ΠΟΛ.1138/24.7.1992

Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας.

24 Ιούλ 1992

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1138/24.7.92 Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας.

Σας κοινοποιούμε την 157/10-3-1992 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., για ενημέρωσή σας.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι η καταβαλλόμενη στους αγρότες αποζημίωση, για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητάς τους αποτελεί εισόδημα της παραγρ. 3 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955. Η γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτή από το Γεν. Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών.


Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 157/92
Περίληψη ερωτήματος: Η συμφώνως τω Κανονισμώ Συμβουλίου Ε.Ο.Κ. 1096/88 και τη υπ' αριθ. 292393/5972/3.4.1989 αποφάσει των Υπουργών Εθν. Οικον., Οικον. Γεωργίας και Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β΄ 248) καταβαλλομένη «αποζημίωσις» εις τους προώρως παύοντας την γεωργικήν απασχόλησίν των, είναι εισόδημα υπακτέον εις τήν πηγήν του άρθρου 40 παραγρ. 3 του Π.Δ. 129/1989.
Διά του υπ' αριθ. 1018911/298/Α0012/1991 εγγράφου του Υπ. Οικ./Γ.Δ.Φ. Και Δ.Π./Δ/νσεως Φορολ. Εισοδ./Τμ. Α΄, τίθεται το ερώτημα περί του χαρακτήρος ως εισοδήματος ή μη της δυνάμει της αποφάσεως των υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικον., Γεωργίας, Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπ' αριθμ. 292393/5972/3.4.1989 (ΦΕΚ Β 248) καταναλλομένης εις τους παύοντας προώρως την γεωργικήν των απασχόλησιν αγρότας μηνιαίας αυτών αποζημίωσεως τω λόγω τούτω και περί της ειδικωτέρας πηγής εισοδήματος εις την οποίαν αύτη είναι κατά νόμων υπακτέα.
Ι. Διά της υπ' αριθμ. 1081Α/1989 αποφάσεως της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων καθωρίσθη εις δραχμάς 30.000 μηνιαίως, η καταβαλλομένη εις τους προώρως παύοντας την γεωργικήν των απασχόλησιν, συμφώνως προς τας διατάξεις του Κανον. Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. 1096/88 και της εις συμμόρφωσιν προς αυτόν εκδοθείσης ως άνω κοινής υπουργικής αποφάσεως 292393/5972/1989. Ο ως άνω Κανονισμός της ΕΟΚ αποβλέπει, κατά τα εν τω προοιμίω αυτού, εις την ενθάρρυνσιν παύσεως της γεωργικής δραστηριότητος, ως μέτρου διαρθρώσεως της οικονομίας των κρατών της Ε.Ο.Κ.
ΙΙ. Επειδή, καίτοι το ως άνω ποσόν, τόσον εις τον ρηθέντα Κανονισμόν της ΕΟΚ (αναφερόμενον, οχι εις μηνιαίαν, αλλ' ετησίαν αποζημίωσιν), όσον και εις την ως άνω κ.υ.α., ονομάζεται «αποζημίωσις», εν τούτοις, ο αληθής χαρακτήρ αυτού, οσονδήποτε και αν σκοπή ούτος εις την κάλυψιν απωλείας εισοδήματος, το οποίον θα επραγματοποίει, καθ' υπόθεσιν, ο παύων την γεωργικήν του απασχόλησιν, είναι η διασφάλισις (σταθερού) εισοδήματος, καθ' υποκατάστασιν ποσοτικώς εις το εκ των τερματισθεισών γεωργικών ενασχολήσεων του δικαιούχου εισόδημα αυτού.
Το τελευταίον τούτο καταφαίνετται εκ της ως άνω κ.υ.α., διά της οποίας αφ' ενός αποκλείεται ο χαρακτηρισμός της «αποζημιώσεως» ταύτης ως συνταξιοδοτικής παροχής ή άλλης μορφής παροχής» (βλ. Άρθρον 6 και 1) και αφ' ετέρου προβλέπεται ότι μέχρι της συμπληρώσεως του 65ου έτους, οι λαμβάνοντες την ως άνω «αποζημίωσιν» λογίζονται ως ενεργοί αγρότες «για όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις» (βλ. άρθρον παρ. 3).
Καθίσταται επομένως, αρκούντως σαφές ότι, η ως άνω «αποζημίωσις», περιοδικώς καταβαλλομένη, φέρει τον χαρακτήρα του εισοδήματος, όπως άλλως τε χαρακτηρίζεται και εις το προοίμιον του ως άνω Κανονισμού της ΕΟΚ, ο οποίος, περισσότερον συνεπής προς τον τοιούτον χαρκατήρα της «αποζημιώσεως», τοποθετεί ταύτην επί ετησίας βάσεως, και όχι, όπως εσφαλμένως και κατ' εννοιολογικήν στρέβλωσιν, καθώρισε ταύτην η ως άνω κ.υ.α. επί μηνιαίας βάσεως.
ΙΙΙ. Ως προς την πηγήν, εξ ης απορρέει το ως άνω εισόδημα, ρητέα τα εξής:
α) Βεβαίως δεν πρόκειται περί εισοδήματος εκ μισθωτών υπηρεσιών, εφ΄όσον τόσον εκ της ως άνω κ.υ.α. (η οποία προβλέπεται δι' αυτής να κυρωθή διά νόμου), όσον όμως και εκ του ως άνω Κοινοτικού Κανονισμού, δεν αφίενται περιθώρια τοιούτου χαρακτηρισμού της «αποζημιώσεως» ταύτης. Διότιη κατηγορία αυτή προϋποθέτει την ιδιότητα του μισθωτού ή συνταξιούχου (βλ. Άρθρον 37 παρ. 1 του Π.Δ. 129/1989 – ΦΕΚ Α 62), η οποία εν προκειμένω δεν ανευρίσκεται.
β) Σκέψις χαρακτηρισμού της «αποζημιώσεως» αυτής ως εκ γεωργικών επιχειρήσεων (βλ. Άρθρον 25 του ως άξω Π.Δ.), αναφαινομένης, ενώ κατ' έννοιαν, περιεχόμενον και σκοπόν της τοιαύτης παροχής υπό του Δημοσίου προς τους δικαιούχους αυτούς, δεν θα ήτο, κατ' αρχήν, ανεπιτυχής, δοθέντος ότι έρχεται αύτη να αποκταστήση, αληθώς, την εκ της προώρου παύσεως των γεωργικών ενασχολήσεων (επιχειρήσεων) του δικαιούχου, και δη εν των πλαισίω ειδικώς ρυθμιζομένου οικονομικοπολιτικού καθεστώτος, ανακύπτουσαν εισοδηματικήν ισορροπίαν αυτού, εν τούτοις, κατ' αυστηράν εννοιοκρατικήν, αλλ' ορθήν, ερμηνείαν του άρθρου 25 του ως άνω Π.Δ., δεν θα εύρισκεν η σκέψις αυτή επαρκή ερείσματα. Τούτο διότι η διάταξις αύτη αξιοί την λειτουργίαν γεωργικής επιχειρήσεως και κέρδος εκ της εκμεταλλεύσεως μιας ή περισσοτέρων τοιούτων επιχειρήσεων, στοιχεία, δηλαδή, τα οποία πρέπει να υπάρχουν εν τοις πράγμασιν και όχι να στοιχειοθετούνται πλασματικώς υπό του ερμηνευτού, άνευ τουλάχιστον της υπάρξεως τοιαύτης ευχερίας εκ των κειμένων διατάξεων. Και τοιαύτα στοιχεία δεν υπάρχουν.
γ) Διά τους λόγους τούτους, το ως άνω εισόδημα πρέπει να νοηθή ως απορρέον εκ της πηγής του άρθρου 40 παρ. 3 του ως άνω Π.Δ. Όντως, εις το πραγματευόμενον περί του εισοδήματος εξ υπηρεσιών ελευθερίων επαγγελμάτων «και από κάθε άλλη πηγή» άρθρον 40 του ρηθέντος Π.Δ., τίθεται παράγραφος 3 έχουσα ούτω:
«Ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α΄ έως ΣΤ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4». Αναμφιβόλως δεν υπάρχει κώλυμα τοιαύτης ερμηνείας, η οποία γενικώς δικαιολογείται ως εκ της αληθούς εννοίας ή χαρακτήρος της υπό κρίσιν «αποζημιώσεως», ούσης εισόδημα καθ' υποκατάστασιν ετέρου τοιούτου. Σκέψις αντίθετος, άγουσα δηλαδή εις την κρίσιν ότι, η ως άνω «αποζημίωσις» εξέρχεται των πλαισίων της φορολογίας εισοδήματος, θα ήτο άνευ επαρκούς εννοιολογικού ερείσματος και θα εδημιούργει κατάστασιν εξηρημένων της φορολογίας άνευ αποχρώντος λόγου, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι η ως άνω «παροχή» το μεν καταβάλλεται εκ του κρατικού προϋπολογισμού, μετά δικαιώματος του Δημοσίου ν' αναζητήση κάλυψιν της δαπάνης αυτής μέχρι ποσοστού 50%, εφ' όσον συντρέχουν οι εν τω ως άνω Κανονισμώ όροι, υπό του αρμοδίου Κοινοτικού Ταμείου, το δε δεν εξυπηρετείται υπό τινος κεφαλαίου κοινοτικού αφωρισμένου εις την εκτέλεσιν συγκεκριμένου κοινοτικού έργου, ώστε η τυχόν φορολόγησις αυτής υπό του Ελληνικού Κράτους να οδηγή εις την καθ' οιονδήποτε τρόπον ματαίωσιν του έργου τούτου.
V. Όθεν, η προσήκουσα απάντησις εις το προκείμενον ερώτημα είναι ότι, η εν αυτώ «αποζημίωσις»« είναι χαρακτηριστέα ως εισόδημα του άρθρου 40 παρ. 3 του Π.Δ. 129/1989.
 


Taxheaven.gr