ΠΟΛ.1168/22.6.1995

Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης δελτίων αποστολής από ανθοπώλες - μέλη του σωματείου ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ, κατά την εκτέλεση παραγγελιών

22 Ιούν 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα 22 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1074181/590/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1168

ΘΕΜΑ: " Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης δελτίων αποστολής από ανθοπώλες - μέλη του σωματείου ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ, κατά την εκτέλεση παραγγελιών."

1074181/590/0015/

1. Οπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Οικονομικών με την Α.Υ.Ο. 1104762/ (ΦΕΚ Β' 735), που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο 1134023/ΠΟΛ.1267/28.12.1994, καθόρισε το πλαίσιο και τις διαδικασίες φορολογικής εμφάνισης των συναλλαγών στις πωλήσεις ανθέων από τους ανθοπώλες - μέλη του σωματείου
ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ, κατά τρόπο σαφή και ρεαλιστικό, προς την κατεύθυνση ουσιαστικής διευκόλυνσης τόσο των εν λόγω συναλλαγών, όσο και του φορολογικού ελέγχου, βάσει των υφιστάμενων διατάξεων.


2. Μεταξύ των άλλων, από τις διατάξεις της προαναφερόμενης Α.Υ.Ο. (παρ. 2, ) προβλέπεται και η υποχρέωση έκδοσης από τους ανθοπώλες - μέλη της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ, κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, δελτίου αποστολής (Δ.Α.), σε δύο επί πλέον, των προβλεπομένων από τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., αντίτυπα,
ένα των οποίων με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ" περιέρχεται στο εν λόγω σωματείο, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί η σχετική εκκαθάριση προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία πώλησης προσώπων.

3. Επειδή η προαναφερόμενη διαδικασία έκδοσης τετραπλοτύπων δελτίων αποστολής (Δ.Α.), καθιερώνει ουσιαστικά μια ιδιαίτερη σειρά Δ.Α., διάφορης αυτής που χρησιμοποιείται για τις απευθείας πωλήσεις ανθέων, με αποτέλεσμα η χρήση τουλάχιστον δύο διαφορετικών σειρών Δ.Α. να δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα,
εκτιμώντας τους επικαλούμενους από το σωματείο ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ λόγους και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 38 (περ. δ') του Κ.Β.Σ. παρέχουμε τη δυνατότητα στους ανθοπώλες - μέλη της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ, που εκτελούν παραγγελίες (πωλήσεις μέσω τρίτων), αντί να εκδίδουν τετραπλότυπο Δ.Α. από ιδιαίτερη σειρά, για την
διεκπεραίωση των παραγγελιών, να εκδίδουν:

α) Δελτίο Εκτέλεσης Παραγγελιών (Δ.Ε.Π.), κατά το χρόνο περιέλευσης και αποδοχής κάθε παραγγελίας, κατ' αντιστοιχίαν του προβλεπομένου από την Α.Υ.Ο. 1104762/, Δελτίου Λήψης Παραγγελιών, Αντίτυπο του Δ.Ε.Π. θα αποστέλλεται στην ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ, για την έκδοση των εκκαθαρίσεων προς τα μέλη της
ανθοπώλες.
β) Θεωρημένο Δελτίο Αποστολής (Δ.Α.), για τη διακίνηση των ανθέων προς τον τελικό παραλήπτη, από το ίδιο στέλεχος, που χρησιμοποιείται και για τις λοιπές συναλλαγές τους. Στα Δ.Α., τα οποία καλύπτουν πωλήσεις μέσω της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ θα αναγράφεται, εκτός των άλλων, ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού Δ.Ε.Π. (π.χ. Δ.Ε.Π. Νο 1521/26.6.95).
Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν με την προϋπόθεση, ότι τόσον οι ανθοπώλες - εκδότες των Δ.Ε.Π., όσον και η ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ - αποδέκτης αυτών, θα διαφυλλάσσουν τα εκδοθέντα (στελέχη) και ληφθέντα Δ.Ε.Π., κατά περίπτωση, για όσο χρόνο ορίζεται στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 21), για τη
διατήρηση των φορολογικών στοιχείων.


Taxheaven.gr