Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1150/30.5.1995 Δωρεές των φορολογικών στο Διεθνές Κέντρο Επιχειρηματικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΔΙ.ΚΕ.ΣΑ.) δεν αφαιρούνται από το εισόδημά τους ή τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων τους


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1150/30.5.1995
Δωρεές των φορολογικών στο Διεθνές Κέντρο Επιχειρηματικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΔΙ.ΚΕ.ΣΑ.) δεν αφαιρούνται από το εισόδημά τους ή τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων τους


 Αθήνα, 30 Μαίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1052581/11244/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1150

ΘΕΜΑ: "Δωρεές των φορολογουμένων στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (ΔΙ.ΚΕ.ΣΑ.), δεν αφαιρούνται από το εισόδημά τους ή τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεών τους".

1052581/1124/Α0012/

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το Νομικό Συμβούλο του Κράτους, με τη 290/1995 γνωμοδότηση έκανε δεκτό ότι, το σωματείο "Διεθνές Κέντρο Επιχειρηματικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΔΙ.ΚΕ.ΣΑ.)" δεν επιδιώκει κοινωφελή σκοπό και κατά συνέπεια οι προς αυτό δωρεές δεν πρέπει να αφαιρούνται από το εισόδημα των φορολογουμένων ή τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Τη γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε κατωτέρω για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.

Αρ. Γνωμ.: 290/1995
Περίληψη Ερωτήματος: Εάν από το εισόδημα των φορολογουμένων ή τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αφαιρούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν ως δωρεά στο σωματείο "Διεθνές Κέντρο Επιχειρηματικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΔΙ.ΚΕ.ΣΑ.)".

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. γ' του Ν.Δ. 3323/55 από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται, μεταξύ άλλων τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από αυτόν λόγω δωρεάς προς τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία
επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Τα χρηματικά αυτά ποσά των δωρεών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του ίδιου νομοθετήματος (ήδη άρθρ. 8 παρ. 1 περ. στ Ν.2238/1994 "Κύρωση του Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος").
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.1 εδ. α του αυτού ως άνω νομοθετήματος από το ακαθάριστο εισόδημα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα γενικά έξοδα διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς (ήδη άρθρο 31 παρ. 1 περ. γγ Ν.2238/1994).
Από τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται φορολογική απαλλαγή για τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς, μεταξύ άλλων, προς τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κατά το άρθρο 78 επ. Α.Κ. σωματεία τα νομίμως συσταθέντα ή συνιστώμενα και τα οποία
επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς (ΣΤΕ 2111/89).

2. Κοινωφελής σκοπός είναι ο σκοπός όταν δια της εκπληρώσεώς του παρέχεται ωφελιμότης εις ευρύτερο κύκλο προσώπων, ενδιαφέρουσα έτσι το κοινωνικό σύνολο (314/92 Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Τέτοιο κοινωφελή σκοπό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επιδιώκει το σωματείο που αναπτύσσει κατά το καταστατικό
του δραστηριότητα από την οποία ωφελούνται μόνο τα μέλη του, διότι έτσι δεν ωφελείται από αυτή το κοινό (ΣτΕ 2186/81). Περαιτέρω για τη χορήγηση της έκπτωσης δεν αρκεί η κατά τις καταστατικές διατάξεις επιδίωξη αλλά πρέπει συνάμα το νομικό πρόσωπο να αναπτύσσει πράγματι δραστηριότητα, αποβλέπουσα στη πραγμάτωση του κοινωφελούς σκοπού (ΣτΕ 3099, 3100/81, 1876/82). Δηλαδή τα προαναφερόμενα δυό στοιχεία (αποκλειστικότης επιδιωκόμενου κοινωφελούς σκοπού και η στην πράξη πραγματοποίηση αυτού) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά,
προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι προπαρατεθείσες απαλλακτικές διατάξεις (518/83 Γνωμ. Νομ. Δ/νσης Υπ. Οικον.). Εξαίρεση ως προς το τελευταίο γίνεται εφόσον πρόκειται για νεοσύστατο σωματείο κ.λπ. οπότε αρκεί η κατά το καταστατικό επιδίωξη αποκλειστικώς του εις το νόμο αναφερομένου σκοπού (Γνωμ.Ν./Δ 293/88). Περαιτέρω είναι θέμα πραγματικό (ενόψει, ιδία επάρκειας χρόνου, οργάνωσης οικονομικών μέσων κ.λπ.) κατά πόσον κατά τον διαδραμόντα χρόνο το νομικό πρόσωπο ενήργησε πράξεις συνιστώσας έναρξη και συνέχιση εκπλήρωσης του καταστατικού σκοπού του.
Εξ' άλλου, όπως έχει γίνει δεκτό και με την 54/90 γνωμοδότηση του Τμήματος Διακοπών του Ν.Σ.Κ., μη κερδοσκοπική δράση οικονομικού σκοπού θεωρείται η συνισταμένη σε έννομες σχέσεις οικονομικού περιεχομένου, ως π.χ. η άσκηση φιλανθρωπίας, παροχή υποτροφιών και οικονομικών βοηθημάτων σε απόρους (βλ. Λεων. Γεωργακοπούλου "Το δίκαιο των εταιριών" τομ.Α' 1965 σελ. 127-129 και Κων. Φουρκιώτη Ενοχ. Δικ. 1946 σελ. 504), στη γεωργική εκμετάλλευση της ιδιόκτητης ή ξένης γής, αλλά και ιδεολογικούς σκοπούς με οικονομική διαχείριση ή οικονομικές ευθύνες (Α.Γεωργιάδη - Σταθοπούλου Αστ. Κώδιξ Ειδ. Ενοχ. άρθρ. 784/11 παρ. 2. σελ. 140). Η διάκριση δεν είναι πάντοτε ευχερής ή ασφαλής. Πρέπει να εξετάζεται, κατά περίπτωση, μήπως ο τιθέμενος σκοπός αποτελεί απλώς πρόσχημα, ενώ κατά την επιδίωξη του σκοπού αυτού και με την κάλυψη αυτού το νομικό
πρόσωπο ασκεί κερδοφόρο επιχείρηση και δη με τη διοχέτευση των κερδών στα μέλη ή σε μερικά από αυτά με διάφορες μεθόδους και με διάφορες μορφές και ονομασίες (μισθοί, αποζημιώσεις, έξοδα παραστάσεως κ.λπ.) ή μήπως αναλισκομένης της δραστηριότητάς του στην προσπάθεια πορισμού οικονομικών μέσων καταλήγει η προσπάθεια αυτή στην άσκηση επιχείρισης συστηματικής λ.χ. εμπορικής (Καρακατσάνης Ερμ. Α.Κ. 78 αρ. 37).

3. Το νομικό πρόσωπο "Διεθνές Κέντρο Εποχειρηματικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΔΙ.ΚΕ.ΣΑ.)", σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι σωματείο. Εχει μέλη τακτικά και επίτιμα. Ως τακτικά μέλη εκλέγονται ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, δηλαδή επιχειρηματικοί και οικονομικοί παράγοντες, διακεκριμένοι επιστήμονες, ανώνυμες εταιρίες, ΕΠΕ κ.λπ. Ως επίτιμο μέλος μπορεί να εκλεγεί κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει προσφέρει ειδικές προς το σωματείο υπηρεσίες ή δύναται να συμβάλει εξαιρετικά στην επίτευξη των σκοπών του.
Σκοποί του σωματείου είναι: α) Η προώθηση της διεθνούς οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας των ελληνικών και Κοινοτικών (Ε.Ο.Κ.) επιχειρήσεων με τις επιχειρήσεις, οικονομικούς φορείς και οργανισμούς των κρατών των Βαλκανίων, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των ανεξαρτοποιημένων κρατών της τέως ΕΣΣΔ. β) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και υποβοήθησης των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό, την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στα πλαίσια της ενοποίησης των αγορών και απελευθέρωσης της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών. γ) Μελέτη των προβλημάτων και υποβοήθηση των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των ολιγότερο ανεπτυγμένων Οικονομιών και περιφεριών με προτάσεις και προώθηση λύσεων σε θεσμικά κυρίως ζητήματα.
Υποβοήθηση των επιχειρήσεων που θέλουν να δημιουργήσουν κοινές επιχειρήσεις, κοινοπραξίες και άλλες μορφές επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων που εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες. Επίσης μεταξύ των σκοπών του σωματείου περιλαμβάνονται και: Σύνταξη και κατάρτιση οικονομικών εκθέσεων και μελετών για οικονομικούς κλάδους και οικονομίες, για αξιοποίησή τους από επιχειρήσεις και αρμόδιους οικονομικούς φορείς.
Υποστήριξη προσπαθειών για εισαγωγή και μεταφορά τεχνολογίας σε όφελος των επιχειρήσεων και οικονομιών των αναφερομένων ανωτέρω αλλά και άλλων κρατών. Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, επαφών και άλλων εκδηλώσεων για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και
οι οικονομίες της περιοχής τους.
Διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων, έκδοση ενημερωτικών εντύπων, πραγματοποίηση εκδηλώσεων κ.λπ. για τη προβολή των προϊόντων, υπηρεσιών, οικονομικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες.
Εκδοση ενημερωτικών και άλλων εντύπων για την επαγγελματική κατάρτιση στελεχών και του ανθρώπινου δυναμικού γενικώς των επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων. Πραγματοποίηση και συμμετοχή σε κάθε είδους εκδήλωση με την οποία προάγεται η εμπορική και οικονομική συνεργασία με βάση την οικονομία της αγοράς, την
ελευθερία του εμπορίου, τον υγιή ανταγωνισμό κ.λπ.
Ως έχουν διατυπωθεί εις το καταστατικό οι σκοποί του εν λόγω σωματείου ευθέως μεν δεν προκύπτει ότι τούτο είναι κερδοσκοπικό σωματείο πλήν όμως από την προσεκτική μελέτη των σκοπών που έχει θέσει τούτο, τα μέσα που χρησιμοποιεί για την επίτευξη των σκοπών του, την επαγγελματική ιδιότητα και την επιστημονική κατάρτιση των ιδρυτικών μελών του και τις προϋποθέσεις επιλογής αυτών σαφώς προκύπτει ότι δεν επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς κατά την έννοια των ως άνω αναφερομένων διατάξεων, δεδομένου μάλιστα ότι τούτο λειτουργεί κυρίως σαν τράπεζα πληροφοριών για τα μέλη του αλλά και για τρίτους, για δε τις πληροφορίες αυτές λαμβάνει αμοιβές. Σαφώς επίσης προκύπτει ότι λειτουργεί ως επενδυτικός και επιχειρηματικός σύμβουλος προς τους ενδιαφερομένους, αφού αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες και υποστηρίζει επενδυτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
Αλλοις λόγοις τούτος βοηθάει την ανάπτυξη της κερδοσκοπίας δια της προωθήσεως και αναπτύξεως κερδοσκοπικών επιχειρήσεων. Τέλος από την οικονομική δραστηριότητα αυτού άμεσα και πρωτίστως ωφελούνται τα μέλη του. Οτι εκ της δραστηριότητός του έμμεσα (δια της προωθήσεως και αναπτύξεως ελληνικών επιχειρήσεων στην διεθνή επιχειρηματική αγορά) ωφελείται και η εθνική οικονομία, δεν μπορεί το στοιχείο αυτό να προσδώσει εις το εν λόγω σωματείο χαρακτήρα κοινωφελή.
Εν όψει των ανωτέρω το Δ' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει τη γνώμη ότι το σωματείο "Διεθνές Κέντρο Επιχειρηματικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΔΙ.ΚΕ.ΣΑ.)" δεν επιδιώκει κοινωφελή σκοπό και οι προς αυτό δωρεές δεν πρέπει να αφαιρούνται από το εισόδημα των φορολογουμένων ή τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης