ΠΟΛ.1159/8.6.1995

Αποστολή στο Γραφείο VIES της 14ης Δ/νσης Φ.Π.Α. & Ε.Φ., των δηλώσεων του άρθρου 29, παραγρ. 1, του Ν. 1642/86, όπως ισχύει, σχετικά με επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και των Ελλήνων υποκειμένων που δρουν ως Φορολογικοί Αντιπρόσωποι αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

8 Ιούν 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα 8 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ: 1069042/3290/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙΙ

ΠΟΛ 1159

ΘΕΜΑ: Αποστολή στο Γραφείο VIES της 14ης Δ/νσης Φ.Π.Α. & Ε.Φ., των δηλώσεων του άρθρου 29, παραγρ.1, του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, σχετικά με τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και των Ελλήνων υποκειμένων που δρούν ως Φορολογικοί Αντιπρόσωποι αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

1069042/3290/0014/ΠΟΛ. 1159/8.6.1995

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρέστερη τήρηση τόσο του Εθνικού μητρώου Φ.Π.Α. όσο και του μητρώου Φ.Π.Α. ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Α. Σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 1063006/2696/776/0014/25.5.1995 ΠΟΛ.1145/95 Α.Υ.Ο. σχετικά με τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων κατ' εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 5 του Ν.2166/1993 και β) τις σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την αριθμ. 1055240/439/0015/9.5.1995 ΠΟΛ.1131 Ε.Δ.Υ.Ο., κατά την παραλαβή των δηλώσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.1642/1986 όπως ισχύει (έναρξης εργασιών,
μεταβολής - μετάταξης, παύσης εργασιών), ΠΡΕΠΕΙ να αναγράφεται ΕΥΚΡΙΝΩΣ, ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, στο πεδίο "αντικείμενα δραστηριότητας" της πρώτης σελίδας των εν λόγω δηλώσεων Φ.Π.Α., ότι πρόκειται για επιχειρήσεις που ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Β. Κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο, θα πρέπει να αναγράφται η ένδειξη "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ" στο ίδιο πεδίο της πρώτης σελίδας των εντύπων έναρξης εργασιών, που υποβάλλονται από Ελληνες υποκειμένους που επιθυμούν να ορισθούν ως φορολογικοί αντιπρόσωποι άλλων επιχειρήσεων εγκαταστημένων στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 1111374/9160/2152/0014/26.8.1993, ΠΟΛ.1281/93 Α.Υ.Ο.
Εν συνεχεία, όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εκτός της καθιερωμένης αποστολής τους στο τμήμα Μητρώου Φ.Π.Α. της Δ. 32 του ΚΕ.Π.Υ.Ο., θα αποστέλλονται μέσω FAX και στο Γραφείο VIES της 14ης Δ/νσης Φ.Π.Α. & Ε.Φ.Taxheaven.gr