Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1142/3.8.1992 Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων του ν. 2112/1920 κ.τ.λ. που καταβάλλονται στους δικαιούχους.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1142/3.8.1992
Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων του ν. 2112/1920 κ.τ.λ. που καταβάλλονται στους δικαιούχους.


ΠΟΛ.1142/3.8.1992 Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων του ν. 2112/1920 κ.τ.λ. που καταβάλλονται στους δικα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1142/3.8.92 Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων του ν. 2112/1920 κ.τ.λ. που καταβάλλονται στους δικαιούχους.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 και της περίπτωσης στ' του άρθρου 77 του ν. 2065/30.6.1992 (ΦΕΚ 113 Α΄), οι οποίες αναφέρονται στη φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων του ν. 2112/1920 κ.τ.λ.

Άρθρο 5 παραγρ. 6 Φορολογία αποζημιώσεων ν.2120/1920 κ.τ.λ.

Με την κοινοποιούμενη παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 2065/1992 αντικαθίσταται η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του φόρου για τα ποσά των αποζημιώσεων, που καταβάλλονται με βάση τα νομοθετήματα που αναφέρονται σε αυτές, καθώς και σε κάθε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης ή της σχέσης εντολής που συνδέει τον εργοδότη/εντολοδόχο με το δικαιούχο της αποζημίωσης. Ο φόρος για τα ποσά αυτών των αποζημιώσεων υπολογίζεται με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου της αποζημίωσης για το εισόδημα αυτό και ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης.

Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού του φόρου εφαρμόζεται και σε κάθε άλλη εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης, ενώ αν το ποσό της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που θα έπρεπε να καταβληθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε φόρο με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 υπόκειται το συνολικό ποσό της αποζημίωσης.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με ρητή διάταξη του ίδιου άρθρου και νόμου οι διατάξεις της, περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955 δεν θίγονται από τις πιο πάνω ρυθμίσεις και συνεπώς τα εφάπαξ ποσά που καταβάλλονται από Ταμεία Πρόνοιας και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς στους ασφαλισμένους ή τις οικογένειες τους, καθώς και το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται λόγω εθελουσίας εξόδου με παραίτηση από την υπηρεσία στους δημόσιους υπαλλήλους και υπηρέτες δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν φορολογούνται.

Επίσης, δεν θίγονται με τις νέες ρυθμίσεις και τα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούνται σύμφωνα με τους ν. 4153/1961 (ΦΕΚ Α' 45), α.ν. 513/1968 (ΦΕΚ Α΄186), ν. 103/1975 (ΦΕΚ Α' 167) και ν. 303/1976 (ΦΕΚ Α'94), τα οποία δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν φορολογούνται.

Αν, με βάση τις κείμενες διατάξεις το οφειλόμενο ποσό των αποζημιώσεων που προβλέπονται από το ν. 2112/1920 κ.τ.λ. καταβάλλεται σε δόσεις, ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει στο σύνολο της αποζημίωσης που δικαιούται ο απολυόμενος κατά την ημέρα λύσης της σχέσης εργασίας, το δε ποσό του φόρου που θα παρακρατείται θα είναι ανάλογο του ύψους του ποσού της αποζημίωσης που θα καταβάλλεται σε κάθε δόση.

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα κατωτέρω παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο

Η σχέση εργασίας υπαλλήλου με τον εργοδότη του διακόπηκε στις 30 Ιουλίου 1992 χωρίς προειδοποίηση. Ο υπάλληλος δικαιώθηκε αποζημίωσης 20 μηνών με μηνιαίες αποδοχές 200.000 δρχ., σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 2112/1920.

Το ποσό της αποζημίωσης καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου κατά την ημέρα λύσης της σχέσης εργασίας.

Ι. Αποζημίωση που δικαιούται κατά την 30.7.1992 ημέρα λύσης της σχέσης εργασίας.

(20 μήνες Χ 200.000 δρχ./μήνα) = 4.000.000 δρχ.

- Σύνολο χαρτοσήμου + ΟΓΑ χαρτοσήμου (1,2%) = 48.000

α)χαρτόσημο + ΟΓΑ χαρτοσήμου που βαρύνουν τον υπάλληλο

24.000 / 3.976.000 δρχ.

β)Φόρος που αναλογεί με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 = 296.400

- ποσά φόρου, χαρτοσήμου + εισφοράς ΟΓΑ χαρτοσήμου που θα παρακρατηθούν (296.400 + 24.000) = 320.400 δρχ.

- ποσό που θα καταβληθεί στον υπάλληλο (4.000.000 - 320.400) = 3.679.600 δρχ.

Παράδειγμα 2ο

Η σχέση εργασίας υπαλλήλου με τον εργοδότη του διακόπηκε στις 30.7.1992 χωρίς προειδοποίηση. Ο υπάλληλος δικαιούται αποζημίωση 20 μηνών με μηνιαίες αποδοχές 200.000 δρχ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2112/1920. Από το ποσό της αποζημίωσης αυτής τμήμα της που αντιστοιχεί στις αποδοχές 6 μηνών καταβλήθηκε στο δικαιούχο κατά την απόλυση του και το υπόλοιπο ποσό σε τριμηνιαίες δόσεις, μέχρι τις 30.9.1993 (άρθρο 2 του ν. 3198/1955).

Ι. Αποζημίωση που δικαιούται στις 30.7.1992 ημέρα λύσης της σχέσης εργασίας

(20 μήνες Χ 200.000 δρχ,/μήνα) = 4.000.000 δρχ.

— Σύνολο χαρτοσήμου + ΟΓΑ χαρτοσήμου (1,2%) = 48.000

α) Χαρτόσημο + ΟΓΑ χαρτοσήμου που βαρύνουν τον υπάλληλο 24.000 δρχ.

Καθαρό ποσό αποζημίωσης 13.976.00Οδρχ.

β) Φόρος που αναλογεί με βάση την κλίμακα της παρ. 1 του αρθ. 9 = 296.400

ΙΙ. Αποζημίωση που θα καταβληθεί στο δικαιούχο στις 30.7.1992 και ποσά φόρου που θα παρακρατηθούν από αυτήν

Αποζημίωση 6 μηνών Χ 200.000 δρχ/μήνα = 1.200.000

β) Χαρτόσημο + εισφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου

24.000 1.200.000/4.000.000 = 7.200 96.120

Ποσό που θα καταβληθεί στο δικαιούχο 1.103.880 δρχ.

ΙΙΙ. Αποζημίωση που θα καταβληθεί στο δικαιούχο στις 30.10.1992 και ποσά φόρου που θα παρακρατηθούν από αυτήν

Αποζημίωση 3 μηνών Χ 200.000 δρχ./μήνα = 600.000

α) Φόρος που αναλογεί επιμεριστικά 296.400

296.400 600.000/4.000.000 = 44.460

β) Χαρτόσημο + εισφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου

24.000 600.000/4.000.000 = 3.600 48.060

Ποσό που θα καταβληθεί στο δικαιούχο - 2η δόση, 3η δόση, 4η δόση, όμοια όπως και στην πρώτη δόση.

5η δόση: Αποζημίωση 2 μηνών Χ 200.000 δρχ/μήνα

α) Φόρος που αναλογεί επιμεριστικά

β) Χαρτόσημο + εισφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου

24.000 400.000/4.000.000 = 2.400

'Αρθρο 78 περίπτ. Στ'

Έναρξη Ισχύος

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' του άρθρου 78 του ίδιου νόμου, η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή καταλαμβάνει αποζημιώσεις που καταβάλλονται ή πιστώνονται υπέρ των δικαιούχων από τις 30 Ιουνίου 1992 (ΦΕΚ - 113 Α').

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης