ΠΟΛ.1158/7.6.1995

Ακύρωση βιβλίων και στοιχείων σε ετερόρρυθμη εταιρία που έχει καταγγελθεί από εταίρο αυτής

7 Ιούν 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 7 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1069300/548/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1158

ΘΕΜΑ: "Ακύρωση βιβλίων και στοιχείων σε ετερρόρυθμη εταιρεία που έχει καταγγελθεί από εταίρο αυτής."

1069300/548/0015/

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω, τη με αριθμό 133/7.3.95 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία, έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και παρακαλούμε, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός της, να τεθεί υπόψη, ενυπόγραφα ή σε φωτοαντίγραφο, σε όλους τους συναδέλφους της υπηρεσίας σας.

Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό:

α) Η Προσωπική Εμπορική Εταιρία με τη νομότυπη καταγγελία της υπό τινός των εταίρων της λύεται και προ της παρόδου του χρόνου δι' ον συνεστήθη έστω και αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό της.

β) Η λύση της ορισμένης διάρκειας Προσωπικής Εμπορικής Εταιρίας επέρχεται αυτοδίκαια, άνευ άλλης τινός διατυπώσεως, δια μόνης της παρόδου του ορισθέντος χρόνου.

Αρ. Γνωμ. 133/1995
Περίληψη Ερωτήματος: α) Εάν παρά την ύπαρξη στο καταστατικό ετερόρρυθμης εταιρίας όρου περιορίζοντος το δικαίωμα της καταγγελίας αύτη λύεται και β) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εταιρίας (ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης) λύεται αυτή αυτοδίκαια ή απαιτείται άλλη τις διατύπωση.
Με το υπ' αριθμ. 1150342/1243/0015/9.2.1994 ερώτημα της Γεν. Δ/νσης Φορολογίας και Δημ. Περιουσίας, Δ/νσης 15ης Βιβλίων και Στοιχείων, Τμ. Α' του Υπουργείου Οικονομικών, ερωτάται:
α) Ετερόρρυθμος εταιρία, στο καταστατικό της οποίας ορίζεται ότι "Πάσα διαφορά ή διαφωνία μεταξύ των εταίρων κατά τε το στάδιο λειτουργίας της εταιρίας ή και το στάδιο εκκαθαρίσεως ταύτης θα επιλύεται αποκλειστικώς και μόνον διοικητικώς οριζομένου αποκλειστικώς και μόνον ως διαιτητικού δικαστηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, ούτινος η απόφασις θα είναι οριστική, τελεσίδικος και απρόσβλητος δι' οιουδήποτε ενδίκου κατ' αυτής μέσου. Εις περίπτωσιν διαφωνίας μεταξύ των εταίρων και μέχρις της οριστικής διευθετήσεως της διαφοράς η εταιρία συνεχίζει την λειτουργία της χωρίς να έχει ουδείς το δικαίωμα να ζητήσει την σφράγισίν της", λύεται δια καταγγελίας υπό τινός εταίρου και

β) Με την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας είναι απαραίτητο να συνταχθεί και διαλυτικό έγγραφο που να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο ή η εταιρία θεωρείται λυθείσα αυτοδίκαια άνευ άλλων διατυπώσεων.

1. Κατά το άρθρο 766 Α.Κ., που εφαρμόζεται τόσο στις αστικές εταιρίες όσο και στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες, εταιρία συσταθείσα δι' ωρισμένο χρόνο λύεται δια καταγγελίας προ της παρελεύσεως τούτου εάν υφίσταται σπουδαίος λόγος. Εναντία συμφωνία περιορίζουσα δια προθεσμίας ή άλλως το δικαίωμα τούτο της καταγγελίας είναι άκυρος.
Το δικαίωμα της καταγγελίας, έκτακτης (Α.Κ. 766) ή τακτικής (Α.Κ. 767), είναι διαπλαστικό δικαίωμα που πηγάζει από το νόμο και ασκείται με μονομερή (Α.Π.680/1964 ΝοΒ 13.329, Α.Π.131/1970 ΝοΒ 18.818) απευθυντέα προς όλους τους εταίρους (Α.Π.600/1962 ΝοΒ 11.390) δήλωση βουλήσεως. Δεν υπόκειται σε τύπο, εκτός αν πρόκειται για καταγγελία ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, οπότε πρέπει να γίνει εγγράφως και να υποβληθεί σε δημοσίευση (Γεωργιάδης - Σταθόπουλος υπό άρθρ. 766 με εκεί παραπομπές).
Επειδή δε η καταγγελία λύνει την εταιρία αφ' ής περιέλθει σε όλους τους εταίρους, χωρίς να απαιτείται σε καμία περίπτωση δικαστική απόφαση, γι' αυτό και στις προσωπικές εταιρίες ορισμένης διάρκειας δεν απαιτείται για την
καταγγελία τους η ύπαρξη πράγματι σπουδαίου λόγου, αλλά αρκεί μόνο η επίκληση αυτού. Αν δε εκ των υστέρων αποδειχθεί η ανυπαρξία του σπουδαίου λόγου π.χ. μετά την αναγνώριση με δικαστική απόφαση, τότε η εταιρία δεν αναβιώνει, απλώς ο εταίρος που την κατήγγειλε αδικαιολόγητα υποχρεούται σε αποζημίωση των υπολοίπων εταίρων για τη ζημία που έπαθαν από την καταγγελία αυτή.
Η νομική ενέργεια της καταγγελίας συνίσταται στη λύση της εταιρίας και τη θέση της υπό εκκαθάριση, αποτέλεσμα που επέρχεται όταν περιέλθει σε εκείνους που απευθύνεται. Συνεπώς με μόνη την νόμιμα δημοσιευμένη καταγγελία που κοινοποιείται στους λοιπούς εταίρους επέρχεται η λύση της εταιρίας. Συμφωνίες περιορίζουσες το δικαίωμα της καταγγελίας είναι άκυρες, όπως άκυρη είναι και αυτή κατά την οποία η άσκησή της απαιτεί προηγουμένη δικαστική απόφαση.
Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση ο περιεχόμενος στο καταστατικό της ετερόρρυθμης εταιρίας "Θ. Κουγιουμτζόγλου και Σια Ε.Β.Ε.Ε." και στην αρχή της παρούσης αναφερόμενος όρος, ανεξάρτητα αν ούτος αναφέρεται και στο περί καταγγελίας δικαίωμα των εταίρων, γνώμη μας είναι ότι δεν αφορά εις αυτό αλλά αναφέρεται σε άλλες διαφωνίες των εταίρων της, δεν δεσμεύει τους εταίρους να προβούν στην κατ' άρθρο 766 Α.Κ. καταγγελία της εταιρίας, αφού τέτοιες δεσμεύσεις είναι κατά νόμο (Α.Κ. 766) ανίσχυρες.

2) Κατ' άρθρον 765 Α.Κ. που εφαρμόζεται και στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες, εταιρία συσταθείσα δι' ωρισμένο χρόνο λύεται άμα τη παρελεύσει του χρόνου τούτου.
Κατά την σαφή διατύπωση της παραπάνω διάταξης η πάροδος του συμπεφωνημένου χρόνου διάρκειας της εταιρίας επιφέρει τη λύση της αυτοδικαίως (Α.Π. 1568/80 ΝοΒ 29.888) μη απαιτουμένων προσθέτων διατυπώσεων όπως π.χ. δημοσιότης, ακόμη και στις εταιρίες εκείνες που υπόκεινται σε δημοσιότητα και τούτο γιατί το
καταστατικό τους, που περιέχει τη διάρκεια έχει δημοσιευθεί (Γεωργιάδης - Σταθόπουλος υπό άρθρο 765 Α.Κ.).

Εν όψει των ανωτέρω

Το Δ' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει τη γνώμη ότι:
α. Η προσωπική εμπορική εταιρία με την νομότυπη καταγγελία της υπό τινός των εταίρων της λύεται και προ της παρόδου του χρόνου δι' ον συνεστήθη έστω και αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό της.
β. Η λύση της ορισμένης διάρκειας προσωπικής εμπορικής εταιρίας επέρχεται αυτοδίκαια, άνευ άλλης τινός διατυπώσεως, δια μόνης της παρόδου του ορισθέντος χρόνου.


Taxheaven.gr