. Πριμοδοτήσεις οπωροκηπευτικών

Αφορούν πριμοδοτήσεις που παρέχονται αποκλειστικά στους καλλιεργητές για την απόσυρση από την κατανάλωση ποσοτήτων από παραχθέντα οπωροκηπευτικά προϊόντα.

Οι πριμοδοτήσεις αυτές μεταβάλλονται κατά μήνα απόσυρσης, συσκευασία, μέγεθος καρπού, ποικιλία κ.τ.λ., ανάλογα με το ισχύον Κοινοτικό καθεστώς.

Αφορούν κύρια τα προϊόντα: Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρίνια, Βερύκκοκα, Ροδάκινα, Μήλα, Αχλάδια, Νεκταρίνια και Ντομάτες.

Καταβάλλονται συνήθως στην αυτή καλλιεργητική περίοδο. Για την καταβολή των πριμοδοτήσεων, σχετικά στοιχεία υποβάλλονται από τις ομάδες παραγωγών στη Δ/νση Γεωργίας κάθε Νομαρχίας, όπου και υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία των πριμοδοτήσεων αυτών.

3. Πριμοδοτήσεις Λιπαρών

Αφορούν πριμοδοτήσεις που παρέχονται αποκλειστικά στους ελαιοκαλλιεργητές, βάσει της παραχθείσας από αυτούς ποσότητας ελαιολάδου.

Το ύψος των πριμοδοτήσεων αυτών διαφέρει από το αν καταβάλλονται σε μικροπαραγωγούς ή μεγαλοπαραγωγούς, θέμα που κρίνεται εκάστοτε, ανάλογα με το ισχύον Κοινοτικό καθεστώς.

Η εκκαθάριση των ενισχύσεων αυτών ολοκληρώνεται συνήθως στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Αναλυτικά στοιχεία των πριμοδοτήσεων αυτών υπάρχουν στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών και στη Δ/νση Γεωργίας κάθε Νομαρχίας.

4. Πριμοδοτήσεις αμπελονικών.

Αφορούν πριμοδοτήσεις που παρέχονται χάριν της εκρίζωσης αμπελώνων των καλλιεργητών. Οι πριμοδοτήσεις αυτές για τη μεταβολή καλλιεργησίμων αμπελώνων, διαφοροποιούνται από πολύμορφα κριτήρια που ορίζονται κάθε φορά από την Κοινοτική νομοθεσία (Ποικιλία κλιμάτων, έκταση στρεμμάτων, απόδοση καλλιεργειών κ.τ.λ.).

Το εύρος των ενισχύσεων αυτών ανέρχεται από 100.000 δρχ. έως 1.000.000 δρχ. κατά καλλιέργεια. Αναλυτικά στοιχεία των πριμοδοτήσεων αυτών υπάρχουν στη Δ/νση Γεωργίας κάθε Νομαρχίας.

ΙΙ. Ζωική παραγωγή Πριμοδοτήσεις κρέατος

1. Πριμοδοτήσεις σε όφελος παραγωγών αιγοπροβείου κρέατος

Αφορούν πριμοδοτήσεις που παρέχονται στους παραγωγούς κατά ημερολογιακό έτος, ανά κεφαλή προβατίνας, ή αίγας σε επιλέξιμα ζώα, ήτοι σε εκείνα από τα οποία έχουν γεννηθεί άλλα ζώα και τα οποία δεν έχουν σφαγεί σε ηλικία μικρότερη των δύο (2) μηνών.

Ενισχύσεις κατά ημερολογιακό έτος

ΕΤΟΣ                1988                                1989                                     1990

Προβατίνα 3421 ΔΡΧ                         3353,48 ΔΡΧ                        5170,73 ΔΡΧ

Αίγα          2737 ΔΡΧ                           2682,71 ΔΡΧ                       4136,54 ΔΡΧ

Προσαύξηση: 4,2 E.C.U. και 3,2 E.C.U., αντίστοιχα για ορεινές περιοχές.

