Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1080/30.5.2003 Επιστροφή Φ.Π.Α. Ενέργειες προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. για την ενημέρωση των φορολογουμένων αρμοδιότητας τους.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-2003 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1080/30.5.2003
Επιστροφή Φ.Π.Α. Ενέργειες προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. για την ενημέρωση των φορολογουμένων αρμοδιότητας τους.


Αθήνα, 30 Μαΐου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1050816/2755/470/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α

ΠΟΛ 1080

ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α.. Ενέργειες προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. για την ενημέρωση των φορολογουμένων αρμοδιότητας τους.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με την υπ' αριθ. 1033128/758/141/0014/ υπουργική απόφαση, η οποία σας έχει ήδη κοινοποιηθεί, ρυθμίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ.

Με την απόφαση αυτή συνενώθηκαν οι μέχρι τώρα ισχύουσες αποφάσεις σε ενιαίο κείμενο, καλύφθηκαν περιπτώσεις που υπήρχε κενό διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε προσαρμογή με τις ισχύουσες διατάξεις, με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογούμενων και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Εχει διαπιστωθεί ότι η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των φορολογούμενων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα συμμόρφωσης στις εκάστοτε μεταβολές και κυρίως στις περιπτώσεις που η ενημέρωση γίνεται από τα αρμόδια φορολογικά όργανα.

Στο πνεύμα αυτό, κρίθηκε αναγκαίο και σκόπιμο οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ να αναλάβουν την ενημέρωση των επαγγελματικών φορέων της τοπικής κοινωνίας για τη νέα διαδικασία επιστροφών.

Η ενημέρωση αυτή θα γίνει:

- Με ταχυδρόμηση επιστολής, όπως το συνημμένο Υπόδειγμα 1.

- Με έκδοση και αποστολή δελτίου τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως το συνημμένο Υπόδειγμα 2.

- Με τη διοργάνωση ημερίδων για την παρουσίαση της νέας ρύθμισης, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 3.

- Με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο της υπηρεσίας για ενημέρωση όλων των συναλλασσόμενων για τη νέα απόφαση επιστροφής ΦΠΑ.

Τα υποδείγματα κρίθηκαν απαραίτητα για την ενιαία και ομοιόμορφη παρουσίαση του θέματος.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

Επιστολή

Για τη νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών () που ρυθμίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής του ΦΠΑ

Κύριοι

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, συνεχίζοντας την προσπάθεια της βελτίωσης του φορολογικού συστήματος, πέραν των λοιπών φορολογικών ελαφρύνσεων και απλουστεύσεων, θεσμοθέτησε πρόσφατα μια νέα απόφαση που ρυθμίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής του ΦΠΑ, με στόχο:

- Τη συνένωση των μέχρι τώρα ισχυουσών αποφάσεων, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών και την άμεση επιστροφή του αιτούμενου ποσού.

- Τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου χωρίς να παρακωλύεται η επιστροφή, η οποία εξασφαλίζεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών από το φορολογούμενο ή σε ορισμένες περιπτώσεις με τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων, ώστε να αποτρέπονται περιπτώσεις αδικαιολόγητων επιστροφών φόρου.

- Ειδικότερα, σας πληροφορούμε ότι οι αλλαγές αναφέρονται:

1. Σε αιτήματα επιστροφής που αφορούν:

- Εξαγωγές.

- Πράξεις σχετικές με διεθνή διακίνηση αγαθών.

- Καθεστώς φορολογικών αποθηκών.

- Ειδικές απαλλαγές.

- Ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

- Αποκτήσεις επενδυτικών αγαθών.

- Διαφορά συντελεστών.

- Πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου.

Στις περιπτώσεις αυτές, ενεργείται άμεσα η επιστροφή του φόρου χωρίς έλεγχο, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και σε ποσοστό 90% του αιτούμενου ποσού, ενώ το υπόλοιπο 10% με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, χωρίς την ανάγκη υποβολής καινούργιας αίτησης επιστροφής.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων, αλλά και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπερβαίνει τα 15.000,00 ευρώ, απαραίτητο και το πλέον κρίσιμο δικαιολογητικό, προκειμένου να γίνει η επιστροφή του αιτούμενου ποσού, θεωρείται η προσκόμιση του εμβάσματος ή των σχετικών εγγράφων των τραπεζών που μεσολάβησαν για την εξόφληση του τιμήματος ή για τη νόμιμη εκχώρηση του συναλλάγματος.

Τέλος επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση έλλειψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η επιστροφή θα διενεργείται ύστερα από προσωρινό έλεγχο εντός δύο (2) μηνών, κατά 100%.

2. Σε αιτήματα επιστροφής που το αιτούμενο ποσό:

α) Προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο μετά την έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις εκτός των αναφερόμενων ανωτέρω.

β) Είναι αδύνατον να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο ή, σε περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, δεν κατέστη δυνατός ο συμψηφισμός όλου ή μέρους αυτού.

γ) Καταβλήθηκε στο Δημόσιο αχρεώστητα.

Στις περιπτώσεις αυτές, η επιστροφή ενεργείται πάντα ύστερα από προσωρινό έλεγχο και μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την αίτηση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Δελτίου Τύπου

Για τη νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΠΟΛ.1061/2003) που ρυθμίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής του ΦΠΑ

Στα πλαίσια της πρόσφατης φορολογικής μεταρρύθμισης και της ανάγκης εφαρμογής απλουστευμένων φορολογικών διαδικασιών για την υλοποίησή της, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών θεώρησε σκόπιμο να προβεί στην έκδοση μιας νέας υπουργικής απόφασης που αφορά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής του ΦΠΑ, με στόχο:

- Την ενοποίηση διαφόρων αποφάσεων επιστροφής ΦΠΑ.

- Την απλούστευση των διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ.

- Την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων και ειδικότερα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, με την παροχή σ' αυτές των απαραίτητων κεφαλαίων, μέσω του επιστρεφόμενου φόρου, που δικαιούνται λόγω της εξαγωγικής δραστηριότητάς τους.

Οι νέες αυτές ρυθμίσεις κινούνται στην κατεύθυνση της ταχύτερης επιστροφής του φόρου, καθώς και στην εξασφάλιση της διαφάνειας και νομιμότητας του επιστρεφόμενου ποσού, η οποία επιτυγχάνεται με τη θέσπιση άμεσης διαδικασίας ελέγχου των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.

Στα πλαίσια αυτά, ενεργείται άμεσα η επιστροφή του φόρου χωρίς έλεγχο σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης επιστροφής και σε ποσοστό 90% του αιτούμενου ποσού μέσα στη διαχειριστική περίοδο, ενώ το υπόλοιπο 10% με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, χωρίς την ανάγκη υποβολής καινούργιας αίτησης επιστροφής.

Τέλος επισημαίνεται ότι, πέραν όλων των αναφερόμενων ανωτέρω, επιτυγχάνεται αύξηση του παραγωγικού χρόνου των υπηρεσιών και των πολιτών, γεγονός που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην προαγωγή καλύτερων σχέσεων μεταξύ φορολογούμενων και δημόσιων αρχών.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

Παρουσίαση

Για τη νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομίας που ρυθμίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής του ΦΠΑ

Με αφορμή τα διάφορα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς σχετικά με τις επιστροφές του ΦΠΑ, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στην έκδοση μιας νέας ΑΥΟ σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής του ΦΠΑ, με την οποία επιχειρείται η συνένωση των μέχρι τώρα ισχυουσών αποφάσεων, η κάλυψη περιπτώσεων που υπήρχε κενό διαδικασίας, η προσαρμογή με τις σήμερα ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η καλύτερη εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και η διευκόλυνση των φορολογούμενων.

Με βάση τις κοινοτικές διατάξεις και τη μεταφορά τους στο εσωτερικό δίκαιο προβλέπεται για τους υποκείμενους στο ΦΠΑ το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και περαιτέρω επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου που τυχόν δημιουργείται από αυτή την έκπτωση. Προκειμένου να διενεργηθεί η επιστροφή αυτή, απαιτείται να υποβληθεί σχετική αίτηση.

Η επιστροφή του πιστωτικού αυτού υπολοίπου διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες.

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α. Περιλαμβάνει τα αιτήματα επιστροφής που αναφέρονται σε:

- Εξαγωγές (άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑ).

- Πράξεις σχετικές με τη διεθνή διακίνηση αγαθών (άρθρο 25 του Κώδικα ΦΠΑ 2859/2000).

- Καθεστώς φορολογικών αποθηκών (άρθρο 26 του Κώδικα ΦΠΑ 2859/2000).

- Ειδικές απαλλαγές (άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ 2859/2000).

- Ενδοκοινοτικές παραδόσεις (άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ 2859/2000).

- Αποκτήσεις επενδυτικών αγαθών.

- Διαφορά συντελεστών.

- Πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου.
Στις περιπτώσεις αυτές, η επιστροφή του φόρου μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή ολόκληρη διαχειριστική περίοδο και πραγματοποιείται κατά 90% αμέσως με την υποβολή της αίτησης, χωρίς προσωρινό έλεγχο, με βάση τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Το υπόλοιπο 10% επιστρέφεται μέσα στη διαχειριστική περίοδο υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης μετά από προσωρινό έλεγχο.

Β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιστροφή χωρίς προσωρινό έλεγχο

Ο υποκείμενος που υποβάλλει αίτηση επιστροφής ΦΠΑ, προκειμένου να τύχει επιστροφής του 90% χωρίς προσωρινό έλεγχο, πρέπει να προσκομίσει:

- Σε περιπτώσεις εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων, αλλά και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπερβαίνει τα 15.000,00 ευρώ, φωτοαντίγραφα εμβασμάτων ή σχετικών εγγράφων των τραπεζών που μεσολάβησαν για την εξόφληση ή για τη νόμιμη εκχώρηση του συναλλάγματος ή στοιχεία που αποδεικνύουν το συμψηφισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων. Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά θεωρούνται τα πλέον κρίσιμα όλων και εξετάζονται πριν από κάθε άλλο, προκειμένου να γίνει η επιστροφή χωρίς προσωρινό έλεγχο.

Σημειώνεται όμως ότι το τραπεζικό έγγραφο πρέπει να αντιστοιχεί σε πραγματοποιηθείσα συναλλαγή και να μην αφορά άλλου είδους δοσοληψία, γεγονός που αποδεικνύεται από τα παρακάτω:

1. Εάν ενεργεί εξαγωγές (άρθρο 24)

- Φωτοαντίγραφα διασαφήσεων εξαγωγής (ΕΔΕ 3).

- Φωτοαντίγραφα τιμολογίων πώλησης.

- Φωτοαντίγραφα φορτωτικών εγγράφων διακίνησης των αγαθών.

- Φωτοαντίγραφο του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων (ΕΜΕ).

2. Εάν ενεργεί ενδοκοινοτικές παραδόσεις (άρθρο 28)

- Φωτοαντίγραφα δελτίων αποστολής και τιμολογίων πώλησης ή δελτίων αποστολής - τιμολογίων πώλησης.

- Φωτοαντίγραφα εγγράφων αποδεικτικών για τη μεταφορά των αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος - μέλος.

α) Μεταφορά με Δ.Χ. μεταφορικά μέσα

- Φωτοαντίγραφο της φορτωτικής του μεταφορέα ή του μεταφορικού γραφείου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΒΣ.

- Φωτοαντίγραφο του CMR.

β) Μεταφορά με Ι.Χ. μεταφορικά μέσα του πωλητή

- Φωτοαντίγραφα δελτίων αποστολής ή δελτίων αποστολής - τιμολογίων πώλησης, από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός του αυτοκινήτου με το οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά.

- Φωτοαντίγραφα των παραστατικών τελών διέλευσης, ναύλων ή άλλων επιβαρύνσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της χώρας όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η διέλευση του αυτοκινήτου από τον τόπο φόρτωσης μέχρι τον τόπο παράδοσης των αγαθών στο άλλο κράτος - μέλος.

γ) Μεταφορά με Ι.Χ. μεταφορικά μέσα του αγοραστή

- Φωτοαντίγραφα των δελτίων αποστολής ή δελτίων αποστολής - τιμολογίων πώλησης, από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου του αγοραστή και υπογραφή του παραλαβόντος τα αγαθά.

- Φωτοαντίγραφα των παραστατικών ναύλων, τελών διέλευσης ή άλλων επιβαρύνσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της χώρας όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η άφιξη του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, καθώς και η επιστροφή του στο άλλο κράτος - μέλος.

3. Επίσης, όταν ενεργεί πράξεις των προηγούμενων περ. 1 και 2, πράξεις των άρθρων 25, 26 και 27, καθώς και πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου, προσκομίζονται και:

- Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου δικαιολογητικού με βάση το οποίο πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή χωρίς ΦΠΑ (π.χ. Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής, δελτίο προμήθειας υλικών και αντικειμένων, βεβαίωση της ΔΟΥ για πραγματοποίηση συναλλαγής με τη διαδικασία της ΑΥΟ Π.2869/2389/ κ.λπ.).

- Αναλυτική κατάσταση για το σύνολο των προαναφερόμενων πράξεων, από την οποία θα προκύπτουν:

- Το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης τυχόν πιστωτικού τιμολογίου, αντίγραφα των οποίων θα επισυνάπτονται.

- Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ ή η χώρα του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών.

- Η συνολική αξία των πράξεων αυτών που απαλλάσσονται του φόρου ή για τις οποίες προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου, καθώς και το σύνολο του φόρου που θα αναλογούσε στις πράξεις αυτές αν είχαν πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας.

- Ο αριθμός και η ημερομηνία του απαιτούμενου δικαιολογητικού με βάση το οποίο πραγματοποιήθηκε η απαλλασσόμενη συναλλαγή, όπως Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής ή Δελτίο Προμήθειας υλικών και αντικειμένων ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την πραγματοποίηση της συναλλαγής χωρίς ΦΠΑ.

4. Εάν ενεργεί αποκτήσεις επενδυτικών αγαθών

- Φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων τιμολογίων.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι τα επενδυτικά αγαθά δεν προορίζονται για μεταπώληση, ότι θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων ή απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (έστω και κατά ποσοστό), καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους.

- Ειδικά για τις κατασκευές ακινήτων, ο υποκείμενος υποβάλλει με την πρώτη αίτηση σε φωτοτυπία τα σχετικά με την επένδυση στοιχεία (όπως π.χ. άδεια οικοδομής κ.λπ.), καθώς και επιμετρήσεις εκτελεσθεισών εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό, από τις οποίες να προκύπτει αναλυτικά, κατά τμήμα του έργου που ζητείται η επιστροφή, το είδος των εργασιών κατά ποσότητα και μονάδα μέτρησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιστροφή ενεργείται μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου κατασκευής και μέχρι το ποσό που αναλογεί στην αξία αυτού.

Γ. Οριο επιστρεφόμενου ποσού

Στις περιπτώσεις που το αίτημα της επιστροφής βασίζεται σε εξαγωγές, πράξεις σχετικές με τη διεθνή διακίνηση αγαθών, σε καθεστώς φορολογικών αποθηκών, ειδικές απαλλαγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις και πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου, το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που θα αναλογούσε αν φορολογούνταν οι παραπάνω πράξεις στις οποίες διατέθηκαν οι φορολογητέες εισροές.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων ή αεροσκαφών και όταν ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στις πράξεις αυτές είναι δύσκολος λόγω της ποικιλίας των αγαθών που υπάγονται σε διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ, ο υπολογισμός του ανώτατου επιστρεφόμενου ποσού γίνεται πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των απαλλασσόμενων πράξεων που ενήργησε η επιχείρηση (εφοδιασμός πλοίων - αεροσκαφών) με το μέσο σταθμικό συντελεστή των εισροών.

Προκειμένου για τις περιπτώσεις που το αιτούμενο πιστωτικό υπόλοιπο προκύπτει λόγω διαφοράς συντελεστών εκροών - εισροών, το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά φόρου που προκύπτει αν αφαιρέσουμε το φόρο που αναλογεί στις εκροές από το φόρο που θα αναλογούσε αν τις πολλαπλασιάζαμε με το μέσο σταθμικό συντελεστή των εισροών.

Ο μέσος σταθμικός συντελεστής εισροών προσδιορίζεται από το κλάσμα με αριθμητή το φόρο εισροών και παρονομαστή την αξία των φορολογητέων εισροών της ίδιας χρονικής περιόδου που καλύπτει το αίτημα της επιστροφής.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερες από μία αιτίες επιστροφής, προκειμένου να υπολογισθεί το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου, προστίθενται τα επιμέρους όρια.

Δ. Διαδικασία επιστροφής

Το αιτούμενο ποσό του ΦΠΑ επιστρέφεται εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης κατά ποσοστό 90% του αιτούμενου ποσού είτε αφορά διαχειριστική περίοδο είτε αφορά φορολογική ή φορολογικές περιόδους. Στις περιπτώσεις επιστροφής του 90%, σύμφωνα με τα παραπάνω, το υπόλοιπο 10% επιστρέφεται εντός της διαχειριστικής περιόδου υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης, χωρίς την υποβολή νέας αίτησης από το φορολογούμενο, με ευθύνη του προϊσταμένου της ΔΟΥ.

Μαζί με το υπόλοιπο 10% επιστρέφεται και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που δεν μπόρεσε να επιστραφεί σε κάποια ή κάποιες φορολογικές περιόδους, εξαιτίας του περιορισμού του ανώτατου ορίου επιστροφής που τίθεται κατά περίπτωση, εφόσον το όριο αυτό, επανεξεταζόμενο συνολικά για όλη τη διαχειριστική περίοδο, επιτρέπει επιστροφή μεγαλύτερου πιστωτικού υπολοίπου από το ήδη επιστραφέν κατά τις φορολογικές περιόδους.

Ε. Διενέργεια ελέγχου

1. Προσωρινός έλεγχος

Προσωρινός έλεγχος θα διενεργείται πάντοτε ανεξαρτήτως ποσού κατά την πρώτη επιστροφή, προκειμένου ο υποκείμενος να καταστεί δικαιούχος επιστροφής και να γραφτεί στο μητρώο δικαιούχων. Ο έλεγχος αυτός θα διενεργείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης των πράξεων για τις οποίες υποβλήθηκε το αίτημα επιστροφής.

Η προθεσμία επιστροφής του φόρου των προηγούμενων παραγράφων είναι απολύτως δεσμευτική για τον προϊστάμενο της ΔΟΥ.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, η επιστροφή θα διενεργείται ύστερα από προσωρινό έλεγχο εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης και κατά 100%.

Δεν απαιτείται προσωρινός έλεγχος, εφόσον το σύνολο του πιστωτικού υπολοίπου που έχει ζητηθεί από το φορολογούμενο μέσα σε όλες τις φορολογικές περιόδους ή τη διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει τα 6.000,00 ευρώ.

2. Τακτικός έλεγχος

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προϊστάμενος της ΔΟΥ διαπιστώνει, από στοιχεία ή βάσιμες κατά την κρίση του πληροφορίες (π.χ. δελτία πληροφοριών, εκθέσεις ελέγχου κ.λπ.) που περιέρχονται σε γνώση του, ότι ο υποκείμενος στο φόρο ενήργησε ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του ή ως εκδότης πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων ή υπέπεσε σε κάθε άλλη παράβαση που συνιστά ανακρίβεια των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων του δικαιούχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ), σε οποιαδήποτε από τις ανέλεγκτες χρήσεις, τότε η επιστροφή του φόρου αναστέλλεται μέχρις ότου διενεργηθεί ολικός ή μερικός τακτικός έλεγχος.

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται, αμέσως μόλις υποβληθούν οι δηλώσεις όλων των φορολογικών αντικειμένων της χρήσης μέσα στην οποία ζητείται η επιστροφή, να διενεργήσει τακτικό έλεγχο ή, σε περίπτωση έλλειψης αρμοδιότητας από αυτόν για τη διενέργεια του ελέγχου, να διαβιβάσει όλο τον ανέλεγκτο φάκελο στην αρμόδια ελεγκτική αρχή (ΤΕΚ, ΠΕΚ, ΕΘΕΚ) με ειδική μνεία για τον άμεσο έλεγχο, ο οποίος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών και σε περίπτωση ειδικών δυσχερειών με αιτιολογημένη γνώμη του προϊσταμένου της ελεγκτικής αρχής παρατείνεται ο έλεγχος, κατ' ανώτατο όριο, για άλλους έξι (6) μήνες.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περιλαμβάνει τις περιπτώσεις επιστροφής όπου το αιτούμενο ποσό:

α) Προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο μετά την έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ, πλην της περ. γ' της παρ. 2 αυτού, που καλύπτεται από την πρώτη κατηγορία.

β) Είναι αδύνατον να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο ή, σε περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, δεν κατέστη δυνατός ο συμψηφισμός όλου ή μέρους αυτού.

γ) Καταβλήθηκε στο Δημόσιο αχρεώστητα.

Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να διενεργηθεί η επιστροφή του φόρου, υποβάλλεται αίτηση επιστροφής ύστερα από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης της χρήσης που θεμελιώνεται το δικαίωμα της επιστροφής.

Εξαιρετικά, η αίτηση επιστροφής μπορεί να ακολουθεί την υποβολή περιοδικής δήλωσης αντί της εκκαθαριστικής, στις περιπτώσεις που η αναμονή του απαιτούμενου χρόνου για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης επιφέρει τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής της απαίτησης κατά του Δημοσίου, όπως στην περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Επίσης, η αίτηση επιστροφής που υποβάλλεται από τον υπόχρεο μη υποκείμενο σε περίπτωση αχρεώστητης από αυτόν καταβολής του φόρου, μπορεί να ακολουθεί την έκτακτη δήλωση που υποβλήθηκε από αυτόν και με την οποία καταβλήθηκε αχρεώστητα ο φόρος.

Η επιστροφή των περιπτώσεων αυτών ενεργείται πάντοτε μετά από προσωρινό έλεγχο και μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Ο υποκείμενος στο φόρο ή ο υπόχρεος, κατά περίπτωση, δικαιούται να ζητήσει το πιστωτικό υπόλοιπο του ΦΠΑ με τη διαδικασία του άρθρου αυτού, εφόσον έχει εξαντλήσει πρώτα τη δυνατότητα μεταφοράς του για συμψηφισμό. Σε περιπτώσεις όμως που είναι αδύνατος ο συμψηφισμός (στην επόμενη ή επόμενες διαχειριστικές περιόδους), μπορεί να ζητηθεί, χωρίς να απαιτείται, να εξαντληθεί η δυνατότητα μεταφοράς του.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Το ποσό του φόρου του οποίου ζητείται η επιστροφή, δεν μπορεί να μεταφερθεί σε επόμενη φορολογική ή διαχειριστική (κατά περίπτωση) περίοδο για έκπτωση, εκτός αν ανακληθεί εγγράφως η αίτηση της επιστροφής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επιστροφής, η έκπτωση του φόρου ενεργείται κατά τη φορολογική περίοδο γνωστοποίησης της απόρριψης του αιτήματος, εφόσον είναι νόμιμη.

2. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο υποκείμενος έτυχε επιστροφής φόρου που δεν δικαιούται, ο φόρος αυτός καταλογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρα 49 και 50) και επιβάλλονται κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Ο υποκείμενος στο φόρο που έτυχε επιστροφής φόρου καθ' υποτροπή χωρίς να τον δικαιούται, διαγράφεται από το μητρώο δικαιούχων που τηρείται στη ΔΟΥ. Στις περιπτώσεις διαγραφής των υποκείμενων από το μητρώο, η επιστροφή του φόρου γίνεται κατά διαχειριστική και όχι φορολογική περίοδο και μόνο μετά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώνεται εντός διετίας από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης