Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1085/10.4.1992 Διευκρινήσεις ορισμένων διατάξεων Ν. 1969/91 περί εταιριών επενδύσεων κεφαλαίου κ.λπ.


ΠΟΛ.1085/10.4.1992
Διευκρινήσεις ορισμένων διατάξεων Ν. 1969/91 περί εταιριών επενδύσεων κεφαλαίου κ.λπ.


ΠΟΛ.1085/10.4.1992 Διευκρινήσεις ορισμένων διατάξεων Ν. 1969/91 περί εταιριών επενδύσεων κεφαλαίου κ.λπ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΠΟΛ. 1085/10.4.92 Διευκρινήσεις ορισμένων διατάξεων Ν. 1969/91 περί εταιριών επενδύσεων κεφαλαίου κ.λπ.

Με την ακόλουθη εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 84 και 85 Ν. 1969/91.

1. Διατάξεις που αφορούν στη φορολογία του εισοδήματος.

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2(α) του άρθρου 84 του ν. 1969/1991 ορίζεται ότι οι εισφορές σε είδος που πραγματοποιούνται κατά την ίδρυση ανωνύμων εταιριών διαχειρί­σεως και ρευστοποιήσεως στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού τραπεζικών επιχειρήσεων, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυ­τού, οι οποίες συνίστανται σε απαιτήσεις, ολόκληρες συμβάσεις, χρεόγραφα, ακίνητα κ.τ.λ., είναι απαλλασσόμενες, με εξαίρεση το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και το φόρο προστιθέμενης αξίας, από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορές, παρακρατήσεις και οποιοδήποτε γενικά δημοσιονομικό βάρος ή υποχρέωση είτε προς το Δημόσιο είτε προς τρίτους.

Επομένως, σύμφωνα με τις πιο πάνω δια­τάξεις οι εισφορές σε είδος που πραγματοποι­ούνται κατά την ίδρυση των πιο πάνω εται­ριών που αναφέρονται σε στοιχεία ενεργητι­κού τραπεζικών επιχειρήσεων προς κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών αυτών και ειδικότερα συνίστανται σε απαιτήσεις, ολόκληρες συμβάσεις, χρεόγραφα, ακίνητα κ.λπ. απαλλάσσονται και από το φόρο εισοδή­ματος.

Σύμφωνα με τις πιο πάνω αποδείξεις και η τυχόν προκύψασα υπεραξία, κατά την αποτί­μηση των εισφερομένων σε είδος στοιχείων των τραπεζικών επιχειρήσεων, για την κάλυψη κατά την ίδρυση του μετοχικού κεφαλαίου των συνιστωμένων κατά τα πιο πάνω ανωνύμων εταιριών, ή των μεταβιβαζομένων σε αυτές μετά την ίδρυση, απαλλάσσεται του φόρου ει­σοδήματος κατά το χρόνο της πραγματοποίη­σής της και επομένως δεν υπόκειται σε φόρο κατά την εφαρμογή των γενικών διατάξεων φορολογίας του εισοδήματος.

Ενόψει των ανωτέρω η απαλλασσόμενη του φόρου εισοδήματος υπεραξία, είναι ανα­γκαίο αυτή να εμφανισθεί με τη μορφή «ειδι­κού αποθεματικού υπεραξίας εισφερομένων στοιχείων» στα βιβλία των εισφερουσών τρα­πεζικών επιχειρήσεων, υποκείμενη σε φόρο εισοδήματος κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.δ. 3323/1955, κατά το χρόνο της καθ' οιονδήποτε τρόπο διάλυσης της εισφέρουσας τραπεζικής επιχείρησης ή της διανομής του αποθεματικού αυτού.

2. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του νόμου που κοινοποιείται ρητά ορίζεται ότι οι τραπεζικές ανώνυμες εται­ρίες διαχειρίσεως στοιχείων ενεργητικού και παθητικού δύνανται να εκπίπτουν από τα ακα­θάριστα έσοδά τους, για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων χρήσεων, άνευ ποσοτι­κού περιορισμού, αφορολόγητες προβλέψεις για υποτίμηση της αξίας της συμμετοχής των στις θυγατρικές αυτών εταιρίες διαχειρίσεως στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Οι προ­βλέψεις αυτές δε δύνανται να υπερβούν το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής επιχειρήσεως.

2. Διατάξεις που αφορούν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Με τις διατάξεις των παραγρ. 2 (στοιχ. α και β) του άρθρου 84 του ν. 196911991 (ΦΕΚ Α 167) ορίζεται ότι οι εισφορές σε είδος κατά την ίδρυση ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού, που συνίστανται εκτός των άλλων και σε ακίνητα, είναι απαλ­λαγμένες από φόρο και συνεπώς και από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Η αντικειμενική αυτή φορολογική απαλλαγή ισχύει και για κάθε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από τις ιδρύτριες τράπεζες προς τις θυγατρικές τους εταιρίες του άρθρου αυτού, η οποία δε γίνεται με μορφή εισφοράς η και αντιστρόφως για κά­θε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από τις εταιρίες του άρθρου αυτού προς τις ιδρύτριες τράπεζες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης