ΠΟΛ.1163/13.6.1995

Ποσοστό τόκου υπερημερίας

13 Ιούν 1995

Taxheaven.gr
 Αθήνα 13 Ιουνίου 1995
Αριθμ.Πρωτ.: 1070403/5537-13/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1163

ΘΕΜΑ: Ποσοστό τόκου υπερημερίας
ΣΧΕΤ.: Η αριθ.1060003/4698-13/0016/ διαταγή μας.

Με τη σχετική διαταγή μας 1060003/4698-13/0016/, σας είχαμε γνωρίσει ότι:

1. Οι καταλογισμοί από απαιτήσεις του Δημοσίου, λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, για ποσά φόρων ή τελών που εισπράχθηκαν από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και δεν αποδόθηκαν εμπρόθεσμα, επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας.

2. Το ποσοστό του νομίμου τόκου ή του τόκου υπερημερίας για τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς επίσης και για τις λοιπές οφειλές που επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας, προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου 293 του Αστικού Κώδικα, όπως ορίζει ο νόμος.

3. Με την αριθ. 120/23.10.90 (ΦΕΚ 143 Α 90) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίστηκε το ύψος των εξωτραπεζικών επιτοκίων και ορίστηκε ότι το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου είναι κατά 2% το έτος υψηλότερο του ανωτάτου ορίου του εκ δικαιοπραξίας τόκου, το ανώτατο όριο του οποίου ορίστηκε με την
ίδια πράξη κατά 2% το έτος υψηλότερο από το επιτόκιο που εφαρμόζει κάθε φορά η Τράπεζα της Ελλάδος στο ανώτατο κλιμάκιο των χρεωστικών υπολοίπων των τρεχούμενων λογαριασμών που τηρούν οι Τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επειδή όμως με την αριθ. 136/4.4.95 (ΦΕΚ 76 Α/95) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που ισχύει από τη δημοσίευσή της, δηλαδή από 20 Απριλίου 1995, τροποποιήθηκε η αριθ. 120/23.10.90 ομοία και ορίστηκε ότι το ποσοστό του εκ δικαιοπραξίας τόκου είναι ίσο με το επιτόκιο που κάθε φορά εφαρμόζει η Τράπεζα
της Ελλάδος στο ανώτατο κλιμάκιο των χρεωστικών υπολοίπων των τρεχούμενων λογαριασμών που τηρούν οι Τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο σύμφωνα με την τελευταία Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 2356/31.3.95 (ΦΕΚ 71 Α 95) καθορίστηκε από 31 Μαρτίου 1995 και μετά σε 28% ετησίως, σας
πληροφορούμε ότι το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου από 20 Απριλίου 1995 και μετά διαμορφώνεται στο 30% ετησίως (δηλ. 28%+2%=30%).
Κατά συνέπεια από την ημερομηνία αυτή (20 Απριλίου 1995) και μετά τους καταλογισμούς και λοιπές οφειλές που βαρύνονται με τόκο υπερημερίας θα υπολογίζετε τόκο υπερημερίας με ποσοστό 30%.
Για διευκόλυνσή σας δε στον υπολογισμό αυτού παραθέτουμε τις μεταβολές που έχουν επέλθει στο ποσοστό του τόκου υπερμερίας από 21.8.1946 μέχρι και σήμερα.

1. Από 21.8.1946 μέχρι 31.8.1979 ποσοστό 12% (ΒΔ 21/21.8.46)
2. Από 1.9.1979 μέχρι 10.10.1979 ποσοστό 21% (ΦΕΚ 203 Α 79)
3. Από 11.10.1979 μέχρι 29.10.1990 ποσοστό 25% (ΦΕΚ 233 & 287 Α 79)
4. Από 30.10.1990 μέχρι 17.9.1992 ποσοστό 34% (ΦΕΚ 89 Α 90)
5. Από 18.9.1992 μέχρι 20.10.1992 ποσοστό 44% (ΦΕΚ 162 Α 92)
6. Από 21.10.1992 μέχρι 15.6.1993 ποσοστό 39% (ΦΕΚ 174 Α 92)
7. Από 16.6.1993 μέχρι 30.9.1993 ποσοστό 33% (ΦΕΚ 111 Α 93)
8. Από 1.10.1993 μέχρι 25.10.1993 ποσοστό 36% (ΦΕΚ 170 Α 93)
9. Από 26.10.1993 μέχρι 15.5.1994 ποσοστό 34% (ΦΕΚ 191 Α 93)
10. Από 16.5.1994 μέχρι 26.9.1994 ποσοστό 37% (ΦΕΚ 80 Α 93)
11. Από 27.9.1994 μέχρι 30.3.1995 ποσοστό 34% (ΦΕΚ 159 Α 94)
12. Από 31.3.1995 μέχρι 19.4.1995 ποσοστό 32% (ΦΕΚ 71 Α 95)
13. Από 20.4.1995 μέχρι ..... ποσοστό 30% (ΦΕΚ 71 & 76 Α 95)


Taxheaven.gr