Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1105/12.6.1992 Απαλλαγές και υποχρεώσεις κατά τον Κ.Β.Σ.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1105/12.6.1992
Απαλλαγές και υποχρεώσεις κατά τον Κ.Β.Σ.


ΠΟΛ.1105/12.6.1992 Απαλλαγές και υποχρεώσεις κατά τον Κ.Β.Σ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΠΟΛ. 1105/12.6.1992 Απαλλαγές και υποχρεώσεις κατά τον  Κ.Β.Σ.

 Στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 84 (τεύχος Α') με ημερομηνία 26-5-1992 δη­μοσιεύθηκε το Π.Δ. 186/1992, δηλ. ο νέος Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ερμηνευτική εγκύκλιος με την οποία θα δοθούν σχετικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή του και επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 3 του Διατάγ­ματος αυτού η έναρξη ισχύος του αρχίζει από την 1η του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσί­ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ουσιαστικά δηλ. από 1/7/1992, κρίνουμε σκόπιμο να κοινοποιήσουμε την παρούσα με την οποία θα αντιμετωπίσουμε άμεσα ορισμένα θέματα που θα δημιουργηθούν από 1/7/1992 με την εφαρμογή του νέου Κώδικα, που κατ' άρθρο έχουν ως εξής:

Άρθρο 2

Προσωπικές εταιρίες, που από 1/1/1992 σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977 απαλλάσσονταν από την τήρηση βι­βλίων λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων και με τις διατάξεις του νέου Κώδικα δεν απαλλάσσονται πλέον, θα συνεχίσουν να είναι απαλλασσόμενες μέχρι 31/12/1992 και από1/1/1993 θα τηρήσουν τα βιβλία που προβλέ­πονται από τις διατάξεις του νέου Κώδικα.

- Η διαδικασία κοινοπρακτικής εισαγω­γής που αποδεδειγμένα έχει αρχίσει και δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 1992, μπορεί να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 13 του Π.Δ.99/1977.

Από 1/7/1992 και μετά, οπότε καταργού­νται οι σχετικές διατάξεις «περί κοινοπρακτι­κής εισαγωγής», μπορεί για τις περιπτώσεις αυτές να ακολουθούνται οι διατάξεις περί κοινοπραξιών ή αυτές που αφορούν την αγορά για λογαριασμό τρίτου.

Άρθρο 4

- Οι επιτηδευματίες που έχουν ενταχθεί σε κατηγορία βιβλίων με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977, θα συνεχίσουν και μετά την ισχύ του νέου Κώδικα και μέχρι την 31/12/1992, να τηρούν τα βιβλία της κατηγορίας στην οποία εντάχθηκαν.

- Οι επιτηδευματίες που θα κάνουν έναρξη εργασιών από 1/7/1992 θα εντάσσο­νται σε κατηγορία βιβλίων με βάση τις διατά­ξεις του νέου Κώδικα.

- Οι επιτηδευματίες που δηλώνουν και άλλη δραστηριότητα, για το χρονικό διάστημα από 1/7/1992 και μέχρι 31/12/1992 θα εντάσ­σονται για τη δραστηριότητά τους αυτή σε κα­τηγορία βιβλίων με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977. Από 1/1/1993 θα ενταχθούν σε κατηγορία βιβλίων με βάση τις διατάξεις του νέου Κώδικα.

Άρθρα 5 και 6

- Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αγορών ή εσόδων-εξόδων και από τα τηρού­μενα βιβλία δεν προκύπτουν τα δεδομένα που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων αυ­τών πρέπει από 1/7/1992 να δημιουργήσουν αντίστοιχες στήλες στα τηρούμενα βιβλία για την κάλυψη των νέων δεδομένων. Μπορούν όμως μετά την 1/7/1992 να συντάσσουν την κατά συντελεστή ΦΠΑ ανάλυση των εσόδων, των αγορών και των λοιπών πράξεων σε αθε­ώρητες καταστάσεις, όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων αυτών.

Άρθρο 7

- Από 1/7/1992 οι επιτηδευματίες που με βάση τις διατάξεις άλλων νόμων υποχρεώνο­νται να εφαρμόζουν το ΕΓΛΣ την υποχρέωση αυτή της εφαρμογής, δηλαδή του ΕΓΛΣ, την έχουν και σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα.

Άρθρο 8

- Ο κατά κύριο λόγο εξαγωγέας που από 1/1/1992 είχε υποχρέωση και τηρούσε το βι­βλίο αποθήκης, ενώ με βάση τις διατάξεις του νέου Κώδικα δεν έχει πλέον αυτή την υπο­χρέωση (αφού εξαγωγέας κατά κύριο λόγο εί­ναι ο επιτηδευματίας που πραγματοποιεί εξα­γωγές άνω του 80% του συνόλου των ακαθα­ρίστων εσόδων του), μπορεί να σταματήσει την τήρηση του βιβλίου αυτού από 1/7/1992.

- Οι επιτηδευματίες που με βάση τις δια­τάξεις του Π.Δ. 99/1977 τηρούν βιβλίο παρα­γωγής - κοστολογίου μπορούν από 1/7/1992 να σταματήσουν την τήρησή του. Εάν όμως κλείνουν διαχειριστική περίοδο στις 30/6/1992 και επειδή η αποτίμηση των περι­ουσιακών τους στοιχείων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977 (όπως παρα­κάτω αναφέρεται), θα πρέπει να συμπληρώ­σουν το τηρούμενο βιβλίο παραγωγής -κοστο­λογίου, με τα δεδομένα που ορίζονται από το άρθρο 9 παρ. 1 Α' και Γ', για τη χρήση που λήγει στις 30/6/1992.

- Από 1/7/1992 οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αποθήκης καυσίμων έχουν τη δυνατότητα να σταματήσουν την τήρησή του.

-Από την ίδια ημερομηνία (1/7/1992) το βιβλίο αποθήκης υποκαταστήματος μπορεί να τηρείται με τον τρόπο που ορίζεται από τις . διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 8 του νέου Κώδικα δηλαδή και κατ' αξία.

- Ο επιτηδευματίας που με βάση τις δια­τάξεις του Π.Δ. 99/1977 τηρούσε βιβλίο απο­θήκης για υποκατάστημά του που βρίσκεται σε απόσταση μεταξύ 30 και 50 χιλιομέτρων από την έδρα ή στον ίδιο νομό με αυτήν, από1/7/1992 μπορεί να σταματήσει την τήρησή του και να παρακολουθεί την κίνηση του υπο­καταστήματος στο βιβλίο αποθήκης της έδρας.

- Όταν στην έδρα δε διενεργείται διακί­νηση ή αποθήκευση αγαθών, ο επιτηδευμα­τίας μπορεί από 1/7/1992 να σταματήσει να τηρεί το βιβλίο αποθήκης στην έδρα και να συνεχίσει την τήρησή του μόνο στο υποκατάστημα.

Άρθρο 9

- Από 1/7/1992 καταργείται η τήρηση του λογαριασμού δοσοληψιών στα βιβλία του υποκαταστήματος.

- Η ημερήσια ταμειακή και συμψηφιστική κατάσταση που τηρείται στο υποκατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977, μπορεί να τηρείται και μετά την 1/7/1992 και μέχρι την 31/1 2/1 992 χωρίς αλλαγή της ονομασίας, αφού καλύπτει τα δεδομένα του ημε­ρήσιου φύλλου συναλλαγών.

- Οι επιτηδευματίες που μέχρι την 30/6/1992 τηρούσαν στο υποκατάστημα σύμ­φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977 βι­βλίο ταμείου και βιβλίο χρεωστών – πιστωτών από 1/7/1992 σταματούν να τα τηρούν και τη­ρούν πλέον τα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νέου Κώδικα.

- Το υποκατάστημα που στεγάζεται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα ή άλλο υποκατάστημα από 1/7/1992 απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων και από την ημερομηνία αυτή μπορεί να σταματή­σει να τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία.

Άρθρο 1Ο

- Οι επιτηδευματίες που τηρούσαν: α) βι­βλίο παραγγελιών των παρ. 1 και 4 του άρ­θρου 13 του Π.Δ. 99/1977, β) βιβλίο διάθεσης εισιτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 99/1977, γ) διπλότυπο ημερολόγιο κινή­σεως της παρ. 1Ο του άρθρου 13 του ιδίου Π.Δ/τος και δ) βιβλίο παράδοσης και παραλαβής βιντεοκασετών της απόφασης του Υπ. Οι­κονομικών Σ. 2103/59/9.8.1988, σταματούν την τήρηση των βιβλίων αυτών από 1/7/1992, δεδομένου ότι με τις διατάξεις του νέου Κώ­δικα δεν επιβάλλεται υποχρέωση τήρησής τους. .

- Οι πιο κάτω αναφερόμενοι επιτηδευ­ματίες έχουν υποχρέωση από 1/7/1992 να τη­ρούν πρόσθετα βιβλία.

α) Ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ τηρεί βιβλίο πελατών (πόρτας).

β)  Ο εκμεταλλευτής διαγνωστικού κέ­ντρου τηρεί βιβλίο επίσκεψης ασθενών.

γ)  Ο πράκτορας κρατικών λαχείων τηρεί βιβλίο διάθεσης λαχείων.

Γενικά περί στοιχείων

1. Επιτρέπεται μέχρι 31/12/1992 να χρη­σιμοποιούνται τα φορολογικά στοιχεία με τους τίτλους και τις ενδείξεις που φέρουν με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977, ανεξάρ­τητα από το χρόνο θεώρησής τους (προ ή μετά την 1/7/1992, ημερομηνία ισχύος του Π.Δ. 186/1992). Συνεπώς, η ΔΟΥ της έδρας του εκδότη μπορεί να μην αναγράφεται μέχρι. 31/12/1992, αντίθετα όμως η ΔΟΥ του αντι­συμβαλλόμενου πρέπει να αναγράφεται, γιατί αποτελεί στοιχείο του περιεχομένου.

2. Μετά την 1/1/1993 τα τυχόν εναπομεί­ναντα θεωρημένα ή αθεώρητα στοιχεία μπο­ρεί να χρησιμοποιούνται, εφόσον γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές.

3. Δεν απαγορεύεται κάτω από τον τίτλο του τιμολογίου να προστεθεί οποιαδήποτε προσδιοριστική ένδειξη κρίνεται αναγκαία οργανωτικά για την επιχείρηση, η οποία στην ουσία θα αποτελεί ενδεικτικό σειράς (π.Χ. για πώληση αγαθών, για παροχή υπηρεσιών κ.λπ.).

4. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 20 θα υποβλη­θούν για πρώτη φορά μέχρι 25 Μαίου 1994 για το ημερολογιακό έτος 1/1-31/12/1993.

Συνεπώς, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν για τις συναλλαγές του 1992 θα υποβληθούν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 31 έως και 37 του Π.Δ. 99/1977.

5. Από 1/7/1992 θεωρημένα είναι τα εξής φορολογικά στοιχεία:

α. Το Δελτίο Αποστολής με όποια μορφή και αν εκδίδεται (Δελτίο Αποστολής, Συγκε­ντρωτικό Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο Πώ­λησης - Δελτίο Αποστολής, Εκκαθάριση - ­Δελτίο Αποστολής κ.λπ.).

β. Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

γ. Η Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, όταν δεν εκδίδεται με φ.τ.μ. (εκτός από τα εισιτήρια λεωφορείων, τρένων και αεροπλάνων).

δ. Η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, όταν εκδίδεται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά για όσους έχουν ενταχθεί στο μέτρο υποχρεωτι­κής χρησιμοποίησης φ.τ.μ. (π.χ. ΑΛΠ χειρό­γραφη σε περίπτωση βλάβης της φ.τ.μ., ΑΛΠ που εκδίδεται εκτός εγκαταστάσεων κ.λπ.).

ε. Το Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής του άρθρου 10 παρ. 1.

Άρθρο 11

Δελτίο απoστoλής

1. Επιτρέπεται η συνένωση ή συγχώνευ­ση του δελτίου αποστολής (ΔΑ) με οποιοδή­ποτε φορολογικό στοιχείο αξίας.

2. Δεν απαιτείται η έκδοση Δ.Α. για διακί­νηση αγαθών μεταξύ εγκαταστάσεων του ίδι­ου επιτηδευματία που στεγάζονται σε συνε­χόμενο ή στον ίδιο κτιριακό χώρο.

3. Από 1/7/1992 οι αγρότες υποχρεούνται σε έκδοση δελτίου αποστολής, εκτός από τις περιπτώσεις διακίνησης χονδρικώς πωλουμέ­νων προϊόντων απευθείας ή μέσω τρίτου και επιπλέον στις εξής περιπτώσεις:

α. Διακίνηση για επεξεργασία.

β. Διακίνηση για συσκευασία.

γ. Διακίνηση για λιανική πώληση (π.χ. πώ­ληση μέσω λαϊκών αγορών). Στην περίπτωση αυτή θα εκδίδεται απλό Δ.Α. και όχι Σ.Δ.Α.

4. Το Σ.Δ.Α. εκδίδεται ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο ή τον τρόπο μεταφοράς.

5. Στο Δ.Α. από 1/7/1992 απαιτείται, εκτός των άλλων και η αναγραφή του σκοπού διακίνησης σε κάθε περίπτωση. (Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που εκδίδεται Δ.Α. με συ­νενωμένο στοιχείο αξίας δεν απαιτείται ο σκοπός διακίνησης, γιατί προκύπτει από τον τίτλο του στοιχείου αξίας).

6. Επιτρέπεται η συμπλήρωση των φορο­λογικών στοιχείων την προηγούμενη της έκ­δοσης μέρα, για τις προγραμματισμένες συ­ναλλαγές της επόμενης, χωρίς να θίγεται η αρχή της ενιαίας αρίθμησης (μπορεί να εκδί­δονται από διαφορετική σειρά ή στο τέλος της ημέρας από την ίδια σειρά).

Σημειώνεται ότι η περίπτωση (δ) της παρα­γρ. 5 του άρθρου 11 αφορά όχι τις πιο πάνω περιπτώσεις, αλλά τις περιπτώσεις που η κυ­ρίως μεταφορά γίνεται την επόμενη μέρα (π.χ. μεταφορά με διανυκτέρευση του οδηγούν στην κατοικία του κ.λπ.)

Άρθρο 12

Τιμολόγια

1. Περιορίζεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογί­ου για τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγα­θών ή τις επαναλαμβανόμενες αγορές αγροτι­κών προϊόντων από τρεις μήνες σε ένα μήνα.

Δηλαδή θα εκδίδεται πλέον με ημερομη­νία έκδοσης την τελευταία μέρα του μήνα και μέχρι την 10η  του επόμενου μήνα.

2. Καθιερώνεται η έκδοση αθεώρητου τι­μολογίου, για τις εισπράξεις επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων, για τις επιστροφές έμμεσων φόρων, δασμών, τελών, τόκων (πριμ εξαγωγών) και για άλλα ανόργανα έσοδα (δεν περιλαμβάνονται τα ανόργανα έσοδα που προκύπτουν από λογιστικοποιημένα έσοδα π.χ. πιστωτικές συναλ­λαγματικές διαφορές κ.λπ.).

3. Σε περίπτωση άρνησης έκδοσης τιμο­λογίου ή έκδοσης ανακριβούς, εκδίδεται τιμο­λόγιο αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών από τον αγοραστή, το πρωτότυπο του οποίου απο­στέλλεται στη ΔΟΥ του πωλητού εντός του επόμενου μήνα.

4. Καθορίζεται ο χρόνος έκδοσης του πι­στωτικού τιμολογίου (πρώην πιστωτικό σημεί­ωμα) σε τριάντα (30) μέρες από την παραλαβή των επιστραφέντων αγαθών. Επιπλέον απαι­τείται η αναγραφή στα πιστωτικά τιμολόγια των αριθμών των τιμολογίων πώλησης που αφορούν.

5. Η διαταγή μας Α. 9934/197/ΠΟΛ. 176/23.6.1977, που αναφέρεται στα τηρούμε­να ειδικά βιβλία από τις ασφαλιστικές επιχει­ρήσεις, καθώς και στα εκδιδόμενα απ' αυτές στοιχεία θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται μέχρι την οριστική ρύθμιση του θέματος.

6. Επίσης η διαταγή μας Σ. 385/18/ΠΟΛ. 32/2.2.1987, που παρέχει τη δυνατότητα έκ­δοσης εκκαθαρίσεων μια φορά κατά διαχειρι­στική περίοδο, στις περιπτώσεις πώλησης αγροτικών προϊόντων από συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό παραγωγών, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται.

Άρθρο 13

Αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών

1. Από 1/7/1992 εντάσσονται στην υπο­χρέωση χρήσης φ.τ.μ., στις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί το μέτρο εγκατάστασης και χρη­σιμοποίησης φ.τ.μ, οι εξής κατηγορίες επιτη­δευματιών, οι οποίοι παύουν να εκδίδουν ει­δικά στοιχεία.

α. Πωλητές χρυσών αντικειμένων.

β. Επισκευαστές ραδιοφώνων, τηλεοράσε­ων και λοιπών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συ­σκευών.

γ. Εκμεταλλευτές καθαριστηρίων, βαφεί­ων, πλυντηρίων ρούχων, ταπήτων, μοκετών.

δ. Εκμεταλλευτές Video - Clubs, για τη μί­σθωση βιντεοκασετών, καθώς και άλλοι επιτη­δευματίες που εκμισθώνουν κινητά πράγματα.

2. Στις κάτωθι περιπτώσεις πρέπει να εκδί­δονται αποδείξεις με τα στοιχεία του πελάτη.

α. Α.Π.Υ. ελευθέρων επαγγελματιών.

β. Α.Π.Υ. επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία (άρθρο 10 παρ. 5).

γ. Οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανη­μάτων, ελαιοτριβείων, αλευρομύλων και ερ­γοστασίων αποφλοιώσεως ρυζιού.

δ. Αποδείξεις για ιδιωτικά τεχνικά έργα ή εγκαταστάσεις.

ε. Αποδείξεις για επιστροφές χρημάτων στον αγοραστή λόγω επιστροφής ή αλλαγής άνω των πέντε (5.000) χιλιάδων δραχμών.

στ. Αποδείξεις επί πιστώσει στις περιπτώσεις που τηρούνται βιβλία Γ' κατηγορίας.

3. Από 1/1/1993 δεν μπορεί να χρησιμο­ποιούνται παλαιού τύπου (μη εγκεκριμένες) ταμειακές μηχανές για την έκδοση αποδείξε­ων, παρά μόνο φορολογικές ταμειακές μηχα­νές (δηλ. ταμειακές μηχανές του ν. 1809/1988). Έτσι όσοι επιτηδευματίες είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του μέτρου υποχρε­ωτικής χρήσης φ.τ.μ. (π.χ. χονδροπωλητές) μετά την 31/12/1992 δεν μπορούν για τις λια­νικές τους πωλήσεις να χρησιμοποιούν παλαι­ού τύπου ταμειακές μηχανές. Συνεπώς, οι επι­τηδευματίες που προαναφέρονται μπορούν από 1/1/1993 να εκδίδουν για τις λιανικές τους πωλήσεις χειρόγραφες (αθεώρητες) απο­δείξεις, προαιρετικά σε αποδείξεις με Η/Υ ή με φορολογική ταμειακή μηχανή (ν. 1809/1988).

Άρθρο 16

Φορτωτικές

1. Στις φορτωτικές, εκτός των άλλων, απαιτείται και η αναγραφή των στοιχείων του εντολέα τρίτου (μεταφορικού γραφείου ή άλ­λου), όταν η μεταφορά ενεργείται απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη κατ' εντολή του.

2. Καταργείται το ημερολόγιο μεταφοράς για τις αστικές μεταφορές, για τις οποίες μπο­ρεί να εκδίδεται απόδειξη μεταφοράς (κομί­στρων) αντί φορτωτικής.

3. Επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικής φορτωτικής σε κάθε περίπτωση που ο φορτω­τής είναι ένας και καταβάλλει τα κόμιστρα, ενώ οι παραλήπτες πολλοί.

4. Σπμειώνεται ότι όλες οι φορτωτικές θα εκδίδονται πλέον αθεώρητες, ενώ μέχρι σήμε­ρα αθεώρητες μπορούσαν να είναι μόνο οι φορτωτικές που καλύπτουν διεθνείς μεταφορές.

Άρθρο 17

Από 1/7/1992 το βιβλίο αγορών, εσόδων - ­εξόδων, καθώς και τα λογιστικά βιβλία (γενι­κό ημερολόγιο ή αναλυτικά ημερολόγια) ενη­μερώνονται σε 15 ημερολογιακές ημέρες.

- Η ποσοτική καταγραφή των αποθεμά­των στο βιβλίο απογραφής των επιτηδευμα­τιών, των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει στις 30/6, καθώς και το κλείσιμο του ισολογισμού των επιτηδευματιών αυτών, θα γίνει μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7 & 8 του άρ­θρου 17 του νέου Κώδικα, δηλαδή μέχρι20/8/1992 για την ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων και προκειμένου για το κλείσιμο του ισολογισμού, μέχρι 30/9/1992 για τις ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης κ.λπ. και μέ­χρι 31/10/1992 για τις ανώνυμες εταιρίες και συνεταιρισμούς. Τονίζεται ότι καταργείται το δικαίωμα του προϊσταμένου ΔΟΥ για την πα­ράταση των προθεσμιών αυτών.

Άρθρο 19

- Βιβλία που δε θεωρούνται από 1/7/1992, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα, είτε τηρούνται χειρόγραφα είτε μηχα­νογραφικά (τα βιβλία αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977 ήταν θεωρημένα), είναι:

α) Το Συγκεντρωτικό ημερολόγιο (στο συ­γκεντρωτικό σύστημα).

β) Το φύλλο ανάλυσης και ελέγχου (προ­κειμένου περί υποκαταστήματος).

γ) Το βιβλίο αποθήκης όταν τηρείται ημερήσια κατάσταση αποθήκης, η οποία θεωρείται.

- Οι επιτηδευματίες μπορεί να συνεχί­σουν να τηρούν θεωρημένα τα πιο πάνω βιβλία μέχρι 31/12/1992 η να σταματήσουν από1/7/1992 την τήρησή τους και να τα τηρούν από την ημερομηνία αυτή σε αθεώρητα έντυπα.

- Ενιαία μηχανογραφικά έντυπα βιβλίων ή έκδοσης στοιχείων που έχουν θεωρηθεί μέ­χρι τις 30/6/1992 μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι 31/12/1992 ανεξάρτητα από το εάν κα­λύπτουν ή όχι τις προϋποθέσεις που ορίζο­νται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 25 του νέου Κώδικα.

Άρθρο 20

- Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολο­γίων, μερισμάτων του έτους 1992 θα υποβλη­θούν με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977.

Άρθρο 21

- Ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων περιορίστηκε σε 6 χρόνια από το τέλος της χρήσης που αφορούν, αυτό ισχύει μόνο όμως για τα βιβλία και τα στοιχεία των από 1/1/1991 διαχειριστικών περιόδων και μετά.

- Οι επιτηδευματίες (πλην των ανωνύμων εταιριών των νομών Αττικής και Θεσ/νίκης) από 1/7/1992 μπορούν να τηρούν τα βιβλία και τα στοιχεία τους εκτός έδρας με απλή γνω­στοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, εφόσον ο τόπος αυτός βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα της ίδιας (αρμόδιας) ΔΟΥ.

- Από 1/7/1992 τα βιβλία και τα στοιχεία των παρελθουσών χρήσεων μπορεί να φυ­λάσσονται εκτός της έδρας ή του υποκαταστή­ματος χωρίς έγκριση ή γνωστοποίηση στον προϊστάμενο ΔΟΥ.

Άρθρο 22-24

- Οι διατάξεις των άρθρων αυτών έχουν υποχρεωτική εφαρμογή από 1/1/1993, προαι­ρετικά όμως μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της μηχανογράφησης στο σύνολό τους από 1/7/1992. Οι επιτηδευματίες που δεν εφαρμόζουν προαιρετικά τις νέες διατά­ξεις περί μηχανογράφησης εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ­θρου 17 του Π.Δ. 99/1992. Οι επιτηδευματίες που δεν εφαρμόζουν προαιρετικά τις νέες διατάξεις περί μηχανογράφησης εξακολου­θούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 17 του Π.Δ. 99/1977, για το διάστημα από 1/7/1992 έως 31/12/1992.

Άρθρο 27 και 28

- Οι επιτηδευματίες των οποίων η δια­χειριστική περίοδος λήγει στις 30/6/1992 θα καταχωρίσουν την απογραφή της επαγγελμα­τικής τους περιουσίας (κατά την 30/6/92) στο βιβλίο απογραφών και θα αποτιμήσουν αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977.

Άρθρο 29

- Οι επιτηδευματίες που δεν έχουν υπο­χρέωση εφαρμογής του ΕΓΛΣ, μπορεί να μη συ­ντάξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτε­λεσμάτων χρήσεως, καθώς και τον πίνακα διά­θεσης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα υποδείγ­ματα του ΕΓΛΣ, για τις χρήσεις μόνο εκείνες για τις οποίες δεν εφαρμόζουν το ΕΓΛΣ.

Άρθρο 36

- Όταν οφείλονται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις, όπως αναλυτικά ορίζΖονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού, δε θα θεωρούνται από 1/7/1992 φορολογικά στοιχεία, εφόσον το ποσό ξεπερνάει το 1.000.000 δρχ.

Με απόφαση του προϊσταμένου ΔΟΥ σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να εγκρίνεται η θεώρηση περιορισμένου αριθμού φορολογι­κών στοιχείων, αφού ο υπόχρεος καταβάλλει μέρος της οφειλής του, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

Άρθρο 37

- Η προθεσμία υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων των επιτη­δευματιών, που για πρώτη φορά από1/1/1993 υποχρεώνονται στην τήρηση βιβλί­ου αποθήκης, που έληξε στις 30/4/1992, μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα μετατίθεται στις 31/7/1992.

Άρθρο 39

- Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά­φου 11 του άρθρου αυτού, οι επιτηδευματίες των οποίων τα βιβλία έχουν κριθεί ανεπαρκή με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1977 και οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 109 του ν. 1892/1990 ή ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, πρέπει, προκειμένου να επανακριθούν με βάση τις διατάξεις του νέου Κώδικα, να υποβάλλουν σχετική αί­τησή στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημε­ρών από τη δημοσίευση του Κώδικα, δηλ. μέ­χρι και την 25η Ιουνίου 1992.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης