Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1054/3.3.1992 Παρακράτηση φόρου από μισθούς

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1054/3.3.1992
Παρακράτηση φόρου από μισθούς


ΠΟΛ.1054/3.3.1992 Παρακράτηση φόρου από μισθούς

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1054/3.3.92 Παρακράτηση φόρου από μισθούς         

ημερομίσθια, συντάξεις κ.τ.λ., καθώς και από ορισμένες αμοιβές εισοδήματος από κινητές αξίες που καταβάλλονται στους δικαιούχους από 1 Μαρτίου 1992 και μετά.   

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:          

Α. Ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από τους μισθούς, τις πρόσθετες αμοιβές και τα ημερομίσθια, καθώς και από τις συντάξεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους από 1 Μαρτίου 1992  και μετά, θα  με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 1 του  νομοσχεδίου που ήδη ψηφίστηκε από τη Boυλή

Β. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του υπόψη νομοσχεδίου θεσπίζεται νέος τρόπος υπολογισμού του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από κινητές αξίες, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

Γ. Ειδικότερα, οι διατάξεις του άρθρου 1 του υπόψη νομοσχεδίου που αναφέρονται στον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου, στις πιο πάνω περιπτώσεις έχουν εξής:   

Άρθρο 1

Παρακράτηση φόρου 

1. Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες  ο φόρος παρακρατείται από εκείνον που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο από μισθωτές υπηρεσίες με ποσοστό δέκα τοις προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παρoxή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται ως εξής:

α) Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους και τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη αναγωγή μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, με συντελεστή στο καθαρό μηνιαίο ποσό ως εξής:

Ετήσιο καθαρό εισόδημα                Συντελεστής

(δραχμές)                                          φόρου%

Μέχρι 1.600.000                                      0%

Από 1.600.001 – 2.000.000              2%

Από 2.000.001 – 2.500.000               3%

Από 2.500.001 – 3.000.000              4,5%

Από 3.000.000 – 3.500.000               6%

Από 3.500.001 – 4.500.000               8%

Από 4.500.001 – 5.500.000               12%

Από 5.500.001 – 7.000.000.              16%

Από 7.000.001 – 10.000.000             20%

Από 10.000.001 – 15.000.000            24%

Από 15.000.001 – και πάνω               30%

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τους πιο πάνω συντελεστές μειώνεται ως εξής:

αα) για το σύζυγο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον δεν τον βαρύνουν παιδιά,

ββ) για το φορολογούμενο που είναι έγγαμος ή άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος στον οποίο έχει ανατεθεί επιμέλεια τέκνων, με τα ακόλουθα ποσοστά:

-         δεκαπέντε τοις εκατό (15%) όταν βαρύνεται με ένα παιδί,

-         είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) όταν βαρύνεται με δύο παιδιά

-         σαράντα τοις εκατό (40%) όταν βαρύνεται με τρία παιδιά,

-         πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) όταν βαρύνεται με τέσσερα παιδιά και πάνω

γγ) με τη σύζυγο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). Αν ο σύζυγος δεν αποκτά καθόλου εισόδημα ή αν η σύζυγος βαρύνεται με παιδιά από προηγούμενο γάμο, τα ποσοστά που αναφέρονται στην προηγούμενη υποπερίπτωση ββ, μειώνουν το φόρο που προκύπτει στο εισόδημα της συζύγου που είναι μισθωτός ή συνταξιούχος.

β) Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου άλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, με συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για ημερομίσθιο πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) δραχμές.

γ) Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, αποζημιώσεις και σε κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, με συντελεστή ο οποίος ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

δ) Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρ­θρ. 41, καθώς και στα χρηματικά ποσά της πα­ραγρ. 5 του άρθρο 40 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α 214), με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο καταβαλλόμενο ποσό, ανε­ξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.

ε) Στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλ­λων παροχών, που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοη­θείας και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της πε­ριπτώσεως α' ανωτέρω, με συντελεστή ο οποίος ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%).

2. Έναντι του φόρου που αναλογεί στις αμοιβές και τα ποσοστά των διοικητικών συμ­βούλων, των εκτός μισθού αμοιβών και ποσο­στών των διευθυντών ανωνύμων εταιριών, καθώς και στα κέρδη ανωνύμων εταιριών, που διανέμονται με τη μορφή μετρητών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους, παρακρατείται φόρος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό(15%) στο καταβαλλόμενο ποσό.

3. Για την εφαρμογή των πιο πάνω διατά­ξεων ισχύουν κατά περίπτωση και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8, 10 έως και 19 του άρθρου 29, 2, 3 και 5 του άρ­θρου 43, καθώς και του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1, εκτός από το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως στ', του άρθρου 43 του ν .δ. 3323/1955, κα­θώς και κάθε άλλη διάταξη, που ορίζει διαφο­ρετικά για τα θέματα που ρυθμίζονται με το άρθρο 43 του ν.δ. 3323/1955.

5. Η ισχύς των διατάξεων αυτού του άρ­θρου αρχίζει από 1.3.1992 για τα πιο πάνω ει­σοδήματα, που καταβάλλονται στους δικαιού­χους από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Δ. Ειδικότερα για την ορθή εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων σας παρέχουμε τις ακό­λουθες οδηγίες:

Ως τέκνα που βαρύνουν το φορολογούμε­νο θεωρούνται:

α) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.

β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλι­κίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξω­τερικού.

γ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπη­ρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

δ) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον πα­ρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό(67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Τα πιο πάνω τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυ­τόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλ­λασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών ή το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων 050.000) δραχμών αν αυτά παρου­σιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό(67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Ε. Έτσι οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας πρέ­πει να προβούν στους ακόλουθους υπολογι­σμούς:

Θα προσδιορίσουν το καθαρό μηνιαίο ει­σόδημα του δικαιούχου της 1ης Μαρτίου 1992 αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μι­σθού ή της σύνταξης μόνο τα ποσά των νομί­μων κρατήσεων για ασφαλιστικές εισφορές, τέλη χαρτοσήμου κ.λπ. οι οποίες βαρύνουν το μισθωτό ή το συνταξιούχο και καταβλήθηκαν από αυτόν. Στη συνέχεια θα κάνουν αναγωγή του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, προκειμένου να προσδιορι­σθεί ο συντελεστής φόρου που πρέπει να εφαρμοσθεί. Θα πολλαπλασιάσουν το καθαρό μηνιαίο ποσό επί 14 (12 μισθοί + 1 μισθός, δώρο Χριστουγέννων + 1/2 μισθός δώρο Πά­σχα + 1/2 μισθός επίδομα άδειας) για να προσ­διορίσουν το ετήσιο καθαρό ποσό από μι­σθούς ή συντάξεις που αποκτούν οι δικαιού­χοι. Το ποσό του ετήσιου καθαρού εισοδήμα­τος από μισθωτές υπηρεσίες με βάση το μισθό της 1ης Μαρτίου 1992 αποτελεί τη βάση επι­λογής του οικείου συντελεστή φόρου ο οποί­ος θα εφαρμοσθεί στο καθαρό ποσό του μηνι­αίου εισοδήματος για τον υπολογισμό του πα­ρακρατούμενου φόρου που θα παρακρατείται από τις αμοιβές (μισθούς - συντάξεις) που θα καταβληθούν στους δικαιούχους στο διάστημα1 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 1992. Σε περί­πτωση υπαλλήλου, που θα διορισθεί ή προ­σληφθεί μετά την 1.3.1992 ως βάση επιλογής του οικείου συντελεστή φόρου για το υπόλοι­πο διάστημα μέχρι 31.12.92 θα ληφθεί ο μι­σθός της ημέρας προσλήψεως. Διευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος δεν εμπίπτει στην έννοια των «κρατήσεων» που βαρύνουν το δι­καιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει από το ακαθάριστο ποσό του μηνιαίου ή του ετήσιου εισοδήματος του μισθωτού ή του συνταξιούχου. Τονίζεται επίσης ότι από το ακαθάριστο μηνι­αίο ποσό του μισθού ή της σύνταξης δε θα αφαιρούνται οι κρατήσεις δανείων και τυχόν άλλες παρόμοιες κρατήσεις που δεν αφαιρού­νται από το εισόδημα (π.χ. κρατήσεις για συλ­λόγους, διατροφή κ.τ.λ.)

Σημειώνεται ότι στα ποσά του φόρου που θα προκύψουν μετά την 1.3.1992 δε θα συμ­ψηφιστούν τα τυχόν επιπλέον ποσά που πα­ρακρατήθηκαν από τους μισθούς ή τις συντά­ξεις που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο 1992. Ο συμψη­φισμός αυτών των ποσών θα γίνει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικ. έτους1993 που θα υποβληθεί από τους δικαιούχους υπόχρεους.

Αντίθετα, εάν το Μάρτιο 1992 δεν έγινε παρακράτηση φόρου με τις νέες διατάξεις αλ­λά με τις παλαιές, n τυχόν διαφορά θα τακτο­ποιηθεί τους επόμενους μήνες Απρίλιο κ.λπ.

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω πα­ραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

1) Έστω ότι ο Α' μισθωτός είναι άγα­μος και λαμβάνει ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές δρχ. 230.000 και ότι οι κρα­τήσεις του υπέρ των ασφαλιστικών τα­μείων κ.λπ. ανέρχονται σε δρχ. 30.000.

Με βάση τα παραπάνω ο φόρος που πρέ­πει να παρακρατείται κάθε μήνα από τις μηνιαί­ες καθαρές αποδοχές του μισθωτού από την επιχείρηση θα υπολογισθεί ως κατωτέρω:

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα

Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές δρχ. 230.000

ΜΕΙΟΝ Κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων κ.τ.λ. δρχ. 30.000

Καθαρές μηνιαίες αποδοχές δρχ. 200.000

Ετήσιο καθαρό εισόδημα 200.000 χ 14 = 2.800.000

Συνεπώς ο συντελεστής παρακράτησης φόρου θα είναι 4,5% που αντιστοιχεί στο πο­σό  ετήσιου καθαρού εισοδήματος:

δρχ. 2.500.001-3.000.000.

Υπολογισμός φόρου που θα παρακρατείται  κάθε μήνα:

Δρχ. 200.000 χ 4,5%  =  9.000

Στο ποσό αυτού του φόρου δεν αναγνω­ρίζεται καμία μείωση.

Διευκρινίζεται ότι επί του ανωτέρω ποσού δε θα υπολογισθεί και η μείωση 15% λόγω προεισπράξεως του φόρου που προεβλέπετο από τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της πε­ριπτώσεως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου43 του ν.δ. 3323/1955, γιατί η διάταξη αυτή καταργήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του φορολογικού νομοσχεδίου που ήδη ψηφίστηκε από τη Boυλή.

2) Έστω ότι ο ανωτέρω μισθωτός είναι έγγαμος με σύζυγο χωρίς εισόδημα και δύο ανήλικα τέκνα.

Ο φόρος που πρέπει να του παρακρατείται κάθε μήνα θα υπολογισθεί ως κατωτέρω:

Φόρος που αντιστοιχεί σύμφωνα με τα ανωτέρω στις μηνιαίες του καθαρές αποδοχές δρχ. 9.000

ΜΕΙΟΝ Μείωση φόρου

Δρχ. 9.000 χ 25% = δρχ. 2.250

Φόρος που θα παρακρατείται δρχ. 6.750

3) Έστω ότι και η σύζυγος του ανωτέ­ρω φορολογουμένου είναι μισθωτός με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές δρχ. 170.000 και ότι οι κρατήσεις της υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων ανέρχονται σε δρχ. 20. 000.

Με βάση τα ανωτέρω ο φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα θα υπολογισθεί ως κατωτέρω:

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: Δρχ. 150.000 χ 14 = 2.100.000

Συνεπώς ο συντελεστής παρακράτησης φόρου είναι 3% στο ποσό των μηνιαίων κα­θαρών αποδοχών.

Μηνιαίος φόρος δρχ. 150.000 χ 3% = 4.500

ΜΕΙΟΝ: Μείωση φόρου

4.500 χ 10% = δρχ. 450

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα δρχ. 4.050

4) Έστω ότι φορολογούμενος με τρία ανήλικα τέκνα δεν αποκτά μέσα στη xρήση κανένα εισόδημα και ότι η σύ­ζυγός του είναι συνταξιούχος, με κα­θαρή μηνιαία σύνταξη 240.000 δρχ.

Ο φόρος που πρέπει να παρακρατείται από τη σύνταξη θα υπολογισθεί ως εξής:

Αναγωγή σε ετήσια καθαρή σύνταξη: δρχ. 240.000 χ 14 = 3.360.000

Συντελεστής παρακράτησης φόρου 6%

Υπολογισμός μηνιαίου φόρου:

δρχ. 240.000 χ 6% = 14.400

ΜΕΙΟΝ: Μείωση φόρου με βάση τα τέκνα τους

δρχ. 14.400 χ 40% = 5.760

Φόρος που θα παρακρατείται μηνιαίως 8.640 δρχ.

ΣΤ. Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρό­νου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για ημερομίσθιο πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) δραχμές.

Έτσι όταν το ακαθάριστο ποσό του ημερο­μισθίου είναι π.χ.:

- 5.500 δρχ., δεν παρακρατείται κανένα ποσό φόρου

- 7.000 δρχ., το παρακρατούμενο ποσό φόρου είναι 210 δρχ., δηλαδή 7.000 χ 3% = 210 δρχ.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που στον ημε­ρομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κ.λπ.) ο συντελεστής παρακράτησης του φό­ρου θα υπολογίζεται στο μέσο ημερομίσθιο.

Ζ. Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, αποζη­μιώσεις και στις κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δε συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συνε­πώς υπάγονται σε φορολογία, ο παρακρατού­μενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό.

Η παρακράτηση του φόρου ενεργείται ανεξαρτήτως εάν το ύφος του συνολικού πο­σού των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών του δικαιούχου είναι τέτοιο ώστε ο φόρος υπολογιζόμενος με βάση τους πιο πάνω συ­ντελεστές απέδιδε μεγαλύτερο ποσό ή να είναι αφορολόγητο λόγω ποσού. Επομένως, ο πα­ρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται αυτοτε­λώς σε κάθε πρόσθετη αμοιβή, χωρίς να λαμ­βάνονται υπόψη οι τυχόν τακτικές αποδοχές του μισθωτού.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι πρόσθετες αμοιβές και ο μισθός καταβάλλο­νται στο μισθωτό μαζί, σε μια κατάσταση, δη­λαδή είναι ενσωματωμένες στο μισθό, η παρα­κράτηση του φόρου θα γίνεται στο συνολικό καθαρό ποσό, με βάση τους συντελεστές φό­ρου που αναφέρονται στην περίπτ. α' της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 1 του υπόψη νομο­σχεδίου.

Η. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται παρακράτηση φό­ρου με συντελεστή 15% έναντι του φόρου που αναλογεί στις αμοιβές και τα ποσοστά που καταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στις αμοιβές και τα ποσοστά εκτός μι­σθού, των διευθυντών ανωνύμων εταιριών και στις αμοιβές που καταβάλλονται στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα καθαρά κέρ­δη της ανώνυμης εταιρίας. Επομένως, οι ανώ­νυμες εταιρίες που καταβάλλουν από 1 Μαρτί­ου 1992 και εφεξής αμοιβές και ποσοστά από τα κέρδη στους πιο πάνω δικαιούχους (που αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες για τα πρόσωπα αυτά), έχουν υποχρέωση να παρα­κρατούν φόρο επί του καταβαλλόμενου ποσού με συντελεστή 15%, χωρίς όμως να υπολογί­ζουν συμπληρωματικό φόρο 3%.

Διευκρινίζεται ότι για τα λοιπά εισοδήματα από κινητές αξίες που αποκτούν οι δικαιούχοι και τα οποία ορίζονται στα άρθρα 25 και 26 του ν.δ. 3323/1955, εξακολουθούν να ισχύ­ουν, όσον αφορά την παρακράτηση φόρου, τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων29 του ν.δ. 3323/1955 και του 15 του ν.δ. 3843/1958.

Θ. Για τον τρόπο υπολογισμού του φόρου που παρακρατείται στα εισοδήματα που κατα­βάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρο­νται στο άρθρο 41 του ν.δ. 3323/1955, στα χρηματικά ποσά της παραγρ. 5 του άρθρου 40 του ίδιου ν .δ/τος, καθώς επίσης και στο καθα­ρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, με­τοχικά, αρωγής ή αλληλοβοηθείας δε χρειάζε­ται να δοθούν ειδικότερες οδηγίες, καθόσον οι σχετικές διατάξεις είναι σαφείς.

Ι. Διευκρινίζεται ότι ο φόρος που παρα­κρατείται από τις αμοιβές των αξιωματικών του Ε.Ν. και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτι­κής αεροπορίας θα υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955 και θα αποδίδεται στις προθεσμίες που ορίζονται στην παράγρ. 3 του άρθρου 44 του ν.δ. 3323/1955.

Τέλος, σημειώνεται ότι ενόψει της συμπλη­ρώσεως της οικείας οριστικής δήλωσης με τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) των εργαζομένων, οι εργοδότες πρέπει να ζητούν από τώρα, μεταξύ των άλλων στοιχείων, και τον αριθμό αυτό.

ΙΑ. Παρακαλούμε όπως η διαταγή αυτή, με τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών και δι­ευθύνσεων των υπουργείων και των Νομαρ­χιών, να κοινοποιηθεί σε όλους τους εκκαθα­ριστές μισθοδοσίας ώστε η παρακράτηση του φόρου να γίνεται κανονικά από αυτούς και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται να παρασχεθούν άμεσα στους δικαιούχους μι­σθωτούς και συνταξιούχους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης