ΠΟΛ.1115/30.6.1992

Υποβολή στοιχείων ηλεκτρολόγων

30 Ιούν 1992

Taxheaven.gr


ΠΟΛ. 1115/30.6.92 Υποβολή στοιχείων ηλεκτρολόγων

Με αφορμή ερωτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1882/90 λήφθηκαν ορισμένα μέτρα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας μερικών επαγγελμάτων, με σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Μεταξύ των επαγγελμάτων αυτών είναι και οι ηλεκτρολόγοι, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να προσκομίζουν για θεώρηση στις αρμόδιες για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., τις υπεύθυνες δηλώσεις τους για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις οικοδομές.

2. Λεπτομερείς οδηγίες για τα παραπάνω, αλλά και για τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1882/90, δόθηκαν με τις πολυγραφημένες εγκυκλίους μας:  α)1165/26.7.1990 και β) 1216/30.10.1990, στις οποίες και παραπέμπουμε.

Παρά ταύτα, επειδή έχουν διατυπωθεί παράπονα και εύλογες διαμαρτυρίες, αναφορικά με τη θεώρηση και παραλαβή των δηλώσεων των ηλεκτρολόγων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

α) Η θεώρηση και η παραλαβή της δήλωσης του ηλεκτρολόγου, όταν η οικοδομή βρίσκεται και σε άλλη περιφέρεια από την έδρα του ηλεκτρολόγου, να γίνεται και από τη Δ.Ο.Υ. της περιοχής που εργάζεται ο ηλεκτρολόγος. Η Δ.Ο.Υ. που θα παραλαμβάνει τη δήλωση αυτή θα τη διαβιβάζει στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία του ηλεκτρολόγου.

β) Όταν στη δήλωση του ηλεκτρολόγου αναγράφεται η ένδειξη «ισχύει μόνο για εργοταξιακό μετρητή», η Δ.Ο.Υ. θα τη θεωρεί με δυο σφραγίδες γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή  δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες και την ευθύνη του ελέγχου την έχει η ΔΕΗ.

γ) Όταν πρόκειται για νέα οικοδομή, η δήλωση του ηλεκτρολόγου θα θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. χωρίς να ζητείται παραστατικό στοιχείο, το οποίο όμως απαραίτητα θα προσκομίζει ο ιδιοκτήτης της οικοδομής (ιδιώτης – τεχνική εταιρία), για να λάβει τη δεύτερη θεώρηση.

δ) Όταν στη δήλωση του ηλεκτρολόγου αναγράφεται η ένδειξη «επέκταση – αντικατάσταση μετρητή», δηλαδή πρόκειται για παλαιά οικοδομή που δεν απαιτείται άδεια της πολεοδομίας για την οικοδομή, θα ζητείται ο λογ/σμός της ΔΕΗ και η Δ.Ο.Υ. θα προβαίνει στη θεώρηση της δήλωσης με την ένδειξη «ισχύει για το σκοπό που αναγράφεται στη δήλωση» οπότε ο έλεγχος θα ανήκει πλέον στη ΔΕΗ, η οποία, αν διαπιστώσει ότι δεν πρόκειται για παλαιά οικοδομή αλλά για νέα, δε θα εγκρίνει την παροχή ρεύματος και η δήλωση θα επιστρέφεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή κυρώσεων.

Από τη Δ.Ο.Υ. θα εξετάζεται ο λόγος της επέκτασης – αντικατάστασης του μετρητή και θα ζητούνται από τον ιδιοκτήτη τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία για τις εργασίες που έγιναν λόγω της επέκτασης – αντικατάστασης του μετρητή.

ε) Όταν στη δήλωση του ηλεκτρολόγου αναγράφεται η ένδειξη «επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης», θα ζητείται παραστατικό στοιχείο από τον ηλεκτρολόγο και ο λογ/σμός της ΔΕΗ και θα θεωρείται η δήλωση και με τις δυο σφραγίδες.

Αυτό γίνεται γιατί οι δηλώσεις των ηλεκτρολόγων έχουν ορισμένη διάρκεια και μετά το πέρας των ζητείται από τη ΔΕΗ η ανανέωσή τους, χωρίς να γίνονται οικοδομικές εργασίες.

3. Επισημαίνεται ότι στον τομέα της ανέγερσης των οικοδομών, παρατηρείται μεγάλη φοροδιαφυγή και εφιστάται η προσοχή σας για τον έλεγχο των υποβαλλομένων στοιχείων.

Τονίζεται ότι ο έλεγχος του κόστους των οικοδομικών εργασιών για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μετά την 23.3.1990 είναι εύκολος, γιατί κατά την οριστική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με τη θεώρηση της δήλωσης του ηλεκτρολόγου έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες και μπορεί να προσδιοριστεί το κόστος της οικοδομής, με βάση τα τεχνικά δεδομένα του τεχνικού Επιμελητηρίου, ανά τετραγωνικό ή κυβικό μέτρο. Επειδή με τα έντυπα Ε283 δεν αναγράφονται οι πραγματικές αξίες των οικοδομικών εργασιών. Με το  νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισμού του κόστους της οικοδομής. Για τη διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής θα δοθούν οδηγίες με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Νόμου.


Taxheaven.gr