2. Πριμοδοτήσεις σε όφελος των παραγωγών για τη διατήρηση του πληθυσμού θηλαστικών αγελάδων

Αφορούν πριμοδοτήσεις που παρέχονται στους παραγωγούς, κατά εμπορική περίοδο (Απρίλιο — Απρίλιο επομ. έτους) ανά κεφαλή ζώου και με την υποχρέωση της διατήρησης των τεχθέντων ζώων για διάστημα έξη (6) μηνών από το χρόνο υποβολής της αίτησης, για τη λήψη της πριμοδότησης.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται στο διάστημα από 15.6. έως 31.1 επομένου έτους.

Ενισχύσεις κατά εμπορική περίοδο 1988-1989         1989-1990             1990-1991   1991-1992 

                                                            5617,8                 9899,8                       11976,18       15127,26

3. Πριμοδοτήσεις σε όφελος των παραγωγών για τη διατήρηση του πληθυσμού αρσενικών μόσχων

Αφορούν πριμοδοτήσεις που παρέχονται στους παραγωγούς, κατά εμπορική περίοδο, ανά κεφαλή ζώου.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται, κάθε δύο (2) μήνες στο έτος και καταβάλλεται με τις προβλεπόμενες από το Κοινοτικό καθεστώς τιμές που ισχύουν ανάλογα για περίοδο τεσσάρων μηνών του έτους.

Ενισχύσεις κατά εμπορική περίοδο

1988-1989                                 1989-1990                           1990-1991                         1991-1992

3121                                            5870,72                                7063,04                              100,84,84

3468,97                                       6599,84                                  7984,12

3625,45                                      7063,04                                   6188,40

III. Κοινοτικές με εθνική συμμετοχή ενισχύσεις στην κτηνοτροφία

1. Εξισωτικές αποζημιώσεις, σε γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

2. Ενισχύσεις στα πλαίσια των Μ.Ο.Π. για τη διατήρηση μοσχαριών κρεατοπαραγωγής μέχρι συμπληρώσεως 12 μηνών, διακεκριμένα, αν αυτές καταβάλλονται σε επιχειρήσεις  που είναι εγκατεστημένες σε νησιά ή την υπόλοιπη Ελλάδα.

3. Ενισχύσεις στα πλαίσια των Μ.Ο.Π. για τη διατήρηση αγελάδων κρεατοπαραγωγής μέχρι συμπληρώσεως 12 μηνών, διακεκριμένα, αν αυτές καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Κρήτη ή τα λοιπά νησιά της Ελλάδας.

4. Ενισχύσεις για την εκτέλεση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης ζώων, στα πλαίσια των Μ.Ο.Π., που καταβάλλονται σε παραγωγούς, συνεταιριστικές οργανώσεις ή ιδρύματα.

IV. Εθνικές ενισχύσεις σύμφωνες με το κοινοτικό καθεστώς

1. Ενισχύσεις για την προμήθεια αρσενικών ζώων αναπαραγωγής που καταβάλλονται σε παραγωγούς (ΑΠΟΦΑΣΗ 1460/ 11.10.1990 Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων).

2. Ενισχύσεις για την εκτέλεση προγραμμάτων βελτίωσης, αναπαραγωγής και εμπορίας γενετικού υλικού που καταβάλλονται σε παραγωγούς και δεν καλύπτονται από τα Μ.Ο.Π. (ΑΠΟΦΑΣΗ 1466/11.10.1990 Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων).

3. Ενισχύσεις για τη διατήρηση της μικρόσωμης φυλής ίππων της νήσου Σκύρου που καταβάλλονται σε εκτροφείς κατοίκους της νήσου αυτής (ΑΠΟΦΑΣΗ 1466/11.10.90 Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων).

Παρατήρηση:

Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των γεωργικών επιχειρήσεων, αναφέρθηκε κατά τα πιο πάνω μόνο το καθεστώς των οικονομικών ενισχύσεων που προσαυξάνουν το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτούν από τη δραστηριότητα τους, αυτές και όχι εκείνες που παρέχονται ως επιχορήγηση της δαπάνης παγίων παραγωγικών επενδύσεων.

Επομένως, οι κατά τα πιο πάνω οικονομικές ενισχύσεις στην φυτική και ζωϊκή παραγωγή και ο έλεγχος που θα ακολουθείται για τον προσδιορισμό τους, αφορούν το εισόδημα των γεωργικών επιχειρήσεων είτε αυτό προσδιορίζεται και περαιούται με τις διατάξεις της 1076235/1875/ΠΟΛ 1177/20.9.1991 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών είτε με βάση τις γενικές διατάξεις φορολογίας του εισοδήματος.

Αναλυτικά στοιχεία των κατά τα πιο πάνω καταβαλλομένων ενισχύσεων στους δικαιούχους υπάρχουν στη Δ/νση Γεωργίας κάθε Νομαρχίας.

V. Κοινοτικές ενισχύσεις σε μεταποιητικές επιχειρήσεις για προϊόντα του πρωτογενή τομέα παραγωγής

Για τον έλεγχο των δηλώσεων και τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος ή κέρδους των μεταποιητικών επιχειρήσεων, για τις οποίες ο τρόπος της διεξαγωγής του συνοπτικού φορολογικού ελέγχου διευκρινίστηκε με την αριθμ. 1082550/5350/ΠΟΛ. 1197/17.9.1991 Εγκύκλιο, συμπληρωματικά αναφέρουμε και τις ακόλουθες οικονομικές ενισχύσεις που παρέχονται στις επιχειρήσεις αυτές.

1. Επί αμπελονικών Προϊόντων Κοινοτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (Οινοποιητικές κ.τ.λ.) για την κάλυψη μέρους της δαπάνης αγοράς των προϊόντων αυτών.

2. Επί ελαιουργικών Προϊόντων Κοινοτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (Ελαιουργικές κ.τ.λ.) για την τυποποίηση ελαιολάδου ή την παραγωγή ελαιουργικών προϊόντων σε κονσέρβες.

3. Επί γαλακτοκομικών Προϊόντων Κοινοτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (Γαλακτοκομικές κ.τ.λ.) για την αποθεματοποίηση τυριού, κασεριού και κεφαλοτυριού και την παραγωγή βουτύρου.

4. Επί βαμβακομικών Προϊόντων Κοινοτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (εκκοκιστηρίων βάμβακος), για την κάλυψη μέρους της τιμής συγκέντρωσης (κατώτατης τιμής ασφαλείας) που καταβάλλεται σε παραγωγούς - καλλιεργητές.

5. Επί καπνικών προϊόντων Κοινοτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων καπνού), για την κάλυψη μέρους της τιμής συγκέντρωσης (κατώτατης τιμής ασφαλείας) που καταβάλλεται σε παραγωγούς - καλλιεργητές.

ΜΕΡΟΣ Δ'

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Παράδειγμα 1ο

Έστω ότι, βοοτροφική εκμετάλλευση που διατηρεί 45 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, προβαίνει ταυτόχρονα στην εκτροφή, με το σκοπό της πάχυνσης και διάθεσης στην αγορά των παραγομένων από αυτή μόσχων. Επίσης ότι? τα τηρούμενα από αυτή βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. στη χρήση 1990, κρίνονται ανακριβή, συνεπεία αποκρύψεως ακαθαρίστων εσόδων, ποσού 8.700.000 δρχ., μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οικονομικές ενισχύσεις ποσού 714.960 δρχ. Επίσης ότι, τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, με βάση τα δεδομένα των βιβλίων της ανέρχονται στο ποσό των 8.100.000 δρχ. που αναλύονται σε 4.500.000 δρχ. από την πώληση γάλακτος και 3.600.000 δρχ. από την πώληση κρέατος και ότι τα λοιπά οικονομικά μεγέθη των δαπανών της αναλύονται ως ακολούθως:

- Αγορές υλών (ζωοτροφές) Δρχ. 5.700.000

— Μισθοί- Εργοδοτικές εισφορές Δρχ. 5.100.000

- ΔΕΗ - ΟΤΕ Δρχ. 7.000.000

— Λοιπές δαπάνες Δρχ. 2.300.000

Σύνολο Δρχ. 14. 100.000

α) Προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων της εκμετάλλευσης και του καθαρού εισοδήματος αυτής, κατά την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης:

- Σύνολο δαπανών Δρ χ. 14.100.000

— Επειδή, στα βιβλία δεν αναγράφονται χρηματοοικονομικά έξοδα και αποσβέσεις, με τα οποία αποδεδειγμένα επιβαρύνεται, η επιχείρηση, προστίθεται στο ποσό των δαπανών ποσοστό 6% (2% + 4%), ήτοι, (14.100.000X6%)= Δρχ. 846.000

Σύνολο Δρχ. 14.946.00

Στο πιο πάνω σύνολο, προστίθεται το καθαρό κέρδος που αποτελεί στοιχείο που διαμορφώνει το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων, που υπολογίζεται με τον τύπο της εσωτερικής υφαίρεσης, όπως παρακάτω:

14.946.000 Χ 100 - 14.946.000 = 100-5           Δρχ. 786.63 15.732.631

Σύνολο ακαθ. εσόδων                  15.732.631

Προσαυξήσεις:

- Οριστικά διαπιστωθείσα απόκρυψη ακαθαρίστων εσόδων Δρχ. 8.700.000

Σύνολο Δρχ. 24.432.631

— προσαύξηση ακαθαρίστων εσόδων 20% (έστω, ανώτατος συντελεστής) (24.432.631 Χ 20%) Δρχ. 4.886.526

Σύνολο Ακαθαρίστων εσόδων Δρχ. 29.319.157

β) Καθαρό εισόδημα εκμετάλλευσης:

Επί των κατά τα πιο πάνω ακαθαρίστων εσόδων, θα εφαρμοσθεί ο αυξημένος κατά 15% Μ.Σ.Κ.Κ. για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, δηλαδή ο' συντελεστής 5% + (5% Χ15%) = 5,75% και επομένως 29.319.157 Χ 5,75%= 1.685.852 ΔΡΧ,

Παράδειγμα 2ο

Έστω ότι, αγροτική εκμετάλλευση θερμοκηπίου εκτάσεως 1,5 στρέμματος που απασχολείται με την παραγωγή τριαντάφυλλων, διέθεσε ίδια κεφάλαια για τη δημιουργία των αναγκαίων παγίων επενδύσεων αυτής ποσού 10.000.000 δρχ. Επίσης ότι, τα τηρούμενα από αυτή βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. στη χρήση 1990 κρίνονται ανακριβή και ότι τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, με βάση τα δεδομένα των βιβλίων της ανέρχονται στο ποσό των 5.000.000 δρχ., ενώ τα λοιπά οικονομικά μεγέθη των δαπανών της, αναλύονται ως ακολούθως:

- Μισθοί - Εργοδοτικές εισφορές . Δρχ. 2.000.000

- Καύσιμα (Μαζούτ) ........... Δρχ. 400.000

- Φάρμακα ................... Δρχ. 200.000

- ΔΕΗ - ΟΤΕ ..........:...... Δρχ. 350.000

- Νερό ...................... Δρχ. 100.000

- Αποσβέσεις ................. 1.300.000

ΣύνοΧο ....................... Δρχ. 4.350.000

α) Προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων της εκμετάλλευσης και του καθαρού εισοδήματος αυτής, κατά την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης:

- Σύνολο δαπανών ............ ΔΡΧ. 4.350.000

- Επειδή, αποδεδειγμένα, η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί ξένα κεφάλαια στην εκμετάλλευση της και έχει συμπεριλάβει τις αποσβέσεις στα δεδομένα των βιβλίων της, δεν υπολογίζεται ποσοστό επί των δαπανών αυτών που διαμορφώνει το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων.

- Καθαρό κέρδος που προστίθεται με τον τύπο της εσωτερικής υφαίρεσης, για την διαμόρφωση του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων όπως παρακάτω:

4.350.000 X 100 - 4.350.000/100 – 80 = ... 1.087.500

Σύνολο ....................... Δρχ. 5.437.500

Προσαυξήσεις:

Προσαύξηση ακαθαρίστων εσόδων 20% (έστω, ο ανώτατος συντελεστής) ..  1.087.500

Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων ..... Δρχ. 6.525.000

β) Καθαρό εισόδημα εκμετάλλευσης:

Επί των κατά τα πιο πάνω ακαθαρίστων εσόδων, θα εφαρμοσθεί ο αυξημένος κατά 15% Μ.Σ.Κ.Κ. για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, δηλαδή ο συντελεστής 20% + (20% Χ 15%)=23% και επομένως 6.525.000 Χ 23%=1.500.750 Δρχ.

