ΠΟΛ.1130/9.5.1995

Συμπλήρωση των πινάκων προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος

9 Μάι 1995

Taxheaven.gr


Αθήνα, 9 Μαίου 1995

Αρ. Πρωτ.: 1055230/1166/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1130

Συμπλήρωση των πινάκων προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος 1055230/1166/Α0012/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της 1026431/268/0006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ 154 Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 42 του ν.2238/1994.

3. Το από 5.5.1995 πρακτικό της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.2238/1994 που συστήθηκε με την 1140024/1267/0006Α/12.12.1994 απόφασή μας.

4. Τις 1036112/609/Α0012/ και 1044821/803/Α0012/ προηγούμενες αποφάσεις μας και την ανάγκη συμπλήρωσης αυτών. 5. Οτι με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε τη συμπλήρωση των πινάκων περιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος που καταρτίσθηκαν από την Επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.2238/1994, με το νέο είδος γεωργικού προϊόντος που παρατίθεται κατωτέρω: α. Μετά τον αύξοντα αριθμό 113 των 1036112/609/Α0012/ και
1044821/803/Α0012/ΠΟΛ. 1109/7.4.1995 αποφάσεών μας και σε όλους τους πίνακες των νομών προστίθεται μία (1) νέα ένδειξη προϊόντος με αριθμούς 113,1 "Φυτώρια Ελάτης χριστουγεννιάτικων δέντρων".

β. Στον πίνακα του Ν.Χαλκιδικής προστίθεται η παρακάτω ένδειξη:


ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Φ95-21 ΣΕΛ. 2764


Η ΤΙΜΗ του προϊόντος της παραπάνω ένδειξης, ισχύει και για τους υπόλοιπους νομούς της χώρας.

2. Οι κ.κ.Νομάρχες παρακαλούνται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου

4 του άρθρου 42 του ν.2238/1994, να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους ΟΤΑ, τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr