ΠΟΛ.1154/7.6.1995

Παράταση προθεσμίας άρθρου 10 παρ. 6 του ν.δ.3082/1954

7 Ιούν 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 7 Ιουνίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1054011/416/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Α

ΠΟΛ 1154

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας άρθρου 10 παρ. 6 του ν.δ. 3082/1954.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης Κ.13061/1973 (ΦΕΚ 1267/τ.Β'/22.10.73), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 67 παρ. 1 του ν.δ.118/1973 (ΦΕΚ 202Α') ορίζεται ότι μεταξύ των εγγράφων και των
δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται στη δήλωση φόρου κληρονομίας είναι και πιστοποιητικό του γραμματέα Πρωτοδικών περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης -στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής- ή περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 του ν.δ.3082/1954 ορίζεται ότι -μετά 6 μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού- είναι απαράδεκτη η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου καθώς και η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομίας στις ΔΟΥ,εφόσον δεν προσκομίζεται και βεβαίωση του γραμματέα Πρωτοδικών περί υπάρξεως ή
μη διαθήκης.

Η εξάμηνη αυτή προθεσμία, από τότε που έληξε, παρατεινόταν διαρκώς μέχρι σήμερα με νόμους και προεδρικά διατάγματα κατ'εξουσιοδότηση αυτών. Ηδη, με το Π.Δ.99/1995 (ΦΕΚ 61/τ.Α' 31.3.1995) η πιο πάνω προθεσμία παρετάθη μέχρι 31 Μαρτίου 1996.

Η αναστολή εφαρμογής της διάταξης της παρ. 6 άρθρου 10 του ν.δ.3082/1954 δόθηκε γιατί σε ορισμένα πρωτοδικεία της χώρας υπάρχει αδυναμία έκδοσης της προαναφερθείσας βεβαίωσης.

3. Συνεπώς, κατά την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομίας, και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται σ' αυτές, παρακαλούμε να είστε ελαστικοί στην προσκόμιση της βεβαίωσης του γραμματέα Πρωτοδικών, περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης, όταν οι υπόχρεοι στην
υποβολή δήλωσης επικαλούνται αδυναμία του αρμόδιου Πρωτοδικείου για έκδοση τέτοιας βεβαίωσης.


Taxheaven.gr