Παρατήρηση:

Κατά την εφαρμογή των πιο πάνω παραδειγμάτων, τα προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα της εκμετάλλευσης με τη διαδικασία του ελέγχου, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 12 της απόφασης αυτής, για τον προσδιορισμό των συναφών με τη φορολογία εισοδήματος φορολογικών αντικειμένων.

Όμως, το καθαρό εισόδημα της εκμετάλλευσης που προκύπτει επίσης με τη διαδικασία του ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της απόφασης αυτής, θα πρέπει να δικαιολογείται με βάση τα στοιχεία ή κριτήρια που ορίζονται από τις διατάξεις της περίπτωσης Γ της ίδιας αυτής παραγράφου του άρθρου αυτού και επομένως με τις συνθήκες λειτουργίας και τα οικονομικά μεγέθη της εκμετάλλευσης, που συνεκτιμώνται αναγκαία από τον έλεγχο.

Παράδειγμα 3ο

Έστω ότι, καλλιεργητική έκταση 50 στρεμμάτων στη χρήση 1990 εξυπηρετήθηκε με αυτοκαλλιέργεια για την παραγωγή σκληρού σίτου, από φυσικό πρόσωπο που απασχολείται όχι κατά κύριο επάγγελμα με γεωργικές επιχειρήσεις.

Κριτήρια ή στοιχεία προσδιορισμού του εισοδήματος που λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης:

Παραγωγή προϊόντος

50 στρέμματα Χ 270 Kgr μέση απόδοση ανά στρέμμα= 13.500 Kgr σίτου

Ακαθάριστα έσοδα εκμετάλλευσης:

α) Από την πώληση του προϊόντος: 13.500 Kgr Χ 48,77 δρχ. ανά Kgr = 658.395 Δρχ.

β) Οικονομικές ενισχύσεις: 50 στρέμματα Χ 4.585,58 δρχ. ανά στρέμμα = 229.279 Δρχ.

Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων 887.674 Δρχ.

Επί των κατά τα πιο πάνω ακαθαρίστων εσόδων που παριστούν την συνολική αξία των παραχθέντων προϊόντων κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.δ. 3323/1955, θα εφαρμοσθεί ο Μ.Σ.Κ.Κ. για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών της εκμετάλλευσης.

Καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης:

Ακαθάριστα έσοδα εκμετάλλευσης 887.674 Χ 10% = 88.767 Δρχ., ποσό το οποίο θα πρέπει να ερευνηθεί αν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των άλλων εισοδημάτων που αποκτά από το κύριο επάγγελμα του το φυσικό αυτό πρόσωπο.

Παρατήρηση:

Στο παράδειγμα, η μέση στρεμματική απόδοση και η μέση ετήσια σταθμική τιμή του προϊόντος είναι με βάση τα μεγέθη αυτά που υπολογίζονται ετησίως από το Υπουργείο Γεωργίας.

Για λόγους απλούστευσης, δεν ελήφθησαν κατά τον υπολογισμό των ακαθαρίστων εσόδων τα παράγωγα της εκμετάλλευσης (άχυρα σιτηρών), τα οποία ως ζήτημα πραγματικό, εξετάζονται διακεκριμένα σε κάθε περίπτωση κατά τον έλεγχο.

Η κατά τα πιο πάνω διαδικασία προσδιορισμού του εισοδήματος αγροτικής εκμετάλλευσης, εφαρμόζεται ανάλογα και επί της παραγωγής λοιπών άλλων (κηπευτικών, οπωροκηπευτικών, ελαιοκομικών, εσπεριδοειδών κ.τ.λ.) γεωργικών προϊόντων.

ι1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4. ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ

- ελαιόλαδο

- προβάτου

1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ – ΣΙΤΗΡΑ

- αχλάδια

- επιτραπέζιες ελιές

- γάλα καταναλισκώμενο νωπό

- σιτάρι

- βερύκοκα

- ελαιοπυρήνες

α) αγελάδος

- ρύζι

α) για νωπή μετατοποίηση

9. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ

β) αιγός

- καλαμπόκι

β) για μεταποίησηη

- καπνός ανατ. Τύπου

γ) προβάτου

- βρώμη

- βύσσινα

- Μπέρλεϋ

- γάλα για τυροκόμιση και λοιπές χρήσεις

- κριθάρι

- δαμάσκηνα

- βαμβάκι σύσπορο

α) αγελάδος

- σίκαλη

- καρπούζια

- ηλιόσπορος

β) αιγός

2. ΒΟΛΒΟΙ – ΡΙΖΩΜΑΤΑ

- κεράσια

- κολοκυθόσπορος

γ) προβάτου

- πατάτες

- κορόμηλα

- μαστίχα χίου

- τυρί μαλακό

- ζαχαρότευτλα

- κυδώνια

- σουσάμι

α) τελεμές

3. ΛΑΧΑΝΙΚΑ

- μήλα

10. ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ

β) φέτα

- αγγούρια

- μπανάνες

- ρεβύθια

- τυρί σκληρό

α) Θερμοκηπίων

- πεπόνια

- φακή

α) γραβιέρα

β) υπαίθρου

- ροδάκινα

- φασόλια

β) κασσέρι

- αρακάς

α) επιτραπέζια καταναλισκώμενα νωπά

- κουκιά

γ) κεφαλοτύρι

- αγγινάρες

β) συμπύρηνα κονσερβοποιϊας

- λαθούρι (φάβα)

- μυζήθρα

- καρότα

γ) νεκταρίνια

11. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΟΣΠΡΙΑ

- βούτυρο

- κουκιά χλωρά

- ρόδια

- βίκος

3. ΛΟΙΠΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΆ

- κουνουπίδια

- σταφύλια επιτραπέζια καταναλ. νωπά

12. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΝΟ

- δέρματα νωπά:

- κρεμμύδια

α) από επιτραπέζιες ποικιλίες

- άχυρο σιτηρών

- αιγών

(ξερά – νωπά)

β) από οινοποιήσιμες ποικιλίες

- ετήσια τριφύλλια

- βοών

- κολοκυθάκια

- σύκα νωπά

13. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

- προβάτων

α) θερμοκηπίων

- φράουλες

- ρίγανη ξερή

- αυγά

β) υπαίθρου

α) θερμοκηπίων

- τσάι του βουνού

- κερί

- λάχανα

β) υπαίθρου

14. α) ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

- κοπριά

- μανιτάρια

- ακτινίδια

αα) γαρύφαλλα

- μαλλιά προβάτου

- μαρούλια

- αβοκάντο

αβ) γλαδιόλες

- μέλι

- μελιτζάνες

5. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

αγ) τριαντάφυλλα

- τρίχες αιγός

α) θερμοκηπίων

- λεμόνια

αδ) τουλίπες

Γ. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΉ

β) υπαίθρου

α) για νωπή κατανάλωση

β) ΦΥΤΑ

1. ΨΑΡΙΑ

- μπάμιες

β) για χυμοποίηση

βα) ορτανσία

2. ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ

- πατζάρια

- μανταρίνια

ββ) βουκαμβίλια

3. ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ

- πιπεριές

- πορτοκάλια

15. ΦΥΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠ/ΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΣΠΟΡΟΣ

4. ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ

α) θερμοκηπίων

α) για νωπή κατανάλωση

- μηδική

 

β) υπαίθρου

β) για χυμοποίηση

- κοκκάρι

 

- πράσα

- κίτρα

- πατάτες

 

- ραδίκια – αντίδια

6. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Β. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

 

- σέλινα

- αμύγδαλα

1. ΚΡΕΑΣ

 

- σκόρδα ξερά

- καρύδια

- αιγών

 

- σπανάκι

- κάστανα

- βοών

 

- σπαράγγια

- σταφίδα

- προβάτων

 

- τομάτες

- σύκα ξερά

- πουλερικών

 

α) για νωπή κατανάλωση

- φουντούκια

- χοίρων (τ. μαδητός)

 

αα) θερμοκηπίων

- φυστίκια αιγίνης

- κουνελιών

 

αβ) υπαίθρου

- χαρούπια

2. ΓΑΛΑ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

β) για μεταποίηση

7. ΚΡΑΣΙΑ

- γάλα

 

- τοματοπιπεριές

- σταφύλια οινοποιούμενα

α) αγελάδος

 

Φασολάκια νώπα

8. ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

β) αιγός

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης