ΠΟΛ.1100/18.5.1992

Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ της μίσθωσης άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών από το ΥΕΝ.

18 Μάι 1992

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1100/18.5.94 Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ της μίσθωσης άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών από το ΥΕΝ.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1 . Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 και 177 του Ν.Δ. 187/73, το Δημόσιο καταβάλλει μίσθωμα για τπν εκτέλεση δρομολογίων σε άγονες γραμμές.

2. Σύμφωνα, επίσης, με την αριθ. 91152/1381/86 απόφαση του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με την οποία καθορίζονται οι γενικοί όροι διεξαγωγής μειοδοτικών διαγωνισμών μίσθωσης κυρίων άγονων γραμμών, ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των φόρων, τελών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου και υπέρ Τρίτων.

3. Εξάλλου, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 22 παράγρ. 1 περίπτ. δ' του ν. 1642/86 προκύπτει ότι το μίσθωμα που καταβάλλει το ΥΕΝ στους πλοιοκτήτες των ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων είναι συμπληρωματικός ναύλος που υπάγεται σε ΦΠΑ με συντελεστή 8%.

4. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1642/86, ο ΦΠΑ επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του αντισυμβαλλομένου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Δημόσιο.

5. Επειδή όμως για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα, μεταξύ του δημοσίου (ΥΕΝ) και των εκμεταλλευτών πλοίων, δεν έχει καταβληθεί ΦΠΑ από το δημόσιο, κατά παρέκκλιση από τις παραπάνω διατάξεις και για λόγους απλοποίησης γίνεται δεκτό να μην αναζητηθεί ΦΠΑ για τις πράξεις αυτές.

6. Η ρύθμιση αυτή είναι μεταβατική και δεν ισχύει για τις νέες συμβάσεις που θα καταρτίζονται από την κοινοποίηση της παρούσης.


Taxheaven.gr