Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1127/14.7.1992 Εκσυγχρονισμός διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1127/14.7.1992
Εκσυγχρονισμός διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών


ΠΟΛ.1127/14.7.1992 Εκσυγχρονισμός διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΠΟΛ. 1127/14.7.92 Εκσυγχρονισμός διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών

Θέμα: «Απλούστευση διαδικασιών»

1. Ως γνωστόν, βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της αποφασισθείσης από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα πλήρους οικονομικής ενοποιήσεώς της, εντός των αμέσως προσε­χών ετών, είναι η σύγκλισή των, σε διαφορε­τικό επίπεδο αναπτύξεως ευρισκομένων οι­κονομιών των κρατών μελών της και ειδικότε­ρα για τη χώρα μας η με ταχύτερους ρυθμούς οικονομική αυτής ανάπτυξη με σκοπό την προσέγγιση του επιτυγχανόμενου από την Κοινότητα μέσου όρου των βασικών μακροοι­κονομικών μεγεθών (πληθωρισμός 4-5%, δη­μοσιονομικό έλλειμμα δημόσιου τομέα 3% και συνολικό δημόσιο χρέος 60% επί ακαθαρίστου εγχώριου προϊόντος).

Άμεση και επιτακτική προβάλλει επομέ­νως η ανάγκη της κατ' απόλυτη προτε­ραιότητα προωθήσεως των ως άνω δημο­σιονομικών στόχων και της γενικότερης εξυ­γιάνσεως της Δημόσιας Οικονομίας μας, η οποία θ’ αποτελέσει και τη βάση της αναπτύ­ξεως και της εθνικής μας οικονομίας.

Στον τομέα αυτό το υπουργείο Οικονομι­κών καταβάλλει τα δύο τελευταία χρόνια πο­λύ σημαντική προσπάθεια με τη λήψη σειράς μέτρων, τόσο για τη βελτίωση της υφιστάμε­νης οργανωτικής υποδομής του, όπως τη μη­χανοργάνωση των Δ.Ο.Υ., την εγκατάσταση σ’ αυτές συσκευών FAX, την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με αξιοκρατικά κρι­τήρια κατόπιν αυστηρού διαγωνισμού και την μετεκπαίδευση του προσωπικού, όσο και για τη ριζική αναμόρφωση με αναπτυξιακούς προσανατολισμούς του φορολογικού συστή­ματος και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Σοβαρός όμως ανασχετικός παράγοντας στην προσπάθεια αυτή είναι η μεγάλη έλλειψη ειδικευμένου φοροτεχνικού προσωπικού, η οποία ανάγκασε την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στον περιορισμό των ελεγκτι­κών διαδικασιών και καθιέρωση συστήματος συνοπτικών φορολογικών ελέγχων.

Τα προβλήματα από την έλλειψη φοροτε­χνικού προσωπικού επιτείνονται από την κα­θιέρωση, από άλλα υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και Δημ. Οργανισμούς με εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις ή νομοθετικά κείμενα, της υπο­χρεώσεως των πολιτών να προσκομίζουν στις υπηρεσίες των υπουργείων αυτών κ.λπ.

Οργανισμών πιστοποιητικό της αρμόδιας Δη­μόσιας Οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) με το οποίο θα επιβεβαιώνονται (συνήθως κατόπιν ελέγχου της Δ.Ο.Υ.) ορισμένα στοιχεία της δραστηριότητός των προκειμένου να τύχουν αδείας ασκήσεως της δραστηριότητος ή κά­ποιας άλλης παροχής ήσσονος πολλές φορές σημασίας (όπως π.χ. για τη σίτιση απόρων σπουδαστών κ.ά.).

Η εργασία αυτή της εκδόσεως σωρείας πι­στοποιητικών από τις Δ.Ο.Υ. είναι επίπονος, χρονοβόρα και απασχολεί επί καθημερινής βά­σεως 000 υπαλλήλους (για τις μεγάλες τουλάχι­στον Δ.Ο.Υ.) πέραν του απαιτούμενου πολλές φορές προσωπικού εξωτερικών ελέγχων για την επιτόπου μετάβαση στην έδρα της επιχει­ρήσεως και για τη διασταύρωση των προς επι­βεβαίωση οικονομικών στοιχείων από τα τη­ρούμενα βιβλία και στοιχεία αυτής.

Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη διότι:

α) Εκτρέπει τους φοροτεχνικούς υπαλλή­λους των Δ.Ο.Υ. από την επιτέλεση των κυ­ρίων και πρωταρχικής, κατά τα προεκτεθέ­ντα, σημασίας δημοσιονομικών καθηκόντων των και την απασχόλησή των για την εξυπηρέτηση ήσσονος σημασίας σκοπιμοτήτων άλ­λων υπουργείων και υπηρεσιών, και

β) καθυστερεί από χρονοβόρες διαδικα­σίες την προώθηση επενδυτικών δραστηριο­τήτων ιδιωτών εξαρτωμένων από τη λήψη σχετικών αδειών από τις υπηρεσίες διαφό­ρων υπουργείων και Οργανισμών.

2. Για τη βελτίωση της ως άνω κατάστα­σης και της απαλλαγής των Δ.Ο.Υ. και των πολιτών από τη χρονοβόρο αυτή διαδικασία, το υπουργείο Οικονομικών συμπεριέλαβε διά­ταξη στην παράγραφο 4 του άρθρου 33 του Ν. 1882/1990 «μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 43 Α/23.3.90 με την οποία ορίστηκε ότι, «τα πι­στοποιητικά που εκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ. σχετικά με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή το ύψος του εισοδήματος των φορολογουμένων για διάφορες χρήσεις κατά τις κείμενες διατάξεις, αντικαθίστανται με τα αποστελλόμενα εκάστοτε από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. εκκαθαριστικά σημειώματα επί της φορολο­γίας αυτής».

Με την ως άνω ρύθμιση δεν καλύπτεται όμως μεγάλος αριθμός άλλων περιπτώσεων, όπως οι περιπτώσεις που τα αιτούμενα από τα άλλα υπουργεία προς επιβεβαίωση από τις Δ.Ο.Υ. στοιχεία δεν προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των φορολογού­μενων πολιτών, ως επίσης και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δηλώσεως εισοδήματος, οπότε δεν εκδίδεται και εκκαθαριστικό αυτής σημείωμα(περίπτωση απόρων γονέων, σιτιζομένων φοιτητών κ.λπ.).

3. Στα πλαίσια αναληφθείσης πρωτοβου­λίας από την υπηρεσία του υπουργείου Προε­δρίας της Κυβερνήσεως για την απλοποίηση των διαδικασιών και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, οργανώθηκε πρόσφατα στο υ­πουργείο αυτό σχετική σύσκεψη κατά την οποία υιοθετήθηκαν οι ως άνω στην παράγραφο 1 της παρούσας εκτιθέμενες γενικές επισημάνσεις της υπηρεσίας μας και αποφα­σίστηκαν επί του θέματος τα’ ακόλουθα:

Με εξαίρεση τα πιστοποιητικά, που κα­θιερώθηκαν από φορολογικού περιεχομένου διατάξεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυ­γής και τη διασφάλιση των πρωταρχικής σημασίας δημοσιονομικών συμφερόντων της Πολιτείας, τα οποία διατηρούνται και θα εξακολουθούν, ως είναι ευνόητο, να εκδίδο­νται από τις Δ.Ο.Υ., όλα τα’ άλλα πιστοποιητι­κά τα οποία έχουν καθιερωθεί με εγκυκλίους, αποφάσεις ή νομοθετικά κείμενα άλλων υ­πουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δημοσίων Οργανισμών και υπηρετούν ήσσονος σημασίας σκοπιμότητες αυτών, καταργούνται και υπο­καθίστανται με την κάτωθι απλουστευμένη διαδικασία.

α) Στις περιπτώσεις που τα προς επιβε­βαίωση οικονομικά στοιχεία προκύπτουν α­πό προσκομιζόμενο, από τον ενδιαφερόμενο για τη λήψη της σχετικής αδείας ή άλλης οιασ­δήποτε παροχής πολίτη, εκκαθαριστικό ση­μείωμα της φορολογικής, του εισοδήματός του, δηλώσεως, θα προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες προς εξυπηρέτησή του επί τη βάσε ι του εκκαθαριστικού αυτού σημειώμα­τος κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρ­θρου 33 παρ. 4 του Ν. 1882/1990.

β) Σ τις περιπτώσεις που δεν υποβάλλεται δήλωση εισοδήματος ή τα απαιτούμενα από την αρμόδια υπηρεσία ως άνω στοιχεία δεν προκύπτουν από το εκκαθαριστικό σημείω­μα, η επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών δε θα πραγματοποιείται με τη χρονοβόρα διαδι­κασία της μετά προηγούμενο έλεγχο εκδόσεως σχετικού πιστοποιητικού από την αρμοδία Δ.Ο.Υ., αλλά θα γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο πολίτη με προσωπική του ποινική ευθύνη με δήλωσή του, του Ν. 1599/1986.

Η υπεύθυνη αυτή δήλωση, απευθυνόμενη από τον πολίτη προς την υπηρεσία, που ζητά την επιβεβαίωση των οικονομικών του στοι­χείων, θα κατατίθεται από αυτόν εις διπλούν στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήμα­τός του Δ.Ο.Υ.

Η μία των ως άνω δηλώσεων θα παρα­λαμβάνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα πρω­τοκολλάται απ' αυτήν και θα ταξινομείται στο φάκελο των «προς έλεγχο στοιχείων» του εν­διαφερόμενου πολίτη, θα παραδίδεται δε μα­ζί με τα λοιπά φορολογικά στοιχεία του φα­κέλου του στον ελεγκτή που θα ενεργήσει εν καιρώ τον τακτικό ή συνοπτικό φορολογικό έλεγχο προς εξακρίβωση των εν γένει φορο­λογικών υποχρεώσεων αυτού. Επί της άλλης ομοίας δηλώσεως θα καταχωρείται από εξου­σιοδοτημένο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. όργανο ταυτάριθμη πράξη με την οποία θα βεβαιούται ότι: «παραλήφθηκε όμοια δήλωση προς έλεγχο» και θα παραδίδεται αυτοστιγμεί στον ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος και θα την προσκομίζει στην αρμόδια, για την άμεση, βάσει αυτής, ικανοποίηση του αιτήματός του, υπηρεσία.

Σε περίπτωση που κατά το διενεργηθησό­μενο εκ των υστέρων κατά τα προεκτεθέντα φορολογικό έλεγχο από την αρμόδια ΔΟΥ δια­πιστωθεί ανακρίβεια των δηλωθέντων από τον ενδιαφερόμενο πολίτη στοιχείων, θα συ­ντάσσεται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο σχετική έκθεση η οποία, αφού θεωρηθεί από τον επόπτη ελέγχου και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., θα διαβιβάζεται πάραυτα στην υπη­ρεσία που έκαμε χρήση της ψευδούς δηλώ­σεως κατά την έκδοση της σχετικής πράξεώς της, η οποία και θα μεριμνά για την ανάκληση της πράξεως και την ποινική δίωξη του Ψευ­δώς δηλώσαντος ενώπιόν της πολίτη, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Ν. 1599/1986.

4. Ενόψει των προεκτεθέντων και προς άμεση υλοποίηση αυτών, παρακαλούνται οι διευθύνσεις οργανώσεως των υπουργείων ή οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ν.Π.Δ.Δ., Ο.ΤΑ και Δημόσιων Οργανισμών να ενημερώσουν το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι 1.10.1992 τις υπηρεσίες τους επί της αποφασισθείσης μεταβολής ώστε να μην απαιτούν πλέον από τους πολίτες την προσκόμιση πι­στοποιητικών των Δ.ο.Υ. για την προώθηση των αιτημάτων τους, αλλά ν' αρκούνται στην προσκομιζόμενη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 επί της οποίας θα έχει καταχωρη­θεί σχετική πράξη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι παραλήφθηκε όμοια δήλωση προς έλεγχο.

Σε περίπτωση που η προσκόμιση πιστο­ποιητικού της Δ.Ο.Υ. προβλέπεται από ι­σχύουσα διάταξη νόμου παρακαλούνται ω­σαύτως οι ως άνω υπηρεσίες όπως μεριμνή­σουν για την άμεση προώθηση σχετικής τροποποιητικής διατάξεως για την ανάλογο προ­σαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας με την επελθούσα μεταβολή.

5. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) προς τις οποίες απευθύνεται η πα­ρούσα εγκύκλιος διαταγή παρακαλούνται ω­σαύτως όπως από 1.10.1992 ακολουθούν α­πόλυτα την ως άνω, στην παράγραφο 3 της διαταγής, λεπτομερώς περιγραφόμενη α­πλουστευμένη διαδικασία και παύσουν να εκ­δίδουν από της ημερομηνίας αυτής τα μέχρι τούδε εκδιδόμενα σχετικά πιστοποιητικά. Το προσωπικό που εχρησιμοποιείτο στην έκδο­ση των καταργουμένων πιστοποιητικών, να διατεθεί στην προώθηση του πρωταρχικής σημασίας ελεγκτικού, βεβαιωτικού και ει­σπρακτικού έργου.

Επίσης, παρακαλούνται όπως για την α­πλούστευση των διαδικασιών κάμνουν ευρύ­τερη χρήση των πρόσφατα τοποθετηθεισών συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX) για την τα­χύτερη συγκέντρωση στοιχείων, από άλλες συναρμόδιες Δ.Ο.Υ., απαραιτήτων για την προώθηση σχετικών αιτημάτων των πολι­τών.

6. Το υπουργείο Προεδρίας, προς το ο­ποίο ωσαύτως κοινοποιείται το παρόν, πα­ρακαλείται όπως, στα πλαίσια της αρμοδιό­τητάς του, παρακολουθήσει την υλοποίηση της ληφθείσης αποφάσεως και ταχύτερης εφαρμογής της, απλουστευθείσης δι’ αυτής, διαδικασίας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης