Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1073/1.4.1992 Κατά την εφαρμογή των διατάξε­ων του ν. 27/1975, παρέχεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, των μερισμάτων που αποκτώνται από ανώνυμη εταιρία, από τη συμμετοχή της σε άλλες ανώνυμες εταιρίες που απασχολούνται με την εκμετάλλευση πλοίων, κατά την περαιτέρω διανομή αυτών στους μετόχους αυτής.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1073/1.4.1992
Κατά την εφαρμογή των διατάξε­ων του ν. 27/1975, παρέχεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, των μερισμάτων που αποκτώνται από ανώνυμη εταιρία, από τη συμμετοχή της σε άλλες ανώνυμες εταιρίες που απασχολούνται με την εκμετάλλευση πλοίων, κατά την περαιτέρω διανομή αυτών στους μετόχους αυτής.


ΠΟΛ.1073/1.4.1992 Κατά την εφαρμογή των διατάξε­ων του ν. 27/1975, παρέχεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος,

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1073/1.4. 92 Κατά την εφαρμογή των διατάξε­ων του ν. 27/1975, παρέχεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, των μερισμάτων που αποκτώνται από ανώνυμη εταιρία, από τη συμμετοχή της σε άλλες ανώνυμες εταιρίες που απασχολούνται με την εκμετάλλευση πλοίων, κατά την περαιτέρω διανομή αυτών στους μετόχους αυτής.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνω­ρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την αριθμ. 797/1991 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τη διατυπωθείσα γνώμη της πλειοψηφίας που έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Οικονομικών, κρίθηκε ότι, οι σχετι­κές διατάξεις του ν. 27/1975 που αναφέρο­νται στο «μέτοχο εταιρίας» πρέπει να θεωρη­θούν ότι καταλαμβάνουν τον τελικώς λαμβά­νοντα μέτοχο που αποκτά κέρδη ή μερίσματα από την εκμετάλλευση πλοίων και επομένως και στην περίπτωση που τα μερίσματα αυτά προέρχονται από μετοχές της πλοιοκτήτριας εταιρίας, η οποία ανήκει σε άλλη ανώνυμη εταιρία κύρια μέτοχο αυτής.

Συνεπώς κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 27/1975, λόγω της ευρύτητας και της γενικότητας της απαλλαγής, που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του νομοθετήμα­τος αυτού ότι «ο φόρος εξαντλεί κάθε υπο­χρέωση», θεωρείται ότι, δε συντρέχει φορο­λογία των μερισμάτων που αποκτώνται από ανώνυμη εταιρία, από τη συμμετοχή της σε άλλες ανώνυμες εταιρίες που απασχολούνται με την εκμετάλλευση πλοίων, επί της περαιτέ­ρω διανομής των μερισμάτων αυτών στους μετόχους της.

2. Για την πληρέστερη γνώση του θέματος, σας κοινοποιούμε και την υπόψη γνωμοδότηση.

3. Μετά την έκδοση της πιο πάνω γνωμο­δότησης, κάθε άλλη αντιθέτου περιεχομένου διαταγή της υπηρεσίας μας, παύει ισχύουσα.

ΓΝΩΜ. Ν.Σ.Κ. 797/1991 (Ολομ.)

Περίληψις Ερωτήματος: Αν τα μερίσμα­τα τα οποία αποκτά ανώνυμος εταιρία, εκ της συμμετοχής της, ως μετόχου, εις άλλες Α.Ε. ασχολουμένας με την εκμετάλλευσιν πλοίων (Ναυτικές εταιρίες), υπόκεινται εις φορολογίαν εισοδήματος, πέραν της των διατάξεων του Ν. 27/1975, κατά την περαι­τέρω διανομήν των εις τους μετόχους αυτής (άρθρ.2 παρ. 1, 3 ν. 27/1975).

Ι) Α) Εις τον Ν. 27 της 18/22.4.75 (Α 77) «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επι­χειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμά­των» ορίζεται:

Εις Άρθρ. 1. - Επιβάλλεται κατά τας διατά­ξεις του παρόντος νόμου φόρος και εισφορά επί των υπό ελληνικήν σημαίαν πλοίων.

Εις Άρθρ. 2. - 1 . Ο κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου επιβαλλόμενος φόρος εξα­ντλεί πάσαν υποχρέωσιν του πλοιοκτήτου, ως και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλο­δαπής εταιρίας οιουδήποτε τύπου εκ φόρου εισοδήματος, καθ' όσον αφορά εις τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων.

2. Ως εισόδημα απαλλασσόμενον νοείται και η τυχόν υπεραξία η πραγματοποιούμενη εκ της εκποιήσεως του πλοίου, εισπράξεως ασφαλιστικής αποζημιώσεως ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας.

3. Εις ην περίπτωσιν ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρία πλοιοκτήτρια πλοίων υπό ελλπνικήν σημαίαν, ασκεί πλην της εκμεταλλεύσεως του πλοίου και άλλας επιχειρήσεις, απαλλάσσεται από του φόρου εισοδήματος ποσόν των καθα­ρών κερδών ή των μερισμάτων, ίσον προς την σχέσιν την υφισταμένην μεταξύ των εκ του πλοίου κτηθέντων ακαθαρίστων εσόδων και του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων της τοιαύτης εταιρίας.

Εις Άρθρ. 3. -1. Διά την επιβολήν του φό­ρου και της εισφοράς, τα υποκείμενα εις τού­τον πλοία κατατάσσονται εις τα ακολούθους κατηγορίας: Α. Πρώτη κατηγορία: α) Μηχανο­κίνητα φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια και πλοία ψυγεία χωρητικότητος ολικής (Gross) 3.000 κόρων και άνω β) ... γ) ... δ).

Β. Δευτέρα κατηγορία: Λοιπά μηχανοκίνη­τα πλοία, ιστιοφόρα και πλοιάρια γενικώς.

Εις. Άρθρ. 4. - 1. Ο φόρος και η εισφορά βαρύνει: Τους πλοιοκτήτας ή πλοιοκτητρίας εταιρίας, τους εγγεγραμμένους εις το οικείον νηολόγιον κατά την πρώτην ημέραν εκάστου ημερολογιακού έτους, ανεξαρτήτως της κατοι­κίας ή της διαμονής ή της έδρας αυτών εν τη ημεδαπή ή εν τη αλλοδαπή.

Κατ' άρθρον 6, ο φόρος επί των πλοίων της πρώτης κατηγορίας παρ. 1 Α' του άρθρου 3, νηολογουμένων υπό ελληνικήν σημαίαν μετά την ισχύν του παρόντος, υπολογίζεται επί τη βάσει της ηλικίας και της εις κόρους ολι­κής χωρητικότητος (Gross) αυτών, ως ακολού­θως: ...

Β) Εις άρθρο 107 του Συντ. 1975, ορίζεται:

1) Η προ της 21.4.1967 ηυξημένης τυπι­κής ισχύος νομοθεσία προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού, διατηρεί την ην εκέκτητο ηυξημέ­νην τυπικήν ισχύν, εφαρμοζόμενη και επί των εφεξής εισαγομένων κεφαλαίων.

Την αυτήν ισχύν κέκτηνται και αι διατάξεις των κεφαλαίων Α' ως και Δ' του τμήματος Α του υπ' αριθμόν 27/75 νόμου περί φορολο­γίας πλοίων, επιβολι'1ς εισφοράς προς ανάπτυ­ξιν της εμπορικής ναυτιλίας...

Περαιτέρω α) Υπό των διατάξεων του άρ­θρου 7 παρ. 1 ε' περ. Β' του Ν.Δ/τος 3323/55 (άρθρ. 6 παρ. 3 δ Π.Δ. 129/89) ορίζεται ότι απαλλάσσονται του φόρου τα μερίσματα εξ ιδρυτικών τίτλων και μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών των ασχολουμένων με την εκμετάλλευσιν πλοίων των οποίων τα κέρδη υπόκεινται, κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις, εις τον ειδικόν επί τούτων φόρον.

β) Διά της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 2 περ. Γ' του Ν.Δ!τος 3843/58 (άρθρ. 91, παρ. 1 ιβ' Π.Δ. 129/89) ορίζεται ότι απαλλάσσονται του φόρου τα υπό της ημεδαπής ανωνύμου εταιρίας ή συνεταιρισμών ή ενώσεων αυτών κτώμενα κέρδηη εκ της εκμεταλλεύσεως των υπό ελληνικήν σημαίαν πλοίων των, υπαγόμε­να κατά τας εκάστοτε διατάξεις, εις τον ειδι­κόν επί τούτων φόρον.

γ) Τέλος κατά την διάταξιν του άρθρου 6 παρ. 3 εδ. β' του Ν.Δ/τος 3843/58 (άρθρ. 91 παρ. 1 Ζ' Π.Δ. 129/89) ορίζεται ότι, απαλλάσ­σονται του φόρου τα εκ κινητών αξιών εισο­δήματα των περιπτώσεων α' έως ε' της κατη­γορίας Β' της παρ. Ι του άρθρου 7 του Ν.Δ/τος 3323/55 τα κτώμενα υπό νομικών προσώπων υποκειμένων εις την φορολογία ν του Ν.Δ!τος3843/58.

ΙΙ. 1) Κατά παγίαν διοικητικήν πρακτικήν (Π. 2142/1960, π. 6159/773/ΠΟΛ. 147/73, Ε. 5152/812/ΠΟΛ. 162/73 Ε. 5460/1518/1980, Ε. 254/47/1985 διαταγές Υπ. Οικον.) έχει γί­νει δεκτόν ότι, η απαλλαγή από τον φόρον ει­σοδήματος (Φ.Ε.) ανωνύμου εταιρίας για ορι­σμένα εισοδήματα αυτής συνεπεία της απαλ­λαγής των από του σχετικού Φ.Ε., βάσει των άνω υπό Γ' διατάξεων, αφορά εις το νομικόν πρόσωπον της εταιρίας, εις περίπτωσι δε καθ' ην τα ποσά των εισοδημάτων αυτών, διανε­μηθούν περαιτέρω με οποιονδήποτε τρόπον, θα φορολογηθούν επ' ονόματι των δικαιού­χων του εισοδήματος αυτού, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων περί φορολογίας ει­σοδήματος για την παρακράτησιν και απόδο­σιν του φόρου.

Κατά την εφαρμογήν των αναλόγων προς τας υπό Α' Ν. 27/75 διατάξεων, του προϊσχύ­σαντος ν. 1880/1951 και των υπό Γ' παρατι­θεμένων, έγινε ωσαύτως δεκτόν από την Δι­οίκηση (Υπ. Οικ. Ε. 5720/672/ΠΟΛ. 174/10.6.1971) ότι, εφόσον ο δικαιούχος των μερισμάτων (τα οποία απαλλάσσονται του Φ.Ε.) είναι ανώνυμος εταιρία, π οποία προβαί­νει περαιτέρω εις την διανομήν αυτών εις τους μετόχους της, τα μερίσματα αυτά υπόκει­νται εις την φορολογίαν εισοδήματος, καθό­σον δεν προέρχονται εκ κερδών ανωνύμου εταιρίας ασχολουμένης με την εκμετάλλευσιν πλοίων.

2) Το ερώτημα τίθεται, κατόπιν αναφορών της ΜΟΤΟΡ οϊΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., περί διαφό­ρου προς την ανωτέρω, θετικής δε υπέρ αυτής κατά το πνεύμα του νόμου, ερμηνείας των πα­ρατιθεμένων διατάξεων Ν. 27/75, εις την υπ' όψιν περίπτωσιν.

Η άνω Α.Ε. έχει ως σκοπόν, πλην άλλων και την διεξαγωγήν εργασιών μεταφοράς... ακατέργαστου πετρελαίου και άλλων υδρογο­νανθράκων (άρθρ. 3 παρ. 5 β' του καταστατι­κού της).

111. Εκ της θεωρήσεως των υπό 11. Α, κρισί­μων διατάξεων του Ν. 27/1975 (εν συσχετι­σμώ με τας υπό Γ) προκύπτουν τα ακόλουθα:

1) Σκοπός του νόμου 27/1975 είναι η κα­θιέρωσις φορολογικών μέτρων μήπω ανα­σταλτικών της αναπτύξεως της Εμπορικής Ναυτιλίας, ως και της προσελκύσεως εις τα ελληνικά νηολόγια των υπό ξένην σπμαίαν πλοίων, καθαρώς ελληνικών συμφερόντων... Ούτω διατηρείται η καθιερωθείσα το πρώτον διά του Ν. 1880/1951 φορολογική μεταχείρη­σις των υπό ελληνικήν σημαίαν πλοίων και η απαλλαγή αυτών ως και... από του φόρου εισοδήματος (Φ.Ε.) (ίδετε εισηγ. έκθεσιν).

2) Διά της διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 1 εισάγεται η γενική ρύθμισις ότι, ο διά του Ν. 27/75 επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί πάσαν υποχρέωσιν του πλοιοκτήτου ως και του μετό­χου εταιρίας... εκ φόρου εισοδήματος, εν αναφορά προς «τα κέρδη τα προκύπτοντα εκ της εκμεταλλεύσεως του πλοίου» (ομοία αν και στενωτέρας διατυπώσεως - ελλείπει τα «πάσα» (υποχρέωσις) ήτο η δ/ξις του άρθρου 20 Β.Δ. 800/1970). Σχετική και η ρύθμισης του άρθρου 6 παρ. 2 γ' Ν.Δ. 3843/1955 περ. Φ. Εισ. Ν.Π. Περαιτέρω, διά της παρ. 2 του άρθρο 2 του νόμου και προς άρσιν αμφιβο­λιών ορίζεται ότι, κατά την βούλησι του νομο­θέτου, ως απαλλασσόμενον εισόδημα νοείται και η τυχόν υπεραξία εκ της εκποιήσεως του πλοίου ως η τελευταία πράξις εκμεταλλεύσεως του πλοίου (Ν. Κ. Χ. Τότση Φ. Εισ. Τ.Α. παρ. 106) ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας.

Η διά των ανωτέρω, ηυξημένης τυπικής ισχύος, ως εκ των ορισμών του άρθρου 107 παρ. 1, Συντ. 1975, διατάξεων, καθιερουμένη απαλλαγή είναι ευρυτάτη, περιλαμβάνουσα ου μόνον την πρόσοδον εκ της τακτικής εκμεταλ­λεύσεως του πλοίου, αλλά και παν έτερον κέρδος ή πρόσοδον ή υπεραξίαν προκύπτου­σαν κατά το στάδιον λειτουργίας της εταιρίας ή κατά την διάλυσιν αυτής, είτε διανέμεται κέρδος είτε όχι.

3) Περαιτέρω, επί του τιθεμένου ερωτήμα­τος διετυπώθησαν δύο γνώμαι:

Α) Κατά την γνώμην της πλειοψηφίας, εκ των Κ.Κ. Προέδρων Ν.Σ.Κ. Γ. Σγουρίτσα, των Αντιπροέδρων Κ.Κ. Στ. Κωσταρόπουλου, Ε. Σαρακηνού και Β. Ρεντζεπέρη και των Νομ. Συμβούλων Λ. Παπίδα, Ε. Κορουγένη, Δ. Πα­παπετροπούλου, Δ. Ράπτη, Π. Καμαρινέα, Αγγ. Βουδούρη, Ρ. Αντωνακοπούλου, Γ. Πατρινέλη, Ν. Γερασίμου, Κ. Βολτή και Κ. Ηλια­κοπούλου, προς ην προσεχώρησαν οι Πάρε­δροι Γ. Γαβαλάς και Κ. Μανωλής, ήτοι ψήφοι δεκαπέντε (15):

Ο νόμος, καθιερών την κατ' αυτόν ειδικήν και αποκλειστικήν φορολογίαν (φόρου-ει­σφοράς) ηθέλησεν όπως, διά της επιβολής αυ­τού εξαντλείται πάσα υποχρέωσις του πλοιο­κτήτου ως και του μετόχου εταιρίας οιουδήπο­τε τύπου εκ Φ.Ε. διά τα κέρδή εκ της εκμεταλ­λεύσεως πλοίων ως ακολούθως:

Ο νόμος αναφέρεται εις τον «μέτοχον εταιρίας», κατ' αδιάστικτον διατύπωσιν, εξ ου και ως καλυπτόμενος εκ της ρυθμίσεως αυτού πρέπει να νοηθή ο μέτοχος εταιρίας ο κτώμε­νος κέρδη ή μέρισμα εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων (ο τελικώς λαμβάνων) καν έτι ταύτα (μερίσματα) είναι τα προερχόμενα εκ των μετοχών της πλοιοκτήτριας εταιρίας ήτις ανήκει εις την ετέραν κυρίαν μέτοχον αυτής. Περαι­τέρω, ο νόμος εις άρθρο 2 παρ. 1 δεν χρησι­μοποιεί τον όρον «πλοιοκτήτρια εταιρία» εξ ου δύναται να συναχθή ότι, απέβλεψεν εις το αντικειμενικόν γεγονός της προελεύσεως των κερδών εξ εκμεταλλεύσεως πλοίου... ανεξαρ­τήτως αν η σχετική εταιρία είναι πλοικτήτρια κατά νόμον ή κατά την οικονομική έννοιαν.

Τα εις το ιστορικόν μερίσματα είναι οπωσ­δήποτε εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων (δεξα­μενοπλοίων) κατά τον προορισμόν των (άρθρ. 3 παρ. 1 Α α Ν. 27/75) κυρία μέτοχος δε των πλοιοκτητριών εταιριών είναι η εταιρία MOTOR ΟIΙ της οποίας, ούτω, τα εξ αυτών προερχόμενα κέρδη-μερίσματα πρέπει να θε­ωρηθεί ότι, απαλλάσσονται του Φ.Ε., υπαγό­μενα εις τον ειδικόν φόρον του ν. 27/75 (και κατά την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 περίπτ. Γ Ν.Δ. 3843/1958).

Ταύτα, ενόψει της ευρύτητος και γενικότη­τος της απαλλαγής «ο φόρος εξαντλεί πάσαν υποχρέωσιν» του σκοπού του νόμου, ως εξε­τέθη, εν αρχή (ίδετε σχετ. Γνωμ. Συν. 141/89) αλλά και της εις την ναυτιλιακήν οικονομίαν πραγματικότητος.

Τέλος, αντίθετος άποψις δεν προκύπτει εκ της παρ. 3 του άρθρου 2 του νόμου, καθ' όσον η εις αυτήν χρήσις της διατυπώσεως «ε­ταιρία πλοιοκτήτρια πλοίων», γίνεται προκει­μένου να προσδιορισθή η τύχη των κερδών ή μερισμάτων εκ της εκμεταλλεύσεως του πλοί­ου, εν αντιδιαστολή προς τα εξ άλλων δρα­στηριοτήτων αυτής.

Ούτω κατά την γνώμην αυτήν εις το ερώ­τημα προσήκει απάντησις αρνητική.

Β) Κατά την γνώμην της μειοψηφίας, εκ των Νομ. Συμβούλων κ.κ. Α. Παπαντωνοπού­λου, Στ. Αργυροπούλου, Α. Κομισοπούλου, Γ. Παπασωτηρίου, Ν. Πούλου,  Θ. Αμπλιανίτη και Δ. Γριμάνη (ψήφοι επτά - 7).

Κατά το γράμμα της κρισίμου διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 1 του νόμου 27/1975, καθ' ο, η δι’ αυτού επιβαλλόμενη φορολογία «εξαντλεί πάσαν υποχρέωσιν του πλοιοκτήτου (κυρίου του πλοίου και εκμεταλλευομένου τούτο -άρθρο 105, 106 Κ.Ι. Ν.Δ.- φυσικού ή Ν.Π.) ως και του μετόχου... εκ φόρου εισοδή­ματoς» προκύπτει ότι ο κατ' αυτόν ειδικός τρόπος φορολογίας, αφορά τον πλοιοκτήτην (φυσικόν πρόσωπον) όστις ο ίδιος εκμεταλ­λεύεται το πλοίον (δεν αφορά τον εφοπλι­στήν),  προκειμένου δε περί εταιριών αφορά προσθέτως και τον μέτοχον ή εταίρον εται­ρίας οιουδήποτε τύπου. Ο νόμος αναφέρεται εις πλοιοκτήτριαν εταιρίαν, κατά την αληθή βούλησιν τoυ, ως τούτο προκύπτει εκ τε της σχετικής, ρητής αναφοράς εις παρ. 3 του αυ­τού άρθρου αλλά και του άρθρου 4 παρ. 1, καθ’ ο «ο φόρος και εισφορά βαρύνει τους πλοιοκτήτας η πλοιοκτητρίας εταιρίας...». Το ζήτημα διαφοροποιείται όταν, αι μετοχαί της (πλοικτήτριας) εταιρίας ανήκουν εις ετέραν, και ούτω το μέρισμα της πρώτης καθίσταται ή μεθίσταται εις μέρισμα της δευτέρας (μη πλοι­οκτητρίας) εταιρίας. Τούτο δε καθ' όσον, δεν προκύπτει ότι ο νόμος ηθέλησε, την πέραν του πρώτου μετόχου περαιτέρω δράσιν της φορολογικής ταύτης ρυθμίσεως (πρβλ. ΣτΕ 2023/84, 3093/85, 2983/86 επί δ/ξεων των άρθρων 17 Ν.Δ. 1077/71 και 15 παρ. 3 Ν.Δ. 3843/1958). Πρόσθετον εν τούτω επιχείρημα παρέχεται εκ της παρ 3 του άρθρου 2 του νό­μου καθ' ην όταν η πλοιοκτήτρια εταιρία (ουχί άλλη) ασκεί πλην της εκμεταλλεύσεως του πλοίου και άλλας επιχειρήσεις, απαλλάσσεται από φ.ε. αναλόγου ποσού κερδών ή μερισμά­των. Ταύτα δε ενόψει και της φύσεως των πα­ρατεθεισών διατάξεων, αίτινες ως εισάγουσαι ευνοϊκήν φορολογικήν ρύθμισιν, είναι ανεπί­δεκτοι διασταλτικής ερμηνείας ή αναλογικής εφαρμογής, αναζητείται όμως και εις αυτάς η αληθής βούλησις του νομοθέτου.

Σύμφωνος προς τ' ανωτέρω είναι η μέχρι τούδε διοικητική πρακτική και η εν αρχή θέσις της Διοικήσεως. Συνεπώς, κατά την άποψιν αυτήν, εις το τιθέμενον ερώτημα προσήκει απάντησις καταφατική.

IV. Κατ' ακολουθίαν, εις το τεθέν ερώτη­μα, προσήκει, κατά πλειοψηφίαν, απάντησις αρνητική, ήτοι ότι τα μερίσματα τα οποία απο­κτά ανώνυμος εταιρία, εκ της συμμετοχής της, ως μετόχου, εις άλλες Α.Ε. ασχολουμένας με την εκμετάλλευσιν πλοίων, κατά την περαιτέ­ρω διαμονήν των εις τους μετόχους αυτής δεν υπόκεινται εις φορολογίαν εισοδήματος, πέραν της των διατάξεων του Ν. 27/1975.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης