ΠΟΛ.1135/23.7.1992

Η φορολογία των διανεμόμενων κερδών παρελθουσών χρήσεων

23 Ιούλ 1992

Taxheaven.gr


 ΠΟΛ. 1135/23.7.1992 η φορολογία των διανεμόμενων κερδών παρελθουσών χρήσεων

Σε συνέχεια της αριθ. 1060426/10357/Β0012/ΠΟΛ.1110/26.6.1992 ερμηνευτικής εγκυκλίου μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 2065/1992, σας παρέχουμε και τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 2065/1992, τα διανεμόμενα μερίσματα από μετοχές, κοινές ή προνομιούχες, ημεδαπών ανωνύμων εταιριών που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων από την 1η Ιανουαρίου 1992 και μετά και προέρχονται από κέρδη ισολογισμών διαχειριστικών χρήσεων, που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 1991 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων αυτών σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους συντελεστές που αναφέρονται, κατά περίπτωση, στις ίδιες διατάξεις. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι τα πιο πάνω κέρδη των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών που προέρχονται από ισολογισμούς διαχειριστικών χρήσεων που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 1991 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οποτεδήποτε διανεμηθούν με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων που γίνονται από την 1 η Ιανουαρίου 1992 και μετά, θα φορολογούνται κατά τον ως άνω αναφερόμενο τρόπο.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 42 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι, οι διατάξεις των παραγρ. 10, 11, και 12 του άρθρου 29 του ν.δ. 3323/1955 που αναφέρονται στο χρόνο παρακράτησης του φόρου, στους υπόχρεους για παρακράτηση του φόρου και του χρόνου απόδοσης, αντίστοιχα, και τις παραγρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 3843/1958 εξακολουθούν να ισχύουν για την εφαρμογή των προβλεπομένων από την παράγρ. 1 έως και 4 του άρθρου αυτού.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 2065/1992 ορίζεται ότι, κέρδη αδιανέμητα που έχουν φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου, αν διανεμηθούν με οποιαδήποτε μορφή ή κεφαλαιοποιηθούν από την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή (12.5.1992) προς ψήφιση και εφεξής, υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή φόρου τρία τοις εκατό (3%), μη επιστρεφομένου ή συμψηφιζομένου του φόρου εισοδήματος που είχε καταβληθεί κατά το χρόνο που προέκυψαν τα κέρδη αυτά. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι στα αδιανέμητα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που είχαν φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εμφανίσεως τους στον ισολογισμό της ανώνυμης εταιρίας, επιβάλλεται, πλέον του καταβληθέντος φόρου εισοδήματος κατά το χρόνο πρόκυψης αυτών, και φόρος 3% σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αυτών.

Ως αδιανέμητα κέρδη, για την επιβολή του φόρου αυτού, λαμβάνονται τα κέρδη που είχαν φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου κατά το χρόνο πρόκυψης αυτών και όχι το καθαρό ποσό των κερδών που απέμεινε μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

4. Διευκρινίζεται ότι, όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθ. 1067972/10404/ΠΟΛ. 1121/13.7.1992 εγκύκλιο μας, τα συνολικά κέρδη των νομικών προσώπων του ν.δ. 3843/1958 που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν με 30 Ιουνίου 1992 και μετά, υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 35% και συνεπώς δεν έχουν εφαρμογή για τα κέρδη των ισολογισμών αυτών όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας διαταγής μας.

5.Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι, για τα κέρδη, που προήλθαν από ισολογισμούς διαχειριστικών χρήσεων που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 1991 μέχρι και την 29 Ιουνίου 1992, εφόσον αυτά διανεμηθούν οποτεδήποτε, από την 1η Ιανουαρίου 1992 και μετά, κατά συνέπεια και μετά την έναρξη ισχύος (30.6.1992) του ν. 2065/1992, θα υπαχθούν σε φορολογία με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του νόμου αυτού και δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγρ. 6 του ίδιου άρθρου, οι οποίες θα εφαρμόζονται στις λοιπές περιπτώσεις κεφαλαιοποίησης ή διανομής φορολογηθέντων κερδών στο όνομα του νομικού προσώπου.

Επίσης, προκύπτει ότι, κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 2065/1992, ως κέρδη αδιανέμητα φορολογηθέντα στο όνομα του νομικού προσώπου δεν θα λαμβάνεται το εμφανιζόμενο στον ισολογισμό καθαρό ποσό κερδών, ήτοι το ποσό που απόμεινε μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, αλλά το ποσό των αδιανέμητων κερδών που είχαν φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου κατά το χρόνο πρόκυψης του.

Προς τούτο, στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση των αδιανέμητων κερδών στα οποία θα επιβληθεί ο φόρος 3%, θα γίνει αναγωγή του καθαρού ποσού κερδών που διανέμεται σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου που, καταβλήθηκε κατά το χρόνο που προέκυψαν τα κέρδη αυτά. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουμε το εξής παράδειγμα:

Έστω ότι στον ισολογισμό βιομηχανικής ανώνυμης εταιρίας εμφανίζεται σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού ή στον λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέον» ποσό 46.000.000 δρχ. που αποτελεί το υπόλοιπο από τα φορολογηθέντα κέρδη της διαχειρ. χρήσης 1990, που απέμεινε μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που αναλογεί στο αδιάθετο αυτό μέρος των κερδών και η γενική συνέλευση των μετόχων, που συνήλθε την 30/6/1992, αποφάσισε τη διανομή από τα κέρδη αυτά, μερισμάτων συνολικού ύψους 30.000.000 δρχ.

Με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι το υπόλοιπο των αδιανεμήτων κερδών των 46.000.000 δρχ. προέκυψε μετά την καταβολή φόρου 40%, ο προσδιορισμός του οφειλόμενου φόρου για τα διανεμόμενα μερίσματα 30.000.000 έχει ως εξής: - Διανεμόμενο καθαρό ποσό μερισμάτων 30.000.000 δρχ. - Πλέον καταβληθείς (από την ΑΕ) φόρος για το ποσό των 30.000.000

(30.000.000 Χ 40) / 60 = 20.000.000

δρχ. -Συνολικά αδιανέμητα κέρδη που έχουν υπαχθεί σε φορολογία στο όνομα του νομικού προσώπου 50.000.000 δρχ. - Οφειλόμενος φόρος (50.000.000 Χ 3%)1.500.000 δρχ.

6. Η απόδοση του οφειλόμενου, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 2065/1992 φόρου θα γίνεται με έντυπο δήλωσης που θα τυπωθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Μέχρι να εκτυπωθεί η πιο πάνω δήλωση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν δική τους δήλωση, η οποία θα φέρει τον τίτλο «Δήλωση Καταβολής φόρου διανεμομένων κερδών χρήσεως...(Άρθρο 42 παρ. 6 του ν. 2065/ 1992)». Στη δήλωση αυτή θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: Τα στοιχεία του νομικού προσώπου (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ και αριθμός φακέλου της που ενδεχόμενα τηρείται στη ΔΟΥ), ο χρόνος λήψης της σχετικής απόφασης για διανομή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών από τη γενική συνέλευση των μετόχων, το ύψος των διανεμομένων μερισμάτων ή κεφαλαιοποιουμένων κερδών, η χρήση από την οποία προέρχονται αυτά, ο συντελεστής με τον οποίο είχαν φορολογηθεί τα κέρδη στο όνομα του νομικού προσώπου, ο οφειλόμενος φόρος, η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και υπογραφή του εκπροσωπούντος την εταιρία.


Taxheaven.gr