ΠΟΛ.1147/1.6.1995

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του v.2238/1994 , για τη μεταβίβαση γεωργικής γης από αγρότες

1 Ιούν 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 1 Ιουνίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1065518/1499/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1147

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του ν.2238/1994, για τη μεταβίβαση γεωργικής γης από αγρότες.

1065518/1499/Α0012/

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 89 του ν. 2238/1994, επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε υποβολής δήλωσης και δεν το δηλώνουν.
Οι διατάξεις αυτές αφορούν τόσο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όσο και αυτούς που δεν ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με γεωργικές επιχειρήσεις και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης.
Οι πιο πάνω υπόχρεοι που δεν δηλώνουν το εισόδημα από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας, μεταξύ άλλων, δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν με οποιοδήποτε τρόπο την κυριότητα γεωργικής γης για μία πενταετία από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στην οποία έπρεπε αυτά να δηλωθούν.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών όπως με αποφάσεις του ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.

3. Ενόψη του γεγονότος ότι η σχετική απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί και μέχρι της εκδόσεώς της, σε περίπτωση μεταβίβασης με οποιοδήποτε τρόπο της κυριότητας γεωργικής γης, της οποίας ο κύριος, επικαρπωτής κ.λπ. αποκτά γεωργικό εισόδημα και έχει υποχρέωση από τις ισχύουσες διατάξεις να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούται να προσκομίσει στο συμβολαιογράφο, για τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου, βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι το εισόδημα από την εκμετάλλευση του ακινήτου που μεταβιβάζεται δηλώθηκε στη φορολογία εισοδήματος.

4. Σε περίπτωση που ο κύριος, επικαρπωτής κ.λπ. της γεωργικής γης που μεταβιβάζεται αποκτά γεωργικό εισόδημα και δεν έχει υποχρέωση από τις ισχύουσες διατάξεις να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνει ότι δεν είχε υποχρέωση να υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο από τη μεταβίβαση οικονομικό έτος. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να το προσκομίσει στο συμβολαιογράφο για τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου.

5. Εξάλλου, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη μεταβίβαση γεωργικής γης με οποιοδήποτε τρόπο, αν δεν προσκομισθεί από τον μεταβιβάζονται η πιο πάνω βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση. Η βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, θα μνημονεύεται στη συμβολαιογραφική πράξη και θα προσαρτάται σ' αυτή.

6. Ομοίως, οι φύλακες μεταγραφών υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή των δικαιοπραξιών της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και τη μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή κληρονομητηρίου, αν δεν προσκομισθεί η κατά τα ανωτέρω βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση.

7. Τα παραπάνω εφαρμόζονται από την κοινοποίηση της παρούσας, προκειμένου για γεωργικό εισόδημα που αποκτήθηκε από 1.1.1994 και μετά.


Taxheaven.gr