ΠΟΛ.1164/14.6.1995

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υποχρέων που επλήγησαν από τις πλημμύρες των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 1994 και οι οποίες έληξαν από 20 Οκτωβρίου 1994 μέχρι 31 Ιανουαρίου 1995

14 Ιούν 1995

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 14 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1070286/1600/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ : Α'

ΠΟΛ 1164

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υποχρέων που επλήγησαν από τις πλημμύρες των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 1994 και οι οποίες έληξαν από 20 Οκτωβρίου 1994 μέχρι 31 Ιανουαρίου 1995.

1070286/1600/Α0012/

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34Α), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες, που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις, για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Την απόφασή μας 1061255/4801-20/0016/ΠΟΛ.1142/23.5.1995, με την οποία παρατείναμε μέχρι 16.6.1995 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής βεβαιωμένων χρεών, στις ΔΟΥ των περιοχών που επλήγησαν απ' τις πλημμύρες των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 1994, οι οποίες είχαν παραταθεί αρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του πέμπτου άρθρου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α).

3. Την 1026431/268/006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ 154 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 της 1061255/4801-20/0016/ΠΟΛ.1142/23.5.1995 απόφασής μας, καταλαμβάνουν και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων) που έληξαν από 20 Οκτωβρίου 1994 μέχρι 31 Ιανουαρίου 1995 και η προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων είχε παραταθεί μέχρι 20 Απριλίου 1995.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr