Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1162/16.6.1995 Οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1162/16.6.1995
Οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων


Αθήνα 16 Ιουνίου 1995
Αριθ.Πρωτ.1071036/258/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)-ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ 1162

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

1071036/258/Γ0013/ΠΟΛ.1162/16.06.1995

Μετά την κοινοποίηση της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994, ΠΟΛ.1149 απόφασης του υπουργού Οικονομικών, με την οποία, κατ' εξουσιοδότηση του νόμου εκδοθείσα, τροποποιούνται και βελτιώνονται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων κατά το αντικειμενικό σύστημα,
σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, για την ορθή και ενιαία αυτής εφαρμογή.

1. Με την παράγραφο 1β' του άρθρου 2 ορίζεται ότι η αξία της επαγγελματικής στέγης στο ισόγειο ή υπόγειο καθώς κα σε όροφο κτιρίου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτίριο γραφείων ή γραφείων καταστημάτων, γίνεται με το έντυπο 2.
Επίσης με την παράγραφο 1α' του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η αξία επαγγελματικής στέγης σε όροφο κτιρίου μη προοριζόμενου, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, για κτίριο γραφείων ή γραφείων καταστημάτων, γίνεται με το έντυπο 1. Για διευκόλυνση στην επιλογή του αντίστοιχου εντύπου (1 ή 2) με το οποίο θα γίνεται ο υπολογισμός της αξίας, ανάλογα με το είδος της επαγγελματικής στέγης, σας επισυνάπτουμε τον με αριθμό 1 συγκεντρωτικό πίνακα.

2. Με τις παραγράφους 1δ' καθώς και 1στβ' και 1στγ' του άρθρου 2, ορίζεται το είδος των αποθηκευτικών χώρων, καθώς και των γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των οποίων ο υπολογισμός της αξίας γίνεται με τα έντυπα 4, 6Α και 3 αντίστοιχα. Υπάρχουν όμως και αποθηκευτικοί χώροι των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έντυπα 1 ή 2, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4α' του άρθρου 6.
Για διευκόλυνση στην επιλογή του αντίστοιχου φύλλου υπολογισμού (εντύπου 4 ή 6Α και 3 ή 2 ή 1), ανάλογα με το είδος του αποθηκευτικού χώρου, επισυνάπτουμε τον με αριθμό 2 συγκεντρωτικό πίνακα. Διευκρινίζεται επίσης, ότι η αξία αποθηκών οι οποίες είναι προσμετρημένες στο συντελεστή δόμησης και βρίσκονται στο ισόγειο
κτιρίων επαγγελματικής στέγης ή επαγγελματικής στέγης και κατοικίας (μικτή χρήση) υπολογίζεται πάντα με το έντυπο 2, ενώ όταν βρίσκονται στο ισόγειο κτιρίων κατοικίας, η αξία τους υπολογίζεται με το έντυπο 1. Η αξία αποθηκών, οι οποίες βρίσκονται σε όροφο ή δώμα κτιρίων επαγγελματικής στέγης, που σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια προορίζονταν για κτίρια γραφείων ή γραφείων καταστημάτων υπολογίζεται με το έντυπο 2, ενώ η αξία αποθηκών σε όροφο ή σε δώμα κτιρίων κατοικίας ή ή κτιρίων επαγγελματικής στέγης που δεν προορίζονταν σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια για κτίρια γραφείων ή γραφείων καταστημάτων, υπολογίζεται με το έντυπο 1.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 ορίζεται ότι ως προσόψεις ενός ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές του που έχουν άνοιγμα (πόρτα, παράθυρο, ή προθήκη) σε δρόμο, στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Διευκρινίζεται ότι ειδικά όσον αφορά τα υπόγεια, που η οροφή τους βρίσκεται κάτω ή μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, η ύπαρξη τυχόν φεγγίτη σ' αυτά, δεν λογίζεται ως άνοιγμα. Κατά τα λοιπά, για τις προσόψεις των υπογείων, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2.

4. Σύμφωνα με την παράγραφο 22 του άρθρου 2, η οποία αναφέρεται στα απαλλοτριωτέα ακίνητα, αν απαλλοτριώνεται τμήμα μόνο του ακινήτου, ο προσδιορισμός της αξίας του γίνεται χωριστά για το απαλλοτριωτέο τμήμα του, για το οποίο δεν ισχύουν οι συντελεστές πρόσοψης και το κριτήριο βάθους και χωριστά για το υπόλοιπο τμήμα.
Διευκρινίζεται ότι, εφόσον μετά την απαλλοτρίωση το κτίσμα που απομένει δεν μπορεί στατικά, κατά τη βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας, να θεωρηθεί αυτοτελής οικοδομή και είναι στατικά ανεπαρκές θεωρείται και αυτό απαλλοτριωτέο και εφαρμόζεται ο αντίστοιχος μειωτικός συντελεστής.

5. Οπως με την ως άνω απόφαση ορίζεται (περ. β' της παραγρ. 6 του άρθρου 3 και περ. β' της παραγρ. 8 του αρθρου 4), για τον υπολογισμό της αξίας κατοικίας, διαμερίσματος ή επαγγελματικής στέγης, που αποτελείται από περισσότερους του ενός ορόφους, οι οποίοι έχουν λειτουργική μεταξύ τους ενότητα, συμπληρώνεται χωριστό έντυπο για κάθε όροφο, αλλά, ως συντλεστής επιφάνειας, λαμβάνεται εκείνος που αναλογεί στο άθροισμα της επιφάνειας όλων των ορόφων.
Διευκρινίζεται, για άρση κάθε τυχόν αμφιβολίας, ότι οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες με ενιαία λειτουργική ενότητα, κατά τον υπολογισμό της αξίας τους, λαμβάνονται χωριστά και ως συντελεστής επιφάνειας λαμβάνεται εκείνος που αναλογεί στην επιφάνεια της συγκεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Προκειμένου για επαγγελματική στέγη και καθόσον αφορά τη λειτουργική ενότητα, αυτή υπάρχει όταν η επικοινωνία εσωτερικώς γίνεται μέσα από το λειτουργικό της χώρο και όχι από κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εκτός και αν, στην περίπτωση του κλιμακοστασίου, τούτο χρησιμοποιείται από τον ίδιο επαγγελματία για την εκπλήρωση του ίδιου επαγγελματικού σκοπού.

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι, κατά τον υπολογισμό της αξίας επαγγελματικής στέγης, εφαρμόζεται συντελεστής επιφάνειας ο οποίος είναι συνάρτηση του εμβαδού της επαγγελματικής στέγης. Ηδη διευκρινίζεται, ότι ως εμβαδόν στο οποίο θα εφαρμοσθεί ο συντελεστής επιφάνειας λαμβάνεται το εμβαδόν που προκύπτει μετά την εφαρμογή του κριτηρίου βάθους και την προσθήκη της επιφάνειας του παταριού, επί συντελεστή 0,30 όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του αρθρου
4 της ίδιας απόφασης.

7. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 5, ορίζεται ότι ως συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ) λαμβάνεται ο σταθερός συντελεστής 0,70, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στους πίνακες τιμών. Για τις περιπτώσεις οικοπέδων που έχουν πρόσοψη σε δρόμους που είναι όρια ζωνών, καθώς και οικοπέδων με περισσότερες τη μίας προσόψεις σε
δρόμους που βρίσκονται στην ίδια ή σε διαφορετικές ζώνες, ισχύουν τα ίδια με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 5γ' του άρθρου 5, σχετικά με τον συντελεστή συμμετοχής οικοπέδου (ΣΣΟ).

8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι, για τον υπολογισμό της αξίας ακαλύπτου οικοπέδου εφαρμόζεται συντελεστής μεγέθους, σε συνάρτηση με την επιφάνεια και την αρτιότητα του οικοπέδου και ότι κατά κανόνα αρτιότητα οικοπέδου αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, που προσκομίζεται στη ΔΟΥ. Για την αποφυγή άσκοπων ταλαιπωριών των φορολογουμένων και διευκόλυνση και των υπηρεσιών, διευκρινίζεται ότι, η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης της πολεοδομικής υπηρεσίας, για την αρτιότητα του οικοπέδου, είναι αναγκαία μόνο στην περίπτωση που δηλωθεί ότι η επιφάνεια του ακάλυπτου οικοπέδου είναι μεγαλύτερη από το δεκαπλάσιο του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου της περιοχής στην οποία βρίσκεται, οπότε και εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,80. Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση ακάλυπτου απαλλοτριωτέου οικοπέδου ή τμήματος αυτού, που το εμβαδόν του είναι μεγαλύτερο από το δεκαπλάσιο του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου της περιοχής, δεν εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής 0,80 γιατί το απαλλοτριωτέο οικόπεδο δεν θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο.

9. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 5 ορίζεται ότι ο συντελεστής Κ1 είναι το πηλίκον της επιφάνειας του ισογείου, που έχει προσμετρηθεί στο Σ.Δ., προς την επιφάνεια του οικοπέδου. Για την άρση κάθε τυχόν αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση οικοδομών, που το ισόγειό τους είναι πυλωτή και εφόσον δεν υπάρχει τμήμα ισογείου προσμετρημένο στο Σ.Δ., ο συντελεστής Κ1 είναι ίσος με το μηδέν (0).

10. Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας κάθετης ιδιοκτησίας, όταν δεν μπορεί να εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης (Σ.Δ.), που αναλογεί σ' αυτήν λόγω υπερκάλυψης του επιτρεπόμενου Σ.Δ. από τις όμορες κάθετες ιδιοκτησίες, συνέπεια μεταγενέστερης τροποποίησης των όρων δόμησης της περιοχής.
Με βάση τη ρύθμιση αυτή ο μειωτικός συντελεστής 0,15 που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας ιδιοκτησίας που αναφέρεται σε χιλιοστά στον "αέρα" του οικοπέδου, μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης αυτού (μελλοντική και αβέβαιη οικοδομική επέκταση), εφαρμόζεται και σε περίπτωση υπολογισμού της αξίας κάθετης ιδιοκτησίας και ειδικότερα για το ακάλυπτο τμήμα της, που αντιστοιχεί σε δομήσιμη επιφάνεια που δεν μπορεί να οικοδομηθεί, λόγω υπερκάλυψης του επιτρεπόμενου Σ.Δ. από τις όμορες κάθετες ιδιοκτησίες, γιατί
ήδη έχει τροποποιηθεί ο συντελεστής δόμησης της περιοχής, ώστε να μην καταλείπεται υπόλοιπο ή να καταλείπεται μέρος μόνο του συντελεστή δόμησης προς κάλυψη.
Αν όμως η έλλειψη δυνατότητας εξάντλησης του συντελεστή δόμησης, που αναλογεί στην συγκεκριμένη κάθετη ιδιοκτησία, δεν είναι απόρροια τροποποίησης των όρων δόμησης, αλλά οφείλεται σε πρωτοβουλία του κυρίου της όμορης κάθετης ιδιοκτησίας, ο οποίος υπερκάλυψε το αναλογούν στην ιδιοκτησία του μέρος του συντελεστή δόμησης της ενιαίας ιδιοκτησίας, για τον υπολογισμό της αξίας του ακαλύπτου αυτού τμήματος της κάθετης ιδιοκτησίας δεν εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής (Βλέπε παραδείγματα 4 και 5).

11. Κατά τον υπολογισμό της αξίας οικοπέδων με το έντυπο 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, χρησιμοποιούνται και συντελεστές οι οποίοι προκύπτουν από διάφορους μαθηματικούς τύπους (περιπτώσεις Δ' και Θ' του εντύπου 3) και είναι δεκαδικοί αριθμοί.
Προκειμένου να αποφευχθούν μικροδιαφορές στην αξία των οικοπέδων, που οφείλονται στα δεκαδικά ψηφία αυτών των συντελεστών, αυτοί θα στρογγυλοποιούνται σε τέσσερα δεκαδικά ψηφία.

12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7, ορίζεται ότι για να θεωρηθεί ένας κλειστός χώρος, ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, θα πρέπει τούτο να προκύπτει από μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη και το συνημένο σ' αυτήν σχετικό σχεδιάγραμμα. Αντίγραφα επικυρωμένα αυτών θα πρέπει να προσκομίζονται υποχρεωτικά στην αρμόδια ΔΟΥ.
Θεωρούμε όμως σκόπιμο να σημειώσουμε ότι, ειδικά σε περίπτωση μεταβίβασης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου που βρίσκεται σε πυλωτή ή σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, δεν απαιτείται η προσκόμιση στην αρμόδια ΔΟΥ της κατά τα άνω συμβολαιογραφικής πράξης και του σχετικού σχεδιαγράμματος.

13. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 της ίδιας απόφασης καθορίζεται γενικώς ο τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και ορίζεται πως γι' αυτό χρησιμοποιείται το έντυπο 5. Θέμα ανέκυψε για τις περιπτώσεις μεταβίβασης μελλοντικών χώρων στάθμευσης, είτε σε αυτούς αναλογούν είτε όχι ποσοστά εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο. Για το θέμα αυτό διευκρινίζεται ότι αν μεταβιβάζονται χιλιοστά οικοπέδου, τα οποία αντιστοιχούν σε μελλοντική θέση στάθμευσης αυτοκινήτου σε κλειστό ισόγειο ή υπόγειο χώρο, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με το έντυπο 3 περίπτωση Θ' υποπερίπτωση 1 και σημειώνεται στην ένδειξη "επιφάνεια ορόφου ή ορόφων που δεν προσμετράται στο Σ.Δ." Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή ο Σ.Α.Ο. θα ληφθεί προσαυξημένος κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 11 του άρθρου 5 της απόφασης. Αν όμως μεταβιβάζεται μελλοντική θέση στάθμευσης, χωρίς αναλογία χιλιοστών επί του οικοπέδου ή όταν αυτή βρίσκεται σε ανοικτό ισόγειο χώρο (Pilotis ή ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου), ο υπολογισμός της αξίας της γίνεται με το έντυπο 5).

14. Με την παράγραφο 2α', του άρθρου 8 ορίζονται οι τιμές αφετηρίας για τον υπολογισμό της αξίας βιομηχανοστασίου, κλειστής αποθήκης, ανοιχτής αποθήκης και επαγγελματικής στέγης (παράρτημα της εγκατάστασης).
Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της αξίας των γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκατατάσεων της παραγράφου 1γ' του ίδιου άρθρου, ως τιμή αφετηρίας λαμβάνεται αυτή των αποθηκών. Για τον υπολογισμό όμως της αξίας αποθηκών που λειτουργούν ως ψυγεία, λαμβάνεται ως τιμή αφετηρίας αυτή των βιομηχανοστασίων.

15. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ίδιας απόφασης, ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται με το έντυπο 6Γ και ειδικά για την αξία των οικοπέδων, στα οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτές, χρησιμοποιείται το έντυπο 3 ή σε περίπτωση που δεν είναι σε περιοχές που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα η αξία του οικοπέδου υπολογίζεται βάσει συγκριτικών στοιχείων. Για την άρση κάθε επί του θέματος αυτού αμφισβήτησης, διευκρινίζουμε ότι, για πισίνες και γενικά αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι κατασκευασμένες σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, δώμα ασκεπές, πυλωτή) και ειδικά όταν είναι συνιδιοκτησία των συγκυριών του κοινόχρηστου χώρου (καθενός με τα ποσοστά συμμετοχής του στο οικόπεδο), για τον προσδιορισμό της αξίας τους δεν προσθέτουμε την αξία του αναλογούντος οικοπέδου στην αξία της αθλητικής εγκατάστασης που υπολογίσθηκε με το έντυπο 6Γ, γιατί η αξία του αναλογούντος οικοπέδου συμπεριλαμβάνεται στην αξία της οριζόντιας ιδιοκτησίας του καθενός συνιδιοκτήτη.
Αν όμως οι αθλητικές εγκαταστάσεις ανήκουν σε έναν ή μερικούς από τους συγκυρίους του κοινόχρηστου χώρου, τότε προστίθεται στην αξία των εγκαταστάσεων, και η αξία της δουλείας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου τον οποίο αυτές καταλαμβάνουν. Και επομένως η συνολική τους αξία προκύπτει αθροίζοντας τις επιμέρους αξίες των εντύπων 6Γ και 3. (Βλέπε παράδειγμα 6).

16. Με τις διατάξεις του άρθρου 14 της ίδιας απόφασης καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας κτιρίων που δεν μπορούν να υπαχθούν σε κάποια κατηγορία από αυτές για τις οποίες έχουν καθιερωθεί τα έντυπα 1, 2, 4, 5, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε, 6ΣΤ.
Διευκρινίζοντας τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζουμε ότι στην κατηγορία αυτή των κτιρίων υπάγονται και τα αυτοτελή κτίρια που χρησιμοποιούνται ως υποσταθμοί της ΔΕΗ. Ειδικώς όμως αν οι υποσταθμοί της ΔΕΗ βρίσκονται σε κάποιο τμήμα κτιρίου μικτής χρήσης, τότε ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται ανάλογα με το
είδος του χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένοι οι υποσταθμοί (π.χ. υπόγεια αποθήκη).

17. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1δδ' και 1στγ' του άρθρου 2, ο υπολογισμός της αξίας γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων γίνεται με τα έντυπα 4 ή 6Α και 3 ανάλογα με την επιφάνειά τους.

Διευκρινίζεται όμως, ότι στις παραπάνω εγκαταστάσεις δεν περιλαμβάνονται τα θερμοκήπια, τα οποία δεν θεωρούνται κτίσματα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1


Το οικόπεδο υπό στοιχεία ΑΒΓΔΑ (Ε1) με βάση την πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεων δεν είναι οικοδομήσιμο, αλλά είναι αναγκαστικά προσκυρωτέο στην όμορη υπό στοιχεία ΒΕΖΓΒ (Ε2) ιδιοκτησία. Για τον υπολογισμό της αξίας του Ε1, είτε αυτό μεταβιβάζεται αυτοτελώς (π.χ. κληρονομιά, γονική παροχή) είτε με σκοπό την προσκύρωσή του στην ιδιοκτησία Ε2, εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής 0,60, ο Σ.Ε. = 1,5, ο συντελεστής πρόσοψης 1,08, δεν εφαρμόζεται όμως κριτήριο βάθους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2


Από το οικόπεδο υπό στοιχεία ΑΒΓΔΑ (Ε1 + Ε3) μεταβιβάζεται εκούσια ένα τμήμα του, το υπό στοιχεία ΗΓΔΘΗ (Ε3), που είναι μη οικοδομήσιμο, στην ιδιοκτησία Ε2 υπό στοιχεία ΕΖΓΗΕ (Ε2). Επειδή η πιο πάνω μεταβίβαση του Ε3 τμήματος οικοπέδου γίνεται εκούσια, με σκοπό τη συνένωσή του με την ιδιοκτησία Ε2, για τον υπολογισμό της αξίας του δεν εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής ειδικών συνθηκών και λαμβάνονται όλα τα στοιχεία και οι συντελεστές που αντιστοιχούν στο αυτοτελές οικόπεδο Ε3, ήτοι Τ.Ζ. = 85.000, Σ.Ε.=1,0, χωρίς να εφαρμόζεται όμως κριτήριο βάθους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3


Από τα άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα υπό στοιχεία ΑΒΓΔΑ και ΒΕΖΓΒ, ανταλλάσσονται εκούσια τα τμήματα αυτών υπό στοιχεία (ΒΗΘΒ (Ε1) και ΘΓΙΘ (Ε2) αντίστοιχα, με σκοπό την απόκτηση καλύτερου σχήματος. Κατά τις μεταβιβάσεις αυτές δεν εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής ειδικών συνθηκών, γιατί η ανταλλαγή είναι εκούσια και λαμβάνονται όλα τα στοιχεία και οι συντελεστές που αντιστοιχούν στα αυτοτελή οικόπεδα Ε1 και Ε2 και χωρίς να εφαρμόζεται κριτήριο βάθους. Δηλαδή εκτός των άλλων, για το οικόπεδο Ε1 λαμβάνεται ΤΖ = 120.000 (Α Γραμμική) και Σ.Ε. = 1,2, ενώ για το οικόπεδο Ε2 λαμβάνεται Τ.Ζ. = 100.000 και Σ.Ε. = 1,0 ως τυφλό.
Αν όμως η ανταλλαγή των ως άνω οικοπεδικών τμημάτων Ε1 και Ε2 είναι αναγκαστική, εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής ειδικών συνθηκών 0,60 και κατά τον υπολογισμό της αξίας τους λαμβάνονται πάλι όλα τα στοιχεία και οι συντελεστές που αντιστοιχούν στα αυτοτελή οικόπεδα Ε1 και Ε2.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

Σε οικόπεδο έκτασης 1000 μ2 έχουν συσταθεί δύο κάθετες ιδιοκτησίες, η με αριθμό 1 εμβαδού 500 μ2 και η με αριθμό 2 εμβαδού 500 μ2. Ο Σ.Δ. που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου είναι 0,80. Στην μία κάθετη ιδιοκτησία με αριθμό 1 έχει ανεγερθεί κρίσμα επιφάνειας 350 μ2. Λόγω τροποποίησης όμως των όρων δόμησης σήμερα ο Σ.Δ. είναι 0,60. Ζητείται η αξία της κάθετης ιδιοκτησίας με αριθμό 2 στην οποία δεν υπάρχει κτίσμα.
Τα στοιχεία του ακινήτου είναι:
ΤΖ = 120.000, Σ.Α.Ο. = 0,60, Σ.Ο. = 0,70,
Σ.Σ.Ο. = 0,32, Σ.Ε. = 1,00


Για τον υπολογισμό της αξίας της κάθετης ιδιοκτησίας με αριθμό 2 εξατάζουμε αρχικά αν είναι εξαντλημένος ο Σ.Δ. του ενιαίου οικοπέδου.
Ετσι έχουμε: (Ε1 + Ε2) Χ Σ.Δ. = 1000 Χ 0,60 = 600 μ2.
Επειδή η κάθετη ιδιοκτησία αρ. 1 έχει ήδη ανεγείρει 350μ2 υπολείπονται προς κάλυψη (600 - 350) = 250 μ2, τα οποία θα ανεγερθούν στην αρ. 2 κάθετη ιδιοκτησία.
Σύμφωνα όμως με το εμβαδόν της και το Σ.Δ. η κάθετη ιδιοκτησία αρ. 2 θα έπρεπε να οικοδομήσει:
Ε2 Χ Σ.Δ. = 500 Χ 0,60 = 300μ2
Επειδή όμως η ιδιοκτησία αριθ. 1 έχει καλύψει 350μ2, δηλαδή 50μ2 περισσότερα από τα αναλογούντα (300μ2) μετά την τροποποίηση των όρων δόμησης, η ιδιοκτησία αριθ. 2 θα χάσει αυτά τα 50μ2 (300 - 250), δομήσιμης επιφάνειας. Η δομήσιμη αυτή επιφάνεια των 50μ2 αντιστοιχεί σε εμβαδόν οικοπέδου: 50:0,60 = 83μ2
Επομένως, κατά τον υπολογισμό της αξίας αυτού του οικοπεδικού τμήματος των 83μ2 της κάθετης ιδιοκτησίας αριθμ. 2, θα εφαρμοσθεί ο συντελεστής 0,15 της αξίας της μελλοντικής και αβέβαιης οικοδομικής αξιοποίησης.
Ο υπολογισμός της αξίας των υπολοίπων (500 - 83) = 417μ2 οικοπέδου θα γίνει κανονικά χωρίς την εφαρμογή του μειωτικού συντελεστή 0,15.
Το άθροισμα των αξιών των δύο τμημάτων (των 83μ2 και 417μ2) δίνει την αξία της ιδιοκτησίας με αριθμό 2.

Συγκεκριμένα:

α) Για την αξία του οικοπεδικού τμήματος των 417μ2 της αριθ. 2 κάθετης ιδιοκτησίας, έχουμε:
(από το έντυπο 3)
αα) Υπολογισμός του ειδικού συντελεστή με βάση τους Σ.Α.Ο. και Σ.Σ.Ο.: 0,60 Χ 0,32 = 0,192 (308).
αβ) Αξία: 120.000 (302) Χ 0,70 (303) Χ 1,00 (304) Χ 0,192 (308) Χ 417 (310) Χ 1,00 (312) = 6.725.376 (324)

β) Αξία του οικοπεδικού τμήματος των 83μ2 της αριθ. 2 κάθετης ιδιοκτησίας:
120.000 (302) Χ 0,70 (303) Χ 1,00 (304) Χ 0,192 (308) Χ 83 (310) Χ 1,00 (312) Χ 0,15 (322) = 200.793 (324).
Συνολική αξία της αριθ, 2 κάθετης ιδιοκτησίας:
6.725.376 + 200.793 = 6.926.169 δρχ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

Οικόπεδο 1000μ2 έχει χωριστεί σε δύο κάθετες ιδιοκτησίες των 500μ2 η καθεμία και έχουν κτισθεί σ' αυτές κτίσματα: Στην κάθετη ιδιοκτησία αρ. 1 κτίσμα έκτασης 400μ2 (έχει εξαντληθεί ο Σ.Δ) και στην κάθετη ιδιοκτησία αρ. 2 κτίσμα 150μ2, με επιτρεπόμενο Σ.Δ. 0,80. Λόγω τροποποίησης όμως των όρων δόμησης σήμερα ο Δ.Σ. είναι 0,60.
Ζητείται η συνολική αξία της κάθετης ιδιοκτησίας αρ. 2.
Τα στοιχεία του ακινήτου είναι:
ΤΖ = 120.000, Σ.Α.Ο. = 0,60, Σ.Ο = 0,70, Σ.Σ.Ο. = 0,32,
Σ.Ε. = 1,00 παλαιότητα κτίσματος: 20 χρόνια.Για τον υπολογισμό της αξίας της κάθετης ιδιοκτησίας αριθμ. 2 εξετάζουμε αν μπορεί αυτή να εξαντλήσει το αναλογούν σε αυτήν ποσοστό του συντελεστή δόμησης. Ετσι έχουμε για όλο το οικόπεδο:
(Ε1 + Ε2) Χ Σ.Δ. = 1000 Χ 0,60 = 600μ2
Από αυτά έχουν ήδη κτισθεί 400 + 150 = 550μ2
Αρα, η ιδιοκτησία 2 δικαιούται να κτίσει άλλα (600 - 550) = 50μ2 επί πλέον.
Κανονικά η ιδιοκτησία αριθ. 2 θα μπορούσε να κτίσει με βάση το νέο Σ.Δ. συνολικά:
Ε2 Χ Σ.Δ. = 500 Χ 0,60 = 300μ2
Από αυτά έχει ήδη κτίσει μόνο 150μ2 και συνεπώς θα εδικαιούτο ακόμα:
300 - 150 = 150μ2

Επειδή η ιδιοκτησία αρ. 1 είχε ήδη εξαντλήσει το αναλογούν αρχικά σ' αυτή ποσοστό του Σ.Δ. = 0,80 δηλ. 400μ2 μετά την τροποποίηση του Σ.Δ η αριθμ. 2 ιδιοκτησία χάνει 150 - 50 (που δικαιούται πλέον) = 100μ2 δομήσιμης επιφάνειας (που την έχει ήδη εξαντλήσει η ιδιοκτησία 1).
Αυτή η δομήσιμη επιφάνεια των 100μ2 αναλογεί σε οικόπεδο (100:0,60) = 167 μ2 που κατά τον υπολογισμό της αξίας του θα εφαρμοσθεί ο μειωτικός συντελεστής 0,15.
Για το υπόλοιπο οικόπεδο των (500 - 167) = 333μ2 δεν θα εφαρμοσθεί ο μειωτικός αυτός συντελεστής.
Διευκρινίζεται όμως, ότι επειδή από το υπόλοιπο αυτό των 333μ2 του οικοπέδου ένα μέρος αναλογεί στο ήδη υπάρχον κτίσμα των 150μ2 της αριθμ. 2 ιδιοκτησίας, που ο υπολογισμός της αξίας του γίνεται με το έντυπο 1, ο υπολογισμός της αξίας του υπόλοιπου ποσοστού οικοπέδου που αντιστοιχεί στην μελλοντική επέκταση των 50μ2 θα γίνει με τη χρησιμοποίηση του εντύπου 3 και εφαρμογή του τύπου της περίπτωσης αυτού Θ.2.

Συγκεκριμένα:

α) Αξία κατοικίας (έντυπο 1)
120.000 (101) Χ 1,00 (102) Χ 0,90 (106) Χ 150 (107) Χ 1,05 (111) Χ 0,70 (115) Χ
1,00 (121) = 11.907.000 (128)
----------
β) Αξία υπολοίπων ποσοστών του οικοπεδικού τμήματος των 333 τ.μ. (έντυπο 3).
βα) Υπολογισμός του ειδικού συντελεστή με βάση τους Σ.Α.Ο. και Σ.Σ.Ο.
0,60 Χ 0,32 = 0,192 (308)
ββ) Υπολογισμός συντελεστή ποσοστού αξίας οικοπέδου (τύπος Θ.2)

[0+150Χ1] 150
1 - ------------ = 1 - --- = 1 - 0,75 = 0,25 (320)
333Χ(0,60+0) 200

βγ) Αξία: 120.000 (302) Χ 0,70 (303) Χ 1,00 (304) Χ 0,192 (308) Χ 333 (310) Χ
1,00 (312) Χ 0,25 (320) = 1.342.656 (324)
---------
γ) Αξία του οικοπεδικού τμήματος των 167 τ.μ.:
120.000 (302) Χ 0,70 (303) Χ 1,00 (304) Χ 0,192 (308) Χ 167 (310) Χ 1,00 (312)
Χ 0,15 (322) = 404.006
Συνολική αξία κάθετης ιδιοκτησίας:
11.907.000 + 1.342.656 + 404.006 = 13.653.662 δρχ.
----------
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6

Στο δώμα κτιρίου επαγγελματικής στέγης υπάρχει πισίνα επιφανείας Ε = 125 τ.μ. και μέσου βάθους 2,00 μ. της οποίας την αποκλειστική χρήση μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο συνολικής επιφάνειας Ε = 280 τ.μ., έχει ο τελευταίος όροφος. Η εγκατάσταση δεν έχει παλαιότητα. Ζητείται η φορολογητέα αξία της πισίνας. (Τιμή Αφετηρίας πισίνας μέσου βάθους μικρότερου ή ίσου των 2,00 μ.: 50.000 δρχ., Τ.Ζ. = 130.000, Ε oικοπέδου = 800 τ.μ., Σ.Α.Ο. = 2,40, Σ.Σ.Ο. = 0,28, Σ.Ο. = 0,70).
Επειδή ο ιδιοκτήτης του τελευταίου ορόφου έχει την αποκλειστική χρήση της πισίνας, θεωρείται ότι οι υπόλοιποι συγκύριοι του κτιρίου έχουν παραχωρήσει δουλεία χρήσης του κοινόχρηστου μεριδίου τους στον ιδιοκτήτη της πισίνας. Επομένως, η αξία της πισίνας είναι, το άθροισμα της αξίας αυtής καθ' αυτής της εγκατάστασης και της δουλείας επί του δώματος.

Συνεπώς:
α. Αξία Πισίνας (εγκατάστασης):
Τιμή αφετηρίας : 125 Χ 50.000 = 6.250.000 (609 Γ)
Αξία : 6.250.000 (609Γ) = 6.250.000 (623Γ)
---------
β. Αξία δουλείας δώματος:
βα) Ειδικός συντελεστής με βάση τους Σ.Α.Ο. και Σ.Σ.Ο.
2,40 Χ 0,28 = 0,672 (308)
ββ) Συντελεστής ποσοστού αξίας οικοπέδου που αναφέρεται στην επιφάνεια Ε = 280
τ.μ. της δουλείας (τύπος της παραγράφου Θ.1 του εντύπου 3).

280 280
-------------- = ---- = 0,1458 (319)
800 X (2,40+0) 1920

γ. Αξία: (δουλείας όπως προκύπτει με εφαρμογή του εντύπου 3):
130.000 (302) Χ 0,70 (303) Χ 1,00 (304) Χ 0,672 (308) Χ 800 (310) Χ 0,1458
(319) Χ 0,15 (322) = 1.069.915 (319)
---------
δ. Συνολική αξία πισίνας:
6.250.000 + 1.069.915 = 7.319.915 δρχ.
---------
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7

Σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού Ε = 1.000 τ.μ. συστήθηκαν κάθετες ιδιοκτησίες.
Στην με εμβαδόν ΕΚ1 = 300 τ.μ. κάθετη ιδιοκτησία, υπάρχει κτίσμα διόροφο τύπου "μαιζονέτα", αποτελούμενο από υπόγειο 80 τ.μ. μη προσμετρημένο στο Σ.Δ. και ισόγειο 100 τ.μ. Ζητείται η αξία του ποσοστού οικοπέδου που αντιστοιχεί στην μελλοντική επέκταση του κτίσματος μέχρι την εξάντληση του Σ.Δ. (δικαίωμα υψούν).
Από τους πίνακες έχουμε: Τ.Ζ. = 275.00 δρχ., Σ.Ο. = 0,70, Σ.Α.Ο. = 0,60, Κ = 0,40, Σ.Ε. = 1,20, Σ.Σ.Ο. = 0,30

α) Χρησιμοποιούμε το έντυπο 3 για τον υπολογισμό του δικαιώματος υψούν στην κάθετη ιδιοκτησία ΕΚ1

ΕΚ1 300
--- = ---- = 0,30 (301)
Ε 1000

β) Εύρεση του ειδικού συντελεστή (Δ.2)
[0,60 + (0,40 Χ 0,20)] Χ 0,30 = 0,204 (309)
γ) Εύρεση του συντελεστή ποσοστού οικοπέδου (Θ.2)

100 Χ 1,20 + 80 Χ 0,50 160
1 - ----------------------------- = 1 - ------ = 0,3305 (320)
300 Χ [0,73 + (0,333 Χ 0,20)] 238,98

80 Χ 0,50
Σ.Α.Ο. = 0,60 + --------- = 0,73
300

100
Κ1 = --- = 0,333
300

δ) Αξία Οικοπέδου:
0,30 (301) Χ 275.000 (302) Χ 0,70 (303) Χ 1,00 (304) Χ 0,204 (309) Χ 1000 (310) Χ 0,3305 (320) = 3.893.621 δρχ.
Ειδικές περιπτώσεις υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων με συνιδιοκτησία.

1) Περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου που στη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας τα χιλιοστά συμμετοχής στο οικόπεδο είναι διανεμημένα στις υπάρχουσες οριζόντιες ιδιοκτησίες και σε μελλοντικoύς ορόφους, χωρίς να καθορίζεται πόσα χιλιοστά αντιστοιχούν στις υπάρχουσες οριζόντιες ιδιοκτησίες και πόσα στη μελλοντική επέκταση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Σε ένα οικόπεδο εμβαδού 250 τ.μ. υπάρχει διόροφη κατοικία αποτελούμενη από ισόγειο εμβαδού καθαρού 82 τ.μ. και μικτού 90 τ.μ. και α' όροφο εμβαδού καθαρού 80 τ.μ., μικτού εμβαδού 85 τ.μ.
Ο Α ιδιοκτήτης έχει 400 χιλιοστά εξ αδιαιρέτου του όλου οικοπέδου που αντιστοιχούν στο ισόγειο και σε μελλοντικούς ορόφους χωρίς να γίνεται διάκριση ποσοστών.
Ο Β ιδιοκτήτης έχει 600 χιλιοστά εξ αδιαιρέτου του όλου οικοπέδου που αντιστοιχούν στον α' όροφο και σε μελλοντικούς ορόφους.
Ζητείται η φορολογητέα αξία του μεριδίου κάθε συνιδιοκτήτη.
Δίδονται: Τ.Ζ. = 170.000, Σ.Ε. = 2, Κ = 0,30, Σ.Σ.Ο. = 0,35, Σ.Α.Ο. = 2,10
συντελεστής παλαιότητας = 0,60, Σ.Ο. = 0,70

Α. Υπολογισμός αξίας ακινήτου του Α συνιδιοκτήτη

α) Υπολογίζουμε την αξία του υπάρχοντος ισογείου (έντυπο 1) 170.000 (101) Χ 120
(106) Χ 82 (107) Χ 0,60 (115) = 10.036.800 (128).
β) Βρίσκουμε τι ποσοστό οικοπέδου αντιστοιχεί στο υπάρχον ισόγειο κτίσμα χρησιμοποιώντας το έντυπο 3 (παρ. Θ.1).

90 Χ 2 180
--------------------------- = --- = 0,2927
250 Χ [2,10 + 0,36 (2 - 1)] 615

90
Κ1 = --- = 0,36
250

Δηλαδή στο υπάρχον ισόγειο αντιστοιχούν 292,70 χιλιοστά Αρα, 400 - 292,70 = 107,30 χιλιοστά οικοπέδου αντιστοιχούν στους μελλοντικούς ορόφους του Α συνιδιοκτήτη.
γ) Αξία οικοπέδου (έντυπο 3)
γα) Υπολογισμός του ειδικού συντελεστή (Δ2)
[2,10 + (0,30 Χ 1,0)] Χ 0,35 = 0,84 (309)
γβ) Αξία:
170.000 (302) Χ 0,70 (303) Χ 0,84 (309) Χ 250 (310) = 24.990.000 (324)
24.990.000 Χ 0,1073 = 2.681.427
δ) Συνολική αξία μεριδίου του Α συνιδιοκτήτη:
10.036.800 (128) + 2.681.427 = 12.718.227 δρχ.

Β. Υπολογισμός αξίας ακινήτου του Β συνιδιοκτήτη
Εργαζόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο όπως και για τον Α συνιδιοκτήτη:
α) Υπολογισμός αξίας κτίσματος του α' ορόφου (έντυπο 1)
170.000 (101) Χ 1,10 (108) Χ 80 (107) Χ 0,60 (115) = 8.976.000 (128)
β) Βρίσκουμε τι ποσοστό οικοπέδου αντιστοιχεί στα κτίσματα του α' ορόφου με το έντυπο 3 (παρ. Θ.1).

85 85
--------------------------- = ---- = 0,1382
250 Χ [2,10 + 0,36 Χ (2-1)] 615

Δηλαδή στον α' όροφο αντιστοιχούν 138,20 χιλιοστά
Αρα 600 - 138,20 = 461,80 χιλιοστά
γ) Αξία οικοπέδου που αντιστοιχεί στους μελλοντικού ορόφους του Β συνιδιοκτήτη
24.990.000 (324) Χ 0,4618 = 11.540.382 δρχ.
Συνολική αξία ακινήτου του Β συνιδιοκτήτη:
8.976.000 (128) + 11.540.382 = 20.516.382 δρχ.
Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και την αξία μεριδίου οικοπέδου με συνιδιοκτησία, στο οποίο υπάρχουν χώροι ειδικής χρήσης, δεν έχει εξαντληθεί ο Σ.Δ. και δεν αναφέρεται ποια είναι η αναλογία ποσοστών οικοπέδου στα υπάρχοντα κτίσματα και ποια στους μελλοντικούς ορόφους.

2) Συνιδιοκτησία ακινήτου στο οποίο δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης και στη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας δόθηκαν εξ αδιαιρέτου ποσοστά οικοπέδου τόσο στις υφιστάμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες κατά όροφο, όσο και στην μελλοντική επέκταση. Η επιφάνεια που μπορεί να κτισθεί μελλοντικά κατά όροφο καθορίζεται με βεβαίωση μηχανικού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ιδιοκτήτης Α έχει το ισόγειο εμβαδού 70 τ.μ. ισογείου κατοικίας, με συμμετοχή στο όλο οικόπεδο 50% εξ αδιαιρέτου και το υπόλοιπο 50% του οικοπέδου που αντιστοιχεί στο δικαίωμα υψούν, ανήκει σε ιδιοκτήτη Β. Από βεβαίωση Μηχανικού προκύπτει ότι σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις η δυνατότητα επέκτασης του ισογείου είναι 67 τ.μ. Ζητείται η αξία του μεριδίου του κάθε συνιδιοκτήτη.

Δίδονται Τ.Ζ. = 170.000, Σ.Α.Ο. = 1,20, Σ.Ο. = 0,70, Συντ. Παλ. = 0,60, Σ.Σ.Ο.
= 0,25, Εμβ. Οικ. = 250 τ.μ., Σ.Ε. = 1,0.

Α. Αξία μεριδίου Α ιδιοκτήτη
α) Υπολογίζουμε την αξία του υπάρχοντος ισογείου (έντυπο 1).
170.000 (101) Χ 0,90 (106) Χ 70 (107) Χ 0,60 (115) = 6.426.000 (128)
β) Βρίσκουμε ΜΟΝΟ την αξία ποσοστών οικοπέδου που αντιστοιχούν στην μελλοντική επέκταση του ισογείου σύμφωνα με τη βεβαίωση του Μηχανικού (έντυπο 3).
βα) Υπολογισμός του συντελεστή ποσοστού αξίας οικοπέδου παράγραφος (Θ1).

67 67
---------- Χ 1 = ---- = 0,2233 (319)
250 Χ 1,20 300

ββ) Αξία οικοπέδου:
170.000 (302) Χ 0,70 (303) Χ (1,20 Χ 0,25) (308) Χ 250 (310) Χ 0,2233 (319) =
1.992.953 (324)
Συνολική αξία μεριδίου Α ιδιοκτήτη:
6.426.000 (128) + 1.992.953 = 8.418.953 δρχ.

Β. Αξία μεριδίου Β ιδιοκτήτη
Με το έντυπο 3 βρίσκουμε την αξία ποσοστού οικοπέδου που αντιστοιχεί στο
δικαίωμα υψούν.
α) Υπολογισμός του συντελεστή ποσοστού αξίας οικοπέδου (παρ. Θ1)

70 + 67 137
1 - ---------- = 1 - --- = 0,5433 (320)
250 Χ 1,20 300

β) Αξία οικοπέδου:
170.000 (302) Χ 0,70 (303) Χ (1,20 Χ 0,25) (308) Χ 250 (310) Χ 0,5433 (320) = 4.848.953 δρχ. (324)
Θεωρούμε σαν υφιστάμενη και την επιφάνεια της μελλοντικής επέκτασης του ισογείου που ανήκει στον Α ιδιοκτήτη.

3) Συνιδιοκτησία του οικοπέδου στο οποίο δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης και έχουν εξαντληθεί τα ποσοστά οικοπέδου στις υπάρχουσες οριζόντιες ιδιοκτησίες, χωρίς να αναφέρεται η συμμετοχή ποσοστών στους μελλοντικούς ορόφους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ο Α είναι ιδιοκτήτης ισογείου εμβαδού 150 τ.μ. διορόφου οικίας με αναλογία ποσοστού οικοπέδου 50% ενώ το άλλο 50% που αναλογεί στον α' όροφο ανήκει σε Β ιδιοκτήτη. Ο συντελεστής δόμησης δεν έχει εξαντληθεί.
Ζητείται η αξία του μεριδίου του Α ιδιοκτήτη.
Δίδονται: Τ.Ζ. = 175.000, Σ.Α.Ο. = 1,80, Σ.Ο. = 0,70, Σ.Σ.Ο. = 0,30, Ε οικ. =
300 τ.μ. Συντ. Παλ. = 0,60, Σ.Ε. 1,0.
α) Υπολογίζουμε την αξία του ισογείου (έντυπο 1)
175.000 (101) Χ 0,90 (106) Χ 1,05 (111) Χ 150 (107) Χ 0,60 (115) = 14.883.750 (128)
β) Υπολογίζουμε την αξία του υπόλοιπου οικοπέδου που αναλογεί στον Α ιδιοκτήτη.
Αρχικά υπολογίζουμε τα χιλιοστά οικοπέδου που αντιστοιχούν στο υπάρχον ισόγειο.

Εντυπο 3 (τύπος Θ.1)

150 150
---------- = --- = 0,2778
300 Χ 1,80 540

Αρα στο ισόγειο αντιστοιχούν 277,80 χιλιοστά
Υπόλοιπο ποσοστό οικοπέδου: 500 - 277,77 = 222,23 χιλιοστά.
Αξία οικοπέδου (έντυπο 3):
175.000 (302) Χ 0,70 (303) Χ (1,80 Χ 0,30) (308) Χ 300 (310) Χ 0,2222 (319) =
4.409.559 δρχ. (324)
Συνολική αξία μεριδίου του Α ιδιοκτήτη:
14.883.750 + 4.409.559 = 19.293.309 δρχ.

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και την αξία του μεριδίου και του άλλου συνιδιοκτήτη Β. Αν έχει εξαντληθεί ο συντελ. δόμησης τότε δεν υπολογίζουμε την αξία του υπόλοιπου οικοπέδου.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης