ΠΟΛ.1086/13.4.1992

ΦΠΑ στις αμοιβές ξεναγών

13 Απρ 1992

Taxheaven.gr


ΠΟΛ. 1086/13.4.92 ΦΠΑ στις αμοιβές ξεναγών 

1. Η Υπηρεσία μας και μετά την έκδοση της απόφασης 357/1992 της Ολομέλειας του Συμ­βουλίου Επικρατείας, σχετικά με τη φύση της εργασιακής σχέσης των ξεναγών, θεωρεί ότι με την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν νέα στοιχεία για την αναθεώρηση των απόψεων της Υπηρεσίας μας, ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση των ξεναγών.

Παρ' όλα αυτά, η Υπηρεσία μας θα υποβάλ­λει ερώτημα προς το Νομικό Σύμβουλο για τη γνωμάτευση επί του θέματος.

2. Ανεξάρτητα όμως από την πορεία της γνωμοδότησης και μέχρι να εκδοθεί αυτή, τα πρακτορεία ταξιδίων μπορούν να συμπεριλαμ­βάνουν στο κόστος των πακέτων μόνο τις αμοιβές των ξεναγών, οι οποίες έχουν επιβα­ρυνθεί με ΦΠΑ.

Αντίθετα, οι αμοιβές των ξεναγών οι οποί­ες δεν έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, δεν μπο­ρούν να συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των πακέτων, αλλά αποτελούν μέρος της μικτής αμοιβής των πρακτορείων ταξιδίων και επιβα­ρύνονται με ΦΠΑ 18%.

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι και η εγκύκλιός μας 1005163/282/76/4.1.1991, σύμ­φωνα με την οποία, η μεταβατική ρύθμιση που είχε υιοθετηθεί για τα προηγούμενα έτη έληξε στις 31.12.91


Taxheaven.gr